Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskattEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 155 , 07/06/1989 s. 0009 - 0013

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0107

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0107RÅDETS FÖRORDNING (EEG, EURATOM) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 209 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 183 i detta,

med beaktande av rådets beslut 88/376/EEG, Euratom av den 24 juni 1988 om gemenskapernas egna medel (), särskilt artikel 8.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av revisionsrättens yttrande (),

med beaktande av revisionsrättens befogenheter enligt artikel 206a i Romfördraget och artikel 180a i Euratomfördraget, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 14 i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2892/77 av den 19 december 1977 om genomförande, i fråga om egna medel som härrör från mervärdeskatt, av beslutet av den 21 april 1970 om att ersätta medlemsstaternas finansiella bidrag med gemenskapernas egna medel (), senast ändrad genom förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3735/85 (), gäller den förordningen under en övergångsperiod till den 31 december 1988.

Bestämmelserna om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av medel från mervärdeskatt, i fortsättningen kallade "momsmedel", och närmare föreskrifter om ikraftträdandet av denna ordning bör tillämpas från och med den 1 januari 1989.

Intäktsmetoden bör väljas som den enda slutliga metoden för att uppskatta underlaget för momsmedlen eftersom denna metod är pålitlig och redan tillämpas av de flesta medlemsstaterna.

Bestämmelserna i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2892/77 kan behållas om de inte blivit onödiga eller behöver ändras på grund av vunna erfarenheter.

Erfarenheterna från tillämpningen av förfarandet för att korrigera sammanställningarna har visat behovet av att klarlägga förfarandets räckvidd; därvid bör det preciseras att förfarandet skall gälla allmänt för varje korrigering.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om det förfarande som de använder för registrering av de skattskyldiga och för fastställande och uppbörd av momsen samt om de närmare föreskrifterna för och resultaten av sina kontrollsystem i samband med moms. Kommissionen bör i samarbete med varje enskild medlemsstat undersöka om det eventuellt kan företas förbättringar i förfarandet med avsikt att öka effektiviteten.

Kommissionen bör vart tredje år utarbeta en rapport om det förfarande som används i medlemsstaterna samt om eventuella planerade förändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Momsmedlen skall beräknas genom att den enligt beslut 88/376/EEG, Euratom fastställda enhetliga skattesatsen tillämpas på det enligt denna förordning fastställda underlaget.

AVDELNING II Tillämpningsområde

Artikel 2

1. Underlaget för momsmedlen skall bestämmas med utgångspunkt i de skattepliktiga transaktioner som avses i artikel 2 i rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetligt beräkningsunderlag (), senast ändrat genom beslut 84/386/EEG (); därvid skall de transaktioner som är skattefria enligt artikel 13-16 i det nämnda direktivet undantas.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall hänsyn tas till följande vid fastställandet av momsmedlen:

- Transaktioner, som är undantagna från skatt enligt artikel 28.2 i direktiv 77/388/EEG med återbetalning av den skatt som betalats i tidigare omsättningsled.

- Transaktioner som medlemsstaterna fortsätter att beskatta enligt artikel 28.3 a i direktiv 77/388/EEG.

- Transaktioner som medlemsstaterna fortsätter att undanta från skatteplikt enligt artikel 28.3 b i direktiv 77/388/EEG.

- Transaktioner som beskattas enligt en valmöjlighet som medlemsstaterna tillerkänner de skattskyldiga enligt artikel 28.3 c i direktiv 77/388/EEG.

3. Trots punkt 1 kan medlemsstaterna vid fastställandet av momsmedlen avstå från att ta hänsyn till transaktionerna av sådana skattskyldiga vars årliga omsättning enligt artikel 24.4 i direktiv 77/388/EEG inte överstiger ett belopp på 10 000 ecu omräknat till inhemsk valuta efter genomsnittskursen för det gällande räkenskapsåret. Medlemsstaterna kan avrunda de erhållna beloppen uppåt eller nedåt med 10 %.

