Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

94/729/EG: Rådets beslut av den 31 oktober 1994 om budgetdisciplinEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 293 , 12/11/1994 s. 0014 - 0018

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 3 s. 0197

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 3 s. 0197RÅDETS BESLUT av den 31 oktober 1994 om budgetdisciplin (94/729/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43, 209 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av revisionsrättens yttrande (), och

med beaktande av följande:

Vid sitt möte i Edinburgh den 11 och 12 december 1992 beslöt Europeiska rådet att behålla och stärka den budgetdisciplin som infördes genom beslut 88/377/EEG () och bekräftade att alla gemenskapens utgifter bör styras av principerna om sund fövaltning av offentliga medel och en budgetdisciplin.

Budgetdisciplinen är viktig i all politik för att säkerställa ett varaktigt samband mellan åtaganden, betalningar och tillgängliga egna medel.

Ett nytt interinstitutionellt avtal som omfattar det finansiella perspektivet för 1993 1999 slöts den 29 oktober 1993 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen för att genomföra budgetdisciplinen och förbättra det årliga budgetförfarandet.

Institutionerna kom också på grundval av Europeiska rådets slutsatser överens om att behålla oförändrade referensbasen och tillväxttakten avseende riktlinjerna för jordbruket samt att utvidga riktlinjerna till alla utgifter inom den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken och till utgifterna inom fiskerigarantifonden och inkomststöd.

Reglerna för nedskrivning av lager som införts under budgetåret bör behållas.

De årliga förslagen till jordbrukspriser och andra förslag till åtgärder som rör utgifter inom EUGFJ, garantisektionen, måste vara förenliga med de gränser som fastställs genom riktlinjerna för jordbruket.

Utgifter som uppkommer av genomförandet av miljöåtgärder inom jordbruksområdet, gemenskapens stödordning till skogsbruksåtgärder och stödordningen för förtidspensionering från jordbruket är fleråriga till sin natur och omfattas följaktligen av särskild övervakning.

Om det finns en risk för att de anslag som anges i ett visst kapitel överskrids bör korrigeringsåtgärder vidtas för att råda bot på situationen närhelst en sådan åtgärd kan vara effektiv. Dessa åtgärder har inte nödvändigtvis en inverkan på budgeten under det berörda budgetåret och det kan vara nödvändigt att under sådana omständigheter vidta åtgärder för att öka anslagen.

En monetär reserv bör föras in i budgeten i form av preliminära anslag för att hantera inte bara de finansiella konsekvenserna av ändringar i växelkursen för dollar/ecu utan också de finansiella konsekvenserna av monetära justeringar inom Europeiska monetära systemet.

Med ett gradvis genomförande av den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken är det sannolikt att utgifterna blir mindre känsliga för ändringar i växelkursen för dollar/ecu. Den monetära reserven kan därför minskas från 1 000 miljoner ecu till 500 miljoner ecu från och med 1995.

Förbehåll bör göras för möjligheten att minska eller tillfälligt upphäva månatliga förskott när den information som lämnas av medlemsstaterna inte gör det möjligt för kommissionen att bekräfta att tillämpliga gemenskapsregler har iakttagits eller antyder en klar misshushållning av gemenskapsmedel.

Institutionerna har kommit överens om att en reserv som avser gemenskapslån och lånegarantier till icke-medlemsländer och i dessa länder bör införas i budgeten i form av preliminära anslag, för att förse med medel den garantifond som inrättats genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land () och vid behov täcka garantier som överstiger det tillgängliga beloppet inom fonden.

Institutionerna har kommit överens om att en reserv bör föras in i budgeten i form av preliminära anslag för att tillåta ett snabbt gensvar på särskilda nödhjälpskrav i icke-medlemländer på grund av oförutsebara händelser och med prioritering av humanitära åtgärder.

