Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Stiftelseförordning (1995:1280)

Stiftelseförordningen

Utkom från trycket den 15 december 1995
Utfärdad den 23 november 1995.

Inledande bestämmelser

I denna förordning finns bestämmelser om

 1. det register som ska föras av länsstyrelsen enligt 10 kap. stiftelselagen (1994:1220),

 2. det register som ska föras av länsstyrelsen enligt 36 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

 3. prövning av och avgifter för vissa ärenden rörande stiftelser och för tillsyn, registerhållning och utfärdande av registreringsbevis,

 4. förvaring av de handlingar om stiftelser som ges in till tillsyns- och registreringsmyndigheterna,

 5. utseende och entledigande av revisorer i stiftelser som förvaltas av statliga myndigheter, samt

 6. tillsynsmyndighet för stiftelser.

SFS 2020:411

De register som anges i 1 § förs med hjälp av automatiserad behandling.

Registren får innehålla de uppgifter som framgår av 10 kap. stiftelselagen (1994:1220) eller 31 b § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

SFS 2020:411

De register som anges i 1 § ska ge offentlighet åt den information som ingår i registren.

I fråga om personuppgifter ska registren ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i registren utgör underlag för prövningar eller beslut,

 2. förvaltning av företag som registreras i stiftelseregistren,

 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), eller

 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och

  a) som avser stiftelser som registreras i registren,

  b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till information som ingår i registren, eller

  c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

SFS 2018:293

Den länsstyrelse som för ett sådant register som anges i 1 § (registreringsmyndigheten) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i registret.

SFS 2018:293

Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

SFS 2001:896

Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 2 a § medge direktåtkomst till de stiftelseregister som myndigheten för.

SFS 2001:896

[Upphävd g. F (2018:293).]

SFS 2018:293

En personuppgift i de register som anges i 1 § ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av registreringsmyndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

SFS 2018:293

Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller inte i fråga om personuppgifter i de register som anges i 1 §.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 2 g § nu 2 h §.

SFS 2018:293

[Upphävd g. F (2018:293).]

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 2 g §.

SFS 2018:293

En anmälan eller ansökan som avses i stiftelselagen (1994:1220) eller i denna förordning ska vara skriftlig.

Anmälan eller ansökan får överföras elektroniskt till tillsynsmyndigheten eller registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som myndigheten får meddela.

SFS 2008:106

En anmälan för registrering ska undertecknas av en styrelseledamot eller, om stiftelsen har förvaltare, av en företrädare för förvaltaren.

En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till tillsynsmyndigheten eller registreringsmyndigheten ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

Myndigheten får meddela föreskrifter om elektronisk underskrift.

SFS 2016:635

Handlingar som ska fogas till anmälningar och ansökningar och som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till tillsynsmyndigheten eller registreringsmyndigheten.

Myndigheten får meddela föreskrifter om elektronisk överföring. Myndigheten får även meddela föreskrifter om vilka elektroniska underskrifter som får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original.

SFS 2016:635

Kopior som ges in enligt denna förordning, stiftelselagen (1994:1220) eller lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska vara bestyrkta. En elektronisk kopias överensstämmelse med originalet ska vara bestyrkt enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

En handling som enligt denna förordning får ges in i kopia får även ges in i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt, ska bestämmelserna i 3 b § tillämpas.

Om en handling som har upprättats i pappersform har getts in i både original och kopia, ska originalhandlingen återställas.

SFS 2008:106

Tillsynsmyndighet

Rubriken införd g. SFS2009-0295

Tillsynsmyndighet för en stiftelse enligt 9 kap. 1 § första stycket stiftelselagen (1994:1220) är

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län i Kronobergs, Blekinge och Skåne län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län i Hallands och Västra Götalands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län i Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län i Västernorrlands och Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län i Västerbottens och Norrbottens län.

SFS 2009:295

Tillsynsmyndighet för en pensions- eller personalstiftelse enligt 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. är

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län om arbetsgivaren har sitt hemvist i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län om arbetsgivaren har sitt hemvist i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län om arbetsgivaren har sitt hemvist i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län om arbetsgivaren har sitt hemvist i Hallands eller Västra Götalands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län om arbetsgivaren har sitt hemvist i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län om arbetsgivaren har sitt hemvist i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län om arbetsgivaren har sitt hemvist i Västerbottens eller Norrbottens län.