AVDELNING III Beräkningsmetod

Artikel 3

För ett bestämt kalenderår och utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 5 och 6 skall underlaget för momsmedlen beräknas genom att de totala momsnettoinkomster som en medlemsstat tar emot under det året divideras med den skattesats enligt vilken momsen tas ut under samma år.

Om mer än en skattesats tillämpas i en medlemsstat skall underlaget för momsmedlen beräknas genom att de totala momsnettoinkomsterna divideras med den viktade genomsnittsskattesatsen för momsen. I detta fall skall medlemsstaten beräkna den viktade genomsnittssatsen med fyra decimaler genom att tillämpa den gemensamma metod som anges i artikel 4. Detta viktade genomsnitt skall uttryckas i procent.

Artikel 4

1. För att beräkna viktningen av de olika skattesatser som avses i artikel 3 skall medlemsstaten efter tillämpad skattesats fördela alla transaktioner som är skattepliktiga enligt dess nationella lagstiftning och som med beaktande av artikel 17 i direktiv 77/388/EEG inte berättigar konsumenten till avdrag för moms, samt schablonbeskattade jordbrukares egen konsumtion och direktförsäljning till slutkonsumenter.

Vid denna beräkning skall de skattesatser beaktas som enligt punkt 7 inverkar på momsinkomsterna under det ifrågavarande året.

Transaktioner som enligt artikel 28.2 i direktiv 77/388/EEG är undantagna från skatteplikt med återbetalning av den skatt som betalats i tidigare led, skall betraktas som skattepliktiga transaktioner med en skattesats på 0 %.

2. Fördelningen efter skattesats skall ske på följande kategorier, förutsatt att dessa belastas med icke avdragsgill moms och förutsatt att transaktionerna äger rum inom det territorium som avses i artikel 3 i direktiv 77/388/EEG för den berörda medlemsstaten:

- Privata hushålls slutkonsumtion, inklusive schablonbeskattade jordbrukares egen konsumtion och direktförsäljning till slutkonsumenter.

- Privata och offentliga förvaltningars mellanliggande konsumtion.

- Övriga sektorers mellanliggande konsumtion.

- Privata och offentliga förvaltningars bruttoinvesteringar i anläggningar.

- Övriga sektorers bruttoinvesteringar i anläggningar.

- Bebyggd och obebyggd mark enligt definitionen i artikel 4.3 b i direktiv 77/388/EEG.

- Transaktioner med guld, utom guld för industriellt bruk.

3. Vid fördelningen av slutkonsumtionen skall för schablonbeskattade jordbrukares egen konsumtion och direktförsäljning till slutkonsumenterna en skattesats tillämpas som motsvarar procentsatsen för den ingående momsen i fråga om dessa transaktioner.

4. Fördelningen av transaktionerna efter statistisk kategori skall ske med ledning av uppgifter ur nationalräkenskaperna, upprättade enligt det europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS). De ifrågavarande nationalräkenskaperna skall avse det näst sista året före det budgetår för vilket underlaget för momsmedlen skall beräknas.

En medlemsstat kan enligt förfarandet i artikel 13 bemyndigas att använda uppgifter från något annat år, som dock får ligga högst fem år före det ifrågavarande budgetåret.

5. För att identifiera vissa transaktioner som belastas med icke avdragsgill moms och för fördelningen efter momssats får medlemsstaterna använda uppgifter från andra källor än ENS om dessa uppgifter kan anpassas till ENS; dvs det skall i första hand vara fråga om interna nationalräkenskaper om dessa innehåller den nödvändiga uppdelningen eller, om så inte är fallet, någon annan lämplig källa.

6. För att bestämma viktningen av varje skattesats skall medlemsstaterna beräkna förhållandet mellan värdet av de transaktioner för vilka skattesatsen gäller och det sammanlagda värdet av alla transaktioner.

7. Om en medlemsstat ändrar skattesatsen för alla eller vissa transaktioner eller skattereglerna för vissa transaktioner på ett sätt som inverkar på momsinkomsterna, skall medlemsstaten beräkna en ny viktad genomsnittsskattesats för momsen. Det nya viktade genomsnittet skall gälla för inkomster som härrör från tillämpningen av den ändrade skattesatsen eller de ändrade reglerna.

