Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

94/728/EG, Euratom: Rådets beslut av den 31 oktober 1994 om systemet för gemenskapernas egna medelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 293 , 12/11/1994 s. 0009 - 0013

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 3 s. 0192

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 3 s. 0192Rådets beslut av den 31 oktober 1994 om systemet för gemenskapernas egna medel

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FASTSTÄLLT FÖLJANDE BESTÄMMELSER SOM DET REKOMMENDERAR MEDLEMSSTATERNA ATT ANTA

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen särskilt artikel 201i detta

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen särskilt artikel 173 i detta

med beaktande av kommissionens förslag (1)

(1) EGT nr C 300 6.11.1993 s. 17.

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2)

(2) EGT nr C 61 28.2.1994 s. 105.

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3) och

med beaktande av följande:

(3) EGT nr C 52 19.2.1994 s. 1.

Genom rådets beslut 88/376/EEG Euratom av den 24 juni 1988 om systemet för gemenskapernas egna medel (4) breddades och ändrades sammansättningen av de egna medlen genom att beräkningsunderlaget för mervärdeskatt (moms) begränsades till 55 % av den årliga bruttonationalinkomsten (BNI) till marknadspriser (nedan kallad «bruttonationalinkomst») varvid den maximala procentsatsen 1 4 % behölls och genom att ytterligare ett medel infördes baserat på medlemsstaternas totala bruttonationalinkomst.

(4) EGT nr L 185 15.7.1988 s. 24.

Vid Europeiska rådets möte i Edinburgh den 11 och 12 december 1992 antogs vissa slutsatser.

Gemenskaperna måste ha tillräckligt med medel för att kunna finansiera sin verksamhet.

I enlighet med dessa slutsatser kommer gemenskaperna fram till och med 1999 att kunna förfoga över egna medel till ett belopp som högst motsvarar 1 27 % av medlemsstaternas totala årliga bruttonationalinkomst till marknadspriser.

För att detta tak skall kunna respekteras får det totalbelopp av egna medel som gemenskaperna under perioden 1995 till 1999 förfogar över inte under något år överskrida en viss angiven procent av medlemsstaternas totala bruttonationalinkomst för året i fråga.

Ett samlat tak på 1 335 % av medlemsstaternas bruttonationalinkomst bör fastställas för åtagandebemyndiganden. Det bör säkerställas en balanserad takt på ökningen av åtagande- och betalningsbemyndigandena.

Dessa tak bör tillämpas så länge detta beslut inte ändras.

För att ta hänsyn till varje medlemsstats förmåga att bidra till systemet med egna medel och för att korrigera det nuvarande systemets regressiva effekter för de minst välmående medlemsstaterna i enlighet med protokollet om ekonomisk och social sammanhållning som bifogats Fördraget om Europeiska unionen bör reglerna för finansiering av gemenskaperna ytterligare ändras genom

- att taket för den enhetliga procentsats som skall tillämpas på varje medlemsstats enhetliga beräkningsunderlag för mervärdeskatt sänks från 1 4 % till 1 0 % i lika stora steg underperioden 1995 till 1999

- att det enhetliga beräkningsunderlaget för mervärdeskatt från och med 1995 begränsas till högst 50 % av bruttonationalinkomsten för de medlemsstater vars bruttonationalinkomst per capita 1991 var lägre än 90 % av genomsnittet för gemenskapen dvs. Grekland Irland Portugal och Spanien och att beräkningsunderlaget för de övriga medlemsstaterna minskas från 55 % till 50 % i lika stora steg under perioden 1995 till 1999.

Europeiska rådet har behandlat frågan om korrigering av obalanser i budgeten vid ett flertal tillfällen i synnerhet vid sitt möte den 25 och 26 juni 1984.

Europeiska rådet bekräftade vid sitt möte den 11 och 12 december 1992 den metod för beräkning av korrigeringen av obalanser i budgeten som fastställs i beslut 88/376/EEG Euratom.

Obalanserna i budgeten bör korrigeras på ett sätt som inte påverkar de egna medel som gemenskapen förfogar över för att genomföra sin politik.

