Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 av den 29 maj 1989 om genomförande av beslut 88/376/EEG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 155 , 07/06/1989 s. 0001 - 0008

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 4 s. 0041

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 4 s. 0041RÅDETS FÖRORDNING (EEG, EURATOM) nr 1552/89 av den 29 maj 1989 om genomförande av beslut 88/376/EEG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 209 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 183 i detta,

med beaktande av rådets beslut 88/376/EEG, Euratom av den 24 juni 1988 om systemet för gemenskapernas egna medel(1), särskilt artikel 8.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(2),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(3),

med beaktande av revisionsrättens yttrande(4), och

med beaktande av följande:

Mot bakgrund av de erfarenheter som vunnits vid tillämpningen av rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2891/77(5) av den 19 december 1977(6) om genomförande av beslutet av den 21 april 1970 om att ersätta medlemsstaternas finansiella bidrag med gemenskapernas egna medel, har det blivit nödvändigt att helt omarbeta bestämmelserna i den förordningen.

Gemenskapen bör få möjlighet att på bästa möjliga villkor disponera över de egna medel som avses i artikel 2 i beslut 88/376/EEG, Euratom och följaktligen bör det föreskrivas bestämmelser om hur medlemsstaterna skall ställa till kommissionens förfogande de egna medel som tilldelas gemenskaperna.

Traditionella egna medel uppbärs av medlemsstaterna i enlighet med nationella lagar och andra författningar som vid behov anpassas efter gemenskapsföreskrifternas krav.

Begreppet "fastställande" bör definieras avseende de egna medel som avses i artikel 2.1 a och b i nämnda beslut.

En särskild redovisning bör föras för tillgodohavanden som inte har uppburits. Denna redovisning samt en kvartalsrapport för denna redovisning bör möjliggöra för kommissionen att mer noggrant övervaka medlemsstaternas åtgärder för att uppbära egna medel, särskilt sådana egna medel som äventyras genom bedrägeri eller andra oegentligheter.

Vad gäller egna medel från mervärdesskatt, nedan kallade "momsmedel", som avses i artikel 2.1 c i nämnda beslut, bör det föreskrivas att medlemsstaterna varje månad skall ställa till kommissionens förfogande en tolftedel av de egna medel som redovisas i budgeten, och sedan justera de överförda beloppen enligt det faktiska beräkningsunderlaget för momsmedel så snart som beräkningsunderlaget är känt.

Detta förfarande bör även tillämpas på de ytterligare medel som avses i artikel 2.1 d i nämnda beslut, nedan kallade "ytterligare medel", och som införts enligt rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom av den 13 februari 1989 om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser(7).

De egna medlen bör tillhandahållas genom att de fastställda beloppen krediteras ett konto som i kommissionens namn öppnats för detta syfte hos respektive medlemsstats finansförvaltning eller hos ett organ utsett av medlemsstaten. För att begränsa transaktioner med medlen till det som krävs för att genomföra budgeten bör kommissionen inskränka sig till att från ovannämnda konto endast ta ut de medel som behövs för att täcka kommissionens likviditetsbehov.

Det saldo som skall överföras till följande budgetår bör definieras.

För att säkerställa att gemenskapens budget under alla omständigheter finansieras bör det förfarande fastställas som avser överföringar av de bidrag som baseras på bruttonationalinkomst, nedan kallade "finansiella bidrag från BNI", och som avses i artikel 2.7 i beslut 88/376/EEG, Euratom.

Medlemsstaterna måste hålla till kommissionens förfogande och vid behov sända till kommissionen de dokument och upplysningar som behövs för att kommissionen skall kunna utöva sina befogenheter avseende gemenskapernas egna medel.

Medlemsstaterna bör genomföra de kontroller och undersökningar som avser fastställande och tillhandahållande av egna medel. Kommissionen bör utöva sina befogenheter enligt denna förordning. Kommissionens befogenheter vad gäller kontrollåtgärderna avseende ytterligare medel bör fastställas.

Ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen bör underlätta en korrekt tillämpning av denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Gemenskapernas egna medel enligt beslut 88/376/EEG, Euratom, nedan kallade "egna medel", skall tillhandahållas kommissionen och kontrolleras i enlighet med denna förordning, utan att det påverkar tillämpningen av rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt(8) och direktiv 89/130/EEG, Euratom.

Artikel 2

1. Vid tillämpning av denna förordning skall gemenskapens anspråk på egna medel enligt artikel 2.1 a och b i beslut 88/376/EEG, Euratom anses fastställda så snart som medlemsstatens behöriga organ har underrättat den betalningsskyldige om det belopp som han skall betala. Sådan underrättelse skall lämnas så snart som den betalningsskyldige är känd och gemenskapens anspråk kan beräknas av de behöriga administrativa myndigheterna i enlighet med alla relevanta gemenskapsbestämmelser.

2. Punkt 1 skall tillämpas när en underrättelse måste rättas.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dokumenten avseende fastställandet och tillhandahållandet av egna medel bevaras för en period på minst tre kalenderår, från utgången av det år som dessa dokument avser.

Om en granskning av dessa dokument genomförd av de nationella myndigheterna på egen hand eller i samarbete med kommissionen visar att ett fastställande kan behöva rättas, skall dokumenten bevaras för en tillräckligt lång tid utöver fristen i första stycket för att möjliggöra att rättelsen genomförs och övervakas.

Dokumenten avseende de statistiska förfaranden och beräkningsunderlag som avses i artiklarna 4 och 5 i direktiv 89/130/EEG, Euratom skall bevaras av medlemsstaterna till och med den 30 september det fjärde året efter budgetåret i fråga. Dokumenten avseende beräkningsunderlaget för momsmedel skall bevaras under en lika lång tidsperiod.

Artikel 4

1. Varje medlemsstat skall informera kommissionen om

a) namnen på de organ som har ansvaret för att fastställa egna medel, och vid behov deras status,

b) de allmänna bestämmelser i lagar och andra författningar samt de allmänna bokföringsföreskrifter som rör fastställande och uppbörd av egna medel samt deras tillhandahållande för kommissionen.

2. På begäran av övriga medlemsstater skall kommissionen meddela dem de uppgifter som avses i punkt 1.

Artikel 5

Den procentsats som avses i artikel 2.1 d i beslut 88/376/EEG, Euratom och som skall fastställas i budgetförfarandet, skall beräknas som en procentandel av summan av medlemsstaternas prognosticerade bruttonationalinkomst på ett sådant sätt att den helt täcker den del av budgeten som inte finansieras av tullavgifter, jordbruksavgifter, momsmedel, finansiella bidrag till kompletterande program inom forskning och teknologisk utveckling och övriga inkomster samt, vid behov, finansiella bidrag från BNI. Denna procentsats skall anges i budgeten genom en siffra som avrundas till fyra decimaler.

AVDELNING II Bokföring av egna medel

Artikel 6

1. Räkenskaper över egna medel skall föras av respektive medlemsstats finansförvaltning eller av det organ som utsetts av respektive medlemsstat och skall delas upp på typ av medel.

2. a) De anspråk som fastställs enligt artikel 2 skall, om inte annat följer av b, bokföras senast den första arbetsdagen efter den nittonde dagen i den andra månad som följer efter den månad under vilken anspråket fastställs.

b) Fastställda anspråk som inte är bokförda enligt a på grund av att de inte har uppburits och ingen säkerhet har ställts, skall anges i särskilda räkenskaper inom den tid som fastställs i a. Medlemsstaterna får använda detta förfarande när det har rests invändningar mot fastställda anspråk för vilka säkerhet har ställts och dessa anspråk kan komma att förändras när tvisten har lösts.

c) Momsmedel och ytterligare medel skall dock bokföras enligt a i enlighet med följande:

- Den tolftedel som avses i artikel 10.3 skall bokföras den första arbetsdagen i varje månad.