Trots första stycket får medlemsstaten beräkna en enda viktad genomsnittsskattesats. I detta syfte skall transaktioner för vilka skattesatsen eller reglerna har ändrats fördelas proportionellt över tiden på den gamla eller nya skattesatsen eller de gamla eller nya reglerna, med hänsyn tagen till den för hela det aktuella året beräknade genomsnittliga tid som förlöper mellan ikraftträdandet av den ändrade skattesatsen eller de ändrade reglerna och uppbörden av inkomster på grund av denna skattesats eller dessa regler. Denna genomsnittliga tid får avrundas till hela månader.

Artikel 5

1. Vid tillämpningen av artikel 3 skall medlemsstaterna i förekommande fall till de uppburna inkomsterna lägga ett belopp som motsvarar den samlade moms som inte har uppburits på grund av de graderade skattelättnader som medges i artikel 24.2 i direktiv 77/388/EEG.

2. De inkomster som en medlemsstat har uppburit skall korrigeras, om det schablonberäknade kompensationstal som tillämpas på schablonbeskattade jordbrukares transaktioner enligt artikel 25.3 i direktiv 77/388/EEG inte motsvarar den procentsats för ingående moms med vilken dessa transaktioner - med undantag för egen konsumtion och direktförsäljning till slutkonsumenter - faktiskt har belastats under det ifrågavarande året. Korrigeringsbeloppet skall motsvara skillnaden mellan de två procentsatserna.

Artikel 6

1. Vid tillämpningen av artikel 2.1 på transaktioner, som utförs av skattskyldiga vars årliga omsättning överstiger 10 000 ecu men som är undantagna från skatt enligt artikel 24.2 i direktiv 77/388/EEG, samt på de fall som avses i punkt 2, skall medlemsstaterna bestämma underlaget för momsmedlen med ledning av de deklarationer som de skattskyldiga skall lämna enligt artikel 22 i sistnämnda direktiv eller, om sådan deklaration inte föreligger eller saknar de uppgifter som behövs, med ledning av lämpliga uppgifter, såsom andra skattedeklarationer, bokföringsmässiga räkenskaper eller fullständiga statistiska serier.

2. Vid tillämpningen av artikel 2.2 andra, tredje och fjärde strecksatserna skall följande gälla:

- I fråga om de transaktioner som räknas upp i bilaga E till direktiv 77/388/EEG och som medlemsstaterna fortsätter att beskatta enligt artikel 28.3 a i det direktivet, skall medlemsstaterna beräkna underlaget för momsmedlen som om dessa transaktioner var undantagna från skatteplikt.

- I fråga om de transaktioner som räknas upp i bilaga F till direktiv 77/388/EEG och som medlemsstaterna fortsätter att undanta från skatteplikt enligt artikel 28.3 b i det direktivet, skall medlemsstaterna beräkna underlaget för momsmedlen som om dessa transaktioner var beskattade.

- I fråga om de transaktioner som avses i punkt 1 a i bilaga G till direktiv 77/388/EEG och som beskattas enligt den valmöjlighet som medlemsstaterna ger de skattskyldiga enligt artikel 28.3 c i det direktivet, skall medlemsstaterna beräkna underlaget för momsmedlen som om dessa transaktioner var undantagna från skatteplikt.

3. En medlemsstat kan enligt förfarandet i artikel 13 bemyndigas

- antingen att vid beräkningen av underlaget för momsmedlen inte ta hänsyn till

a) en eller fler av de kategorier av transaktioner som räknas upp i bilagorna E, F och G till direktiv 77/388/EEG och på vilka punkt 2 i den här artikeln är tillämplig,

b) skatter som inte uppbärs på grund av de graderade skattelättnader som medges enligt artikel 24.2 i direktiv 77/388/EEG,

- eller att beräkna underlaget för momsmedlen i de fall som avses i a och b genom ungefärliga uppskattningar,

om den exakta beräkningen av underlaget för momsmedlen i dessa fall skulle medföra obefogade administrativa kostnader i förhållande till de ifrågavarande transaktionernas effekt på det totala underlaget för momsmedlen från den medlemsstaten.

