Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor

Utkom från trycket den 29 december 1995
Utfärdad den 14 december 1995.

Registreringsmyndigheten

1 §

Med registreringsmyndigheten avses i denna förordning Bolagsverket.

SFS 2004:357

Elektronisk ingivning

Beträffande rubriken, se SFS2006-0506

1 a §

Bolagsverket får meddela föreskrifter enligt 8 kap. 3 a § årsredovisningslagen (1995:1554).

SFS 2015:830

Kungörande

2 §

Kungörande enligt 8 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall ske senast månaden efter den då redovisnings- och revisionshandlingarna har godtagits av registreringsmyndigheten.

Kungörelsen skall innehålla uppgift om

  1. namn och organisationsnummer på det bolag som handlingarna avser eller, i fråga om koncernredovisning eller koncernrevisionsberättelse, namn och organisationsnummer på moderbolaget i den koncern som handlingarna avser,

  2. sista dagen av det räkenskapsår som handlingarna avser, och

  3. den tidpunkt då handlingen gavs in till registreringsmyndigheten samt uppgift om diarienummer eller motsvarande ärendebeteckning.

Förvaring av ingivna handlingar

3 §

Årsredovisningar, revisionsberättelser, bolagsstyrningsrapporter, hållbarhetsrapporter, koncernredovisningar, koncernrevisionsberättelser och delårsrapporter som har getts in till registreringsmyndigheten enligt 8 kap. 3 §, 15 a § första stycket och 16 § samt 9 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) får föras över till mikrofilm eller maskinläsbart medium. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos registreringsmyndigheten.

SFS 2016:957

Påminnelser

4 §

Om ett bolag som omfattas av 8 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554) inte har gett in årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsrapport, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår, ska registreringsmyndigheten påminna bolaget om skyldigheten att ge in sådana handlingar. Påminnelsen ska skickas senast sex månader efter utgången av föregående räkenskapsår.

SFS 2016:957

Underrättelser om förseningsavgifter

5 §

Om registreringsmyndigheten har fattat ett sådant beslut som avses i 8 kap. 6 eller 9 § årsredovisningslagen (1995:1554), skall den genast skriftligen underrätta bolaget om beslutet.

Prövning av tillståndsfrågor

6 §

Registreringsmyndigheten ska pröva frågor om tillstånd som avses i 3 kap. 11 § andra stycket, 5 kap. 30 § första stycket och 7 kap. 17 § årsredovisningslagen (1995:1554).

SFS 2015:830

Avgifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2006-0506

7 §

För handläggning och prövning av ansökningar enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ska avgifter betalas med följande belopp:

  1. medgivande att utelämna uppgift om nettoomsättningen i resultaträkningen (3 kap. 11 § andra stycket), 1 500 kronor, och

  2. medgivande att utelämna upplysningar om dotterföretag och vissa andra företag (5 kap. 30 § första stycket och 7 kap. 17 §), 1 500 kronor.

För registrering i aktiebolagsregistret och kungörande av årsredovisning eller delårsrapport på annat språk än svenska ska en avgift om 500 kronor för varje sådant språk betalas.

Avgift ska betalas när ansökan eller årsredovisningen ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen har påbörjats.

SFS 2015:830

Indrivning av förseningsavgifter

8 §

I fråga om förseningsavgifter enligt 8 kap. 5 och 6 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns det bestämmelser om begäran om indrivning m.m. i 4–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1633

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 1997:145

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1997.

SFS 1999:1169

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000. Bestämmelserna gäller fortfarande i sina äldre lydelser i fråga om ärenden enligt 3 kap. 7 § första stycket och 7 kap. 16 § årsredovisningslagen (1995:1554) i deras lydelser vid utgången av år 1999.

SFS 2004:357

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.

SFS 2006:506

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2009:39

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2009.

SFS 2015:830

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:957

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2016.