- De saldon som avses i artikel 10.4 och 10.7 och de anpassningar som avses i artikel 10.6 och 10.8 skall bokföras årligen, förutom de särskilda anpassningar som avses i artikel 10.6 första strecksatsen, vilka skall bokföras den första arbetsdagen i den månad som följer efter överenskommelsen mellan den berörda medlemsstaten och kommissionen.

3. Varje medlemsstat skall inom den tid som avses i punkt 2 sända till kommissionen en månatlig rapport om räkenskaperna över de anspråk som avses i punkt 2 a samt en kvartalsrapport om de särskilda räkenskaper som avses i punkt 2 b.

Från och med den 1 januari 1990 skall varje medlemsstat sända till kommissionen en halvårsrapport som ger en kort beskrivning av fall som rör bedrägeri och oegentligheter och som avser anspråk på över 10 000 ecu, och som vid behov anger de åtgärder som vidtagits eller är planerade i syfte att förhindra att redan upptäckta fall av bedrägeri och oegentligheter upprepas.

Artikel 7

Varje medlemsstat skall årligen utarbeta en sammanfattande redovisning av fastställda anspråk tillsammans med en rapport om fastställandet och bokföringen av egna medel samt sända rapporten till kommissionen senast den 1 maj det år som följer efter budgetåret i fråga.

Artikel 8

De rättelser som genomförs enligt artikel 2.2 skall läggas till eller dras av från den totala summan av fastställda anspråk. De skall redovisas enligt artikel 6.2 a och b och i de rapporter som avses i artikel 6.3 för den period som omfattar den dag då dessa rättelser görs.

Rättelser avseende fall av bedrägeri och oegentligheter som redan anmälts till kommissionen skall redovisas särskilt.

AVDELNING III Tillhandahållande av egna medel

Artikel 9

1. I enlighet med förfarandet i artikel 10 skall varje medlemsstat kreditera egna medel på det konto som för detta syfte i kommissionens namn öppnats i medlemsstatens finansförvaltning eller hos ett organ utsett av medlemsstaten.

Detta konto skall vara avgiftsfritt.

2. De krediterade beloppen skall av kommissionen räknas om till ecu och bokföras enligt kommissionens förordning nr 86/610/EEG, Euratom, EKSG av den 11 december 1986 om närmare bestämmelser för genomförande av vissa bestämmelser i budgetförordningen av den 21 december 1977(9).

Artikel 10

1. Efter avdrag på 10 % som kostnader för uppbörd enligt artikel 2.3 i beslut 88/376/EEG, Euratom skall de egna medel som avses i artikel 2.1 a och b i det beslutet krediteras senast den första arbetsdagen efter den nittonde dagen i den andra månad som följer efter den månad under vilken anspråket fastställdes enligt artikel 2.

För de anspråk som redovisas särskilt enligt artikel 6.2 b skall krediteringen dock göras senast den första arbetsdagen efter den nittonde dagen i den andra månad som följer efter den månad under vilken de belopp uppbars som motsvarar anspråken.

2. Vid behov får medlemsstaterna uppmanas av kommissionen att med en månad tidigarelägga en kreditering av andra medel än momsmedel eller ytterligare medel på grundval av information som medlemsstaterna har tillgång till den femtonde dagen i den månaden.

Varje tidigarelagd kreditering skall justeras nästa månad när den kreditering sker som avses i punkt 1. Denna justering skall omfatta en negativ kreditering som motsvarar beloppet av den tidigarelagda krediteringen.

3. Momsmedel, ytterligare medel - med undantag för de egna medlen för den monetära EUGFJ-reserven - samt, vid behov, finansiella bidrag från BNI skall krediteras den första arbetsdagen i varje månad med en tolftedel av de belopp som redovisas i budgeten, omräknade till nationell valuta enligt den växelkurs som rådde den sista noteringsdagen i det kalenderår som föregår budgetåret och som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Krediteringen avseende den monetära EUGFJ-reserv som avses i artikel 6 i beslut 88/376/EEG, Euratom skall göras den första arbetsdagen i den månad som följer efter det att den berörda utgiften förts upp på budgeten och skall begränsas till högst den utgiften om den förs upp före den sextonde dagen i den månaden. I övriga fall skall krediteringen göras den första arbetsdagen i den andra månaden efter det att utgiften förts upp. Med avvikelse från artikel 5 i budgetförordningen av den 21 december 1977 som reglerar Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), nedan kallad budgetförordningen, senast ändrad genom förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2049/88(11), skall den krediteringen göras det budgetår som den avser.

