Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS1995-1559

Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Utkom från trycket den 29 december 1995
Utfärdad den 20 december 1995.

Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

Denna lag är tillämplig på kreditinstitut och värdepappersbolag. Med kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsföreningar) och Svenska skeppshypotekskassan. Med värdepappersbolag avses det som sägs i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är kreditinstitut eller värdepappersbolag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

SFS 2017:683

Hänvisningarna till årsredovisningslagen

När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovisningslagen (1995:1554) ska bestämmelsen tillämpas även om den anges gälla för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som ska tillämpas på större företag och större koncerner ska tillämpas på kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av denna lag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska föreningar ska tillämpas på medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar, om inte annat särskilt föreskrivs.

Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestämmelse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet, ska även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

SFS 2011:764

Definitioner

Med bank avses vid tillämpningen av denna lag bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank.

Med hypoteksinstitut avses Svenska skeppshypotekskassan.

SFS 2011:458

Följande bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

3 § första stycket 2 om definition av andelar,

4 § om vad som avses med koncern, moderföretag, dotterföretag och koncernföretag,

4 a § om vad som avses med ägarintresse,

5 § om vad som avses med intresseföretag,

5 a § om vad som avses med gemensamt styrt företag,

6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman m.m.,

7 § om skyldighet för moderföretag och dotterföretag att lämna varandra upplysningar, och

8 och 9 §§ om vad som avses med närstående.

SFS 2015:817

Normgivningsbemyndigande

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. kreditinstituts och värdepappersbolags löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter, och

 2. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag skall upprätta enligt denna lag.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får föreskriva att denna lags bestämmelser, eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag, om koncerner skall gälla för en grupp av företag, som inte utgör en koncern enligt 4 §, men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Räkenskapsår för vissa kreditinstitut

För banker och hypoteksinstitut är kalenderår räkenskapsår om inte annat följer av 3 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078).

SFS 1999:1113

Allmänna bestämmelser om årsredovisningen

Årsredovisningens upprättande

I kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska en kapitaltäckningsanalys ingå i årsredovisningen.

SFS 2014:975

Årsredovisningslagens tillämpning

Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § om årsredovisningens delar,

2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

3 § om rättvisande bild,

3 a § om väsentlighet,

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

5 § om form m.m.,

6 § om valuta, och

7 § första och femte-sjunde styckena om årsredovisningens undertecknande.

SFS 2015:817

Balansräkning och resultaträkning

Uppställningsformer för balans- och resultaträkningarna

Balansräkningen ska upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen ska upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 2. Hänvisningar i denna lag till poster gäller poster i dessa uppställningsformer, om inte något annat framgår.

Trots första stycket samt 2 och 3 §§ får kreditinstitut och värdepappersbolag som avses i tredje stycket dela upp posterna med hänsyn till deras karaktär och relativa likviditet, om det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§ årsredovisningslagen (1995:1554).

Bestämmelserna i andra stycket gäller

 1. företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med tilllämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, och

 2. andra företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om avvikande uppställningsformer för balansräkningen och resultaträkningen för värdepappersbolag, om avvikelserna är nödvändiga med hänsyn till dessa bolags särskilda verksamhetsinriktning.

SFS 2015:817

Årsredovisningslagens tillämpning

Följande bestämmelser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § om balansräkningens innehåll,

2 § om resultaträkningens innehåll,

4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och sammanslagning av poster m.m.,

5 § första–tredje styckena om jämförelsetal,

5 a § om överkursfonder,

8 § om specificering av större periodiseringsposter,

9 § om avsättningar, och

10 § om specificering av vissa större avsättningar.

Vid tillämpningen av 3 kap. 4 § årsredovisningslagen ska det som sägs där om sammanslagning av poster som föregås av arabiska siffror i stället gälla poster som föregås av små bokstäver.

SFS 2020:988

Särskilda regler om indelningen av eget kapital

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2015-0817

Eget kapital ska delas upp på följande sätt:

 1. I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska det tas upp Aktiekapital, Bunden överkursfond, Uppskrivningsfond, Fond för utvecklingsutgifter, Reservfond och Kapitalandelsfond. Under fritt eget kapital ska det tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.

 2. I sparbanker ska eget kapital delas upp i fonder och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde, Garantifond och Fond för utvecklingsutgifter. Benämningen fond får inte användas för något annat belopp i balansräkningen. Förlust för räkenskapsåret tas upp som avdragspost.

 3. I medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska det tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Fond för utvecklingsutgifter, Reservfond och Kapitalandelsfond. Medlemsinsatser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig. Under fritt eget kapital ska det tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.

 4. Aktiebolag, medlemsbanker och ekonomiska föreningar som omfattas av denna lag ska lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till tillämpliga bestämmelser om kapitalskydd enligt rörelselagarna för kreditinstitut och värdepappersbolag, och om de förhållanden som motiverar bedömningen.

 5. Om en sparbank har bidrag till garantifonden i en annan valuta än i redovisningsvalutan, ska dessa räknas om enligt växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid räkenskapsårets ingång ska föras mot Andra fonder.

SFS 2020:988

Värderingsregler

Årsredovisningslagens tillämpning

Följande bestämmelser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § första stycket och 2 § om vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar,

3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,

4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,

5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,

6 § om uppskrivning av anläggningstillgångar,

7 och 8 §§ om ianspråktagande av uppskrivningsfonden och fonden för utvecklingsutgifter,

9 § första-fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,

10 § om värdering av pågående arbeten,

11 § om varulagrets anskaffningsvärde,

12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,

13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,

14 § om egna aktier,

14 a–14 d §§ om värdering av finansiella instrument,

14 e § om värdering av säkrade poster,

15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån,

15 a § om avsättningar, och

16 § om omräkning av förlagsinsatser.

SFS 2015:817

Särskilda regler om tillgångar och skulder

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-0035

De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 1. I en bank krävs för uppskrivning av anläggningstillgång enligt 6 § första stycket Finansinspektionens medgivande.

