Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31978D0045.pdf

31978D0045

78/45/EEG: Kommissionens beslut av den 19 december 1977 om inrättandet av en vetenskaplig kommitté för kosmetikaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 013 , 17/01/1978 s. 0024 - 0025

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 8 s. 0042

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 7 s. 0036

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 8 s. 0042

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 8 s. 0089

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 8 s. 0089KOMMISSIONENS BESLUT av den 19 december 1977 om inrättandet av en vetenskaplig kommitté för kosmetika (78/45/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

Utarbetandet och ändringarna av gemenskapens regler om sammansättning, tillverkningsegenskaper, förpackning och etikettering av kosmetiska produkter innefattar undersökning av komplicerade vetenskapliga och tekniska problem.

Sökandet efter lösningar på dessa problem förutsätter stöd från högt kvalificerade vetenskapsmän inom områdena medicin, toxikologi, biologi, kemi eller andra liknande fackområden.

Förhållandet till dessa grupper måste vara av stadigvarande natur inom ramen för en rådgivande kommitté som knyts till kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed knyts en vetenskaplig kommitté för kosmetika, nedan kallad "kommittén", till kommissionen.

Artikel 2

1. Kommittén kan rådfrågas av kommissionen beträffande alla problem av vetenskapligt eller tekniskt slag inom området för kosmetiska produkter och särskilt beträffande ämnen som används vid framställningen av kosmetiska produkter och beträffande sammansättningen och användningsvillkoren för dessa produkter.

2. Kommitténs ordförande får rikta kommissionens uppmärksamhet på lämpligheten i att rådgöra med kommittén i alla angelägenheter som omfattas av dess behörighet och som kommittén inte anmodats att uttala sig om.

Artikel 3

Kommittén skall bestå av högst 15 medlemmar.

Artikel 4

Kommitténs medlemmar skall utses av kommissionen bland högt kvalificerade vetenskapsmän med kompetens inom de områden som avses i artikel 2.

Artikel 5

1. Ämbetstiden för en kommittémedlem skall vara tre år. En medlems mandat får förnyas. Vid utgången av treårsperioden skall kommittémedlemmarna kvarstå i ämbetet tills de ersätts eller deras mandat förnyas.

2. Om en medlem inte kan fullgöra sina uppgifter, eller om denne dör eller avgår, skall en ersättare utses för den återstående ämbetstiden i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 4.

3. Medlemmarna skall inte få ersättning för sina tjänster.

Artikel 6

Kommittén skall bland sina medlemmar för tre år välja en ordförande och två vice ordförande som kan väljas om, dock inte direkt efter två på varandra följande ämbetstider om tre år som fullgjorts av dem.

Artikel 7

1. Inom kommittén kan arbetsgrupper bildas.

2. Arbetsgruppernas uppgift skall vara att till kommittén rapportera om de ämnen som kommittén bestämmer.

Artikel 8

1. Kommittén och arbetsgrupperna skall sammanträda efter kallelse från kommissionen.

2. Företrädare för berörda enheter hos kommissionen skall närvara vid kommitténs och arbetsgruppernas sammanträden.

3. Kommissionen får till dessa möten bjuda in personer med särskilda fackkunskaper i de ämnen som behandlas.

4. Kommissionen skall tillhandahålla kommittén och arbetsgrupperna sekreterartjänster.

Artikel 9

1. Kommittén skall behandla ärenden där kommissionen har begärt ett yttrande.

Kommissionen kan vid sin begäran om kommitténs yttrande ange en tid inom vilken ett sådant yttrande måste avges.

2. När ett begärt yttrande avges enhälligt av kommitténs medlemmar skall de fastställa sina gemensamma slutsatser. Om enhällighet inte uppnås skall de olika ståndpunkter som kommit fram under överläggningarna tas med i en rapport som utarbetas under kommissionens ansvar.

Artikel 10

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 214 i fördraget, skall kommitténs medlemmar vara förpliktade att inte lämna ut upplysningar som de fått kännedom om genom kommitténs arbete, såvitt kommissionen meddelar dem att det begärda yttrandet gäller ett ärende av konfidentiell natur.

I sådana fall skall bara kommitténs medlemmar och företrädare för behöriga enheter inom kommissionen närvara vid mötena.

Artikel 11

Detta beslut träder i kraft den 19 december 1977.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1977.

På kommissionens vägnar

Richard BURKE

Ledamot av kommissionen