Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000R2909.pdf

32000R2909

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 336 , 30/12/2000 s. 0075 - 0081Kommissionens förordning (EG) nr 2909/2000

av den 29 december 2000

om bokföring och redovisning av Europeiska gemenskapernas icke-finansiella anläggningstillgångar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), senast ändrad genom rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2673/1999(2), särskilt artiklarna 65-72 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (Euratom, EKSG, EG) nr 3418/93 av den 9 december 1993 om närmare bestämmelser för genomförandet av vissa bestämmelser i budgetförordningen av den 21 december 1977(3), senast ändrad genom beslut 2000/716/EG(4), särskilt artikel 21 i denna, och

efter samråd med räkenskapsförarna från Europaparlamentet, rådet, domstolen, revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ombudsmannen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Sakområden

1. Bestämmelserna i denna förordning skall tillämpas på bokföringen av gemenskapens materiella och immateriella anläggningstillgångar.

2. Alla materiella och immateriella anläggningstillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas i gemenskapens verksamhet och som i enlighet med artikel 65 i budgetförordningen och artikel 130 i förordning (Euratom EKSG, EG) nr 3418/93 skall föras upp i inventarieförteckningarna, anses ingå i gemenskapens tillgångar och skall föras upp i gemenskapens balansräkning.

Artikel 2

Institutioner

1. Bestämmelserna i denna förordning skall tillämpas av räkenskapsförarna i samtliga institutioner.

2. De institutioner som avses i denna förordning är de som anges i artikel 12 i budgetförordningen.

AVDELNING II

BALANSRÄKNINGENS STRUKTUR

Artikel 3

Balansräkningens struktur

De anläggningstillgångar som avses i denna förordning skall uppföras på räkenskapernas tillgångssida under rubriken "Anläggningstillgångar" enligt följande:

- Immateriella anläggningstillgångar.

- Materiella anläggningstillgångar:

- Mark och byggnader.

- Installationer, maskiner och verktyg.

- Lösöre och fordonspark.

- Datautrustning.

- Egendom som omfattas av hyrköpskontrakt och liknande.

- Övriga materiella anläggningstillgångar.

- Anläggningar under uppförande, förskottsbetalningar och delbetalningar på materiella anläggningstillgångar.

AVDELNING III

BESTÄMMELSER OM BALANSRÄKNINGENS OLIKA POSTER

Kapitel 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 4

Hyrköpskontrakt och liknande

1. Tillgångar som omfattas av hyresavtal räknas som anläggningstillgångar i den mening som avses i denna förordning; deras klassificering beror på i vilken utsträckning värden eller hyrestagaren övertagit den hyrda egendomens risker och förmåner, och är avhängig av de verkliga förhållandena kring transaktionen snarare än typen av avtal.

2. Ett hyresavtal klassificeras som hyrköpskontrakt eller liknande i den mening som avses i denna förordning om hyrestagaren väsentligen har övertagit egendomens risker och förmåner.

3. Riskerna inbegriper eventuella förluster på grund av lågt kapacitetsutnyttjande eller föråldring samt variationer i lönsamheten orsakade av konjunkturförändringar. Förmånerna är bl.a. förhoppningar om en ekonomisk drift av egendomen under dess ekonomiska livslängd eller vinster på grund av en uppskrivning av dess värde eller uppkomst av ett restvärde.

4. Tillgångar som omfattas av hyrköpskontrakt men vars risker och förmåner inte väsentligen har övertagits av hyrestagaren samt tillgångar som omfattas av hyresavtal som löper över mer än fem år skall föras upp som åtaganden utanför balansräkningen i bilagan till utgifts- och inkomstredovisningen.

Artikel 5

Tillgångar förenade med en huvudtillgång

De tillgångar som är oupplösligt eller permanent förenade med en annan materiell eller immateriell anläggningstillgång ökar värdet eller den ekonomiska livslängden på den huvudtillgång med vilken de är förenade.

Artikel 6

Tillgångar som utgör en helhet

Då separata delar av en utrustning eller teknisk installation endast kan fungera tillsammans bildar de en helhet. De räknas då som tillgångar som utgör en helhet.

Kapitel 2

Särskilda bestämmelser

Artikel 7

Mark och byggnader

1. Rätt till fast egendom och andra liknande rättigheter, så som dessa definieras i den nationella lagstiftningen i det land där egendomen befinner sig, skall redovisas under rubriken "Mark och byggnader".