 2. I en sparbank får uppskrivningsbeloppet, vid uppskrivning enligt 6 § första stycket, tas i anspråk för avsättning till reservfond, och uppskrivningsfonden, i stället för vad som sägs i 7 §, tas i anspråk för avsättning till reservfond.

 3. En bank får inte tillämpa 7 § första stycket 2 om användande av uppskrivningsfonden för täckande av förlust.

 4. För ett kreditmarknadsbolag prövar allmän domstol ett ärende enligt 7 § andra stycket om att ta uppskrivningsfonden i anspråk. I fråga om domstolens tillstånd gäller 10 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse i tilllämpliga delar.

 5. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge att även andra kreditinstitut och värdepappersbolag än sådana företag som avses i 3 kap. 1 § tredje stycket denna lag får tillämpa bestämmelsen i 13 a §.

 6. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde om det är förenligt med 14 a §.

 7. Kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av denna lag får tilllämpa 14 b § tredje stycket.

SFS 2011:1555

Vad som är finansiella anläggningstillgångar

Med finansiell anläggningstillgång förstås

 1. andelar i koncernföretag,

 2. andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag,

 3. ägarintressen i övriga företag,

 4. värdepapper, och

 5. annan tillgång än tillgång som ska tas upp i posterna Immateriella anläggningstillgångar (post 10) och Materiella tillgångar (post 11), allt under förutsättning att tillgångarna är avsedda att stadigvarande innehas i den ordinarie verksamheten.

SFS 2015:817

Utgifter för bildande av garantifond i sparbank

Utgifter för bildande av garantifond enligt 5 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) får inte tas upp som tillgång.

Periodisering av överkurs och underkurs

Om erlagt belopp för räntebärande värdepapper eller lånefordringar som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) överstiger eller underskrider det belopp som skall erhållas på förfallodagen (överkurs respektive underkurs), skall mellanskillnaden periodiseras.

Vid beräkning av anskaffningsvärdet för räntebärande värdepapper och lånefordringar skall sådan periodisering av över- eller underkurs som avses i första stycket beaktas.

En periodisering enligt första stycket får underlåtas under samma förutsättningar som de som anges i 4 kap. 15 § andra meningen årsredovisningslagen. Om en periodisering underlåts skall upplysning om förhållandet lämnas i en not.

SFS 2003:772

Omräkning av tillgångar och skulder

Rubriken har denna placering enl. SFS2003-0772

Tillgångar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) skall omräknas enligt växelkursen på balansdagen, om de inte genom särskilda åtgärder skyddas mot eller utgör skydd mot valutakursförändringar.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt sådana finansiella anläggningstillgångar som utgörs av andelar får utan hinder av första stycket omräknas efter anskaffningskursen vid förvärvet.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 8 §. Förutv. 6 § upphävd g. Lag 2003:772.

SFS 2003:772

[Upphävd g. Lag (2003:772).]

SFS 2003:772

[[Ny beteckning – 6 § – och lydelse g. Lag (2003:772).]]

SFS 2003:772

Noter m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2015-0817

Årsredovisningslagens tillämpning

Följande bestämmelser om upplysningar i noter i 5 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

3 § om noternas ordningsföljd,

4 § om värderingsprinciper,

5 § om avvikelser från grundläggande redovisningsprinciper,

7 § om jämförelsetal,

8 § om anläggningstillgångar,

9 § om goodwill,

10 § om finansiella instrument,

11 § om uppskrivningsfond,

12 § om fond för verkligt värde,

14 § om ställda säkerheter,

15 § om eventualförpliktelser,

16 § om åtaganden till förmån för koncernföretag m.fl.,

17 § första stycket om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen,

18 § om lån till ledande befattningshavare,

19 § om exceptionella intäkter och kostnader,

20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

21 § om moderföretag,

22 § om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut,

23 § första stycket och 24 § om transaktioner med närstående,

25 § om ytterligare upplysningar om anläggningstillgångar,

26 § om omsättningstillgångar,

27 § om ytterligare upplysningar om finansiella instrument,

29 och 30 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,

32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,

33 § om konvertibla lån,

34 § om aktiekapitalet,

35 § om disposition av vinst eller förlust,

36 § om skatter,

37 § om ytterligare upplysningar om anställda,

38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

39 och 40 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,

41 § om pensioner och liknande förmåner,

42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

44 § om avtal om avgångsvederlag,

45 § om ytterligare upplysningar om moderföretag,

46 § om ytterligare upplysningar om ställda säkerheter,

48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag, och

49 § om europabolag och europakooperativ.

Vid tillämpningen av 5 kap. 40 och 41 §§ årsredovisningslagen ska samtliga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

Upplysningarna ska lämnas i noter.

SFS 2015:817

Särskilda regler om upplysningar i noter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2015-0817

De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 1. Vid tillämpningen av 15 § ska upplysning lämnas särskilt om

  a) accepterade och endosserade växlar,

  b) garantier,

  c) oåterkalleliga åtaganden som innebär risktagande, varvid åtaganden till följd av återköpstransaktioner ska anges särskilt, och

  d) övriga eventualförpliktelser.

 2. Vid tillämpningen av 18 § andra stycket första meningen om lån till ledande befattningshavare får upplysning om huvudsakliga lånevillkor, räntesatser samt under räkenskapsåret återbetalda belopp utelämnas.

 3. Fråga om tillstånd enligt 30 § första stycket att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

 4. Uppgifter som ska lämnas enligt 40 § första stycket 2 om löner och ersättningar till anställda ska även omfatta löner och ersättningar till delegater i banker.

SFS 2015:817

Särskilda regler om övriga upplysningar

Rubriken införd g. SFS2015-0817

Utöver det som följer av övriga bestämmelser i denna lag ska årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3–6 §§. Upplysningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen.

