Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1987:978) om ekonomiska föreningar

Denna förordning upphör enligt F (2018:759) att gälla den 1 juli 2018.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2018:759).

Utfärdad den 12 november 1987.

Inledande bestämmelser

Denna förordning tillämpas på ekonomiska föreningar enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar enligt bostadsrättslagen (1991:614), kooperativa hyresrättsföreningar enligt lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och sambruksföreningar enligt lagen (1975:417) om sambruksföreningar.

Bestämmelserna om verkställande direktör och vice verkställande direktör tillämpas dock inte på bostadsrättsföreningar eller sambruksföreningar. Beträffande dessa föreningar gäller även de inskränkningar i förordningens tillämplighet som framgår av 4, 7, 13 f och 14 §§. Beträffande kooperativa hyresrättsföreningar gäller de inskränkningar som framgår av 4, 13 f och 14 §§.

SFS 2008:22

En anmälan för registrering enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen (1991:614), lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och lagen (1975:417) om sambruksföreningar ska göras skriftligen hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten).

En anmälan enligt första stycket eller en sådan ansökan enligt de angivna lagarna som ska handläggas av registreringsmyndigheten får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

En anmälan för registrering ska undertecknas av en styrelseledamot eller av den verkställande direktören. En anmälan av en förening i likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, av en av likvidatorerna.

SFS 2008:104

En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk underskrift.

SFS 2016:636

Anmälan som görs för en registrerad förening enligt denna förordning skall innehålla uppgift om föreningens organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Registrering av en förening

En anmälan för registrering av en förening enligt 2 kap. 3 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 9 kap. 2 och 3 §§ bostadsrättslagen (1991:614), 2 kap. 1 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller 5 § lagen (1975:417) om sambruksföreningar ska ange

 1. föreningens postadress,

 2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum och postadress samt, om postadressen avviker från hemvistet, även hemvist för styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna, verkställande direktören, vice verkställande direktörerna, firmatecknarna och person som har fått bemyndigande enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar,

 3. hur föreningens firma tecknas.

Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete

 1. att föreningen har minst så många medlemmar som anges i 2 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar, 1 kap. 2 § bostadsrättslagen, 2 kap. 1 § lagen om kooperativ hyresrätt respektive 3 § lagen om sambruksföreningar,

 2. att, om enligt stadgarna eller enligt beslut som har fattats vid sammanträde med medlemmarna föreningen inte får börja sin verksamhet förrän visst eller vissa villkor har uppfyllts, villkoret i fråga är uppfyllt,

 3. att de i första stycket 2 angivna personerna inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller är i konkurs; i fråga om personer som har fått bemyndigande enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar fordras dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

 4. att föreningens revisorer uppfyller de i 8 kap. 3 och 4 §§ lagen om ekonomiska föreningar angivna behörighetskraven och, när det är fråga om en förening enligt sistnämnda lag, de i 8 kap. 5 § samma lag angivna behörighetskraven,

 5. att uppgifterna i anmälan om val av styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om vem som har fått bemyndigande enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar och om hur föreningens firma tecknas stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat, och

 6. att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, revisorer, firmatecknare och enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar bemyndigad person har åtagit sig uppdragen.

SFS 2008:104

Tillsammans med en anmälan som avses i 4 § ska föreningen ge in

 1. en kopia av föreningens stadgar, och

 2. en kopia av protokoll från sammanträde med föreningens medlemmar som visar att dessa har antagit stadgarna.

SFS 2016:325

Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, ska det vid anmälan enligt 4 § ges in en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde.

Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

SFS 2008:104

Föreningens ledning

Vid en anmälan för registrering enligt 6 kap. 15 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska 4 § första stycket och andra stycket 3 tillämpas.

Om anmälan inte endast avser en ändring av hemvist eller postadress, ska 4 § andra stycket 3, 5 och 6 tillämpas.

SFS 2008:104

Föreningsstämma

Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 7 kap. 50 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av ett beslut om ändring av stadgarna för en ekonomisk förening som avses i den lagen, för en kooperativ hyresrättsförening eller för en sambruksförening eller för registrering enligt 9 kap. 25 § bostadsrättslagen (1991:614) av ett beslut om ändring av stadgarna för en bostadsrättsförening ska föreningen ge in

 1. en kopia av föreningsstämmans protokoll,

 2. en kopia av stadgarna i deras nya lydelse.

