Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000D0597.pdf

32000D0597

2000/597/EG, Euratom: Rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 253 , 07/10/2000 s. 0042 - 0046Rådets beslut

av den 29 september 2000

om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel

(2000/597/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FASTSTÄLLT FÖLJANDE BESTÄMMELSER SOM DET REKOMMENDERAR MEDLEMSSTATERNA ATT ANTA

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 269 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 173 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande(3),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(4), och

av följande skäl:

(1) Vid sitt möte i Berlin den 24-25 mars 1999 kom Europeiska rådet bland annat fram till att systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel bör vara rättvist, öppet för insyn, kostnadseffektivt, enkelt och bygga på kriterier som bäst ger uttryck för varje medlemsstats förmåga att bidra.

(2) Systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel måste säkerställa att det finns tillräckliga medel för att gemenskapernas politik skall kunna utvecklas i god ordning och med hänsyn till behovet av strikt budgetdisciplin.

(3) Data av bästa möjliga kvalitet bör användas som underlag för EU:s budget och gemenskapernas egna medel. Tillämpningen av det europeiska nationalräkenskapssystemet (nedan kallat ENS 95) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2223/96(5) kommer att innebära att kvaliteten på mätningen av nationalräkenskapsdata förbättras.

(4) Det är lämpligt att använda de allra senaste statistiska begreppen när det gäller egna medel och att i enlighet därmed för dessa syften definiera bruttonationalinkomst (BNI) som likvärdig med GNI, så som den beräknas av kommissionen i enlighet med förordning (EG) nr 2223/96 (ENS 95).

(5) Om ändringar av ENS 95 leder till betydande skillnader i GNI så som den beräknas av kommissionen i enlighet med förordning (EG) nr 2223/96, är det dessutom lämpligt att rådet beslutar huruvida dessa ändringar skall tillämpas när det gäller egna medel.

(6) Enligt rådets beslut 94/728/EG, Euratom av den 31 oktober 1994 om systemet för gemenskapernas egna medel(6) sattes taket för egna medel för 1999 vid 1,27 % av gemenskapens bruttonationalinkomst till marknadspriser och ett övergripande tak på 1,335 % av gemenskapens bruttonationalinkomst i anslag för åtaganden.

(7) Det är lämpligt att anpassa dessa tak uttryckta i procent av bruttonationalinkomsten så att beloppet för de finansiella medel som står till gemenskapernas förfogande förblir oförändrat, genom att en formel fastställs för att bestämma de nya taken i förhållande till bruttonationalinkomsten så som den definieras för dessa syften, vilken skall tillämpas efter det att detta beslut trätt i kraft.

(8) Det är lämpligt att samma metod används vid framtida förändringar av ENS 95, vilka kan ha effekter på bruttonationalinkomsten.

(9) För att hänsyn också i fortsättningen skall tas till varje medlemsstats förmåga att bidra till systemet med egna medel och för att korrigera det nuvarande systemets regressiva aspekter för de minst välmående medlemsstaterna, drog Europeiska rådet i Berlin den 24-25 mars 1999 slutsatsen att reglerna för unionens finansiering skall ändras enligt följande:

- Den maximala procentsatsen för medel som härrör från mervärdesskatt skall minskas från 1 % till 0,75 % under 2002 och 2003 och till 0,50 % från och med 2004.

- Medlemsstaternas beräkningsunderlag för mervärdesskatt skall fortsätta att vara begränsat till 50 % av deras bruttonationalinkomst.

(10) Europeiska rådet drog vid sitt möte den 24-25 mars 1999 slutsatsen att det var lämpligt att anpassa det belopp som medlemsstaterna behåller för att täcka uppbördskostnader i samband med de s.k. traditionella egna medel som betalas in till Europeiska unionens budget.

(11) Obalanser i budgeten bör korrigeras på ett sätt som inte påverkar de egna medel som står till förfogande för gemenskapernas politik och såvitt möjligt lösas genom utgiftspolitiken.