SFS 2015:817

Upplysningar om tillgångar

Utöver det som följer av 1 § ska följande uppgifter lämnas om tillgångar:

 1. För överlåtbara värdepapper som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) ska uppgift lämnas om skillnaden mellan anskaffningsvärde och verkligt värde. Den del som avser värdepapper som tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet enligt 9 § samma kapitel ska anges särskilt.

 2. Om det bokförda värdet för räntebärande värdepapper som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen överstiger eller underskrider det belopp som ska infrias på förfallodagen, ska mellanskillnaden anges. Summan av överstigande belopp ska anges för sig och summan av underskridande belopp ska anges för sig.

 3. Större belopp i posten Övriga tillgångar (post 13) ska specificeras till sin storlek och art.

 4. Varje tillgångspost ska delas upp i sådana tillgångar som enligt 4 kap. årsredovisningslagen tas upp

  a) med utgångspunkt i anskaffningsvärdet enligt 3 §,

  b) till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet enligt 9 §, och

  c) till sitt verkliga värde enligt 14 a §.

SFS 2015:817

Upplysningar om skulder

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2015-0817

Utöver det som följer av 1 § ska följande upplysningar lämnas om skulder:

 1. För varje efterställd skuld som uppgår till mer än tio procent av samtliga efterställda skulder, ska upplysning lämnas om lånebelopp, lånevaluta, räntesats, förfallodag, omständigheter som kan medföra förtida återbetalning, efterställningsvillkoren samt förutsättningar och villkor för betalning på förfallodagen eller för konvertering. Vidare ska sammanfattande upplysningar lämnas om vilka regler som gäller för övriga efterställda skulder.

 2. Större belopp i posten Övriga skulder (post 4) ska specificeras till sin storlek och art.

SFS 2015:817

Upplysningar om resultaträkningens poster

Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om resultaträkningens poster:

 1. Större belopp i posterna Övriga rörelseintäkter (post 8) och Övriga rörelsekostnader (post 11) skall specificeras till sin storlek och art.

 2. Posten Kreditförluster, netto (post 12) skall delas upp i nedskrivningar respektive återföringar av nedskrivningar.

Upplysningar om koncernföretag och vissa andra företag

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2015-0817

Utöver det som följer av 1 § ska följande upplysningar lämnas om koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

 1. För var och en av tillgångsposterna Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. (post 2), Utlåning till kreditinstitut (post 3), Utlåning till allmänheten (post 4) och Obligationer och andra räntebärande värdepapper (post 5) ska upplysning lämnas om de fordringar som avser koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag respektive övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

 2. För var och en av skuldposterna Skulder till kreditinstitut (post 1), In- och upplåning från allmänheten (post 2), Emitterade värdepapper m.m. (post 3) och Efterställda skulder (post 7) ska upplysning lämnas om de skulder som avser koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag respektive övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

 3. Upplysning om efterställda tillgångar för koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag respektive övriga företag som det finns ett ägarintresse i ska lämnas särskilt för varje tillgångspost.

SFS 2015:817

Upplysningar om kapitaltäckningen m.m.

Rubriken införd g. SFS2006-1378

Vid tillämpningen av denna lag ska artikel 434.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 beaktas.

SFS 2021:501

Förvaltningsberättelse m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-0035

Årsredovisningslagens tillämpning

Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § första-fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,

2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3 § första stycket om vissa upplysningar om ekonomiska föreningar,

5 § om kassaflödesanalys, och

10–14 §§ om hållbarhetsrapport.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska även tillämpa 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska även tillämpa 6 kap. 6–9 §§ årsredovisningslagen om bolagsstyrningsrapport.

SFS 2016:948

Särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2003-0772

Utöver vad som följer av 1 § ska följande upplysningar lämnas i förvaltningsberättelsen:

 1. En medlemsbank ska ange summorna av insatsbelopp som ska återbetalas under nästa räkenskapsår enligt 10 kap. 11, 12, 16 och 17 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

 2. I ett förslag till dispositioner enligt 6 kap. 2 § första meningen årsredovisningslagen (1995:1554) ska styrelsen ange de överväganden som gjorts med hänsyn till tillämpliga bestämmelser om kapitalskydd enligt rörelselagarna för kreditinstitut och värdepappersbolag.

SFS 2020:666

Kapitaltäckningsanalys

I kapitaltäckningsanalysen ska uppgifter lämnas om kapitalbasen och kapitalbaskraven i enlighet med det som följer av

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, eller

 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

Moderföretag som enligt någon av förordningarna ska uppfylla kraven i förordningen på grundval av en grupps konsoliderade situation, ska lämna de uppgifter som anges i första stycket beträffande gruppen.

SFS 2021:488

Koncernredovisning

Koncernredovisningens upprättande

Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 5 eller 6 a §.

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska en kapitaltäckningsanalys enligt 6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen.

SFS 2014:975

Årsredovisningslagens tillämpning

Följande bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

4 § om koncernredovisningens delar,

5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,

6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,

7 § andra stycket om valuta,

8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,

9 § om innehav utan bestämmande inflytande,

10 § om balansdag,

12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovisningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,

15 § om förändringar i koncernens sammansättning,

16 och 17 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,

18–23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen,

25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag ska räknas in i koncernredovisningen,

31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering, och

31 a–31 c §§ om hållbarhetsrapport för koncernen.

Vid tillämpningen av 7 kap. 31 a § årsredovisningslagen ska moderföretaget anses som ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

SFS 2016:948

Särskilda regler för andelar i dotterföretag i vissa fall

De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 1. Tillämpas 5 § andra stycket 3 om utelämnande av vissa dotterföretag för andelar som innehas som ett led i en finansiell stödaktion för en rekonstruktion eller räddning av ett dotterföretag som är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag, ska moderföretaget

  • i en not upplysa om arten av och villkoren för den finansiella stödaktionen, och

  • till sin koncernredovisning foga dotterföretagets årsredovisning.