4. När en medlemsstat använder artikel 17.6 andra stycket och artikel 17.7 i direktiv 77/388/EEG för att begränsa utövandet av avdragsrätten, får underlaget för momsmedlen bestämmas som om utövandet av avdragsrätten inte hade begränsats.

Första stycket skall vad beträffar tillämpningen av artikel 17.6 andra stycket i direktiv 77/388/EEG endast gälla i fråga om köp av mineraloljeprodukter och personbilar samt i fråga om utgifter i samband med leasing och hyra samt utgifter för underhåll och reparationer av sådana bilar, i den omfattning dessa används i förvärvsverksamhet.

5. Om en medlemsstat beviljar återbetalning av skattebelopp enligt artikel 6 i rådets direktiv 69/169/EEG av den 28 maj 1969 om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande (), senast ändrat genom direktiv 89/194/EEG (), skall det skattepliktiga beloppet av de transaktioner som gav upphov till dessa återbetalningar i förekommande fall dras ifrån underlaget för momsmedlen.

AVDELNING IV Bestämmelser om räkenskaper och tillhandahållande

Artikel 7

1. Före den 31 juli skall medlemsstaterna sända kommissionen en översikt som anger totalbeloppet av det enligt artikel 3 beräknade underlaget för momsmedlen som avser det föregående kalenderåret och på vilket den i artikel 1 avsedda skattesatsen skall tillämpas.

2. Översikten skall innehålla alla uppgifter som används för att bestämma underlaget och som kan behövas för den i artikel 11 avsedda kontrollen. Översikten skall särskilt ange det underlag som följer av de transaktioner som avses i artikel 5 och artikel 6.1-4.

3. De uppgifter som skall användas för att bestämma underlaget, skall vara de som är senast tillgängliga när översikten upprättas.

Artikel 8

Senast den 15 april varje år skall medlemsstaterna sända kommissionen en uppskattning av underlaget för momsmedlen för det följande budgetåret.

Artikel 9

1. Rättelser i de i artikel 7.1 avsedda översikterna för tidigare budgetår skall, oavsett skälet för ändringen, göras av kommissionen och den berörda medlemsstaten i samförstånd.

Om medlemsstaten inte ger sitt samtycke skall kommissionen efter en förnyad prövning vidta de åtgärder som den anser nödvändiga för en korrekt tillämpning av denna förordning.

Rättelserna skall sammanföras i samlande förteckningar som avslutas den 1 juli och som ändrar tidigare översikter för de berörda budgetåren.

2. Efter den 31 juli det fjärde året efter det berörda budgetåret får inga ytterligare rättelser göras i den i artikel 7.1 avsedda årliga översikten, såvida inte rättelserna avser punkter som tidigare har anmälts av kommissionen eller den berörda medlemsstaten.

AVDELNING V Kontrollbestämmelser

Artikel 10

1. För varje budgetår skall medlemsstaterna senast den 30 april underrätta kommissionen om vilka lösningar respektive ändringar i dessa som de avser att välja för att bestämma underlaget för momsmedlen för varje transaktionskategori som anges i artikel 5 och artikel 6.1-4; därvid skall de, i förekommande fall, meddela vilka slag av uppgifter som de anser ändamålsenliga och för varje transaktionskategori lämna en uppskattning av värdet på underlaget.

Den ovan angivna informationen som kommissionen har mottagit från varje medlemsstat, skall kommissionen inom 30 dagar sända till de övriga medlemsstaterna.