Den monetära reserven nedan kallad «den monetära EUGFJ- reserven» omfattas av särskilda bestämmelser.

Enligt Europeiska rådets slutsatser skall det i budgeten avsättas medel för två reserver en som finansierar Lånegarantifonden och en som finansierar katastrofbistånd i tredje land. Särskilda bestämmelser bör fastställas för dessa reserver.

Kommissionen kommer före utgången av 1999 att lämna en rapport om systemets tillämpning med en översyn av det system för korrigering av obalanser i budgeten som beviljats Förenade kungariket. Kommissionen kommer även före utgången av 1999 att lämna en rapport om resultaten av en undersökning av möjligheterna att skapa ett nytt eget medel och om närmare detaljer om ett eventuellt införande av en fast enhetlig procentsats för tillämpning på beräkningsunderlaget för mervärdeskatt.

Det bör fastställas bestämmelser om övergången från det system som infördes genom beslut 88/376/EEG Euratom till det system som införs genom det här beslutet.

Europeiska rådet har fastställt att detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 1995.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskaperna skall tilldelas egna medel enligt de närmare bestämmelser som fastställs i följande artiklar i syfte att säkerställa att deras budget finansieras.

Gemenskapernas budget skall oavsett andra inkomster i sin helhet finansieras av gemenskapernas egna medel.

Artikel 2

1. Följande inkomster skall utgöra egna medel som redovisas i gemenskapernas budget:

a) Avgifter bidrag tilläggs- eller utjämningsbelopp fyllnadsbelopp eller liknande som fastställts eller kommer att fastställas av gemenskapernas institutioner för handel med tredjeland inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken samt även bidrag och avgifter som föreskrivs enligt den gemensamma organisationen av marknaden för socker.

b) Tullar och andra avgifter enligt gemensamma tulltaxan som fastställts eller kommer att fastställas av gemenskapernas institutioner för handel med tredje land samt tullavgifter på varor som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen.

c) En för alla medlemsstater enhetlig procentsats på beräkningsunderlaget för mervärdeskatt som skall fastställas på ett enhetligt sätt för medlemsstaterna enligt gemenskapsbestämmelser. Det beräkningsunderlag som skall tillämpas för detta beslut får dock från och med 1995 vara högst 50 % av bruttonationalinkomsten för medlemsstater vars bruttonationalinkomst per capita under 1991 var lägre än 90 % av gemenskapens genomsnitt. För de övriga medlemsstaterna får det beräkningsunderlag som skall tillämpas vara högst

- 54 % av bruttonationalinkomsten 1995

- 53 % av bruttonationalinkomsten 1996

- 52 % av bruttonationalinkomsten 1997

- 51 % av bruttonationalinkomsten 1998

- 50 % av bruttonationalinkomsten 1999.

Den begränsning till 50 % av bruttonationalinkomsten som skall införas för alla medlemsstater från och med 1999 skall gälla tills detta beslut ändras.

d) En procentsats - som skall fastställas under budgetförfarandet med hänsyn till summan av alla andra inkomster - av summan av alla medlemsstaters bruttonationalinkomst fastställd i enlighet med gemenskapsbestämmelserna i direktiv 89/130/EEG Euratom (1).

(1) EGT nr L 49 21.2.1989 s. 26.

2. Inkomster från nya avgifter som införs inom ramen för en gemensam politik enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen under förutsättning att förfarandet i artikel 201 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller artikel 173 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen har följts skall också utgöra egna medel som redovisas i gemenskapernas budget.

3. Medlemsstaterna skall behålla 10 % av de belopp som avses i punkt 1 a) och b) för att täcka kostnaderna för uppbörden.

4. Den enhetliga procentsats som avses i punkt 1 c) skall motsvara den sats som följer avföljande beräkning:

a) Följande satser skall tillämpas på medlemsstaternas beräkningsunderlag för mervärdeskatt:

- 1 32 % 1995.

- 1 24 % 1996.

- 1 16 % 1997.