I sådana fall som avses i 7 kap. 42 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar ska en anmälan för en ekonomisk förening som avses i den lagen eller en kooperativ hyresrättsförening innehålla en försäkran på heder och samvete av styrelsen att underrättelse enligt det sistnämnda lagrummet har ägt rum.

Vid anmälan för registrering enligt 9 kap. 18 a § bostadsrättslagen av ett beslut om nedsättning av samtliga insatser ska föreningen lämna in en kopia av föreningsstämmans protokoll.

SFS 2016:325

Om talan enligt 7 kap. 43 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om att upphäva eller ändra ett sådant föreningsstämmobeslut som ska anmälas för registrering väcks vid allmän domstol, ska domstolen underrätta Bolagsverket när

 1. talan har väckts,

 2. det finns en dom eller ett slutligt beslut som har fått laga kraft, eller

 3. det genom beslut under rättegången har bestämts att föreningsstämmobeslutet inte får verkställas.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 7 a § nu 7 b §.

SFS 2016:325

Revisorer

Rubriken har denna placering enl. SFS2008-0104

En anmälan enligt 8 kap. 18 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska innehålla en försäkran på heder och samvete

 1. att uppgifterna i anmälan om val av revisor eller revisorssuppleant stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat, och

 2. att de personer som har utsetts till revisor eller revisorssuppleant uppfyller de behörighetskrav som anges i 8 kap. 3 och 4 §§ lagen om ekonomiska föreningar och, om 8 kap. 5 § samma lag är tillämplig, de krav som anges i den paragrafen samt att de angivna personerna har åtagit sig uppdragen.

Första stycket gäller inte

 1. en anmälan som endast avser en ändring av hemvist, postadress eller huvudansvarig för revisionsbolag, och

 2. en anmälan om att skyldigheten att ha auktoriserad eller godkänd revisor har upphört.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 a §.

SFS 2016:325

Om en revisor enligt 8 kap. 8 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar har anmält att hans eller hennes uppdrag har upphört i förtid, ska Bolagsverket sända en kopia av anmälan till Finansinspektionen och Revisorsinspektionen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 7 c § nu 7 d §.

SFS 2016:1343

Minskning av reservfonden

Rubriken har denna placering enl. SFS2016-0444

Tillsammans med en ansökan enligt 10 kap. 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska det ges in en kopia av föreningsstämmans protokoll.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 c §.

SFS 2016:444

Likvidation och upplösning

Till föreningens anmälan enligt 11 kap. 1 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall fogas en kopia av föreningsstämmans protokoll.

SFS 2003:1048

När en ansökan om likvidation har kommit in till rätten, skall rätten genast anmäla detta till registreringsmyndigheten. Rätten skall också anmäla beslut om likvidation och beslut om förordnande eller entledigande av likvidator till registreringsmyndigheten.

SFS 2003:1048

Till rättens anmälan enligt 8 a § andra meningen skall fogas en kopia av rättens beslut. Anmälan skall innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidatorn. Om likvidatorns postadress avviker från hemvistet, skall även hemvistet anges. Om det har utsetts en suppleant för likvidatorn, skall motsvarande uppgifter lämnas om denne.

SFS 2003:1048

Om högre rätt upphäver ett likvidationsbeslut som inte har verkställts, skall rätten genast anmäla detta till registreringsmyndigheten.

SFS 2003:1048

Om föreningens firma under likvidationen ska tecknas av någon annan än likvidatorn eller, när flera likvidatorer utsetts, firman inte ska tecknas av likvidatorerna gemensamt, ska likvidatorn eller likvidatorerna anmäla detta särskilt. Detsamma gäller om andra uppgifter i registret ska ändras. Om någon annan än likvidator har utsetts till firmatecknare, ska 4 § första stycket 2 och 3 och andra stycket 3 och 6 tillämpas.

SFS 2008:104

Till anmälan för registrering enligt 11 kap. 15 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar att likvidatorerna har lagt fram slutredovisning skall fogas

 1. en kopia av föreningsstämmans protokoll, samt

 2. ett bevis om dagen för utfärdande av kallelsen på okända borgenärer.

