Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1287

Publicerad den 6 juli 2022
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Utfärdad den 30 juni 2022

Regeringen föreskriver1) i fråga om aktiebolagsförordningen (2005:559)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1151.

dels att 2 kap. 8 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 6 § ska lyda ”När och hur avgiften ska betalas”,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 2 kap. 7 a, 13 a och 15 d–15 f §§ och 3 kap. 6 a §, av följande lydelse.

7 a §

Med systemet för sammankoppling av register avses i denna förordning det system för sammankoppling av register som inrättats genom artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt.

8 §

I aktiebolagsregistret registreras uppgifter för varje bolag. Registret ska innehålla bolagets organisationsnummer.

Registret ska också innehålla bolagets europeiska identifieringskod enligt punkt 8 i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2244 av den 17 december 2020 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller tekniska specifikationer och förfaranden för systemet för sammankoppling av register och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/884.

13 §

2) Beslut och andra förhållanden som anmäls för registrering i aktiebolagsregistret ska antecknas i registret så snart som möjligt efter det att anmälan har kommit in till Bolagsverket. Ändringar av den information som finns i registret ska normalt antecknas inom 21 dagar efter det att en fullständig anmälan har kommit in. Om det framgår att ett beslut ska ha verkan först vid en viss senare tidpunkt, ska dock anteckningen göras i så nära anslutning som möjligt till denna tidpunkt.

2)

Senaste lydelse 2014:155.

I ett ärende om registrering av ett aktiebolag ska beslut meddelas inom två månader efter det att en fullständig anmälan kom in till Bolagsverket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Om ett ärende om registrering av ett aktiebolag har anmälts via internet med användning av en sådan mall som avses i artikel 13h i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1151 av den 20 juni 2019, ska beslut i stället meddelas inom tio arbetsdagar efter det att en fullständig anmälan kom in till Bolagsverket. Om ärendet avser ett bolag som har bildats av endast fysiska personer, ska beslutet i stället meddelas inom fem arbetsdagar. Om den tidsfrist som gäller inte kan hållas, ska Bolagsverket underrätta sökanden om skälen för detta.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

13 a §

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig anmälan enligt 13 § andra eller tredje stycket har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

15 d §

Bolagsverket ska genom systemet för sammankoppling av register underrätta den registreringsmyndighet där en filial till ett bolag är registrerat om ändringar i aktiebolagsregistret som avser

  1. bolagets företagsnamn,

  2. bolagets registrerade säte,

  3. bolagets organisationsnummer, och

  4. bolagets form.

En sådan underrättelse ska också göras när uppgifter som avses i 8 kap. 43 § aktiebolagslagen (2005:551) antecknas och handlingar som avses i 15 a § första stycket 3 förs in i aktiebolagsregistret.

15 e §

När Bolagsverket genom systemet för sammankoppling av register underrättats om att en filial till ett bolag som är registrerat i aktiebolagsregistret har registrerats eller avregistrerats, ska verket så snart som möjligt anteckna de uppgifterna i aktiebolagsregistret.

Bolagsverket ska genom systemet för sammankoppling av register bekräfta att underrättelsen tagits emot.

15 f §

Bolagsverket ska bestyrka utdrag ur aktiebolagsregistret om inte beställaren avstår från det.

6 a §

Bolagsverket får meddela närmare föreskrifter om det sätt som avgiften ska betalas på.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1287

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Fredrik Zanetti
(Justitiedepartementet)