 2. Frågor om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

SFS 2015:817

Allmänna regler för koncernredovisningen

För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

 1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med undantag för hänvisningarna till 2 kap. 1–3 §§ årsredovisningslagen (1995:1554),

 2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap.,

 3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,

 4. bestämmelserna om noter m.m. i 5 kap., med undantag för 2 § 1 och hänvisningarna till 5 kap. 21, 29, 30 och 45 §§ årsredovisningslagen, och

 5. bestämmelserna om förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys i 6 kap. 1 § första stycket, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 § första stycket och 3 § årsredovisningslagen.

Trots första stycket 4 får uppgifter enligt 5 kap. 40 § tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 41 § andra stycket tredje meningen årsredovisningslagen utelämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser ska dock de lämnade uppgifterna innefatta även löner och andra förmåner från koncernföretag.

SFS 2015:817

När koncernredovisning inte behöver upprättas

Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta koncernredovisning om förutsättningarna enligt 7 kap. 2 § första eller andra styckena årsredovisningslagen (1995:1554) finns, samt

 1. det undantagna företagets åtaganden har garanterats av dess moderföretag, och

 2. detta moderföretag är ett institut i vars verksamhet ingår att från allmänheten låna medel och att bevilja krediter för egen räkning.

Moderföretag som med stöd av första stycket inte har upprättat någon koncernredovisning ska i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 5 och 5 a §§ denna lag eller 8 kap. 3 och 3 a §§ årsredovisningslagen offentliggöra den koncernredovisning som avses i 7 kap. 2 § första stycket 1 årsredovisningslagen samt koncernrevisionsberättelsen. Handlingar som har getts in till registreringsmyndigheten ska kungöras enligt 8 kap. 6 § denna lag. Registreringsmyndigheten får förelägga moderföretaget att ge in en bestyrkt översättning till svenska av handlingarna. Sådant föreläggande ska utfärdas av registreringsmyndigheten om någon begär det.

Första stycket gäller inte i fall som anges i 7 kap. 2 § fjärde stycket årsredovisningslagen.

Upplysning om förhållande som avses i första stycket 1 ska lämnas i det undantagna företagets årsredovisning.

SFS 2007:1461

Om 5 § första stycket tillämpas, skall i en not till det undantagna företagets årsredovisning, utöver sådana uppgifter som anges i 7 kap. 2 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554), sammantaget för det undantagna företaget och dess dotterföretag även anges:

 1. Summan av resultaträkningsposterna Ränteintäkter (post 1), Leasingintäkter (post 2), Provisionsintäkter (post 5), Nettoresultat av finansiella transaktioner (post 7) och Övriga rörelseintäkter (post 8),

 2. Årets resultat,

 3. Summan av eget kapital, samt

 4. Medelantalet anställda under räkenskapsåret.

Ett moderföretag behöver inte upprätta någon koncernredovisning om samtliga dotterföretag, såväl var för sig som tillsammans, är utan väsentlig betydelse.

Ett moderföretag behöver inte heller upprätta någon koncernredovisning om moderföretagets samtliga dotterföretag inte behöver omfattas av en koncernredovisning av skäl som anges i 7 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554).

SFS 2015:817

Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS-förordningen

Rubriken införd g. SFS2004-1175

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

 1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning och i vissa fall kapitaltäckningsanalys,

 2. 2 § när det gäller hänvisningarna till

  a) 7 kap. 4 § 4 årsredovisningslagen (1995:1554) om förvaltningsberättelse,

  b) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,

  c) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering,

  d) 7 kap. 31 a–31 c §§ samma lag om hållbarhetsrapport för koncernen,

 3. 4 § när det gäller hänvisningarna till

  a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om form m.m. och 2 kap. 7 § om undertecknande,

  b) 3 kap. 3 § 1–4 denna lag om indelningen av eget kapital,

  c) 5 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

  18 § om lån till ledande befattningshavare,

  20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

  32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,

  37 § om ytterligare upplysningar om anställda,

  38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

  40 § första stycket 1 och andra och tredje styckena om löner och andra ersättningar,

  41 § om pensioner och liknande förmåner,

  42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

  43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

  44 § om avtal om avgångsvederlag, och

  48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag,

  d) 5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om upplysningar i noter,

  e) 6 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första-tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen,

  f) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen, och

 4. 5–6 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på någon annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

Hänvisad författning:

Se Lag (2004:1172) om tidpunkt för vissa företags tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av d. 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, inf. vid årsredovisningslagen (1995:1554)7:32 ovan.

Allmän anmärkning:

Se anm. vid 3:1.

SFS 2016:948

Företag som avses i 1 § men som inte omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder får upprätta koncernredovisning i enlighet med dessa internationella redovisningsstandarder. I sådant fall tillämpas 7 §.

SFS 2004:1175

Offentlighet

Registreringsmyndighet

Bolagsverket är registreringsmyndighet för företag som omfattas av denna lag.

För andra företag som avses i denna lag än banker och hypoteksinstitut ska 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tilllämpas, i stället för 2–8 §§ nedan, med följande avvikelser:

 1. Vid tillämpningen av 8 kap. 3 § och 4 § första och tredje styckena årsredovisningslagen om offentliggörande ska kreditmarknadsföreningar omfattas av bestämmelserna för aktiebolag.

 2. Vid tillämpningen av 8 kap. 6 § årsredovisningslagen om förseningsavgifter ska kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag alltid anses som publika företag.

SFS 2011:764

Årsredovisningslagens tillämpning

Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen,

15 a § om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport, och

16 § 2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen.

SFS 2016:948

Uppgifter om anmärkningar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2004-0317

En årsredovisning som publiceras i ofullständigt skick enligt 8 kap. 15 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska även innehålla uppgift om anmärkningar enligt 4 a kap. 1315 §§ sparbankslagen (1987:619).

SFS 2020:667

Årsredovisningens avlämnande till revisorerna

Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret skall lämnas till revisorerna och lekmannarevisorerna

 1. i ett bankaktiebolag eller i en medlemsbank senast en månad före ordinarie stämma,

 2. i en sparbank senast en månad före ordinarie stämma, dock senast den 31 mars,

 3. i ett hypoteksinstitut senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

SFS 1999:913

Ingivande till registreringsmyndighet

En bank och ett hypoteksinstitut ska ge in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till registreringsmyndigheten inom en månad efter det att balansräkningen och resultaträkningen blivit fastställda.