(12) Europeiska rådet drog vid sitt möte den 24-25 mars 1999 slutsatsen att det beräkningssätt för att korrigera obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket som fastställs genom beslut 88/376/EEG, Euratom(7) och bekräftas genom beslut 94/728/EG, Euratom inte bör inkludera de oväntade vinster som annars uppstår till följd av förändringarna av finansieringssystemet och den framtida utvidgningen. Vid tidpunkten för utvidgningen kommer på samma sätt en justering att minska de "totala fördelade utgifterna" med ett belopp som motsvarar de årliga utgifterna för föranslutningen i kandidatländerna, varigenom man säkerställer att oförminskade utgifter förblir oförminskade.

(13) Av tydlighetsskäl har beskrivningen förenklats när det gäller beräkningen av den korrigering av obalanser i budgeten som Förenade kungariket har beviljats. Denna förenkling påverkar inte beräkningen av beloppet av den korrigering som Förenade kungariket beviljats.

(14) Europeiska rådet drog vid sitt möte den 24-25 mars 1999 slutsatsen att finansieringen av den korrigering av obalanser i budgeten som är till förmån för Förenade kungariket bör ändras för att minska den andel som Österrike, Tyskland, Nederländerna och Sverige finansierar till 25 % av deras normala andel.

(15) Den monetära reserven, nedan kallad den monetära EUGFJ-reserven, reserven för finansiering av lånegarantifonden och reserven för katastrofbistånd i tredje land omfattas av särskilda bestämmelser.

(16) Kommissionen bör före den 1 januari 2006 påbörja en allmän översyn av hur systemet med egna medel fungerar, vid behov åtföljd av lämpliga förslag mot bakgrund av alla relevanta faktorer, inklusive utvidgningens effekter på finansieringen av Europeiska unionens budget, möjligheten att ändra strukturen på de egna medlen genom att skapa nya, autonoma egna medel och den korrigering av obalanser i budgeten som beviljats Förenade kungariket samt den minskning av andelen av finansieringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket som beviljats Österrike, Tyskland, Nederländerna och Sverige.

(17) Det måste fastställas bestämmelser om övergången från det system som införs genom beslut 94/728/EG, Euratom till det system som införs genom det här beslutet.

(18) Europeiska rådet avdrog vid sitt möte den 24-25 mars 1999 slutsatsen att detta beslut bör tillämpas från och med den 1 januari 2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskaperna skall tilldelas egna medel enligt bestämmelserna i följande artiklar i syfte att, i enlighet med artikel 269 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, nedan kallat EG-fördraget, och artikel 173 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, nedan kallat Euratomfördraget, säkerställa finansieringen av budgeten.

Europeiska unionens budget skall, oavsett andra inkomster, i sin helhet finansieras av gemenskapernas egna medel.

Artikel 2

1. Följande inkomster skall utgöra egna medel som redovisas i Europeiska unionens budget:

a) Avgifter, bidrag, tilläggs- eller utjämningsbelopp, fyllnadsbelopp eller liknande som fastställts eller kommer att fastställas av gemenskapernas institutioner för handel med tredje land inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, samt även bidrag och avgifter som föreskrivs inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden för socker.

b) Tullar enligt Gemensamma tulltaxan och andra avgifter som fastställts eller kommer att fastställas av gemenskapernas institutioner för handel med tredje land samt tullavgifter på varor som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen.

c) En för alla medlemsstater enhetlig procentsats på de harmoniserade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt, vilka skall fastställas enligt gemenskapsreglerna. Det beräkningsunderlag som skall användas i detta syfte får inte överstiga 50 % av BNI för varje medlemsstat, enligt definitionen i punkt 7.

d) En procentsats, som skall fastställas enligt budgetförfarandet med hänsyn till summan av alla andra inkomster, av summan av alla medlemsstaters BNI.

2. Inkomster från nya avgifter som införs inom ramen för en gemensam politik, enligt EG-fördraget eller Euratomfördraget, under förutsättning att förfarandet i artikel 269 i EG-fördraget eller i artikel 173 i Euratomfördraget har följts, skall också utgöra egna medel som redovisas i Europeiska unionens budget.