- 1 08 % 1998.

- 1 00 % 1999.

Satsen på 1 00 % 1999 skall tillämpas tills detta beslut ändras.

b) Resultatet skall sedan minskas med bruttobeloppet av den referenskompensation som avses i artikel 4.2. Detta bruttobelopp skall utgöra kompensationsbeloppet justerat med hänsyn till att Förenade kungariket inte deltar i finansieringen av sin egen kompensation och att Tysklands andel reduceras med en tredjedel. Det skall beräknas som om referenskompensationsbeloppet finansierades av medlemsstaterna i enlighet med deras beräkningsunderlag för mervärdeskatt fastställt enligt artikel 2.1 c).

5. Den procentsats som fastställs enligt punkt 1 d) skall tillämpas på varje medlemsstats bruttonationalinkomst.

6. Om vid början av budgetåret budgeten ännu inte har antagits skall den senaste enhetliga procentsatsen på beräkningsunderlaget för mervärdeskatt och procentsatsen på medlemsstaternas bruttonationalinkomst tillämpas till dess att de nya procentsatserna träder ikraft utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelser som antas enligt artikel 8.2 för den monetära EUGFJ-reserven reserven för finansiering av Lånegarantifonden och reserven för katastrofbistånd i tredje land.

7. Vid tillämpning av detta beslut avses med bruttonationalinkomst årets bruttonationalinkomst till marknadspris.

Artikel 3

1. Det totala beloppet egna medel som tilldelas gemenskaperna för betalningsbemyndiganden får inte överskrida 1 27 % av medlemsstaternas totala bruttonationalinkomst.

Det totala beloppet egna medel som tilldelas gemenskaperna får inte under något av åren 1995 till 1999 överskrida följande procentandelar av medlemsstaternas totala bruttonationalinkomst för respektive år:

- 1995: 1 21 %.

- 1996: 1 22 %.

- 1997: 1 24 %.

- 1998: 1 26 %.

- 1999: 1 27 %.

2. De åtagandebemyndiganden som redovisas i gemenskapernas allmänna budget för perioden 1995 till 1999 skall följa en balanserad ökningstakt som leder till ett totalt belopp som inte överskrider 1 335 % av medlemsstaternas totala bruttonationalinkomst 1999. Ett fast förhållande mellan åtagande- och betalningsbemyndiganden skall bevaras för att säkerställa att bemyndigandena är förenliga med varandra och för att undvika att under de följande åren det tak överskrids som avses i punkt 1.

3. De samlade tak som avses i punkterna 1 och 2 skall tillämpas så länge detta beslut inte ändras.

Artikel 4

Förenade kungariket skall beviljas en korrigering vad gäller obalanser i budgeten. Denna korrigering skall bestå av ett grundbelopp och en justering. Justeringen skall korrigera grundbeloppet så att det motsvarar ett referenskompensationsbelopp.

1. Grundbeloppet skall fastställas enligt följande: a) En beräkning av skillnaden under det föregående budgetåret mellan- Förenade kungarikets procentandel av summan av de betalningar enligt artikel 2.1 c) och d) som görs under budgetåret inklusive justeringar av den enhetliga procentsatsen för tidigare budgetår och

- Förenade kungarikets procentandel av de totala fördelade utgifterna.

b) Denna skillnad skall tillämpas på de totala fördelade utgifterna.

c) Resultatet skall multipliceras med 0 66.

2. Referenskompensationsbeloppet skall utgöras av den korrigering som följer av att tillämpa a) b) och c) i denna punkt justerad med konsekvensen för Förenade kungariket av begränsningen av beräkningsunderlaget för mervärdeskatt och de betalningar som avses i artikel 2.1 d).

