Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom av den 13 februari 1989 om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriserEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 049 , 21/02/1989 s. 0026 - 0028

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0103

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0103RÅDETS DIREKTIV av den 13 februari 1989 om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser (89/130/EEG, Euratom)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av rådets beslut nr 88/376/EEG/Euratom av den 24 juni 1988 om systemet för gemenskapernas egna resurser () och i synnerhet artikel 8.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (), och

med beaktande av följande:

Skapandet av ytterligare en egen resurs för gemenskaperna, baserad på medlemsstaternas bruttonationalinkomst till marknadspris (nedan betecknad BNImp) gör det nödvändigt att höja jämförbarheten och tillförlitligheten hos detta mått.

Genomförandet av inre marknaden kommer att öka behovet av internationellt jämförbara uppgifter om BNImp och dess komponenter. Dessa uppgifter är också ett viktigt analytiskt instrument i samordningen av den ekonomiska politiken.

BNImp-uppgifterna måste vara jämförbara både vad gäller begreppsmässigt innehåll och praxis för beskrivning av medlemsstaternas ekonomi.

BNImp-uppgifterna blir jämförbara endast om tillämpliga definitioner och redovisningsregler i Europasystemet för integrerad ekonomisk redovisning (ESA) iakttas.

Jämförbarheten hos BNImp-uppgifter beror i praktiken på vilka bedömningsförfaranden som tillämpas och vilka grundläggande uppgifter som finns att tillgå. Förbättring av BNImpskattningarna förutsätter utveckling av primärstatistik och värderingsmetoder.

Ett förfarande bör utarbetas för att kontrollera och utvärdera jämförbarheten och tillförlitligheten hos BNImp. För detta ändamål bör en kommitté inrättas där medlemsstaterna och kommissionen nära samverkar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I Definition av bruttonationalinkomst till marknadspris

Artikel 1

Bruttonationalinkomst till marknadspris (BNImp) skall definieras på ett sätt som överensstämmer med det Europasystem för integrerad ekonomisk redovisning som gäller.

BNImp skall beräknas genom att till bruttonationalprodukten beräknad till marknadspris (BNPmp, ESA-beteckning: N1) lägga löner (R 10) samt kapital- och företagarinkomster (R 40) som tillförs landets ekonomi från övriga världen och göra avdrag för motsvarande flöden till resten av världen.

Artikel 2

BNPmp är ett uttryck för slutresultatet av all produktiv verksamhet som bedrivs av produktionsenheter inom landet. BNPmp kan med utgångspunkt från ESA beskrivas i tre perspektiv.

1. Produktionsperspektivet

BNPmp (N 1) är skillnaden mellan produktionen av varor och tjänster (P 10) och förbrukningen av varor och tjänster i produktionen (P 20) plus mervärdeskatt på produkter (R 21) och de nettoskatter som tas ut på importen (med undantag för mervärdeskatt; R 29).

2. Utgiftsperspektivet

BNPmp (N 1) är summan av den slutförbrukning (P 30) på landets territorium som sker av hushåll, ideella organisationer samt offentliga myndigheter, av bruttoinvesteringar (P 41), lagerökning (P 42) och skillnaden mellan export (P 50) och import (P 60) av varor och tjänster.

3. Intäktsperspektivet

BNPmp (N 1) är summan av löner (R 10), näringslivets bruttodriftsöverskott (N 2) och de skatter som tas ut på produktion och import (R 20) minus subventioner (R 30).

AVDELNING II Föreskrifter om metod för beräkning och rapportering av BNImp

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall beräkna BNImp i enlighet med artikel 1 och inom ramen för upprättandet av sina nationalräkenskaper.

2. Före den 1 oktober varje år skall medlemsstaterna inom ramen för sina nationalräkenskapssystem förse kommissionen (Europeiska gemenskapernas statistikkontor, SOEC) med siffror för BNImp och dess komponenter i enlighet med de ESA-definitioner som avses i artikel 1 och 2. Medlemsstaterna skall också tillhandahålla den information som behövs för att visa hur måttet räknats fram. De siffror som rapporteras skall avse föregående år och de justeringar som kan ha gjorts av resultaten för tidigare redovisningsår.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall undan för undan och senast 18 månader efter det att detta direktiv har kungjorts förse kommissionen (EG:s statistikkontor) - på det sätt som den senare fastställer efter att ha rådfrågat den kommitté som avses i artikel 6 - med en förteckning över de förfaranden och statistiska grunduppgifter som används för att beräkna BNImp och dess komponenter.

Artikel 5

Samtidigt som de meddelar de uppgifter som föreskrivs i artikel 3 skall medlemsstaterna underrätta kommissionen (EG:s statistikkontor) om de ändringar som kan ha gjorts i förfaranden och statistiska grunduppgifter.

AVDELNING III Föreskrifter om kontroller vid beräkningen av BNImp

Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet står i strid med kommitténs yttrande, skall kommissionen emellertid omedelbart underrätta rådet om detta. I sådana fall

- skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under så lång tid som rådet bestämmer för varje ärende, dock längst i tre månader räknat från den dag rådet underrättats,

- får rådet med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående strecksats fatta ett annat beslut.

Artikel 7

Den i föregående artikel nämnda kommittén skall granska ärenden som ordföranden tar upp på eget initiativ eller på begäran av en företrädare för ett medlemsland och som avser genomförandet av detta direktiv, i synnerhet i fråga om

a) iakttagande vid beräkningarna varje år av de definitioner som avses i artikel 1 och 2,

b) granskningen varje år av de uppgifter som lämnats i enlighet med artikel 3 och den information som lämnats i enlighet med artikel 4 och 5 om statistiska källor och förfaranden för beräkning av BNImp och dess komponenter.

Kommittén skall också behandla frågor som rör revidering av BNImp-uppgifter och problem rörande täckningen av BNImp.

Kommittén skall när så behövs föreslå kommissionen åtgärder för att göra BNImp-uppgifterna mera jämförbara och representativa.

AVDELNING IV Ekonomiska föreskrifter

Artikel 8

Under de första åren då detta direktiv tillämpas skall medlemsstaterna erhålla ett ekonomiskt bidrag från kommissionen som ersättning för det arbete som nedlagts på att förbättra BNImp-uppgifternas jämförbarhet och representativitet. Det belopp som anses nödvändigt för detta ändamål är sex miljoner ecu.

AVDELNING V Avslutande bestämmelser

Artikel 9

Medlemsstaterna skall genomföra de åtgärder som behövs för att följa detta direktiv inom tolv månader från dagen för anmälan ().

Artikel 10

Före utgången av 1991 skall kommissionen vid utvärderingen av beslut 88/376/EEG/Euratom framlägga en rapport om tillämpningen av detta direktiv.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 februari 1989.

På rådets vägnar

C. SOLCHAGA CATALAN

Ordförande

() EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 24.

() EGT nr C 187, 18.7.1988, s. 142.

() Detta direktiv meddelades medlemsstaterna den 16 februari 1989.