3. För att täcka kostnaderna för uppbörd skall medlemsstaterna behålla 25 % av de belopp som avses i punkt 1 a och b, vilka skall fastställas efter den 31 december 2000.

4. Den enhetliga procentsats som avses i punkt 1 c skall motsvara den sats som följer av skillnaden mellan

a) den maximala procentsatsen för mervärdesskattemedlet som är fastställd till

0,75 % under 2002 och 2003,

0,50 % från och med 2004,

och

b) en procentsats (fast sats) som är lika med kvoten mellan det kompensationsbelopp som avses i artikel 4 och summan av beräkningsunderlagen för mervärdesskatt (fastställda enligt punkt 1 c för alla medlemsstater, med hänsyn till att Förenade kungariket är undantaget från finansieringen av sin korrigering och att den andel av Förenade kungarikets korrigering som Österrike, Tyskland, Nederländerna och Sverige finansierar minskats till en fjärdedel av sitt normala värde.

5. Den procentsats som fastställs enligt punkt 1 d skall tillämpas på varje medlemsstats BNI.

6. Om vid början av budgetåret budgeten ännu inte har antagits skall den föregående enhetliga procentsatsen på beräkningsunderlaget för mervärdesskatt och procentsatsen på medlemsstaternas BNI tillämpas till dess att de nya procentsatserna träder i kraft, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelser som antas enligt artikel 8.2 beträffande den monetära EUGFJ-reserven, reserven för finansiering av lånegarantifonden och reserven för katastrofbistånd till tredje land.

7. Vid tillämpningen av detta beslut skall BNI utgöras av bruttonationalinkomsten för ifrågavarande år enligt marknadspriser (GNI), så som den beräknas av kommissionen i enlighet med ENS 95 i enlighet med förordning (EG) nr 2223/96.

Om ändringar av ENS 95 medför betydande skillnader i GNI så som den beräknas av kommissionen, skall rådet på kommissionens förslag och efter att ha hört Europaparlamentet med enhällighet besluta om huruvida dessa ändringar skall tillämpas när det gäller detta beslut.

Artikel 3

1. Det totala beloppets egna medel som tilldelas gemenskaperna som anslag för betalningar får inte överskrida en viss procentandel av medlemsstaternas totala BNI. Denna procentandel, uttryckt med två decimalers noggrannhet, kommer att beräknas av kommissionen i december 2001 enligt följande formel:

>PIC FILE= "L_2000253SV.004401.EPS">

2. De anslag för åtaganden som redovisas i Europeiska unionens allmänna budget skall följa en balanserad ökningstakt som leder till ett totalbelopp som inte överskrider en viss procentandel av medlemsstaternas totala BNI. Denna procentandel, uttryckt med två decimalers noggrannhet, skall beräknas av kommissionen i december 2001 enligt följande formel:

>PIC FILE= "L_2000253SV.004402.EPS">

Ett balanserat förhållande mellan anslagen för åtaganden och anslagen för betalningar skall upprätthållas för att säkerställa att anslagen är förenliga med varandra och för att möjliggöra att det tak som avses i punkt 1 iakttas under de följande åren.

3. Kommissionen skall före den 31 december 2001 underrätta budgetmyndigheten om de nya taken för egna medel.

4. Den metod som beskrivs i punkterna 1 och 2 skall följas vid ändringar av ENS 95, vilka leder till förändringar av BNI-nivån.

Artikel 4

Förenade kungariket skall beviljas en korrigering när det gäller obalanser i budgeten.