Varje förändring av den enhetliga procentsatsen för momsmedel, av den korrigering som beviljas Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland enligt artikel 5 i beslut 88/376/EEG, Euratom och av dess finansiering, och av den enhetliga procentsatsen för ytterligare medel samt, vid behov, för finansiella bidrag från BNI, kräver att en tilläggsbudget eller en ändringsbudget slutgiltigt antas och skall medföra en anpassning av de tolftedelar som krediterats under budgetåret.

Dessa anpassningar skall göras i samband med den första krediteringen efter det slutgiltiga antagandet av ändrings- eller tilläggsbudgeten om denna antas före den sextonde dagen i månaden. I övriga fall skall anpassningarna göras i samband med den andra krediteringen efter det slutgiltiga antagandet. Med avvikelse från artikel 5 i budgetförordningen skall dessa anpassningar redovisas det budgetår som omfattas av tilläggs- eller ändringsbudgeten i fråga.

Beräkningen av tolftedelarna för januari varje budgetår skall - med undantag för beloppen för att finansiera den monetära EUGFJ-reserven - baseras på de belopp som föreskrivs i det budgetförslag som avses i artikel 78.3 i Parisfördraget, artikel 203.3 i Romfördraget och artikel 177.3 i Euratomfördraget, och skall räknas om till nationell valuta enligt de växelkurser som rådde den första noteringsdagen efter den 15 december det kalenderår som föregick budgetåret. Anpassningen skall göras i samband med krediteringen för följande månad.

Om budgeten inte har slutgiltigt antagits innan budgetåret börjar, skall medlemsstaterna den första arbetsdagen i varje månad, inklusive januari, kreditera en tolftedel av momsmedel, av ytterligare medel, med undantag för beloppen för att finansiera den monetära EUGFJ-reserven, och, vid behov, av de finansiella bidragen från BNI som redovisats i den senaste slutgiltigt antagna budgeten. Anpassningen skall göras den första dagen för kreditering efter det att budgeten slutgiltigt antagits, om den antagits före den sextonde dagen i månaden. I övriga fall skall anpassningen göras den andra dagen för kreditering efter det att budgeten slutgiltigt antagits.

4. Varje medlemsstat skall på grundval av den årliga översikt över beräkningsunderlag för momsmedel som föreskrivs i artikel 7.1 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 debiteras ett belopp som beräknats från de uppgifter som anges i översikten och som baseras på den enhetliga procentsats som beslutats för föregående budgetår, och sedan krediteras de tolv inbetalningar som gjorts under detta budgetår. Dock får en medlemsstats beräkningsunderlag för momsmedel på vilket ovannämnda procentsats tillämpas inte överskrida 55 % av medlemsstatens bruttonationalinkomst enligt första meningen i punkt 7. Kommissionen skall beräkna saldot och informera medlemsstaterna i så god tid att de kan redovisa saldot på det konto som avses i artikel 9.1 den första arbetsdagen i december samma år.

5. Kommissionen skall sedan beräkna anpassningar av de finansiella bidragen för att i ljuset av det faktiska utbytet från momsmedel återupprätta den ursprungliga fördelningen i budgeten mellan momsmedel och finansiella bidrag från BNI. Vid beräkning av dessa anpassningar skall de saldon som avses i punkt 4 omräknas till ecu enligt de växelkurser som gällde den första arbetsdagen efter den 15 november som föregick de krediteringar som föreskrivs i punkt 4. För varje berörd medlemsstat skall summan av saldona från momsmedlen anpassas med hänsyn till förhållandet mellan de finansiella bidrag som redovisas i budgeten och momsmedlen. Kommissionen skall meddela resultaten av denna beräkning till de medlemsstater som under det föregående budgetåret betalade finansiella bidrag från BNI, så att de, beroende på vad som är tillämpligt, kan kreditera eller debitera det konto som avses i artikel 9.1 den första arbetsdagen i december samma år.

