Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1334

Publicerad den 7 juli 2022
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Utfärdad den 30 juni 2022

Regeringen föreskriver att 1 kap. 6, 13, 15, 19, 24, 29 och 51 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

6 §

1) Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar lämnas in:

1)

Senaste lydelse 2019:158.

 1. en kopia av

  1. bolagsstämmans protokoll med beslut, eller

  2. en under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan med samma verkan som ett beslut av bolagsstämman, och

 2. en kopia av bolagsordningen i dess nya lydelse.

Om ändringen avser införande av ett förbehåll som anges i 1 kap. 10 § aktiebolagslagen, ska anmälan innehålla en uppgift om den dag från vilken förbehållet ska tillämpas.

13 §

Vid en anmälan för registrering enligt 12 kap. 10 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av

  1. bolagsstämmans protokoll med beslutet om fondemission, eller

  2. en under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan med samma verkan som ett beslut av bolagsstämman om fondemission,

 2. en kopia av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda balansräkningen, och

 3. i förekommande fall uppgift om ändringar i det bundna egna kapitalet och om värdeöverföring som har skett efter balansdagen för den balansräkning som avses i 2.

15 §

2) Vid en anmälan som avses i 14 § ska följande handlingar ges in:

2)

Senaste lydelse 2020:622.

 1. en kopia av

  1. protokoll med emissionsbeslutet, eller

  2. en under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan med samma verkan som ett beslut av bolagsstämman om emission,

 2. en kopia av en redogörelse som avses i 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) och av ett revisorsyttrande som avses i 13 kap. 8 § samma lag,

 3. kopior av avtal som ligger till grund för en bestämmelse som avses i 13 kap. 7 § aktiebolagslagen,

 4. ett intyg från ett kreditinstitut som avses i 13 kap. 21 § första stycket aktiebolagslagen om betalning i pengar, och

 5. ett revisorsyttrande om apportegendom som avses i 13 kap. 23 § aktiebolagslagen.

I fråga om publika aktiebolag kan, i stället för ett sådant intyg som avses i första stycket 4, ett revisorsyttrande som avses i 13 kap. 42 § aktiebolagslagen ges in.

Om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, ska en kopia av bolagsstämmans protokoll fogas till anmälningshandlingen.

Om ett beslut om nyemission innebär att aktier ska tecknas mot betalning av lägre belopp än de tidigare aktiernas kvotvärde, ska det till anmälan fogas ett intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor om att sådan överföring eller uppskrivning har skett som anges i 13 kap. 4 § tredje stycket aktiebolagslagen.

19 §

3) Vid en anmälan som avses i 18 § ska följande handlingar ges in:

3)

Senaste lydelse 2014:545.

 1. protokoll med emissionsbeslutet, eller

 2. en under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan med samma verkan som ett beslut av bolagsstämman om emission.

Om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, ska en kopia av bolagsstämmans protokoll fogas till anmälningshandlingen.

24 §

4) Vid en anmälan som avses i 23 § ska följande handlingar ges in:

4)

Senaste lydelse 2020:622.

 1. en kopia av

  1. protokoll med emissionsbeslutet, eller

  2. en under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan med samma verkan som ett beslut av bolagsstämman om emission,

 2. en kopia av en redogörelse som avses i 15 kap. 9 § aktiebolagslagen (2005:551) och av ett revisorsyttrande som avses i 15 kap. 10 § samma lag,

 3. kopior av avtal som ligger till grund för en bestämmelse som avses i 15 kap. 9 § aktiebolagslagen,

 4. ett intyg från ett kreditinstitut som avses i 15 kap. 22 § första stycket aktiebolagslagen om betalning i pengar,

 5. ett revisorsyttrande om apportegendom som avses i 15 kap. 24 § aktiebolagslagen, och

 6. en försäkran på heder och samvete att konverteringskursen har bestämts så att bolaget efter konvertering har tillförts ett vederlag som, i förekommande fall tillsammans med ett kontant belopp som betalas vid konverteringen, minst motsvarar tidigare aktiers kvotvärde.

I fråga om publika aktiebolag kan, i stället för ett sådant intyg som avses i första stycket 4, ett revisorsyttrande som avses i 15 kap. 44 § aktiebolagslagen ges in.

Om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, ska en kopia av bolagsstämmans protokoll fogas till anmälningshandlingen.

29 §

5) En anmälan för registrering enligt 20 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) ska, när minskningen av aktiekapitalet helt eller delvis sker för återbetalning till aktieägarna, innehålla en försäkran på heder och samvete att det efter minskningen finns full täckning för det bundna egna kapitalet.

5)

Senaste lydelse 2006:503.

Till anmälan ska fogas en kopia av

 1. bolagsstämmans protokoll med minskningsbeslutet, eller

 2. en under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan med samma verkan som ett beslut av bolagsstämman om minskning av aktiekapitalet.

I förekommande fall ska även följande handlingar ges in:

 1. kopior av sådana handlingar som avses i 20 kap. 12 § aktiebolagslagen,

 2. en kopia av en sådan redogörelse som avses i 20 kap. 13 § aktiebolagslagen, och

 3. en kopia av ett sådant revisorsyttrande som avses i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen.

51 §

Om en allmän domstol har fattat beslut om konkurs eller om att utse en konkursförvaltare eller att avsluta en konkurs, ska den underrätta Bolagsverket om beslutet. Till underrättelsen ska en kopia av domstolens beslut fogas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1334
 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

 2. Bestämmelsen i 1 kap. 51 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för ansökningar om företagsrekonstruktion som har gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Fredrik Zanetti
(Justitiedepartementet)