På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts. Uppgift ska också lämnas om fastställelsedagen. Beviset ska även innehålla uppgift om stämmans beslut när det gäller bankens eller institutets vinst eller förlust.

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elektroniskt original.

SFS 2009:35

Handlingar som avses i 5 § får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten.

Ett bevis om fastställelse enligt 5 § andra stycket får undertecknas med en elektronisk underskrift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om

 1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana handlingar som avses i 5 §,

 2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet, och

 3. den elektroniska underskriften enligt andra stycket.

SFS 2016:566

[Upphävd g. Lag (2013:437).]

SFS 2013:437

Registrering i bankregistret

Rubriken införd g. SFS2007-1461

Registreringsmyndigheten ska registrera årsredovisning och revisionsberättelse för bankaktiebolag i bankregistret.

Registreringen ska göras på svenska. Om ett bankaktiebolag som en registrering avser begär det, ska registreringen dessutom göras på något annat officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska.

Den som begär att en registrering ska göras på något annat språk än svenska ska, om inte registreringsmyndigheten beslutar något annat, ge in en översättning till det språket av de uppgifter eller handlingar som ska registreras. Översättningen ska vara gjord av en översättare som är auktoriserad eller har motsvarande utländsk behörighet.

SFS 2007:1461

Kungörande

När årsredovisning och revisionsberättelse enligt 5 och 5 a §§ har getts in till registreringsmyndigheten, ska myndigheten kungöra detta i en tidning.

I fråga om bankaktiebolag ska en kungörelse skrivas på samma språk som registreringen i bankregistret.

SFS 2007:1461

Vite

Verkställande direktör eller styrelseledamot i en bank eller ett hypoteksinstitut som enligt denna lag skall ge in redovisningshandling eller revisionsberättelse till registreringsmyndigheten, kan av myndigheten föreläggas vid vite att fullgöra denna skyldighet.

Fråga om utdömande av vitet prövas av registreringsmyndigheten.

SFS 2000:823

Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Delårsrapport

Skyldighet att lämna delårsrapport

Minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader skall en särskild redovisning (delårsrapport) avges enligt denna lag.

SFS 2006:872

Årsredovisningslagens tillämpning

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § ska bestämmelserna om delårsrapport i 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas med undantag för 1 § första stycket och hänvisningen i 2 § första stycket till 8 kap. 3 b § årsredovisningslagen.

SFS 2007:1461

Särskilda regler om delårsrapportens tillhandahållande och innehåll

Utöver vad som följer av 9 kap. 2 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) om tillhandahållande av delårsrapport m.m. ska delårsrapporten i sparbanker genast lämnas även till de huvudmän som begär det.

I delårsrapporten ska, utöver vad som anges i 9 kap. 3 § årsredovisningslagen, uppgifter lämnas om utvecklingen av inlåningen och utlåningen sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Sådana uppgifter om koncernen som anges i 9 kap. 3 § femte stycket årsredovisningslagen behöver inte lämnas, om

 1. företaget i enlighet med 7 kap. 2 § årsredovisningslagen inte har upprättat någon koncernredovisning för närmast föregående räkenskapsår,

 2. det moderföretag vars koncernredovisning har getts in till registreringsmyndigheten enligt 7 kap. 2 § årsredovisningslagen har upprättat en delårsrapport som omfattar samma rapportperiod som företagets delårsrapport,

 3. moderföretagets delårsrapport innehåller likvärdiga uppgifter som omfattar även koncernen,

 4. företaget i sin egen delårsrapport lämnar uppgift om moderföretagets namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt säte, och

 5. förutsättningarna i 7 kap. 5 § första stycket 1 och 2 denna lag är uppfyllda.

Om uppgifter om koncernen utelämnas enligt tredje stycket gäller bestämmelserna i 9 kap. 2 § årsredovisningslagen för den delårsrapport som avses i tredje stycket 2. Är den delårsrapporten inte upprättad på svenska, får registreringsmyndigheten, om rapporten ska sändas in till registreringsmyndigheten, förelägga företaget att sända in också en bestyrkt översättning till svenska. Ett sådant föreläggande ska utfärdas om någon begär det.

En delårsrapport i ett bankaktiebolag som ges in till registreringsmyndigheten ska registreras enligt 8 kap. 5 c § denna lag.

SFS 2009:35

Vite

Bestämmelserna i 8 kap. 7 § om vite gäller även delårsrapport.

Överklagande

Finansinspektionens beslut i frågor om medgivande eller tillstånd enligt 4 kap. 2 § 1, 5 kap. 2 § 1 och 7 kap. 3 § 2 samt registreringsmyndighetens beslut i frågor om

 1. föreläggande enligt

  7 kap. 5 § andra stycket, 8 kap. 7 § första stycket och 9 kap. 4 §, samt

 2. utdömande av vite enligt

  8 kap. 7 § andra stycket och 9 kap. 4 §, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § under FörvProc.

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter d. 31 dec. 1995.

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift i 4 kap. bankrörelselagen (1987:617) som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

3. Bestämmelsen i 4 kap. 5 § tredje stycket årsredovisningslagen (1995:1554) skall inte tillämpas på nedskrivning som har gjorts före lagens ikraftträdande.

4. Belopp som har avsatts till uppskrivningsfond före lagens ikraftträdande får användas för erforderlig nedskrivning av värdet på andra anläggningstillgångar eller för nedskrivning av bankens innehav av fordringsbevis som är avsedda för den allmänna marknaden, allt under förutsättning att det finns särskilda skäl för en sådan utjämning. I så fall skall upplysning om detta lämnas i en not.

5. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får för den första års- eller koncernredovisning som upprättas enligt denna lag föreskriva att 3 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) inte skall tillämpas samt meddela närmare föreskrifter om vilka jämförande upplysningar som i stället skall lämnas.

F (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag, ändr. g. F:ar 1999:691, 1161, 2000:827, 2001:922, 2004:365, 2007:1467, 2009:40, 2010:765.

SFS 2000:823

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkning

TILLGÅNGAR

 1. Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

 2. Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.

 3. Utlåning till kreditinstitut

 4. Utlåning till allmänheten

 5. Obligationer och andra räntebärande värdepapper

 6. Aktier och andelar (som inte ingår i post 7, 8 eller 9)

 7. Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 8. Aktier och andelar i koncernföretag

 9. Ägarintressen i övriga företag

 10. Immateriella anläggningstillgångar

  1. Goodwill

  2. Andra immateriella anläggningstillgångar

 11. Materiella tillgångar

  1. Inventarier

  2. Leasingobjekt

  3. Byggnader och mark

 12. Tecknat ej inbetalt kapital

 13. Övriga tillgångar

 14. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

 1. Skulder till kreditinstitut

 2. In- och upplåning från allmänheten

  1. Inlåning

  2. Upplåning

 3. Emitterade värdepapper m.m.

  1. Emitterade skuldebrev

  2. Övriga

 4. Övriga skulder

 5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 6. Avsättningar

  1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

  2. Avsättningar för skatter

  3. Övriga avsättningar

 7. Efterställda skulder

 8. Obeskattade reserver

 9. Aktiekapital, grundfond eller insatskapital

 10. Överkursfonder

  1. Bunden överkursfond

  2. Fri överkursfond

 11. Uppskrivningsfond

 12. Andra fonder

  1. Reservfond

  2. Kapitalandelsfond

  3. Fond för verkligt värde

  4. Garantifond

  5. Fond för utvecklingsutgifter

  6. Övriga fonder

 13. Balanserad vinst eller förlust

 14. Årets resultat

Summa skulder, avsättningar och eget kapital

SFS 2020:988

Bilaga 2

Uppställningsform för resultaträkning

 1. Ränteintäkter

 2. Leasingintäkter

 3. Räntekostnader

 4. Erhållna utdelningar

 5. Provisionsintäkter

 6. Provisionskostnader

 7. Nettoresultat av finansiella transaktioner

 8. Övriga rörelseintäkter

 9. Allmänna administrationskostnader

 10. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

 11. Övriga rörelsekostnader

 12. Kreditförluster, netto

 13. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

 14. Återföringar av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

 15. Bokslutsdispositioner

 16. Skatt på årets resultat

 17. Övriga skatter

 18. Årets resultat

SFS 2015:817

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1559

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1995.

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift i 4 kap. bankrörelselagen (1987:617) som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

3. Bestämmelsen i 4 kap. 5 § tredje stycket årsredovisningslagen (1995:1554) skall inte tillämpas på nedskrivning som har gjorts före lagens ikraftträdande.

4. Belopp som har avsatts till uppskrivningsfond före lagens ikraftträdande får användas för erforderlig nedskrivning av värdet på andra anläggningstillgångar eller för nedskrivning av bankens innehav av fordringsbevis som är avsedda för den allmänna marknaden, allt under förutsättning att det finns särskilda skäl för en sådan utjämning. I så fall skall upplysning om detta lämnas i en not.

5. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får för den första års- eller koncernredovisning som upprättas enligt denna lag föreskriva att 3 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) inte skall tillämpas samt meddela närmare föreskrifter om vilka jämförande upplysningar som i stället skall lämnas.

SFS 1995:1591

(Utkom 29 december 1995.)

SFS 1997:454

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 1997.

SFS 1998:10

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1998.

SFS 1998:772

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 1998:1508

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 1998:1550

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 1999:913

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

SFS 1999:1113

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

SFS 2000:43

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2000.

SFS 2000:74

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om redovisningen för räkenskapsår som har avslutats före lagens ikraftträdande.

SFS 2000:823

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002.

2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen men i vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall överlämnas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.

SFS 2002:151

1. Denna lag träder i kraft d. 27 april 2002.

2. Ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har bedrivit verksamhet med stöd av punkt 2 övergångsbestämmelserna till lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar skall tillämpa denna lag från det räkenskapsår som inleds närmast efter ett beslut om tillstånd enligt den lagen. Detta gäller inte bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap. om aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen är att anse som ett sådant finansiellt holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket.

SFS 2002:1063

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter d. 31 dec. 2002.

2. För räkenskapsår som inleds under första halvåret 2003 skall uppgift om sjukfrånvaron avse tiden efter d. 30 juni 2003.

SFS 2003:772

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter d. 31 dec. 2003.

2. Äldre bestämmelser i 4 kap. 1, 2 och 6 §§ får tillämpas för räkenskapsår som avslutas senast d. 31 dec. 2006.

3. Företag som tillämpar punkten 2 skall tillämpa 4 kap. 7 §, 5 kap. 3 och 4 §§ samt bilaga 1 i deras äldre lydelser.

SFS 2003:842

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2003:1140

(Utkom d. 23 dec. 2003.)

SFS 2003:1141

(Utkom d. 23 dec. 2003.)

SFS 2004:253

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.

SFS 2004:317

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:434

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:584

Denna lag träder i kraft d. 8 okt. 2004.

SFS 2004:1174

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:1175

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter d. 31 dec. 2004.

2. Ett företag som upprättar koncernredovisning med tillämpning av de redovisningsstandarder som har antagits enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av d. 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder får föra över belopp som i koncernredovisningen har avsatts till kapitalandelsfonden till fritt eget kapital.

SFS 2004:1176

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter d. 31 dec. 2011.

SFS 2005:557

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter d. 31 dec. 2005.

2. Medel som har tillförts överkursfonden före d. 1 jan. 2006 utgör även därefter bundet eget kapital. I den första årsredovisning som upprättas efter d. 1 jan. 2006 skall de tas upp under reservfonden.