Som mark räknas följande:

- Mark som ej är förberedd för bebyggelse.

- Obebyggd mark.

- Bebyggd mark.

2. Som byggnader räknas följande:

- Byggnader som helt och hållet ägs av institutionerna.

- Byggnader som delvis ägs av institutionerna, delvis av andra.

- Egendom som räknas som fast egendom till sin tilltänkta användning i den mening som avses i punkt 3.

3. Som fast egendom till sin tilltänkta användning räknas all lös egendom som är oupplösligt och permanent förenad med en byggnad i den mening som avses i första och andra strecksatserna i punkt 2.

Artikel 8

Installationer, maskiner och verktyg

Installationer och maskiner omfattar diverse installationer och alla föremål, instrument och maskiner som krävs för den vetenskapliga, tekniska eller administrativa verksamheten. Verktyg omfattar alla instrument och verktyg vars inverkan på ett material gör detta material lämpat för ett särskilt ändamål.

Artikel 9

Lösöre och fordonspark

Lösöre omfattar lös egendom som bord, stolar, skåp och skrivbordselement.

Fordonsparken omfattar alla typer av fordon.

Artikel 10

Datautrustning

Datautrustningen omfattar särskilda installationer, maskiner och instrument (hårdvara) vars användning kräver datortillämpningar (programvara) och är avsedda för informationsbehandling.

Artikel 11

Anläggningar under uppförande

Som anläggningar under uppförande räknas anläggningar som inte stått färdiga vid tiden för bokslutet. En anläggning anses stå färdig då den har tagits i bruk.

Artikel 12

Immateriella anläggningstillgångar

1. Identifierbara, icke monetära tillgångar som inte har någon fysisk substans betraktas som immateriella anläggningstillgångar.

För att kunna föras upp under tillgångarna i balansräkningen skall de kontrolleras av institutionen och generera framtida ekonomiska fördelar för Europeiska gemenskaperna.

2. Anskaffad datormjukvara som omfattas av fleranvändarlicens eller storkundsavtal räknas som immateriella anläggningstillgångar.

Datormjukvara som utvecklats inom institutionerna räknas inte som immateriella anläggningstillgångar.

Artikel 13

Övriga materiella och immateriella anläggningstillgångar

Som övriga materiella anläggningstillgångar räknas materiella anläggningstillgångar i den mening som avses i artiklarna 7-11 som inte ingår i ovannämnda kategorier, som t.ex. monteringsbara hyllor, skiljeväggar, innergolv, innertak och kablar. Som övriga immateriella anläggningstillgångar räknas immateriella anläggningstillgångar i den mening som avses i artikel 12 som inte ingår i ovannämnda kategori (datorprogramvara).

Artikel 14

Förskottsbetalningar och delbetalningar på anläggningstillgångar

Som förskottsbetalningar och delbetalningar räknas belopp som utbetalats innan några beställningar börjat verkställas respektive belopp som utbetalats då kontraktet eller beställningen delvis verkställts eller levererats.

AVDELNING IV

VÄRDERINGSREGLER

Kapitel 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 15

Värdering

1. De fasta tillgångarna skall värderas efter anskaffningskostnaden, med undantag för de tillgångar som producerats av Europeiska gemenskaperna, som skall värderas efter tillverkningskostnaden utan att detta påverkar vad som sägs i punkterna nedan.

2. Anskaffnings- eller tillverkningskostnaden för anläggningstillgångar med begränsad ekonomisk livslängd skall minskas genom värdejusteringar i syfte att systematiskt skriva av tillgången över dess ekonomiska livslängd.

3. Anläggningstillgångar skall - oberoende av om de har en begränsad ekonomisk livslängd eller inte - göras till föremål för värdejusteringar i syfte att åsätta dem det lägre värde de har på balansdagen, om det kan förutses att värdeminskningen är bestående.

Den lägre värdesättningen får inte bibehållas om skälen för värdejusteringen har upphört.

4. Den fasta tillgången skall skrivas upp om det vid en oberoende expertvärdering framkommer att värdet på tillgångarna överskrider bokföringsvärdet. Uppskrivningen skall vara bestående.

Artikel 16

Bokfört värde

Det bokförda värdet på en materiell tillgång skall vara lika med anskaffningsvärdet eller tillverkningsvärdet, justerat med uppskrivningar, avskrivningar och bestående värdeminskningar.