SFS 2009:295

Registret enligt 10 kap. stiftelselagen (1994:1220)

Utöver vad som anges i 10 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) skall till en anmälan om registrering fogas

 1. en beskrivning av stiftelsens ändamål, om det inte är möjligt att inge en kopia av stiftelseförordnandet, samt

 2. en uppgift om värdet av stiftelsens tillgångar, värderade enligt 3 kap. 3 § stiftelselagen.

SFS 1999:1164

Till en anmälan för registrering enligt 10 kap. 2 § eller 3 § första stycket 2 stiftelselagen (1994:1220) av revisor ska det fogas en kopia av en av revisorn undertecknad bekräftelse på att han eller hon har åtagit sig uppdraget. Undertecknande får ske med en elektronisk underskrift.

Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om elektronisk underskrift.

SFS 2016:635

Till en anmälan enligt 10 kap. 3 § första stycket 1 stiftelselagen (1994:1220) skall det fogas en kopia av styrelsens eller förvaltarens beslut och i förekommande fall av Kammarkollegiets eller regeringens beslut.

[Upphävd g. F (2009:295).]

SFS 2009:295

Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller bemyndigad att företräda stiftelsen enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 23 § andra stycket stiftelselagen (1994:1220) inte är folkbokförd i Sverige, ska det vid anmälan enligt 10 kap. 2 eller 3 § stiftelselagen ges in en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde.

Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

SFS 2008:106

Om den som anmäls som förvaltare är en utländsk juridisk person, ska det vid anmälan enligt 10 kap. 2 eller 3 § stiftelselagen (1994:1220) ges in en kopia av registreringshandling eller annan handling som avser den anmälde.

Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det behövs för att säkerställa identiteten hos förvaltaren.

SFS 2008:106

När sådana uppgifter som avses i 10 kap. 6 § första stycket stiftelselagen (1994:1220) lämnas för registrering ska det till dessa uppgifter i förekommande fall bifogas en kopia av styrelsens eller förvaltarens beslut om företagsnamn för stiftelsen.

SFS 2018:1820

Till en sådan anmälan som avses i 7 kap. 7 § andra stycket eller 15 § stiftelselagen (1994:1220) skall det fogas en kopia av domstolens beslut.

Ett registreringsbevis för en stiftelse ska innehålla följande uppgifter:

 1. stiftelsens namn, postadress och telefon,

 2. stiftelsens ändamål,

 3. om stiftelsen har egen förvaltning: styrelseledamöternas och styrelsesuppleanternas namn, personnummer, postadress och telefon samt den ort där styrelsen har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltningen huvudsakligen utövas,

 4. om stiftelsen har anknuten förvaltning: förvaltarens namn eller företagsnamn, organisationsnummer, postadress och telefon samt den ort där förvaltaren har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltarens egen förvaltning huvudsakligen utövas eller, om förvaltaren är ett handelsbolag, där bolaget har sitt huvudkontor inrättat,

 5. om stiftelsen utövar näringsverksamhet: stiftelsens företagsnamn, särskilt företagsnamn, om sådant har antagits, och näringsverksamhetens art,

 6. revisorns och revisorssuppleantens namn, personnummer och postadress samt, om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, vem som är huvudansvarig för revisionen och bolagets organisationsnummer,

 7. om någon har bemyndigats att företräda stiftelsen enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 23 § andra stycket stiftelselagen (1994:1220): företrädarens namn, personnummer, postadress och telefon samt hur stiftelsens namn och firma tecknas, om inte företrädaren får göra det ensam, och

 8. om någon enligt 2 kap. 16 a eller 23 a § stiftelselagen har bemyndigats att ta emot delgivning på stiftelsens vägnar: dennes namn, personnummer, postadress och telefon.

Av ett registreringsbevis ska det för varje anteckning i registret framgå den dag då anmälan om registrering kom in samt datum för anteckningen och i förekommande fall dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

SFS 2018:1820

När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, förvaltare, särskild delgivningsmottagare, revisor eller revisorssuppleant eller när någon bemyndigats att företräda stiftelsen enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 23 § andra stycket stiftelselagen (1994:1220), ska registreringsmyndigheten underrätta den registrerade om åtgärden. När myndigheten tar bort en sådan registrering från registret, ska den som berörs av åtgärden underrättas.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvariga revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av åtgärden på hans eller hennes folkbokföringsadress eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

Registreringsmyndigheten ska en gång varje år underrätta den som är registrerad som likvidator eller suppleant för likvidator om registreringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som har uppgetts i ärendet.

Registreringsmyndigheten behöver inte sända ut någon underrättelse om det är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte.