Vid en anmälan för registrering enligt 11 kap. 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar att likvidationen ska fortsätta ska 4 § första stycket och andra stycket 3–6 tillämpas.

SFS 2008:104

En anmälan för registrering enligt 11 kap. 17 § tredje stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av beslut att likvidationen ska upphöra och föreningens verksamhet återupptas ska innehålla en försäkran på heder och samvete

 1. att likvidationsanledning enligt lagen om ekonomiska föreningar eller enligt stadgarna inte föreligger, samt

 2. att utskiftning inte har ägt rum.

Till anmälan ska fogas

 1. en kopia av föreningsstämmans protokoll, och

 2. en kopia av revisorernas yttrande.

Vid anmälan ska 4 § första stycket och andra stycket 3–6 tillämpas.

SFS 2008:104

Till anmälan för registrering enligt 11 kap. 17 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av att ett likvidationsbeslut har upphävts skall fogas en kopia av rättens dom eller beslut med lagakraftbevis.

Fusion

Tillsammans med en ansökan enligt 12 kap. 11 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska det ges in en försäkran på heder och samvete från föreningarnas styrelser eller verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.

Om fusionsplanen har godkänts av fullmäktige, ska det tillsammans med ansökan också ges in en försäkran på heder och samvete att en underrättelse som avses i 7 kap. 42 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar har ägt rum.

I 12 kap. 11 § lagen om ekonomiska föreningar finns bestämmelser om andra handlingar som ska ges in tillsammans med ansökan.

SFS 2016:325

Om talan har väckts vid allmän domstol mot föreningsstämmans beslut att godkänna en fusionsplan, ska domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Underrättelse ska också lämnas när det föreligger en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft.

SFS 2008:22

Bolagsverket ska underrätta Skatteverket när en ansökan enligt 12 kap. 11 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar har gjorts.

Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när Skatteverket fattar beslut om hinder mot verkställande av en fusionsplan.

SFS 2008:22

Om allmän domstol har beslutat om att lämna tillstånd till verkställande av fusionsplan enligt 12 kap. 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, ska domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Till underrättelsen ska en kopia av domstolens beslut fogas.

SFS 2008:22

Vid en anmälan för registrering enligt 12 kap. 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av förening som har bildats i samband med fusion genom kombination tillämpas 4 §.

Till anmälan ska det vidare fogas

 1. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur föreningens firma tecknas stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat, och

 2. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare har åtagit sig uppdragen.

SFS 2008:104

Vid en anmälan för registrering enligt 12 kap. 38 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska följande handlingar ges in:

 1. fusionsintyg för de utländska bolag som deltar i fusionen från de behöriga myndigheterna i de stater där bolagen är registrerade,

 2. kopior av de fusionsplaner som har godkänts av de utländska bolagens stämmor.

I fråga om den förening som bildas genom fusionen ska anmälan innehålla de uppgifter som anges i 13 d §.

Till anmälan enligt första stycket ska vidare fogas

 1. en kopia av ett avtal om medverkan enligt 29 § lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,

 2. en kopia av ett beslut enligt 22 § andra stycket lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,

 3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 § lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner har löpt ut och att 32–40 §§ den lagen ska tillämpas, eller

 4. handlingar som visar att lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner inte är tillämplig på föreningen.

SFS 2008:22

Bestämmelserna i 13–13 e §§ gäller inte i fråga om sambruksföreningar. Bestämmelserna i 13 e § gäller inte heller i fråga om bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.

SFS 2008:22

Föreningens firma

Anmälan för registrering enligt 14 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av bifirma kan tas upp i anmälan om föreningens registrering. Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att uppgifterna stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat.

Denna paragraf gäller inte för bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och sambruksföreningar.

SFS 2014:546

Föreningsregistret

Föreningsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos registreringsmyndigheten.

SFS 2001:897

Föreningsregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,

 2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i föreningsregistret,

 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), eller

 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och

  1. som avser föreningar som registreras i föreningsregistret,

  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller

  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

SFS 2018:290

Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i föreningsregistret.

SFS 2018:290

Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

SFS 2001:894

Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 15 a § medge direktåtkomst till föreningsregistret.