Institutionerna har kommit överens om att det är lämpligt att föreskriva att den monetära reserven, den reserv som avser lånegarantier och reserven för nödhjälp skall fungera på samma sätt när det gäller villkoren för krav på inbetalning av och frisläppning av medel. Närmare bestämmelser för användande av reserven för nödhjälp är dem som anges i det interinstitutionella avtalet.

Av klarhetskäl bör beslut 88/377/EEG upphävas och ersättas av detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Budgetdisciplin skall gälla för alla utgifter. Sådan disciplin skall i det enskilda fallet genomföras genom budgetförordningen, detta beslut och det interinstitutionella avtalet av de 29 oktober 1993.

I. UTGIFTER SOM AVSER GARANTISEKTIONEN VID EUGFJ

Artikel 2

Riktlinjerna för jordbruket som för varje budgetår utgör taket för jordbruksutgifterna enligt artikel 4 skall följas varje år. För varje budgetår skall kommissionen göra en inledande bedömning av riktlinjerna för jordbruket när den lägger fram sitt årliga förslag till fastställande av priser och bestämma riktlinjernas slutliga nivå när den lägger fram det preliminära budgetförslaget.

Artikel 3

1. Den referensbas utifrån vilken riktlinjerna för jordbruket skall beräknas skall motsvara 27 500 miljoner ecu som fördes in 1988 under avdelning 1 och 2 i del B i avsnitt III i budgeten minus de belopp för det året som avsåg avsättning av AVS-socker, bidrag till livsmedelsbistånd och betalningar från producenter av avgifter enligt den gemensamma organisationen av marknaden för socker.

2. Riktlinjerna för jordbruket för ett visst år skall motsvara den referensbas som anges i punkt 1 plus belopp som motsvarar

- 74 % av tillväxttakten på BNI mellan 1988 (basår) och ifrågavarande år,

- den BNI-deflator som beräknats av kommissionen för samma period,

- utgiftsprognoser för året i fråga för avsättning av AVS-socker, bidrag till livsmedelsbistånd, betalningar från producenter av avgifter enligt den gemensamma organisationen av marknaden för socker och andra intäkter från jordbruksområdet i framtiden.

3. Det statistiska underlaget för BNI skall definieras enligt rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom av den 13 februari 1989 om harmonisering av upprättandet av bruttonationalinkomsten till marknadspriser ().

Artikel 4

1. Riktlinjerna för jordbruket skall täcka de utgifter som skall föras in under avdelning 1-5 i underavsnitt B1 i avsnitt III i budgeten enligt den nomenklatur som antogs för 1993 års budget.

2. Varje år skall budgeten innehålla de anslag som är nödvändiga för att finansiera alla kostnader i samband med nedskrivning av lager, som byggs upp under budgetåret.

Artikel 5

1. Kommissionens förslag till jordbrukspriser och andra förslag till åtgärder som rör utgifterna i artikel 4 skall vara förenliga med den gräns som fastställs i riktlinjerna.

2. Varje rådsmedlem kan anmoda kommissionen att utvärdera de finansiella konsekvenserna av varje ändring som under rådets överläggningar kan komma att göras i de förslag som avses i punkt 1. Kommissionen skall lämna dessa utvärderingar som fort som möjligt och i varje fall inom två veckor. Rådet skall i sådant fall vara skyldigt att uppskjuta sitt beslut till dess att det underrättats om konsekvensberäkningen. Europaparlamentet skall underrättas om kommissionens utvärderingar.

3. Om kommissionen anser att utgången av rådets överläggningar om dessa förslag sannolikt kommer att medföra ett överskridande av de kostnader som angetts i kommissionens ursprungliga förslag, skall det slutliga beslutet fattas vid ett särskilt rådsmöte.

Artikel 6

1. För att säkerställa att riktlinjerna för jordbruket följs skall kommissionen införa ett månatligt varnings- och övervakningssystem för varje budgetkapitel för utgifter av den typ som avses i artikel 4.