6. Eventuella rättelser av beräkningsunderlaget för momsmedel enligt artikel 9.1 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 skall för varje berörd medlemsstat vars beräkningsunderlag, rättelserna medräknade, inte överskrider 55 % av medlemsstatens BNI medföra följande anpassningar av det saldo som avses i punkt 4:

- De rättelser enligt artikel 9.1 första stycket i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 som gjorts senast den 31 juli skall medföra en allmän anpassning som redovisas på det konto som avses i artikel 9.1 i den här förordningen den första arbetsdagen i december samma år, förutsatt att rättelserna avser åren efter 1987; i annat fall skall anpassningen göras den 1 oktober samma år. En särskild anpassning får dock redovisas före den dagen om den berörda medlemsstaten och kommissionen kommer överens om det.

- Om de åtgärder som kommissionen vidtar enligt artikel 9.1 andra stycket i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 för att rätta beräkningsunderlaget medför en anpassning av krediteringarna på det konto som avses i artikel 9.1 i den här förordningen, skall den anpassningen göras den dag som anges av kommissionen enligt nämnda åtgärder.

De förändringar av bruttonationalinkomsten som avses i punkt 8 skall också medföra en anpassning av saldot för varje medlemsstat vars beräkningsunderlag, rättelserna medräknade, begränsas till 55 % av medlemsstatens bruttonationalinkomst. De anpassningar som skall göras av saldona för mervärdesskatt senast den första arbetsdagen i december varje år enligt föregående stycken i den här punkten skall också medföra att kommissionen gör ytterligare anpassningar av finansiella bidrag från BNI. De växelkurser som skall användas vid beräkning av dessa ytterligare anpassningar skall vara de som används för den första beräkningen enligt punkt 5.

Kommissionen skall informera medlemsstaterna om dessa anpassningar i så god tid att medlemsstaterna kan redovisa dem på det konto som avses i artikel 9.1 den första arbetsdagen i december samma år.

7. På grundval av tal för total bruttonationalinkomst till marknadspris och dess komponenter från föregående budgetår, lämnade av medlemsstaterna enligt artikel 3.2 i direktiv 89/130/EEG, Euratom, skall varje medlemsstat debiteras ett belopp som beräknas genom att den enhetliga procentsats som antagits för föregående budgetår tillämpas på bruttonationalinkomsten, vid behov ändrad mot bakgrund av en eventuell användning av den monetära EUGFJ-reserven, och krediteras med de tolv betalningar som gjorts det föregående budgetåret. Kommissionen skall beräkna saldot och informera medlemsstaterna i så god tid att de kan redovisa saldot på det konto som avses i artikel 9.1 den första arbetsdagen i december samma år.

8. Eventuella förändringar av bruttonationalinkomsten för tidigare budgetår enligt artikel 3.2 i direktiv 89/130/EEG, Euratom, med förbehåll för artikel 6 i den förordningen, skall medföra att varje berörd medlemsstat anpassar det saldo som fastställs enligt punkt 7. Kommissionen skall informera medlemsstaterna om dessa anpassningar så att de kan redovisa dem på det konto som avses i artikel 9.1 den första arbetsdagen i december samma år. Efter den 30 september det fjärde året efter ett givet budgetår skall förändringar av bruttonationalinkomsten inte längre beaktas, såvida inte rättelserna avser punkter som har anmälts inom denna tid av kommissionen eller den berörda medlemsstaten.

9. De förfaranden som avses i punkt 4 8 medför ändringar av inkomsterna för det budgetår under vilket förfarandena ägde rum.