Referenskompensationsbeloppet skall fastställas enligt följande: a) En beräkning av skillnaden under det föregående budgetåret mellan- Förenade kungarikets procentandel av summan av de momsinbetalningar som skulle ha gjorts under det budgetåret inklusive justeringar för tidigare budgetår för de belopp som finansieras av de medel som avses i artikel 2.1 c) och d) om den enhetliga procentsatsen på beräkningsunderlaget för mervärdeskatt hade tillämpats på icke-begränsade beräkningsunderlag och

- Förenade kungarikets procentandel av de totala fördelade utgifterna.

b) Denna skillnad skall tillämpas på de totala fördelade utgifterna.

c) Resultatet skall multipliceras med 0 66.

d) Summan av Förenade kungarikets betalningar enligt punkt 1 a) första strecksatsen skall dras av från betalningarna enligt punkt 2 a) första strecksatsen.

e) Det belopp som följer av d) skall dras av från det belopp som beräknats enligt c).

3. Grundbeloppet skall justeras så att det motsvarar referenskompensationsbeloppet.

Artikel 5

1. Kostnaden för korrigeringen skall bäras av de andra medlemsstaterna enligt följande system:

Kostnaderna skall först fördelas på grundval av varje medlemsstats andel av de betalningar som avses i artikel 2.1 d) bortsett från Förenade kungariket. Sedan skall Tysklands andel reduceras till två tredjedelar av den andel som följer av denna beräkning.

2. Korrigeringen skall beviljas Förenade kungariket genom en minskning av den statens betalningar enligt tillämpning av artikel 2.1 c) och d). De kostnader som skall bäras av de andra medlemsstaterna skall läggas till deras betalningar enligt tillämpning i varje medlemsstat av artikel 2.1 c) och 2.1 d).

3. Kommissionen skall göra de beräkningar som krävs för att tillämpa artikel 4 och denna artikel.

4. Om vid början av budgetåret budgeten ännu inte har antagits skall den korrigering som beviljats Förenade kungariket och de kostnader som burits av de övriga medlemsstaterna enligt den senaste slutgiltigt antagna budgeten fortsätta att gälla.

Artikel 6

De inkomster som avses i artikel 2 skall användas utan uppdelning för att finansiera alla utgifter som redovisas i gemenskapernas budget. De inkomster som behövs för att helt eller delvis täcka den monetära EUGFJ-reserven reserven för finansiering av Lånegarantifonden och reserven för katastrofbistånd i tredje land och som är redovisade i budgeten skall dock inte begäras in från medlemsstaterna förrän reserverna tas i anspråk. Bestämmelser för tillämpningen av dessa reserver skall vid behov antas enligt artikel 8.2.

Första stycket skall inte påverka tillämpningen av bestämmelserna om vissa medlemsstaters bidrag till de kompletterande program som föreskrivs i artikel 130l i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Artikel 7

Om gemenskapernas inkomster överskrider de totala faktiska utgifterna under ett budgetår skallöverskottet överföras till närmast följande budgetår.

Eventuella överskott på grund av överföring från kapitlen för EUGFJ garantisektionen till den monetära reserven eller överskott från Garantifonden avseende externa åtgärder som överförts till budgetens inkomstsida skall anses utgöra egna medel.

Artikel 8

1. Gemenskapens egna medel enligt artikel 2.1 a) och b) skall uppbäras av medlemsstaterna enligt deras respektive nationella lagar och andra författningar vilka vid behov skall anpassas för att uppfylla gemenskapsbestämmelsernas krav. Kommissionen skall med jämna mellanrum granska de nationella bestämmelser som den underrättats om av medlemsstaterna meddela tillmedlemsstaterna de anpassningar som den anser behövs för att de nationella bestämmelserna skall följa gemenskapsbestämmelserna samt rapportera till den budget ansvariga myndigheten. Medlemsstaterna skall ställa medlen enligt artikel 2.1 a)-d) till kommissionens förfogande.

2. Utan att föregripa räkenskapsrevisionen och kontrollen av lagenligheten och den formella riktigheten enligt artikel 188c i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen vilken revision och kontroll huvudsakligen avser tillförlitligheten och effektiviteten hos nationella system och förfaranden för att fastställa beräkningsunderlaget för egna medel från mervärdeskatt och bruttonationalinkomst och utan att föregripa kontrollåtgärder enligt artikel 209 c) i det fördraget skall rådet genom enhälligt beslut på förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet anta de bestämmelser som krävs för att genomföra detta beslut och för att möjliggöra kontrollen av uppbörden kontrollen av att kommissionen får medlen tillsitt förfogande och kontrollen av betalningen av de inkomster som avses i artiklarna 2 och 5.