Denna korrigering skall fastställas genom att

a) beräkna skillnaden under det föregående budgetåret mellan

- Förenade kungarikets procentandel av summan av de icke-begränsade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt, och

- Förenade kungarikets procentandel av de totala fördelade utgifterna,

b) multiplicera denna med de totala fördelade utgifterna,

c) multiplicera resultatet enligt b med 0,66,

d) minska resultatet enligt c med verkningarna för Förenade kungariket av övergången till begränsad mervärdesskatt och de betalningar som avses i artikel 2.1 d, dvs. skillnaden mellan

- vad Förenade kungariket skulle ha betalat av de belopp som finansieras genom de medel som avses i artikel 2.1 c och d om den enhetliga procentsatsen hade tillämpats på icke-begränsade beräkningsunderlag för mervärdesskatt, och

- Förenade kungarikets betalningar till följd av tillämpningen av artikel 2.1 c och d,

e) från och med 2001 minska resultatet enligt d med Förenade kungarikets nettoinkomster till följd av ökningen av den procentandel av medlen som avses i artikel 2.1 a och b som medlemsstaterna behåller för att täcka kostnaderna för uppbörd och därmed sammanhängande kostnader,

f) vid varje utvidgning av Europeiska unionen beräkna en justering av resultatet enligt e i syfte att minska kompensationen för att därigenom säkerställa att utgifter som inte förminskades före utvidgningen inte heller kommer att förminskas efter utvidgningen. Denna justering skall göras genom att minska de totala fördelade utgifterna med ett belopp som är lika stort som de årliga utgifterna inför anslutningen i de länder som blir medlemmar. Alla således beräknade belopp skall föras över till de följande åren, och de skall årligen justeras genom tillämpning av den BNI-deflator i euro som används för justeringen av budgetplanen.

Artikel 5

1. Kostnaden för korrigeringen skall bäras av de andra medlemsstaterna enligt följande system:

Kostnadsfördelningen skall först beräknas på grundval av varje medlemsstats andel av de betalningar som avses i artikel 2.1 d, varvid Förenade kungariket skall undantas. Fördelningen skall sedan justeras så att den andel som skall finansieras av Österrike, Tyskland, Nederländerna och Sverige begränsas till en fjärdedel av deras normala andel som följer av denna beräkning.

2. Korrigeringen skall beviljas Förenade kungariket genom en minskning av dess betalningar enligt artikel 2.1 c och d. De kostnader som skall bäras av de andra medlemsstaterna skall läggas till deras betalningar till följd av tillämpning på varje medlemsstat av artikel 2.1 c och d.

3. Kommissionen skall göra de beräkningar som krävs för att tillämpa artikel 4 och denna artikel.

4. Om vid början av budgetåret budgeten ännu inte har antagits, skall den korrigering som beviljats Förenade kungariket och de kostnader som burits av de övriga medlemsstaterna enligt den senaste slutgiltigt antagna budgeten fortsätta att gälla.

Artikel 6

De inkomster som avses i artikel 2 skall användas utan åtskillnad för finansiering av alla utgifter som införts i budgeten. De inkomster som behövs för att helt eller delvis täcka den monetära EUGFJ-reserven, reserven för finansiering av lånegarantifonden och reserven för katastrofbistånd till tredje land och som är redovisade i budgeten, skall inte begäras in från medlemsstaterna förrän reserverna tas i anspråk. Bestämmelser för tillämpningen av dessa reserver skall vid behov antas enligt artikel 8.2.

Artikel 7

Om gemenskapernas inkomster överskrider de totala faktiska utgifterna under ett budgetår skall överskottet överföras till närmast följande budgetår.

Eventuella överskott på grund av överföring från kapitlen för EUGFJ, garantisektionen, eller överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredje land som överförts till budgetens inkomstsida skall anses utgöra egna medel.

Artikel 8

1. Gemenskapernas egna medel enligt artikel 2.1 a och b skall uppbäras av medlemsstaterna enligt deras respektive nationella lagar och andra författningar, vilka vid behov skall anpassas för att uppfylla gemenskapsbestämmelsernas krav.

Kommissionen skall med jämna mellanrum granska de nationella bestämmelser som den underrättats om av medlemsstaterna, meddela medlemsstaterna de justeringar som den anser nödvändiga för att de nationella bestämmelserna skall följa gemenskapsbestämmelserna samt rapportera till budgetmyndigheten.

Medlemsstaterna skall ställa medlen enligt artikel 2.1 a-d till kommissionens förfogande.