2. Före varje budgetårs början skall kommissionen bestämma profiler för de månatliga utgifterna för varje budgetkapitel, vilka profiler om det är lämpligt skall baseras på de genomsnittliga månadsutgifterna de tre föregående åren.

3. Med hänsyn till deras fleråriga karaktär skall genomförandet av utgifter till följd av tillämpningen av miljöåtgärder inom jordbruksområdet, gemenskapsordningen för stöd till skogsbruksåtgärder och stödordningen i gemenskapen för förtidspensionering från jordbruk särskilt övervakas.

4. De utgiftsberäkningar som medlemsstaterna lämnar varje månad enligt artikel 3.3 i kommissionens förordning EEG nr 2776/88 () skall för information sändas till Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen skall därefter lämna månadsrapporter till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av de verkliga utgifterna i förhållande till profilerna.

5. När utvecklingstakten för de faktiska utgifterna i ett visst kapitel riskerar att överstiga eller överstiger den uppställda profilen, skall kommissionen analysera skillnaden för att fastställa orsaken och utvärdera de förutsebara budgetmässiga verkningarna.

6. När överskridande av profilen sannolikt inte leder till överskridande av anslagen för kapitlet behöver inte korrigeringsåtgärder vidtas. Kommissionen skall för den budgetansvariga myndigheten förklara sina skäl för att inte förvänta något överskridande av anslagen.

7. Om kommissionen vid undersökningen drar slutsatsen att det finns en risk för att anslagen för kapitlet kommer att ha överskridits vid årets slut skall kommissionen vidta åtgärder för det berörda kapitlet och använda sina förvaltningsbefogenheter, inbegripet dem som kommissionen har enligt stabiliseringsåtgärderna, för att avhjälpa situationen när detta kan göras effektivt. Om dessa åtgärder visar sig vara otillräckliga skall kommissionen lämna förslag till rådet till lämpliga åtgärder för att kontrollera utgifterna, som kan innefatta förslag till att förstärka stabiliseringåtgärderna för det berörda området. Efter att ha mottagit kommissionens förslag skall Europaparlamentet avge sitt yttrande inom sex veckor och rådet inom två månader fatta beslut för att återföra utgifterna till en nivå som motsvarar anslagen för det berörda budgetkapitlet, om möjligt före slutet av året i fråga.

8. Kommissionen skall utvärdera de föreslagna åtgärdernas verkningar avseende både besparingar som de sannolikt kan leda till och den tid som krävs för att de skall få sina första ekonomiska och budgetmässiga effekter. Den budgetansvariga myndigheten skall underrättas om denna utvärdering.

9. Om det visar sig omöjligt att avhjälpa situationen före budgetårets slut skall kommissionen föreslå den budgetansvariga myndigheten en överföring. Kommissionen skall underrätta den budgetansvariga myndigheten om utvecklingen av marknadssituationen och av den situation som avser anslagen i det berörda kapitlet, särskilt med hänsyn till de korrigeringsåtgärder som vidtagits, och vars förutsebara ekonomiska konsekvenser skall beaktas i budgeten för det följande året. Om dessa åtgärder visar sig otillräckliga skall kommissionen framlägga förslag till rådet som är avsedda att stärka deras effekt.

Artikel 7

Den dollar/ecu-kurs som skall användas för att upprätta de årliga budgetberäkningarna för de utgifter som avses i artikel 4 för ett visst år skall vara den genomsnittliga marknadskursen för de första tre månaderna under det föregående året.

Artikel 8

1 000 miljoner ecu skall föras in i en reserv i Europeiska gemenskapernas allmänna budget för att täcka

- utgifter som förorsakats av rörelser i dollar/ecumarknadskursen i förhållande till den kurs som enligt artikel 10 använts i budgeten,

- i förekommande fall de kostnader som uppstår genom, monetära justeringar inom Europeiska monetära systemet enligt artikel 11.