SFS 2015:132

Registreringsmyndigheten ska underrätta Bolagsverket

 1. när ett företagsnamn eller särskilt företagsnamn har registrerats eller avregistrerats i stiftelseregistret,

 2. när en styrelseledamot eller en förvaltare registreras eller avregistreras i en stiftelse som är bolagsman i ett handelsbolag.

Vid en underrättelse enligt första stycket 1 ska även en uppgift om näringsverksamhetens art lämnas.

SFS 2018:1820

Om tillsynsmyndigheten har förordnat en särskild delgivningsmottagare enligt 9 kap. 7 § första stycket 3 eller 8 § första stycket 2 stiftelselagen (1994:1220), skall tillsynsmyndigheten sända en underrättelse om beslutet till stiftelsen. Underrättelsen skall sändas till stiftelsens senast kända adress.

SFS 2005:351

Handlingar som avser en anmälan till stiftelseregistret ska hos registreringsmyndigheten biläggas stiftelseregistret. Sådana handlingar ska för varje stiftelse sammanföras i akter.

Handlingar som ges in till tillsynsmyndigheten ska hos denna sammanföras i akter för varje stiftelse. Handlingarna ska sammanföras med de handlingar som avser anmälan till stiftelseregistret, om tillsynsmyndigheten är en länsstyrelse som också är registreringsmyndighet för stiftelsen.

SFS 2009:295

Vid sökning efter uppgifter som avser en stiftelse som inte längre är registrerad får endast organisationsnummer och stiftelsens namn användas som sökbegrepp, om det har gått mer än fem år sedan stiftelsen avregistrerades.

Vid sökning efter uppgifter och handlingar som avses i 12 § får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt stiftelsens namn användas som sökbegrepp.

SFS 2020:411

Om styrelsen eller förvaltaren för en stiftelse till registreringsmyndigheten har anmält något förhållande som leder till att stiftelsen skall vara registrerad hos en annan registreringsmyndighet, skall den förra registreringsmyndigheten sända över ett utdrag ur stiftelseregistret och den för stiftelsen inrättade akten till den senare registreringsmyndigheten och avföra stiftelsen från sitt stiftelseregister.

Registret enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-0411

Bestämmelserna i 7 a § ska tillämpas vid anmälan enligt 31 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

SFS 2020:411

Registreringsbevis för en pensions- eller personalstiftelse ska innehålla följande uppgifter:

 1. stiftelsens namn, postadress och telefon,

 2. styrelseledamöternas och styrelsesuppleanternas namn, personnummer, postadress och telefon, och

 3. revisorns och revisorssuppleantens namn, personnummer och postadress samt, om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, vem som är huvudansvarig för revisionen och bolagets organisationsnummer.

Av registreringsbeviset ska för varje anteckning i registret framgå den dag då anmälan om registrering kom in samt datum för anteckningen.

SFS 2009:295

När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor eller revisorssuppleant, ska registreringsmyndigheten underrätta den registrerade om åtgärden. När myndigheten tar bort en sådan registrering från registret, ska underrättelse lämnas till den som åtgärden berör.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvarige revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller avförandet av registreringen sändas till den som åtgärden berör på hans eller hennes folkbokföringsadress enligt det statliga person- och adressregistret (SPAR) eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

Registreringsmyndigheten behöver inte sända ut underrättelser om det är uppenbart att en sådan underrättelse inte fyller något syfte.

SFS 2009:295

Handlingar som avser anmälan för tillsyn och de övriga handlingar som enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ges in till tillsynsmyndigheten skall hos myndigheten förvaras särskilt för varje stiftelse.

Om arbetsgivaren för en pensions- eller personalstiftelse har bytt hemvist från ett län till ett annat och detta leder till att stiftelsen ska vara registrerad hos en annan tillsynsmyndighet, ska tillsynsmyndigheten i det förra länet sända över ett utdrag av registret och den för stiftelsen inrättade akten till tillsynsmyndigheten i det senare länet samt därefter avföra stiftelsen från sitt register.

SFS 2009:295

Prövning av och avgifter för vissa ärenden

Beslut enligt 4 kap. 4 § fjärde stycket stiftelselagen (1994:1220) fattas av tillsynsmyndigheten.

SFS 1999:1164

Beslut enligt 9 kap. 1 § tredje stycket stiftelselagen (1994:1220) fattas av Kammarkollegiet. Ett sådant beslut får inte överklagas.

SFS 2009:295

Avgift ska med tillämpning av 10–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) tas ut för prövning av ärenden enligt stiftelselagen (1994:1220) och lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. i de fall som framgår av följande uppställning.