SFS 2001:894

[Upphävd g. F (2018:290).]

SFS 2018:290

En personuppgift i föreningsregistret ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av registreringsmyndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

SFS 2018:290

Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller inte i fråga om personuppgifter i föreningsregistret.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 15 g § nu 15 h §.

SFS 2018:290

[Upphävd g. F (2018:290).]

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 15 g §.

SFS 2018:290

Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen (1991:614), lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller lagen (1975:417) om sambruksföreningar ska biläggas föreningsregistret. Sådana handlingar ska för varje förening sammanföras i akter.

SFS 2008:104

Registreringsmyndigheten skall såvitt avser företag som står under Finansinspektionens tillsyn snarast efter det att registrering har skett underrätta inspektionen om de uppgifter som förts in i eller förts ut ur föreningsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.

SFS 2000:846

Anteckningar i föreningsregistret m.m.

Anteckningar i föreningsregistret numreras i löpande följd för varje förening. Vid varje anteckning skall registreringsmyndigheten ange datum för anteckningen och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

När en förening registreras skall registreringsmyndigheten anteckna

 1. föreningens organisationsnummer,

 2. uppgifter som avses i 2 kap. 2 § 1–3, 8 och 10 samt 6 kap. 15 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar avseende ekonomiska föreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, 9 kap. 5 § 1–3, 9 och 11 bostadsrättslagen (1991:614) samt 4 § 1–3, 7 och 9 lagen (1975:417) om sambruksföreningar,

 3. föreningens postadress,

 4. föreningens bifirma, om styrelsen har antagit en sådan, samt

 5. lydelsen på främmande språk av föreningens firma, om lydelsen anges i stadgarna.

Om föreningen har tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, skall även dagen för tillståndet antecknas.

SFS 2004:335

I ett ärende om registrering av en ekonomisk förening ska beslut meddelas inom två månader efter det att en fullständig anmälan kom in till registreringsmyndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig anmälan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

SFS 2009:1144

När Bolagsverket utser en revisor enligt 8 kap. 2, 6 eller 9 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska uppgifter enligt 8 kap. 18 § samma lag antecknas i föreningsregistret.

SFS 2013:740

Beslut om tillstånd till verkställande av en fusionsplan enligt 12 kap. 15 och 16 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska antecknas i föreningsregistret.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 19 § upphävd g. F 1992:1456.

SFS 2008:22

Anteckning i föreningsregistret ska göras enligt följande:

 1. Vid registrering enligt 12 kap. 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska det antecknas att överlåtande förening är upplöst.

 2. Om ändring av stadgarna innefattar ett beslut om nedsättning av insatsernas belopp eller lindring av skyldigheten att betala in insatser till föreningen, ska det antecknas att ett sådant beslut har fattats.

 3. Om registreringsmyndigheten enligt 12 kap. 19 § lagen om ekonomiska föreningar har förklarat att frågan om fusion har fallit, ska det antecknas när beslutet har vunnit laga kraft.

 4. Vid registrering på grund av anmälan enligt 9 kap. 18 a § bostadsrättslagen (1991:614) av ett beslut om nedsättning av samtliga insatser, ska det antecknas att ett sådant beslut har fattats.

SFS 2008:22

På begäran av en förening ska föreningens e-postadress och telefonnummer antecknas i föreningsregistret.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 20 a § nu 20 b §.

SFS 2012:55

Vid sökning efter uppgifter som avser en förening som är upplöst får endast organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan det har registrerats att föreningen är upplöst.

Vid sökning efter uppgifter och handlingar som avses i 16 § får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 20 a §.

SFS 2016:325

I en kungörelse enligt 15 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall anges föreningens firma och organisationsnummer samt styrelsens säte eller, om föreningen är i likvidation, den tingsrätt under vilken föreningen hör.

Bolagsverket ska underrätta den domstol som handlägger ett ärende om tillstånd enligt 10 kap. 17 § eller 12 kap. 11 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om:

 1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i ett pågående mål om talan mot det föreningsstämmobeslut som ärendet gäller, och

 2. en dom som har fått laga kraft och som innebär att det föreningsstämmobeslut som ärendet gäller har upphävts eller ändrats.