Artikel 11

En försening av en kreditering på det konto som avses i artikel 9.1 medför att den berörda medlemsstaten skall betala ränta till den räntesats som på förfallodagen är tillämplig på medlemsstatens penningmarknad för kortfristig offentlig finansiering, ökad med två procentenheter. Denna räntesats skall ökas med 0,25 procentenheter för varje månad som krediteringen försenas. Den ökade räntesatsen skall tillämpas på hela förseningsperioden.

AVDELNING IV Likviditetsförvaltning

Artikel 12

1. Kommissionen får disponera över de belopp som krediterats på de konton som avses i artikel 9.1 i den utsträckning som är nödvändig för att täcka dess likviditetsbehov i samband med genomförande av budgeten.

2. Om likviditetsbehoven är större än tillgångarna på dessa konton får kommissionen överskrida kontona under förutsättning att anslag finns i budgeten och inom ramen för de egna medel som redovisas i budgeten. I detta fall skall kommissionen i förväg informera medlemsstaterna om eventuella kontoöverskridningar.

3. Endast i fall när ett lån som upptagits i enlighet med rådets förordningar eller beslut inte kan återbetalas, och när kommissionen inte kan vidta andra åtgärder enligt de finansiella villkoren för dessa lån i så god tid att gemenskapen kan uppfylla sina juridiska skyldigheter mot långivarna, får bestämmelserna i punkterna 2 och 4, oavsett villkoren i punkt 2, provisoriskt tillämpas för att säkerställa betalning av räntor och amorteringar på gemenskapens lån.

4. Skillnaden mellan totala tillgångar och likviditetsbehoven skall så vitt det är möjligt fördelas mellan medlemsstaterna i proportion till deras prognosticerade bidrag till budgetens inkomster.

5. Medlemsstaterna, eller det organ som utsetts av dem enligt artikel 9.1, skall verkställa kommissionens betalningsorder så snabbt som möjligt och inom högst sju arbetsdagar efter orderns mottagande, och skall till kommissionen sända ett kontoutdrag inom högst sju arbetsdagar efter varje enskild transaktion.

Vad gäller transaktioner i likvida medel skall dock medlemsstaterna verkställa en order inom den tid som kommissionen begär.

AVDELNING V Genomförandebestämmelser till artikel 2.7 i beslut 88/376/EEG, Euratom

Artikel 13

1. Denna artikel skall tillämpas när det blir nödvändigt att genomföra den tillfälliga avvikelse som föreskrivs i artikel 2.7 i beslut 88/376/EEG, Euratom.

2. Bruttonationalinkomst till marknadspris skall beräknas av Europeiska gemenskapernas statistikkontor, på grundval av den statistik som utarbetas enligt Europasystemet för integrerad ekonomisk redovisning (ESA), och skall för varje medlemsstat motsvara det aritmetiska medelvärdet av de tre första åren av den femårsperiod som föregår det budgetår för vilket bestämmelserna i artikel 2.7 i beslut 88/376/EEG, Euratom har tillämpats. Ingen hänsyn skall tas till ändringar av statistiska data som görs efter det att budgeten slutgiltigt antagits.

3. Bruttonationalinkomsten för varje referensår skall beräknas i ecu enligt den genomsnittliga ecu-kursen för året i fråga.

4. Så länge som avvikelsen enligt artikel 2.7 i beslut 88/376/EEG, Euratom tillämpas i en eller flera medlemsstater, skall kommissionen i sitt preliminära budgetförslag fastställa procentsatsen för dessa medlemsstaters finansiella bidrag på grundval av deras bruttonationalinkomsters andel av summan av medlemsstaternas bruttonationalinkomster, samt fastställa beloppet av den andel av budgeten som skall finansieras av momsmedel enligt den enhetliga procentsatsen och av finansiella bidrag från BNI.

Dessa uppgifter skall godkännas i enlighet med budgetförfarandet.

