Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994D0954.pdf

31994D0954

94/954/EG: Kommissionens beslut av den 21 december 1994 om ändring av beslut 78/45/EEG i fråga om antalet medlemmar i Vetenskapliga kommittén för kosmetika (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 371 , 31/12/1994 s. 0015 - 0015

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 29 s. 0282

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 29 s. 0282KOMMISSIONENS BESLUT av den 21 december 1994 om ändring av beslut 78/45/EEG i fråga om antalet medlemmar i Vetenskapliga kommittén för kosmetika (94/954/EG) (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens beslut 78/45/EEG av den 19 december 1977(1), ändrat genom beslut 89/156/EEG(2), om inrättandet av en vetenskaplig kommitté för kosmetika, särskilt artikel 4 i detta,

med beaktande av Anslutningsakten för Norge, Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 169 i denna, och

med beaktande av följande:

I beslut 78/45/EEG anges det att kommittén skall bestå av högst 18 medlemmar. Gemenskapens utvidgning efter det att kommittén inrättades och ökningen av kommitténs arbetsbörda gör det nödvändigt att föreskriva en ökning av det högsta antal medlemmar som specificeras i det beslutet.

Beslutet i fråga bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 3 i beslut 78/45/EEG skall "18 medlemmar" ersättas med "21 medlemmar".

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft under förutsättning att och samma dag som Anslutningsfördraget för Norge, Österrike, Finland och Sverige träder i kraft.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1994.

På kommissionens vägnar

Christiane SCRIVENER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 13, 17.1.1978, s. 24.

(2) EGT nr L 59, 2.3.1989, s. 37.