Artikel 17

Användning av euro

1. Värdet på anläggningstillgången skall uttryckas i euro.

2. Då anskaffningskostnaden betalats i en annan valuta än euro skall den omräknas till euro enligt den kurs som gällde det datum inköpet gjordes.

3. Anskaffningsdatum eller registreringsdatum skall vara det datum då riskerna med tillgången övertogs av Europeiska gemenskapen, vilket i allmänhet sammanfaller med godkänd leverans av varan och mottagande av faktura. Vid slutet av räkenskapsåret skall eventuella differenser mellan fakturering, leverans och överföring av äganderätten regleras.

Artikel 18

Anskaffningskostnad - tillgångar förvärvade mot betalning

1. I anskaffningskostnaden ingår utöver inköpspriset och inköpsomkostnaderna även övriga med förvärvet sammanhängande kostnader.

2. Övriga med förvärvet sammanhängande kostnader omfattar kostnader för transport till platsen för den första installationen samt kostnader för installation, montering och expertis för att garantera tillgångens goda funktion, utom i de fall då dessa faktureras separat med i förväg fastställda belopp. Dessa kostnader omfattar även utgifter för förbättring som har till effekt att förlänga tillgångens ekonomiska livslängd eller prestanda.

3. Inköpsomkostnaderna omfattar arkitektarvoden för konstruktion och montering av alla eller delar av den fasta egendomen.

4. Följande ingår inte i anskaffningskostnaden:

a) Mervärdesskatt eller avgifter som kan återfås från offentliga myndigheter genom tillämpning av protokollet om privilegier och immunitet eller andra liknande avtal (Wienkonventionen, överenskommelser om institutionernas säten m.m.).

b) Transportkostnader som uppstår efter det att tillgången förts till platsen för den första installationen.

c) Kostnader för underhåll och skötsel, stämpelskatt, andra arvoden än arkitektarvoden, provision, avgift för upprättande av rättshandlingar, garantiavgifter och avgifter för förlängning av garantin.

d) Räntor på lån som tagits upp för att finansiera tillgången.

Artikel 19

Tillgångar som övertagits kostnadsfritt

1. Tillgångar som övertagits kostnadsfritt skall värderas enligt marknadsvärdet. Konstverk skall emellertid värderas efter försäkringsvärde eller expertisvärde, eller i brist på sådana ett symboliskt värde.

2. Marknadsvärdet motsvarar det pris en eventuell köpare skulle kunna tänka sig att betala för en tillgång, med tanke på dess tillstånd, lokalisering och under antagandet att den kommer att kunna fortsätta användas.

3. Om marknadsvärdet på en tillgång inte går att identifiera bör det bokförda värdet på en liknande tillgång beaktas.

Artikel 20

Framställningskostnad

1. De tillgångar som framställs av gemenskaperna skall värderas efter framställningskostnad.

2. Framställningskostnaden utgörs av anskaffningskostnaderna för råmaterial och förbrukningsvaror samt av de övriga kostnader som direkt kan hänföras till produkten.

3. Av de kostnader som har uppkommit under framställningsperioden, men som endast indirekt kan hänföras till produkten, får en skälig andel tillföras framställningskostnaden.

Kapitel 2

Särskilda bestämmelser

Artikel 21

Hyrköpskontrakt

1. Tillgångar som omfattas av hyrköpskontrakt skall det datum som kontraktet träder i kraft värderas till det lägsta av följande värden:

- Tillgångens marknadsvärde.

- Nuvärdet av minimibetalningarna.

2. Med minimibetalningar avses de totala betalningar (särskilt hyror och i vissa fall värdet på rätten till förvärv vid kontraktstidens slut) som institutionen skall göra under kontraktets löptid med undantag för förvaltningsavgifter och skatter.

3. För nuvärdesberäkning av de betalningar som avses i punkt 2 skall den räntesats användas som anges i kontraktet. Om ingen räntesats uttryckligen nämns skall diskonteringsräntan beräknas på grundval av kontraktet.

Artikel 22

Dataprogram

1. Inköpspriset för dataprogram som täcks av fleranvändarlicens där institutionen betalar ett schablonbelopp oberoende av antalet användare motsvarar det ersättningsbelopp som krävs för att nyttja denna rättighet.

2. Inköpspriset för dataprogram som täcks av ett storkundsavtal där institutionen betalar en avgift per användare motsvarar det totala pris som betalas för alla användare.