Artikel 14

1. Bruttonationalinkomst till marknadspris skall definieras enligt artiklarna 1 och 2 i direktiv 89/130/EEG, Euratom.

2. De siffror som skall användas vid beräkning av procentsatsen för finansiella bidrag från BNI skall vara de som framkommer enligt artikel 3.2 i direktiv 89/130/EEG, Euratom, med förbehåll för artikel 6 i det direktivet. Om sådana siffror inte finns skall Europeiska gemenskapernas statistikkontor använda tillgängliga data.

AVDELNING VI Genomförandebestämmelser till artikel 7 i beslut 88/376/EEG, Euratom

Artikel 15

Vid tillämpning av artikel 7 i beslut 88/376/EEG, Euratom skall saldot från ett givet budgetår utgöras av skillnaden mellan

- alla inkomster som uppburits för det budgetåret, och

- alla betalningar för anslag för det budgetåret, ökade med de anslag för samma budgetår som överförts enligt artikel 6.1 b och c och 6.2 b i budgetförordningen.

Denna skillnad skall ökas eller minskas med nettobeloppet av de anslag som överförts från tidigare budgetår och som inte har utnyttjats, samt, med avvikelse från artikel 4 i budgetförordningen, med

- överskridanden - i form av betalningar - av sådana icke uppdelade anslag som överförts från det föregående budgetåret enligt artikel 6.1 i budgetförordningen, om dessa överskridanden beror på ändringar i ecu-kurserna, och

- saldot från kursvinster och kursförluster under budgetåret.

Artikel 16

Kommissionen skall före utgången av oktober varje budgetår utarbeta en prognos över egna medel som uppbärs för hela året, på grundval av de uppgifter som den då har till sitt förfogande.

Om avsevärda skillnader mot den ursprungliga prognosen framkommer kan en ändringsskrivelse till budgetförslaget utarbetas för det följande budgetåret.

AVDELNING VII Kontrollbestämmelser

Artikel 17

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det belopp som motsvarar de enligt artikel 2 fastställda anspråken tillhandahålls kommissionen enligt denna förordning.

2. Medlemsstaterna fritas från skyldigheten att ställa belopp motsvarande fastställda anspråk till kommissionens förfogande endast om dessa belopp inte har uppburits på grund av force majeure. Medlemsstaterna fritas även från denna skyldighet i vissa särskilda fall när det efter en noggrann undersökning av alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet visar sig att beloppen på lång sikt är omöjliga att uppbära på grund av skäl som inte kan tillskrivas medlemsstaterna. Dessa fall skall anges i den rapport som föreskrivs i punkt 3, om beloppen överstiger 10 000 ecu omräknade till nationell valuta enligt den växelkurs som var tillämplig den första arbetsdagen i oktober i det föregående budgetåret; i denna rapport skall skälen anges till att medlemsstaten inte kunde tillhandahålla beloppen. Kommissionen får inom sex månader vid behov sända sina kommentarer till den berörda medlemsstaten.

3. Medlemsstaterna skall i form av halvårsrapporter till kommissionen anmäla resultaten av sina kontroller samt allmän information och principfrågor rörande de viktigaste problem som särskilt genom tvister har uppkommit vid tillämpningen av denna förordning.

Artikel 18

1. Medlemsstaterna skall genomföra kontrollerna och undersökningarna avseende fastställande och tillhandahållande av egna medel enligt artikel 2.1 a och b i beslut 88/376/EEG, Euratom. Kommissionen skall utöva sina befogenheter enligt denna artikel.

2. I enlighet med detta har medlemsstaterna följande uppgifter:

- Genomförande av ytterligare kontroller på kommissionens begäran. I sin begäran skall kommissionen ange skälen för en sådan kontroll.

- Att på kommissionens begäran låta kommissionen medverka vid de kontroller som medlemsstaterna utför.

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta dessa kontroller. När kommissionen medverkar skall medlemsstaterna ställa till kommissionens förfogande de dokument som avses i artikel 3.