Ärendeslag

Avgiftsklass

Undantag från kravet att ha auktoriserad revisor (4 kap. 4 § stiftelselagen)

 

2

 

Tillstånd enligt 6 kap. 1 § stiftelselagen till ändring, upphävande eller åsidosättande i särskilt fall av föreskrifter i stiftelseförordnandet avseende

 
 

a) en stiftelse

 

7

 

b) 2–29 stiftelser

 

8

 

c) fler än 29 stiftelser

 

9

 

I fall som avses i a) ska avgiftsklass 4 tillämpas om värdet på stiftelsens tillgångar värderade med tillämpning av 3 kap. 3 § stiftelselagen vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

 
 

Förordnande om ändring av stiftelsens stadgar (22 § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.)

 

7

 

SFS 2010:1693

Tillsynsavgift

En stiftelse som är skyldig att upprätta årsredovisning ska betala en årlig tillsynsavgift. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften 600 kronor och för övriga stiftelser 400 kronor.

Stiftelser som enligt 9 kap. 10 § första stycket stiftelselagen (1994:1220) står under begränsad tillsyn eller som står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll ska betala tillsynsavgift endast om de förvaltas av en statlig myndighet och värdet av deras tillgångar vid utgången av föregående räkenskapsår överstiger etthundra prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. För sådana stiftelser är avgiften 200 kronor.

En pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska betala 600 kronor i årlig tillsynsavgift.

Tillsynsavgiften ska betalas senast sex månader efter utgången av stiftelsens senaste räkenskapsår.

SFS 2010:1693

Registerhållningsavgift m.m.

En stiftelse som är registrerad i stiftelseregistret ska betala en årlig registerhållningsavgift. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften 600 kronor. För övriga stiftelser är avgiften 425 kronor om värdet av stiftelsens tillgångar beräknat enligt 2 kap. 4 § bokföringslagen (1999:1078) vid utgången av föregående räkenskapsår överstiger en och en halv miljon kronor och i annat fall 200 kronor.

En pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska betala 425 kronor i årlig registerhållningsavgift.

Avgiften enligt första eller andra stycket ska betalas senast sex månader efter utgången av stiftelsens senaste räkenskapsår.

SFS 2013:495

För registreringsbevis som avses i denna förordning skall det tas ut avgift efter avgiftsklass A enligt 20 § avgiftsförordningen (1992:191).

Revisorer i stiftelser som förvaltas av statliga myndigheter

Rubriken införd g. SFS1996-1148

Uppgår värdet av tillgångarna i en stiftelse som förvaltas av en statlig myndighet vid utgången av föregående räkenskapsår till minst etthundra prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska Länsstyrelsen i Stockholms län utse och entlediga revisor i stiftelsen.

Om Länsstyrelsen i Stockholms län enligt första stycket ska utse och entlediga revisor i en stiftelse, ska länsstyrelsen utse och entlediga revisor även i andra stiftelser som förvaltas av myndigheten, om myndigheten begär det. Länsstyrelsen får i sådana fall ta ut en avgift av myndigheten och disponera avgiftsinkomsterna.

I andra fall än som avses i första och andra styckena ska myndighetens styrelse, om det finns en sådan, och annars myndighetens chef utse och entlediga revisor i stiftelsen.

Första–tredje styckena gäller inte om annat följer av stiftelseförordnandet eller om annat har beslutats av regeringen för ett särskilt fall.

SFS 2012:54

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1280

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

2. Genom denna förordning upphävs kungörelsen (1930:217) med vissa bestämmelser i anledning av lagen om tillsyn över stiftelser d. 24 maj 1929 (nr 116). Bestämmelserna i 1 § kungörelsen skall dock tillämpas i fråga om räkenskapsår som har inletts före d. 1 jan. 1996.

SFS 1996:1148

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:652

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1998.

SFS 1998:1181

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 1999:275

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 1999:1164

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2001:896

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2003:75

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

2. För tiden från och med d. 1 juli 2003 till och med d. 31 dec. 2003 är avgiften enligt 20 § andra stycket 100 kr.

SFS 2004:356

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:610

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2004.

SFS 2005:351

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2008:106

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2008.

SFS 2009:295

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2009 i fråga om 20 § och i övrigt d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1693

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2012:54

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2012.

SFS 2013:495

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2015:132

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015.

SFS 2016:635

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2018:293

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:1820

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2020:411

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2020.