3. Med hänsyn till bestämmelserna i artikel 12 skall följande läggas till inköpspriset för att erhålla anskaffningspriset:

a) Kostnader som har direkt eller indirekt samband med anskaffningen och som uppkommit vid installationen av programvaran innan varan tas i bruk.

b) Utgifter för att uppgradera befintliga programvaror om de medför att programvarornas livstid förlängs eller att prestandan förbättras.

4. Följande ingår inte i anskaffningspriset:

a) Kostnader för anskaffande av data som uppstått från och med att varan tagits i bruk.

b) Underhållskostnader.

Artikel 23

Delbetalningar och förskott

Delbetalningar och förskott skall beräknas till nominellt värde.

Artikel 24

Mark och fast egendom

Det är inte nödvändigt att värdera mark eller fast egendom som avyttrats med hävningsrätt.

Kapitel 3

Ersättning av en tillgång med en annan och värdehöjande investeringar

Artikel 25

Ersättning

När en ny tillgång förvärvas i utbyte mot en gammal tillgång eller delvis i utbyte mot en gammal tillgång och delvis mot betalning skall den gamla tillgången avföras från balansräkningen och den nya tillgången föras in i balansräkningen till sitt marknadsvärde som fastställts enligt bestämmelserna i artikel 19.

Artikel 26

Värdehöjande investeringar

Värdehöjande investeringar som förs in i balansräkningen ökar dessa tillgångars bokföringsvärde. Värderingen av de värdehöjande investeringarna skall göras enligt bestämmelserna i kapitlen 1 och 2 i detta avsnitt.

Kapitel 4

Avskrivningar

Artikel 27

Definition

1. Avskrivningar är bokföringsmässiga uppskattningar av bestående och i princip oåterkalleliga minskningar av anläggningstillgångars värde till följd av användning över tiden eller teknisk utveckling. Detta innebär att en tillgångs värde fördelas över anläggningstillgångens förmodade livslängd enligt en fastställd plan.

2. Avskrivningar görs redan det år tillgången tas i bruk och beräknas per helår oberoende av när under året som tillgången först tas i bruk.

3. När den verkliga användningstiden överskrider tillgångens avskrivningstid kommer tillgången vid avskrivningstidens slut att vara upptagen i balansräkningen med en avskrivning som motsvarar 100 % av bokföringsvärdet.

Artikel 28

Avskrivningsbara tillgångar

1. Med undantag för mark, anläggningar under uppförande, delbetalningar och förskott enligt definitionen i artikel 14 i denna förordning samt konstverk som avses i artikel 19 skall alla tillgångar som tas upp i balansräkningen skrivas av. Avskrivningarna skiljer sig åt beroende på vilka anläggningstillgångar som avses.

2. Anläggningstillgångar som är identiska eller liknar varandra i tekniskt eller juridiskt avseende kan dock skrivas av enligt en gemensam modell.

Artikel 29

Regler och metoder för avskrivningar

1. Kommissionens räkenskapsförare är ansvarig för att fastställa avskrivningsregler och avskrivningstakt samt för att fastställa andra kriterier eller metoder för tillämpning av principer för avskrivning av institutionernas tillgångar.

2. Den avskrivningsmetod som tillämpas är linjär avskrivning, utom när det gäller undantag som fastställs av kommissionens räkenskapsförare.

Artikel 30

Avskrivningstakt

1. Tillämpliga avskrivningstakter anges i bilaga I utan att det påverkar senare anpassningar som kan fastställas av kommissionens räkenskapsförare enligt artikel 29.1.

2. För vissa slags tillgångar vid delegationerna i tredje land (däribland bostäder) kan särskilda avskrivningstakter fastställas av kommissionens räkenskapsförare.

Artikel 31

Avskrivningar av uppskrivna tillgångar

Om en tillgång har skrivits upp enligt artikel 15 skall denna skrivas av på grundval av det uppskrivna värdet under den resterande användningsperioden.

Artikel 32

Ersatta tillgångar eller värdehöjande investeringar

1. Om en tillgång ersätts med en annan skall den nya tillgångens värde, som fastställs enligt bestämmelserna i artikel 25, och det datum då tillgången togs i bruk beaktas när avskrivningen beräknas.

2. När en anläggningstillgång har varit föremål för värdehöjande investeringar skrivs den förbättrade tillgången av under den resterande användningsperioden med hänsyn till det nya värdet.