SFS 2016:325

När en förening registreras, ska en kopia av stadgarna förses med ett bevis om registreringen. Kopian ska skickas till föreningen.

När en ändring av en förenings stadgar registreras, ska en kopia av stadgarna i deras nya lydelse förses med ett bevis om registreringen. Kopian ska skickas till föreningen.

När en ekonomisk plan för en bostadsrättsförening registreras, ska en kopia av planen förses med bevis om registreringen. Kopian ska skickas till föreningen.

SFS 2016:325

När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, person som har fått bemyndigande att ta emot delgivning enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, revisor eller revisorssuppleant, ska Bolagsverket underrätta den registrerade om åtgärden. När myndigheten tar bort en sådan registrering från registret, ska den som berörs av åtgärden underrättas.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvariga revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av åtgärden på hans eller hennes folkbokföringsadress eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är registrerad som likvidator eller suppleant för likvidator om registreringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut någon underrättelse om det är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 24 § upphävd g. F 1992:1456.

SFS 2015:128

Registreringsavgifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-0802

I ärenden om registrering enligt denna förordning ska avgifter för registrering och kungörande samt för handläggning och prövning betalas med följande belopp:

 1. vid en anmälan för registrering av en förening, 1 400 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1 100 kronor,

 2. vid en anmälan enligt 11 kap. 1 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om att föreningsstämman beslutat om likvidation, 800 kronor,

 3. vid en anmälan för registrering av en fusionsplan enligt 12 kap. 6 eller 31 § lagen om ekonomiska föreningar, 900 kronor,

 4. vid en anmälan om fusion enligt 12 kap. 17 eller 38 § lagen om ekonomiska föreningar, 1 000 kronor,

 5. vid en anmälan om ändring av styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, hur firman tecknas, firmatecknare, person som har fått bemyndigande enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar, revisor eller revisorssuppleant, 900 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 600 kronor,

 6. vid någon annan anmälan eller då en anteckning i registret annars ska ske, 900 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor.

Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 6 betalas för varje sådan firma.

Om en anmälan enligt första stycket 3 avser registrering av en fusionsplan med fler än en överlåtande förening eller fler än ett dotteraktiebolag, ska även en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande förening eller aktiebolag.

Någon avgift ska inte betalas för registrering av

 1. en ändrad postadress,

 2. förhållanden som en likvidator ska anmäla,

 3. en anmälan från rätten eller konkursförvaltaren,

 4. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 12 kap. 37 § lagen om ekonomiska föreningar.

Någon avgift ska inte heller betalas för registrering av beslut enligt 11 kap. 18 § andra stycket första meningen eller 12 kap. 19 § lagen om ekonomiska föreningar, eller för registrering av beslut om att avregistrera en firma efter en dom om upphävande av firmaregistrering.

Avgiften ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en anmälan om registrering har påbörjats.

SFS 2016:909

[Upphävd g. F (2016:325).]

SFS 2016:325

Avgifter för vissa ärenden

Rubriken införd g. SFS1992-0802

För handläggning och prövning av en ansökan enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska, i de fall som anges i a–h, avgifter betalas med följande belopp:

 1. undantag från bosättningskraven (6 kap. 4 och 11 §§), 475 kronor,

 2. undantag från bosättningskravet för revisor i visst fall (8 kap. 3 §), 1 200 kronor,

 3. medgivande att sammanslutning eller revisionsorgan får vara revisor (8 kap. 4 §), 1 200 kronor,

 4. undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (8 kap. 5 §), 685 kronor,

 5. tillstånd till minskning av reservfonden (10 kap. 17 §), 900 kronor,

 6. likvidation enligt 11 kap. 4 a §, 475 kronor,

 7. tillstånd till verkställande av en fusionsplan (12 kap. 11 §), 900 kronor,

 8. ärenden om att en tillgång av ringa värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden (11 kap. 13 §), 740 kronor.

Om en ansökan enligt första stycket g avser en fusion med fler än en överlåtande förening eller fler än ett överlåtande dotteraktiebolag, ska även en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande förening eller aktiebolag.

Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Den betalas inte tillbaka om handläggningen av ansökan har påbörjats.