Från och med 1995 skall reserven minskas till 500 miljoner ecu. Dessa anslag skall inte innefattas i riktlinjerna för jordbruket.

Artikel 9

Senast i slutet av oktober varje år skall kommissionen till den budgetansvariga myndigheten rapportera om verkningarna av de utgifter som aves i artikel 4 av

- rörelser i den genomsnittliga dollar/ecu-marknadskursen under tiden från och med den 1 augusti föregående år till och med den 31 juli innevarande år i förhållande till den kurs som används i budgeten enligt artikel 7,

- monetära justeringar inom Europeiska monetära systemet enligt artikel 11.

Artikel 10

1. Besparingar eller ytterligare kostnader som en följd av rörelser i dollar/ecu-kursen skall behandlas på ett symmetriskt sätt. När dollarn stärks gentemot ecun jämfört med den kurs som används i budgeten skall besparingar inom garantisektionen på upp till 1 000 miljoner ecu (500 miljoner ecu från och med 1995) överföras till den monetära reserven. När ytterligare budgetkostnader orsakas av dollarns fall mot ecun jämfört med budgetkursen skall den monetära reserven tas i anspråk och överföringar skall göras från den monetära reserven till de rubriker för garantisektionen vid EUGFJ som påverkas av dollarns fall. I förekommande fall skall dessa överföringar föreslås samtidigt med den rapport som avses i artikel 9.

2. Det skall finnas en neutral marginal på 400 miljoner ecu. Besparingar eller ytterligare kostnader under detta belopp till följd av de rörelser som avses i punkt 1 skall inte nödvändiggöra överföringar till eller från den monetära reserven. Besparingar eller ytterligare kostnader över detta belopp skall överföras till eller från den monetära reserven. Marginalbeloppet skall minskas till 200 miljoner ecu från och med 1995.

Artikel 11

1. Om det visar sig när budgeten genomförs att riktlinjerna för jordbruket inte kan täcka de budgetkostnader som direkt beror på monetära justeringar inom Europeiska monetära systemet som har ägt rum sedan den 1 september 1992 skall den monetära reserven användas i den utsträckning som är nödvändig och lämpliga överföringar föreslås, dock utan att detta skall påverka en tillämpning fullt ut av artikel 10.1.

2. Om av skäl som avses i punkt 1 tillgängliga medel i den monetära reserven visar sig otillräckliga och finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken därigenom äventyras, skall rådet med stöd av en tillämplig rättslig grund besluta om lämpliga åtgärder för att förse garantisektionen vid EUGFJ med medel. Varje beslut som för ett visst år medför en faktisk ökning av anslagen till garantisektionen vid EUGFJ genom överskridande eller ökning av riktlinjerna för jordbruket skall fattas enhälligt.

3. Denna artikel skall gälla till utgången av budgetåret 1997.

Artikel 12

1. Överföringar från reserven skall endast göras om ytterligare kostnader inte kan finansieras inom de budgetanslag som är avsedda att täcka utgifterna enligt artikel 4.1 för året i fråga.

2. De nödvändiga egna medlen skall begäras in enligt beslut 88/376/EEG, Euratom () och de bestämmelser som antagits i anslutning härtill för att finansiera motsvarande utgifter.

3. Besparingar inom garantisektionen vid EUGFJ som har överförts till den monetära reserven i enlighet med artikel 10.1 och som finns kvar i den monetära reserven vid utgången av budgetåret skall bortfalla och tas upp som en inkomst i budgeten för det kommande året genom en ändringsskrivelse till det preliminära budgetförslaget för det följande året.

Artikel 13

1. Kommissionens utbetalning av månatliga förskott avseende garantisektionen vid EUGFJ skall ske på grundval av den information som lämnas av medlemsstaterna om utgifterna i varje kapitel.

