Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997R2444.pdf

31997R2444

Rådets förordning (EG) nr 2444/97 av den 22 september 1997 om ändring av budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapens allmänna budgetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 340 , 11/12/1997 s. 0001 - 0002RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2444/97 av den 22 september 1997 om ändring av budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapens allmänna budget

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska unionen, särskilt artikel 209 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av revisionsrättens yttrandet (3), och

med beaktande av följande:

I artikel 5.2 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (4), fastställs ett nytt system för granskning och godkännande av räkenskaperna för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, garantisektionen. Detta system består i att dela de tidigare granskningarna och godkännandena av räkenskaperna i två olika slag av beslut, varav det ena gäller räkenskaper som överlämnats av medlemsstaterna och det andra gäller eventuellt avslag på ansökan om fondens finansiering av utgifter som inte har betalats ut i överensstämmelse med gemenskapsreglerna. För att precisera budgetbehandlingen av avslagsbesluten, bör artikel 102 i budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5), anpassas till den nya organisationen av granskning och godkännande av räkenskaperna.

Det medlingsförfarande som föreskrivs i den gemensamma förklaringen av Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 4 mars 1975 (6) och i artikel 140 i budgetförordningen har ägt rum.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Budgetförordningen ändras på följande sätt:

Artikel 102 skall ersättas med följande:

"Artikel 102

1. Syftet med den avslutning av räkenskaperna som avses i artikel 5.2 b i förordning (EEG) nr 729/70 skall vara att fastställa det utgiftsbelopp som effektuerats i varje medlemsstat under budgetåret i fråga och som kan godkännas som utgifter som skall belasta EUGFJ, utan att det påverkar tillämpningen av senare beslut enligt punkt 2 c i samma artikel.

2. Syftet med de beslut som avses i artikel 5.2 c) i förordning (EEG) nr 729/70 skall vara att fastställa de utgifter som på grund av att åtgärder i samband med dem inte har betalats ut i överensstämmelse med gemenskapsreglerna och som inte skall omfattas av gemenskapens finansiering enligt artiklarna 2 och 3 i den förordningen.

3. Tidsplanen för avslutningen av räkenskaperna fastställs i förordning (EEG) nr 729/70.

4. Resultatet av det beslut som avses i punkt 1, som visar en eventuell skillnad mellan de totala utgifter som enligt artiklarna 100 och 101 konterats ett räkenskapsår och de totala utgifter som godkänts av kommissionen vid granskning och godkännande av räkenskaperna, skall tas upp under en särskild artikel som en ökning eller en minskning av utgifterna.

5. Resultaten av de beslut som avses i punkt 2 skall beaktas under en enda artikel som en minskning av utgifterna."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 september 1997.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande

(1) EGT C 377, 31.12.1994, s. 15,

och EGT C 150, 17.6.1995, s. 6.

(2) EGT C 89, 10.4.1995, s. 222.

(3) EGT C 383, 31.12.1994, s. 31.

(4) EGT L 94, 28.4.1970, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) 1287/95 (EGT L 125, 8.6.1995, s. 1).

(5) EGT L 356, 31.12.1977, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2335/95 (EGT L 240, 7.10.1995, s. 12).

(6) EGT C 89, 22.4.1975, s. 1.