SFS 2005:936

(Utkom d. 9 dec. 2005.)

SFS 2006:488

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:566

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter d. 30 juni 2006.

SFS 2006:571

Denna lag träder i kraft d. 18 aug. 2006.

SFS 2006:872

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter d. 31 dec. 2006.

SFS 2006:1378

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2007.

SFS 2007:368

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

2. Företag som inte omfattas av 16 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får tillämpa bestämmelserna i 9 kap. 2 och 3 §§ om delårsrapportens innehåll m.m. i deras lydelse före d. 1 juli 2007 för räkenskapsår som avslutas senast d. 30 juni 2008, med det undantaget att delårsrapporten i banker och hypoteksinstitut skall ges in till registreringsmyndigheten. Hänvisningarna i 9 kap. 2 och 3 §§ till bestämmelserna i 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) skall då avse de bestämmelsernas lydelse före d. 1 juli 2007.

SFS 2007:542

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2007.

SFS 2007:873

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av december 2007.

SFS 2007:1461

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2008.

SFS 2008:94

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2008.

SFS 2008:1235

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009

SFS 2009:35

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2009 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter d. 28 febr. 2009.

SFS 2010:687

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter d. 31 juli 2010.

SFS 2010:691

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2010.

SFS 2010:756

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2010.

SFS 2010:847

(Utkom d. 6 juli 2010.)

SFS 2010:1525

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter d. 31 dec. 2010.

SFS 2011:458

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2011.

SFS 2011:764

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2011:1067

(Utkom d. 25 okt. 2011.)

SFS 2011:1555

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2013:437

(Utkom d. 10 juni 2013.)

SFS 2014:563

1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2014.

2. Äldre föreskrifter får tillämpas för det räkenskapsår som har inletts närmast före ikraftträdandet.

SFS 2014:975

Denna lag träder i kraft d. 2 aug. 2014.

SFS 2015:817

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter d. 31 dec. 2015.

SFS 2016:566

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2016:948

1. Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2016.

2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter d. 31 dec. 2016.

SFS 2017:683

Denna lag träder i kraft d. 3 jan. 2018.

SFS 2020:667
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker som är registrerade i bankregistret d. 31 dec. 2020 avseende det räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

SFS 2020:988

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2021.

SFS 2020:1208

Denna lag träder i kraft d. 28 juni 2021.

SFS 2021:488

Denna lag träder i kraft d. 26 juni 2021.

SFS 2021:501

(Publicerad d. 5 juni 2021)