I syfte att begränsa ytterligare kontroller till ett minimum

a) får kommissionen i särskilda fall begära att vissa dokument skickas till den,

b) skall de bokförda belopp vilka berörs av sådana oegentligheter eller förseningar vid fastställandet, bokföringen eller tillhandahållandet som upptäckts vid ovannämnda kontroller, identifieras i de månatliga rapporter som avses i artikel 6.3 med hjälp av lämpliga kommentarer.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 får kommissionen själv genomföra kontroller på platsen. De tjänstemän som bemyndigats av kommissionen för sådana kontroller skall i den utsträckning som det krävs för en korrekt tillämpning av denna förordning ha tillgång till de dokument som avses i artikel 3 samt andra relevanta dokument som har samband med dessa. I ett motiverat meddelande skall kommissionen i god tid anmäla denna kontroll till den medlemsstat där kontrollen skall äga rum. Tjänstemän från den berörda medlemsstaten skall delta i dessa kontroller.

4. De kontroller som avses i punkterna 1, 2 och 3 skall inte beröra tillämpningen av

a) de kontroller som medlemsstaterna genomför i enlighet med sina egna lagar och andra författningar,

b) de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 206, 206a och 206b i Romfördraget och i artiklarna 180, 180a och 180b i Euratomfördraget,

c) de kontroller som görs enligt artikel 209 c i Romfördraget och artikel 183 c i Euratomfördraget.

5. Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet vart tredje år lämna en rapport om tillämpningen av kontrollåtgärderna.

Artikel 19

Kommissionen skall tillsammans med berörd medlemsstat varje år granska de totalbelopp som meddelats kommissionen för att se om de är felaktigt beräknade, särskilt i de fall som anmälts av Förvaltningskommittén för bruttonationalinkomster. I samband med detta får kommissionen i särskilda fall även granska beräkningar och grundläggande statistiska uppgifter, med undantag för uppgifter om enskilda juridiska eller fysiska personer, i de fall där en korrekt granskning annars skulle vara omöjlig. Kommissionen skall följa nationella föreskrifter om insynsskydd för statistiska uppgifter.

AVDELNING VIII Bestämmelser om Rådgivande kommittén för gemenskapernas egna medel

Artikel 20

1. En Rådgivande kommitté för gemenskapernas egna medel, nedan kallad "kommittén", inrättas härmed.

2. Kommittén skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och kommissionen. Varje medlemsstat skall företrädas i kommittén av högst fem tjänstemän.

En företrädare för kommissionen skall vara ordförande i kommittén. Kommissionen skall tillhandahålla sekretariatstjänster åt kommittén.

3. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 21

1. Kommittén skall undersöka de frågor, som tas upp på initiativ av ordföranden eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat och som avser tillämpningen av den här förordningen, särskilt vad gäller

a) de uppgifter och rapporter som avses i artiklarna 4.1 b, 6, 7 och 17.3,

b) de fall av force majeure som avses i artikel 17.2,

c) de kontroller som fastställs i artikel 18.2.

Kommittén skall också granska prognoserna över egna medel.

2. På begäran av ordföranden skall kommittén yttra sig inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning. Yttrandet skall protokollföras. Dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet. Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

AVDELNING IX Slutbestämmelser

Artikel 22

Kommissionen skall senast den 1 december 1992 lämna en rapport om tillämpningen av denna förordning och, vid behov, föreslå de ändringar som kan bli nödvändiga.

Artikel 23

Förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2891/77 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den förordning som upphör att gälla skall gälla som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 24

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1989.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 maj 1989.

På rådets vägnar

C. ROMERO HERRERA

Ordförande

(1) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 24.

(2) EGT nr C 255, 1.10.1988, s. 5,

och EGT nr C 80, 31.3.1989, s. 8.

(3) EGT nr C 12, 16.1.1989, s. 42.

(4) EGT nr C 313, 8.12.1988, s. 31.

(5) EGT nr L 336, 27.12.1977, s. 1.

(6) EGT nr L 176, 7.7.1988, s. 1.

(7) EGT nr L 49, 21.2.1989, s. 26.

(8) EGT nr L 155, 7.6.1989, s. 9.

(9) EGT nr L 360, 19.12.1986, s. 1.

(10) EGT nr L 356, 31.12.1977, s. 1.

(11) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 3.