2. Utan att det påverkar räkenskapsrevisionen och kontrollen av lagenligheten och den formella riktigheten enligt artikel 248 i EG-fördraget och artikel 160c i Euratomfördraget, varvid sådan revision och kontroll huvudsakligen avser tillförlitligheten och effektiviteten hos nationella system och förfaranden för att fastställa beräkningsunderlaget för egna medel från mervärdesskatt och BNI, och utan att det påverkar kontrollåtgärder enligt artikel 279 c i EG-fördraget och artikel 183 c i Euratomfördraget, skall rådet genom enhälligt beslut på förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet anta de bestämmelser som krävs för att genomföra detta beslut och för att möjliggöra kontrollen av uppbörden av de inkomster som avses i artiklarna 2 och 5 samt att dessa inkomster ställs till kommissionens förfogande och betalas.

Artikel 9

Kommissionen skall före den 1 januari 2006 göra en övergripande översyn av systemet med egna medel vilken vid behov skall åtföljas av lämpliga förslag mot bakgrund av alla relevanta faktorer, inklusive utvidgningens effekter på finansieringen av budgeten, möjligheten att ändra de egna medlens struktur genom att skapa nya autonoma egna medel och den korrigering av obalanser i budgeten som beviljats Förenade kungariket liksom det avdrag som beviljats Österrike, Tyskland, Nederländerna och Sverige enligt artikel 5.1.

Artikel 10

1. Rådets generalsekreterare skall meddela medlemsstaterna detta beslut, och beslutet skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Medlemsstaterna skall utan dröjsmål anmäla till rådets generalsekreterare när de fullföljt förfarandena för antagandet av detta beslut enligt sina konstitutionella bestämmelser.

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter mottagandet av den sista av de anmälningar som avses i andra stycket. Beslutet skall tillämpas från och med den 1 januari 2002, med undantag av artikel 2.3 och artikel 4, vilka skall tillämpas från och med den 1 januari 2001.

2. a) Om inte annat följer av b skall beslut 94/728/EG, Euratom upphöra att gälla den 1 januari 2002. Hänvisningar till rådets beslut av den 21 april 1970 om att ersätta medlemsstaternas finansiella bidrag med gemenskapernas egna medel(8), till rådets beslut 85/257/EEG, Euratom av den 7 maj 1985 om systemet för gemenskapernas egna medel(9), till beslut 88/376/EEG, Euratom eller till beslut 94/728/EG, Euratom skall tolkas som hänvisningar till det här beslutet.

b) Artiklarna 2, 4 och 5 i beslut 88/376/EEG, Euratom och i beslut 94/728/EG, Euratom skall även i fortsättningen tillämpas på beräkningen och justeringen av inkomster från tillämpningen av en för alla medlemsstater enhetlig procentsats på det enhetliga beräkningsunderlaget för mervärdesskatt, som begränsats till mellan 50 % och 55 % av varje medlemsstats BNI beroende på året i fråga, och på beräkningen av den korrigering av obalanser i budgeten som beviljats Förenade kungariket för åren 1988 till och med 2000.

c) När det gäller de belopp som avses i artikel 2.1 a och b som medlemsstaterna skall göra tillgängliga före den 28 februari 2001 i enlighet med tillämpliga gemenskapsbestämmelser, skall medlemsstaterna även i fortsättningen behålla 10 % av dessa belopp för att täcka uppbördskostnader.

Utfärdat i Bryssel den 29 september 2000.

På rådets vägnar

L. Fabius

Ordförande

(1) EGT C 274 E, 28.9.1999, s. 39.

(2) Yttrande avgivet den 17 november 1999 (EGT C 189, 7.7.2000, s. 79).

(3) EGT C 310, 28.10.1999, s. 1.

(4) EGT C 368, 20.12.1999, s. 16.

(5) EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 448/98 (EGT L 58, 27.2.1998, s. 1).

(6) EGT L 293, 12.11.1994, s. 9.

(7) EGT L 185, 15.7.1988, s. 24.

(8) EGT L 94, 28.4.1970, s. 19.

(9) EGT L 128, 14.5.1985, s. 15. Beslutet ersatt med beslut 88/376/EEG, Euratom.