Kapitel 5

Avförande från räkenskaperna

Artikel 33

Avförande från räkenskaperna

När en tillgång sålts, återtagits mot betalning av tredje man, skrotats, överlåtits gratis, förstörts, förlorats, stulits eller av annan anledning inte längre är i gemenskapernas besittning skall dess värde och ackumulerade avskrivningar inte längre tas upp i balansräkningen.

AVSNITT V

BOKFÖRING

Artikel 34

Införande i räkenskaperna

1. Tillgångar som förvärvats mot betalning skall tas upp till anskaffningspris under rubriken "Anläggningstillgångar" på tillgångssidan i balansräkningen och dessutom skall de finansiella tillgångarna minskas med motsvarande belopp.

2. Tillgångar som förvärvats utan betalning skall tas upp till marknadspris under "Anläggningstillgångar" på debetsidan och under "Eget kapital" på kreditsidan.

3. Tillgångar som producerats av gemenskaperna skall tas upp till självkostnad under rubriken "Anläggningstillgångar" på balansräkningens tillgångssida och under "Resultat av bokslutsdispositioner - producerade tillgångar" på resultaträkningens kreditsida.

Artikel 35

Hyrköpskontrakt

Värdet av tillgångar som omfattas av ett hyrköpskontrakt och som är beräknat enligt reglerna i artikel 21 skall dels bokföras på tillgångssidan under rubriken "Anläggningstillgångar" och dels på skuldsidan under rubriken "Eget kapital" när det gäller den betalda delen och under rubrikerna "Kortfristiga skulder" respektive "Långfristiga skulder" när det gäller den del som ännu inte betalts.

Artikel 36

Värdekorrigeringar

1. Med tanke på balansräkningens uppställning integreras de värdekorrigeringar som gjorts genom avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar enligt artikel 15 direkt i anläggningstillgångarna.

2. I kontoplanen finns separata konton för bokföring av avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar.

3. Det belopp som anslås till avskrivningar och nedskrivningar bokförs på debetsidan på resultaträkningen under "Resultat av bokslutsdispositioner - avskrivningar/värdeminskningar".

4. De belopp som motsvarar uppskrivningarna bokförs på skuldsidan under "Uppskrivningsreserv".

Artikel 37

Avförande från räkenskaperna

När en tillgång av en av de anledningar som anges i artikel 33 inte längre är i gemenskapernas besittning skall den positiva eller negativa skillnaden mellan tillgångens bokföringsvärde och det belopp som erhållits vid avyttringen bokföras i resultaträkningen under rubriken "Resultat av bokslutsdispositioner - avyttring av anläggningstillgångar".

AVSNITT VI

FÖRVALTNINGSSYSTEM

Artikel 38

Förvaltningssystem

System för förvaltning av tillgångar som finns uppförda i gemenskapens räkenskaper skall kunna tillhandahålla nödvändiga upplysningar för att varje tillgång skall kunna identifieras. Dessutom skall systemen göra det möjligt att genomföra regelbundna inventeringar för kontroll av bokföringsposter, beräkna avskrivningar och göra bokslut.

AVSNITT VII

SLUTLIGA BESTÄMMELSER OCH UNDANTAG

Artikel 39

Ändringar

Kommissionen får göra anpassningar av denna förordning om dessa automatiskt följer av ändringar av budgetförordningen eller förordning (Euratom, EKSG, EG) nr 3418/93.

Artikel 40

Överensstämmelse

Varje institutions räkenskapsförare skall se till att alla interna bestämmelser som avser inventarieförvaltning överensstämmer med denna förordning.

Artikel 41

Upphävande

Alla andra bestämmelser som strider mot denna förordning skall upphöra att gälla. Detta gäller särskilt artiklarna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 27, 28, 29, 55, 56 och 57 i förordningen om inventarieförteckning och förvaltning av egendom som godkändes av kommissionen genom skriftligt förfarande den 22 januari 1997.

Artikel 42

Undantag

Genom undantag från artikel 18 skall fastigheter som förvärvats före 1981 bokföras med hjälp av omräkningskursen för ecu från januari 1981.

Artikel 43

Ikraftträdande

Denna förordning skall träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 december 2000.

På kommissionens vägnar

Michaele Schreyer

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 356, 31.12.1977, s. 1.

(2) EGT L 326, 18.12.1999, s. 1.

(3) EGT L 315, 16.12.1993, s. 1.

(4) EGT L 290, 17.11.2000, s. 52.

BILAGA

Tabell över avskrivningstakt

>Plats för tabell>