Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2729/94 av den 31 oktober 1994 om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 om genomförande av beslut 88/376/EEG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 293 , 12/11/1994 s. 0005 - 0006

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 3 s. 0188

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 3 s. 0188RÅDETS FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 2729/94 av den 31 oktober 1994 om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 om genomförande av beslut 88/376/EEG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 209 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 183 i detta,

med beaktande av rådets beslut 88/376/EEG, Euratom av den 24 juni 1988 om systemet för gemenskapernas egna medel (), särskilt artikel 8.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av revisionsrättens yttrande (), och

med beaktande av följande:

Kompletterande bestämmelser behöver fastställas om ordningen för hur medlemsstaterna ställer till kommissionens förfogande de medel som tilldelats gemenskaperna.

I rådets beslut 94/729/EG av den 31 oktober 1994 om budgetdisciplin () föreskrivs att det i Europeiska gemenskapernas allmänna budget skall tas upp en reserv avseende gemenskapens lån och lånegarantier till ickemedlemsländer, samt en reserv i dessa länder för katastrofbistånd.

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 () behöver ändras för att även omfatta kreditering av de egna medel som motsvarar dessa reserver.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 ändras på följande sätt:

1. I artikel 10.3 skall det första stycket ersättas med följande:

"3. Momsmedel, ytterligare medel - med undantag för ett belopp som motsvarar den monetära reserven vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), reserven för lån och lånegarantier och reserven för katastrofbistånd - samt, vid behov, finansiella bidrag från BNI skall krediteras den första arbetsdagen i varje månad med en tolftedel av de belopp som redovisas i budgeten, omräknade till nationell valuta enligt den växelkurs som rådde den sista noteringsdagen i det kalenderår som föregår budgetåret och som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning."

2. I artikel 10.3 skall det femte stycket ersättas med följande:

"Krediteringen avseende den monetära EUGFJ-reserv som avses i artikel 6 i beslut 88/376/EEG, Euratom, den reserv avseende lån och lånegarantier och den reserv för katastrofbistånd som införs genom rådets beslut 94/729/EG av den 31 oktober 1994 om budgetdisciplin (*), skall göras den första arbetsdagen i den månad som följer efter det att den berörda utgiften belastats budgeten och skall begränsas till högst den utgiften om den belastar budgeten före den sextonde dagen i den månaden. I övriga fall skall krediteringen göras den första arbetsdagen i den andra månaden efter det att utgiften belastats budgeten.

Med avvikelse från artikel 6 i budgetförordningen av den 21 december 1977 som reglerar Europeiska gemenskapernas allmänna budget (**), nedan kallad "budgetförordningen", skall denna kreditering tas upp i räkenskaperna för det budgetår som den avser.

Men om situationen vad gäller genomförandet av budgeten för budgetåret är sådan att krediteringen avseende den monetära EUGFJ-reserven och reserven för katastrofbistånd inte behövs för att uppnå balans mellan inkomster och utgifter för budgetåret, skall kommissionen besluta om att avstå från dessa krediteringar eller en del av dem.

(*) EGT nr L 293, 12.11.1994, s. 14.

(**) EGT nr L 356, 31.12.1977. Förordningen senast ändrad genom förordning (EKSG, EG, Euratom) nr 1923/94 (EGT nr L 198, 30.7.1994, s. 4)."

3. Artikel 10.7 skall ersättas med följande:

"7. På grundval av tal för total bruttonationalinkomst till marknadspris och dess komponenter från föregående budgetår, lämnade av medlemsstaterna enligt artikel 3.2 i direktiv 89/130/EEG, Euratom, skall varje medlemsstat debiteras ett belopp som beräknas genom att den enhetliga procentsats som antagits för föregående budgetår tillämpas på bruttonationalinkomsten, vid behov ändrad mot bakgrund av en eventuell användning av den monetära EUGFJ-reserven, reserven avseende lån och lånegarantier eller reserven för katastrofstöd, och krediteras med de betalningar som gjorts det föregående budgetåret. Kommissionen skall beräkna saldot och informera medlemsstaterna i så god tid att de kan redovisa saldot på det konto som avses i artikel 9.1 denna förordning den första arbetsdagen i december samma år."

4. Artikel 12.3 skall ersättas med följande:

"3. Endast i de fall när ett lån som upptagits eller som det ställts garanti för i enlighet med rådets förordningar eller beslut inte kan återbetalas, och när kommissionen inte kan vidta andra åtgärder enligt de finansiella villkoren för dessa lån i så god tid att gemenskapen kan uppfylla sina juridiska skyldigheter mot långivarna, får bestämmelserna i punkterna 2 och 4, oavsett villkoren i punkt 2, provisoriskt tillämpas för att säkerställa betalning av räntor och amorteringar på gemenskapens lån."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 31 oktober 1994.

På rådets vägnar

K. KINKEL

Ordförande

() EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 24.

() EGT nr C 68, 11.3.1993, s. 13.

() EGT nr C 329, 6.12.1993, s. 111.

() EGT nr C 170, 21.6.1993, s. 33.

() EGT nr L 293, 12.11.1994, s. 14.

() EGT nr L 155, 7.6.1989, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG, Euratom) nr 3464/93 (EGT nr L 317, 18.12.1993, s. 1).