Artikel 9

Systemet med den gradvis minskande återbetalningen av egna medel från finansiella bidrag från mervärdeskatt eller bruttonationalinkomst som infördes för Grekland fram till och med 1985 genom artikel 127 i anslutningsakten av år 1979 och för Spanien och Portugal fram till och med 1991 genom artiklarna 187 och 374 i anslutningsakten av år 1985 skall tillämpas på egna medel från mervärdesskatt och bruttonationalinkomst enligt artikel 2.1 c) och d) i detta beslut. Systemet skall även tillämpas på betalningar från de två sistnämnda medlemsstaterna enligt artikel 5.2 i detta beslut. I det senare fallet skall återbetalningssatsen vara den som är tillämplig för det år för vilket korrigeringen beviljas.

Artikel 10

Kommissionen skall före utgången av 1999 lämna en rapport om tillämpningen av det system som införs genom detta beslut inklusive en förnyad undersökning av den korrigering av obalanser i budgeten som beviljas Förenade kungariket enligt detta beslut. Den skall även före utgången av 1999 lämna en rapport om resultaten av en undersökning av möjligheterna att skapa ett nytt eget medel och om närmare detaljer om ett eventuellt införande av en fast enhetlig procentsats för tillämpning på beräkningsunderlaget för mervärdeskatt.

Artikel 11

1. Generalsekreteraren i rådet skall meddela medlemsstaterna detta beslut. Det skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Medlemsstaterna skall utan dröjsmål anmäla till generalsekreteraren i rådet när de fullföljt förfarandena för antagandet av detta beslut enligt sina konstitutionella bestämmelser.

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter mottagandet av den sista av de anmälningar som avses i andra stycket. Beslutet skall tillämpas från och med den 1 januari 1995.

2. a) Om inte annat sägs i b) skall beslut 88/376/EEG Euratom upphöra att gälla den 1 januari 1995. Hänvisningar till rådets beslut 70/243/EKSG EEG Euratom av den 21 april 1970 om att ersätta medlemsstaternas finansiella bidrag med gemenskapernas egna medel (1) till rådets beslut 85/257/EEG Euratom av den 7 maj 1985 om gemenskapernas system med egna medel (2) eller till beslut 88/376/EEG Euratom skall betraktas som hänvisningar till det här beslutet.

(1) EGT nr L 94 28.4.1970 s. 19.

(2) EGT nr L 128 14.5.1985 s. 15. Beslutet upphävt genom beslut 88/376/EEG Euratom.

b) Artikel 3 i beslut 85/257/EEG Euratom skall även i fortsättningen tillämpas på beräkningen och justeringen av inkomster från tillämpningen av vissa procentsatser på det icke-begränsade enhetliga beräkningsunderlaget för mervärdeskatt 1987 och tidigare år.

Artiklarna 2 4 och 5 i beslut 88/376/EEG Euratom skall även i fortsättningen tillämpas på beräkningen och justeringen av inkomster från tillämpningen av en för alla medlemsstater enhetlig procentsats på det enhetliga beräkningsunderlaget för mervärdeskatt som begränsats till 55 % av medlemsstaternas bruttonationalinkomst och på beräkningen av den korrigering av obalanser i budgeten som beviljats Förenade kungariket för åren 1988 till 1994. Vid tillämpning av artikel 2.7 i det beslutet skall betalningarna från mervärdeskatt ersättas med finansiella bidrag enligt de beräkningar som avses i denna punkt för varje berörd medlemsstat. Detta system skall även tillämpas på betalningen av justeringar av korrigeringar för tidigare år.

Utfärdat i Luxemburg den 31 oktober 1994.

På rådets vägnar

Ordförande

K. KINKEL