Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1028

Publicerad den 28 juni 2022
Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen (1995:1554)

1)

Prop. 2021/22:171, bet. 2021/22:CU24, rskr. 2021/22:376.

dels att 2 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 3 a §, av följande lydelse.

1 §

2) En årsredovisning ska bestå av

2)

Senaste lydelse 2014:542.

 1. en balansräkning,

 2. en resultaträkning,

 3. noter, och

 4. en förvaltningsberättelse.

I årsredovisningen för ett större företag eller en bostadsrättsförening ska det även ingå en kassaflödesanalys.

3 a §

En bostadsrättsförening ska i förvaltningsberättelsen även lämna upplysningar om sådana nyckeltal som kan underlätta förståelsen av föreningens verksamhet, ställning och resultat, däribland

 1. årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt,

 2. skuldsättning per kvadratmeter,

 3. sparande per kvadratmeter,

 4. räntekänslighet, och

 5. energikostnad per kvadratmeter.

Om verksamhetens resultat innebär en förlust ska bostadsrättsföreningen också lämna en upplysning om vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1028
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 2. De nya reglerna tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Anna-Karin Berglund
(Justitiedepartementet)