Lag 1995:1559

Författare: Catarina Af Sandeberg

Författare: Catarina Af Sandeberg

Förarbeten: prop. 1995/96:10, 1995/96:LU4, CELEX-nr: 386L0635; prop. 1995/96:74, 1995/96:NU9 (ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 2 kap. 1 §, 5 kap. 4 §, 6 kap. 2 §, 8 kap. 5 §, 9 kap. 1, 3 §§); prop. 1996/97:32, 1996/97:LU3 (ändr. 1 kap. 1 §); prop. 1996/97:114, 1996/97:FiU6 (ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 §, 5 kap. 4 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1, 3 §§, rubr. närmast före 6 kap. 2 §); prop. 1996/97:167, 1997/98:JoU8 (ändr. 6 kap. 1 §); prop. 1997/98:99, 1997/98:LU26 (ändr. 2 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 9 kap. 1 §), 1998/99:LU4 (ändr. 2 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 9 kap. 1 § i SFS 1998:772); prop. 1997/98:118, 1998/99:LU1 (ändr. 8 kap. 2 §, 9 kap. 2, 3 §§); prop. 1998/99:129, 1999/2000:FiU7 (ändr. 8 kap. 4 §); prop. 1998/99:130, 1999/2000:LU2 (ändr. 1 kap. 2, 4, 7 §§, 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1, 2 §§, 9 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 6 kap. 2 §); prop. 1999/2000:23, 1999/2000:LU8, (ändr. 4 kap. 1, 8 §§, 5 kap. 4 §, 7 kap. 2 §, rubr. närmast före 4 kap. 8 §); prop. 1999/2000:34, 1999/2000:LU9, CELEX-nr: 386L0635 (ändr. 5 kap. 3 §, bil. 1); prop. 1999/2000:131, 2000/01:FiU7 (ändr. 8 kap. 1, 7 §§, 10 kap. 1 §); prop. 2001/02:85, 2001/02:FiU9 (ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1 §, 5 kap. 4 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1, 3 §§); prop. 2002/03:6, 2002/03:LU1 (ändr. 5 kap. 1 §, 7 kap. 4 §); prop. 2002/03:92, 2003/04:FiU7 (ändr. 1 kap. 1 §); prop. 2002/03:121, 2003/04:LU2, CELEX-nr:32001L0065, (ändr. 4 kap. 1, 2, 5 §§, ny 6 §, 5 kap. 1, 3, 4 §§, 6 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 4 kap. 2 §, 6 kap. 2 §, bil. 1); 2003/04:LU14 (ändr. 5 kap. 1 § i SFS 2003:772); prop. 2003/04:34, 2003/04:FiU15; prop. 2002/03:139, 2003/04:FiU15. CELEX-nr: 31986L0635, 32001L0065 (ändr. 8 kap. 3 §, rubr. närmast före 8 kap. 3 §); prop. 2003/04:99, 2003/04:FiU27 (ändr. 1 kap. 1 §); prop 2003/04:112, 2003/04:LU26 (ändr. 5 kap. 1§); prop. 2004/05:24, 2004/05:LU3 (ändr. 3 kap. 1 §, 4 kap. 1, 2 §§, 5 kap. 4 §, 7 kap. 2, 3 §§, rubr. närmast före 4 kap. 2 §, bil. 1, nya 7 kap. 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 kap. 7 §); prop. 2004/05:24, 2004/05:LU3, CELEX-nr: 32003L0051 (ändr. 4 kap. 1, 2 §§); prop. 2004/05:85, 2004/05:LU23 (ändr. 3 kap. 2 §, 5 kap. 4 §); prop. 2005/06:135, 2005/06:LU37 (ändr. 8 kap. 1 §); prop. 2005/06:186, 2005/06:LU31 (ändr. 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 4, 7 §§ §); prop. 2005/06:116, 2005/06:LU28 (ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 §, 7 kap. 1, 2 §§, 9 kap. 1, 3 §§); prop. 2006/07:5, 2006/07:FiU7, CELEX-nr: 32006L0048, 32006L0049 (ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 1 §, ny 5 kap. 7 §, rubr. närmast före 5 kap. 7 §); prop. 2006/07:65, 2006/07:FiU17, CELEX-nr: 32004L0109, 32007L0014 (ändr. 9 kap 2, 3 §§); prop. 2006/07:115, 2006/07:FiU25, CELEX-nr: 32002R1606 (ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 2 p. ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till SFS 2007:368); prop. 2006/07:112, 2007/08:CU2 CELEX-nr: 32004L0025 (ändr. 7 kap. 7 §); prop. 2007/08:35, 2007/08:FiU9, CELEX-nr:31968L0151, 32003L0058 (ändr. 1 kap. 3 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 5, 6 §§, 9 kap. 2, 3 §§, nya 8 kap. 5 a, 5 b, 5 c §§, rubr. närmast före 8 kap. 5 c); prop. 2007/08:45, 2007/08:CU17 (ändr. 2 kap. 2 §); prop. 2008/09:71, 2008/09:CU11, CELEX-nr: 32006L0046 (ändr. 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 7§§, 8 kap. 2, 5 §§, 9 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 2 §, rubr. till 6 kap.); prop. 2009/10:208, 2009/10:CU22, CELEX-nr: 32009L0049 (ändr. 7 kap. 1 och 7 §§; ny 7 kap. 6 a §); prop. 2009/10:220, 2009/10:FiU30 (ändr. 1 kap. 1§); prop. 2009/10:235, 2010/11:CU3 (ändr. 5 kap. 1 §, 7 kap. 4, 7 §§); prop. 2010/11:71, 2010/11:FiU26, (ändr. 1 kap. 1,3 §§); prop. 2010/11:124, 2010/11:FiU39 (ändr. 1 kap 1, 2 §§, 5 kap. 4 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §); prop. 2011/12:26, 2011/12CU10, CELEX-nr: 32003L0051 (ändr. 4 kap. 1, 2 §§), prop. 2012/13:74, 2012/13:JuU24 (upph. 8 kap. 5 b §), prop. 2015/16:3, 2015/16:CU6 (ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2, 3 §§, 4 kap. 1, 3 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 3, 4, 6 a, 7 §§, bil. 1, 2, rubr. till 5 kap. rubr. närmast före 3 kap. 3 §, 5 kap. 2, 4, 6 §§; nya 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 5 kap. 2 a §), prop. 2015/16:72, 2015/16:TU18 (ändr. 8 kap. 5 a §), prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, direktiv 2013/34/EU, prop. 2016/17:162 (ändr. 1 kap. 1 §), 2016/17:FiU35, prop. 2019/2010:97, bet. 2019/2020:FiU50 (ändr. 6 kap. 2 §, 8 kap. 3 §), prop. 2019/2010:97, bet. 2019/2020:FiU50 (ändr. 6 kap. 2 §, 8 kap. 3 §), prop. 2019/2020:194, bet. 2020/2021:CU3 (ändr. 3 kap. 2 §, 3 §), prop. 2021/173, bet. 2021:FiU50 (ändr. 5 kap. 7 §, 6 kap. 3 §).

Reglerna om årsredovisning och koncernredovisning grundar sig till stor del på EU:s redovisningsdirektiv. Från och med den 1 januari 2015 är ett nytt redovisningsdirektiv implementerat i svensk lagstiftning; Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG. Direktivet ersätter de fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven om årsredovisning respektive koncernredovisning (det fjärde bolagsrättsliga direktivet, rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av bolag [EGT L 222, 14.8.1978, s. 11, Celex-nr: 31978L0660] och det sjunde bolagsrättsliga direktivet, rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning [EGT L 193, 18.7.1983, s. 1, CELEX-nr: 31983L0349] behandlar skyldigheten att upprätta koncernredovisning), och är ett led i EU:s strävan att förenkla regelverken för företag som verkar inom EU, framför allt för små företag. Direktivet gäller för aktiebolag samt för handelsbolag och kommanditbolag där samtliga obegränsat ansvariga delägare är aktiebolag eller andra bolag med begränsat ansvar. I bankredovisningsdirektivet och försäkringsredovisningsdirektivet finns särskilda redovisningsbestämmelser för finansiella företag. Bank- och försäkringsredovisningsdirektiven, rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EGT L 372, 31.12.1986, s. 1, CELEX-nr: 31986L0635) resp. rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag (EGT L 374, 31.12.1991, s. 7, CELEX-nr: 31991L0674) hänvisar i åtskilliga avseenden till direktiv 2013/34/EU och avviker endast från detta där detta har ansetts vara motiverat av de särdrag som utmärker de finansiella företagen. I det åttonde bolagsrättsliga direktivet om krav på revisorer, (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006) finns bestämmelser om bl.a. kvalifikationskrav, utbildning, tillsyn, yrkesetik, revisionsstandarder samt internationellt samarbete. Rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 anger tillsynskrav för kreditinstitut.

Under hösten 2019 antog EU ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag, bestående av en förordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 tillsynskrav för värdepappersbolag (”värdepappersbolagsförordningen”) och ett direktiv, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepapper (”värdepappersbolagsdirektivet”). Regelverket är anpassat till värdepappersbolagens egenart och syftar till att vara mer proportionerligt i förhållande till bolagens storlek, tjänster och grad av komplexitet.

Författare: Catarina Af Sandeberg

Definitionen av handelsplattform i 1 kap. 4 b § LVPM omfattar även en OTF-plattform.