2. Om de utgiftsuppgifter eller den information som lämnas av en medlemsstat inte gör det möjligt för kommissionen att fastställa om ett åtagande rörande medlen är i överenstämmelse med relevanta gemenskapsregler, skall kommissionen begära att medlemsstaten lämnar ytterligare information inom en frist som den skall fastställa beroende på hur allvarligt problemet är.

I händelse av ett svar som anses otillfredsställande eller av vilket framgår att reglerna inte följts och ett klart missbruk av gemenskapsmedel föreligger kan kommissionen minska eller tillfälligt dra in de månatliga förskotten till medlemsstaterna.

Sådana minskningar och indragningar skall inte påverka de beslut som skall fattas i samband med avslutningen av räkenskaperna.

3. Kommissionen skall underrätta den berörda medlemsstaten innan den fattar sitt beslut.

Medlemsstaten skall lämna sina synpunkter inom 10 dagar.

Kommissionens beslut skall ange de skäl på vilka det grundas, skall fattas efter det att EUGFJ-kommittén har hörts och måste vara förenligt med proportionalitetsprincipen.

II. RESERVER FÖR YTTRE ÅTGÄRDER

1. Reserv avseende lån och lånegarantier

Artikel 14

I Europeiska gemenskapernas allmänna budget skall varje år tas upp en reserv till täckning av

a) behovet av tillförsel av medel till den garantifond, som inrättats genom förordning (EG, Euratom) nr 2728/94, och

b) vid behov aktiverade garantier som överstiger det disponibla beloppet i fonden så att dessa belopp kan belasta budgeten.

Storleken på denna reserv skall vara densamma som i det finansiella perspektivet som utgör en del av det interinstitutionella avtalet.

2. Reserv för nödhjälp

Artikel 15

En reserv på förslagsbasis för nödhjälp till icke-medlemsländer skall varje år tas upp i Europeiska gemenskapernas allmänna budget. Syftet med denna reserv skall vara att tillåta ett snabbt svar på sådana särskilda nödhjälpskrav i icke-medlemsländer som är en följd av oförutsebara händelser, med prioritering av humanitära åtgärder.

Storleken på denna reserv skall vara densamma som den som antogs i det finansiella perspektivet i det interinstitutionella avtalet.

Närmare föreskrifter om användningen av reserven skall fastställas i det interinstitutionella avtalet.

3. Gemensamma bestämmelser

Artikel 16

Reserverna skall användas genom överföringar till berörda budgetrubriker i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen.

Artikel 17

De egna medel som är nödvändiga för att finansiera reserverna skall inte begäras in från medlemsstaterna förrän reserverna har använts i enlighet med artikel 16.

De nödvändiga egna medlen skall göras tillgängliga enligt förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 ().

III. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 18

Det finansiella genomförandet av ett rådsbeslut eller ett beslut av Europaparlamentet och rådet som överstiger de anslag som är disponibla i budgeten eller de belopp som anges i det finansiella perspektivet får inte ske förrän budgeten och, vid behov, det finansiella perspektivet har ändrats enligt det förfarande som föreskrivs för vart och ett av dessa fall.

IV. SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 19

Beslut 88/377/EEG upphävs härmed.

Artikel 20

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 31 oktober 1994.

På rådets vägnar

K. KINKEL

Ordförande

() EGT nr L 155, 7.6.1989, s. 1. Förordning i dess lydelse enligt förordning (EG, Euratom) nr 2729/94 (EGT nr L 293, 12.11.1994, s. 5).

() EGT nr C 68, 11.3.1993, s. 8.

() EGT nr C 329, 6.12.1993, s. 100.

() EGT nr C 170, 21.6.1993, s. 20.

() EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 29.

() EGT nr L 293, 12.11.1994, s. 1.

() EGT nr L 49, 21.2.1989, s. 26.

() EGT nr L 249, 8.9.1988, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 775/90 (EGT nr L 83, 30.3.1990, s. 85).

() EGT nr 185, 15.7.1988, s. 24.