Hänvisad författning:

AvgiftsF (1992:191) inf. i Bih.

SFS 2016:325

Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 12 kap. 36 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar på annat språk än svenska.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 26 b § upphävd g. F 1994:1270.

SFS 2008:22

Upprättande av försäkran elektroniskt

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2008-0104

En försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får undertecknas med en elektronisk underskrift.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk underskrift.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 27 § upphävd g. F 1992:409.

SFS 2016:636

Ingivning av handlingar som har upprättats elektroniskt

Rubriken införd g. SFS2008-0104

Handlingar som ska fogas till anmälningar och ansökningar och som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk överföring. Bolagsverket får även meddela föreskrifter om vilka elektroniska underskrifter som får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original.

SFS 2016:636

Bestyrkande av kopior m.m.

Rubriken införd g. SFS2008-0104

Kopior som ges in enligt denna förordning ska vara bestyrkta. En elektronisk kopias överensstämmelse med originalet ska vara bestyrkt enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt, ska bestämmelserna i 27 a § tillämpas.

Om en handling som har upprättats i pappersform har getts in i både original och kopia, ska originalhandlingen återställas.

SFS 2008:104

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1987:978

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom förordningen upphävs

1. kungörelsen (1952:495) om förande av register för ekonomiska föreningar m.m.,

2. förordningen (1969:228) om prövning av vissa ärenden rörande ekonomiska föreningar.

Den under 1 upphävda kungörelen gäller dock fortfarande om registrering skall ske enligt äldre bestämmelser på grund av 7 § lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, övergångsbestämmelserna 2 till lagen (1987:669) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479) eller övergångsbestämmelserna 2 till lagen (1987:671) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar.

SFS 1990:1504

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

SFS 1991:634

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

SFS 1992:409

Regeringen föreskriver att 27 § förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1992.

SFS 1992:1456

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

Om en länsstyrelses föreningsregister inte överförts till Patent- och registreringsverket enligt förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket gäller 2, 4, 6, 15, 18, 19, 24 och 25 §§ i sin äldre lydelse fram till den tidpunkt då sådan överföring sker.

SFS 1993:1405

Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Förordning 1993:1405 har enligt förordning 1993:1646 trätt i kraft den 1 januari 1994.)

SFS 1994:414

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1994:1270

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1994.

SFS 1996:365

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1999:1162

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000. Äldre föreskrifter skall dock tillämpas i fråga om ärenden om tillstånd enligt 9 kap. 6 eller 8 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

SFS 2000:846

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2000:1120

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.

SFS 2001:894

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2001:897

(Utkom d. 7 dec. 2001.)

SFS 2002:107

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2002.

SFS 2003:38

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2003.

SFS 2003:1048

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som avser fråga enligt 11 kap. 4 eller 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar i dess lydelse före d. 1 jan. 2004 och som har inletts vid tingsrätt före ikraftträdandet. Detsamma gäller för ärenden enligt 11 kap. 4 § första stycket 2 lagen om ekonomiska föreningar i dess lydelse före d. 1 jan. 2004, om föreningen är försatt i konkurs och konkursen avslutas före ikraftträdandet.

SFS 2004:38

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 2004.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.

SFS 2004:335

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:354

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

2. Registrerings- och tillståndsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.

SFS 2004:609

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2004.

SFS 2005:563

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om anmälningar som har kommit in till Bolagsverket före d. 1 jan. 2006.

SFS 2008:22

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.

SFS 2008:104

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2008.

SFS 2008:607

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2008.

2. Sådan försäkran som avses i 13 § ska anses omfatta även en försäkran om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller att prövning av fusionen inte pågår enligt den lagen.

SFS 2008:736

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2008.

SFS 2009:1144

1. Denna förordning träder i kraft d. 27 dec. 2009.

2. Bestämmelserna tillämpas inte på ärenden som har kommit in till registreringsmyndigheten före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.

SFS 2011:981

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2011.

SFS 2012:55

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2012.

SFS 2013:740

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2013.

SFS 2014:546

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2014.

SFS 2015:128

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015.

SFS 2015:680

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:325

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet och som gäller reservfonden.

SFS 2016:444

Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2016.

SFS 2016:636

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2016:909

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2016:1343

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2018:290

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.