2. Kommissionen skall enligt förfarandet i artikel 13 undersöka de planerade lösningarna och ändringarna.

Artikel 11

1. I fråga om momsmedlen skall kommissionens kontroller utföras hos de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Under dessa kontroller skall kommissionen särskilt förvissa sig om att åtgärderna för att centralisera beräkningsunderlaget samt för att bestämma den viktade genomsnittsskattesats som avses i artiklarna 3 och 4 och de totala, uppburna momsnettoinkomsterna har utförts korrekt; kommissionen skall även förvissa sig om att de uppgifter som använts var ändamålsenliga och att de beräkningar som gjorts för att bestämma storleken av de momsmedel som härrör från transaktioner som avses i artikel 5 och artikel 6.1-4 är förenliga med denna förordning.

2. Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 165/74 av den 21 januari 1974 om fastställelse av befogenheter och skyldigheter för av kommissionen bemyndigade anställda enligt artikel 14.5 i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2/71 () skall tillämpas på kontroller av momsmedel. Vid tillämpningen av artikel 5 i den förordningen får den information som avses där endast lämnas ut till personer som på grund av sina uppgifter att sammanställa och kontrollera momsmedel måste ha tillgång till sådan information.

3. Efter de i punkt 1 angivna kontrollerna skall den årliga översikten för ett visst budgetår rättas enligt de i artikel 9 föreskrivna villkoren.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall förse kommissionen med information dels om de förfaranden som de tillämpar för att registrera skattskyldiga samt för att bestämma och uppbära moms, och dels om det närmare innehållet i och resultatet av deras momskontrollsystem.

2. Kommissionen skall i samarbete med den berörda medlemsstaten undersöka om eventuella förbättringar av förfarandet kan övervägas för att öka dettas effektivitet.

3. Kommissionen skall vart tredje år upprätta en rapport om de förfaranden som tillämpas i medlemsstaterna och om eventuella förbättringar som övervägs.

Kommissionen skall förelägga Europaparlamentet och rådet denna rapport första gången senast den 31 december 1991.

Artikel 13

1. Den kommitté som avses i artikel 20 i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 1552/89 (), nedan kallad "kommittén", skall regelbundet, på initiativ av kommissionen eller på begäran av en medlemsstat, undersöka problem som uppkommer vid tillämpningen av den här förordningen.

2. Medlemsstater som ansöker om bemyndigande enligt artikel 4.4 eller artikel 6.3 skall ställa sin ansökan till kommissionen så snart som möjligt och senast den 30 april det budgetår från och med vilket bemyndigandet skall gälla.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till beslut så snart som möjligt och senast den 31 december i budgetåret.

3. På initiativ av kommissionen eller på begäran av en medlemsstat skall kommittén undersöka de lösningar som avses i artikel 10.

Om det efter kommitténs undersökningar framkommer meningsskiljaktigheter i fråga om den övervägda lösningen, skall kommissionens företrädare förelägga kommittén ett förslag till beslut så snart som möjligt och senast den 31 december det budgetår från och med vilket lösningen skall tillämpas.

4. Kommittén skall yttra sig över de förslag till beslut som avses i punkterna 2 och 3 inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

5. Inom 60 dagar efter det att kommittén har avgett sitt yttrande skall kommissionen anta ett beslut som den skall underrätta medlemsstaterna om.

AVDELNING VI Slutbestämmelser

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1989.

Den skall dock inte tillämpas på upprättande eller rättelse av sådana översikter över underlag för momsmedel för år före 1989 som har upprättats enligt bestämmelserna i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2892/77; de skall fortsätta att gälla för de ifrågavarande översikterna.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 maj 1989.

På kommissionens vägnar

C. ROMERO HERRERA

Ordförande

() EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 24.

() EGT nr C 128, 17.5.1988, s. 4, och EGT nr C 15, 19.1.1989, s. 11.

() EGT nr C 309, 5.12.1988, s. 30.

() EGT nr C 191, 20.7.1988, s. 3.

() EGT nr L 336, 27.2.1977, s. 8.

() EGT nr L 356, 31.12.1985, s. 1.

() EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1.

() EGT nr L 208, 3.9.1984, s. 58.

() EGT nr L 133, 4.6.1969, s. 6.

() EGT nr L 73, 17.3.1989, s. 47.

() EGT nr L 20, 24.1.1974, s. 1.

() EGT nr L 155, 7.6.1989, s. 1.