Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2003/429/EG: Europaparlamentets och rådets beslut av den 19 maj 2003 om anpassning av budgetplanen för utvidgningenEuropeiska unionens officiella tidning nr L 147 , 14/06/2003 s. 0025 - 0030Europaparlamentets och rådets beslut

av den 19 maj 2003

om anpassning av budgetplanen för utvidgningen

(2003/429/EG)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(1), särskilt punkt 25 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 272.9 femte stycket i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Den budgetplan för Europeiska unionen (med 15 medlemsstater) som beslutats i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 6 maj 1999 skall anpassas till situationen i Europeiska unionen under perioden 2004-2006 då unionen utvidgats till 25 medlemmar. Anpassningen skall vara uttryckt i 1999 års priser.

(2) Vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn den 12 och 13 december 2002 godkändes resultaten från förhandlingarna om behoven av medel för att täcka utgifter till följd av en utvidgning med tio nya medlemsstater år 2004.

(3) Det sades tydligt att det ekonomiska stöd före anslutningen som skall gå till Turkiet, skall finansieras under utgiftskategorin "stöd före anslutningen" från och med 2004.

(4) Konsekvenserna för budgetplanen av en politisk lösning i Cypernfrågan inom den befintliga budgetramen skall tas i beaktande.

(5) I enlighet med punkt 25 andra stycket i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 skall ändringar i de utgiftskategorier som berörs av denna justering inte överskrida de belopp som anges i de vägledande ekonomiska ramarna i bilaga II i avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Under perioden 2004-2006 skall det årliga taket för anslag för åtaganden under utgiftskategorierna 1, 2, 3 och 5 i budgetplanen i bilagan till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 höjas med motsvarande utgiftsbehov till följd av att tio nya stater blir medlemmar i unionen.

Taket i utgiftskategori 7 skall omfatta anslag för stöd inför anslutningen till Turkiet. Rubriken till utgiftskategori 7 skall ändras till "Strategi inför anslutningen".

En ny utgiftskategori 8, som man beslutade om vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn, skall inrättas för att införa budgetkompensation.

Artikel 2

1. Mot bakgrund av ovanstående skall bilaga I till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 bytas ut mot en justerad budgetplan, uttryckt i 1999 års priser, för Europeiska unionen efter en utvidgning till 25 medlemmar (exklusive budgetkonsekvenser till följd av en politisk uppgörelse i Cypernfrågan) på det sätt som anges i tabell 1a som bifogas detta beslut.

Om en politisk uppgörelse nås i Cypernfrågan, skall budgetplanen i tabell 1b för Europeiska unionen efter en utvidgning till 25 medlemmar tillämpas.

Till följd av detta skall bilaga II till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 upphöra att gälla.

2. De båda budgetplaner som utarbetats utifrån den tekniska justeringen för år 2004, där hänsyn tagits till förändringar av bruttonationalinkomsten (BNI) och priserna, återfinns i tabellerna 2a och 2b som bifogas detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 19 maj 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

G. Papandreou

Ordförande

(1) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

(2) Ännu inte publicerat i EUT.

(3) Europaparlamentets beslut av den 9 april 2003 och rådets beslut av den 14 april 2003.

BILAGA

Tabell 1a: Budgetplan (EU-25) justerad i förhållande till utvidgningen, uttryckt i 1999 års priser

>Plats för tabell>

Tabell 1b: Budgetplanen (EU-25) justerad i förhållande till utvidgningen, uttryckt i 1999 års priser

(inklusive budgetkonsekvenserna till följd av en politisk lösning i Cypernfrågan)

>Plats för tabell>

Tabell 2a: Budgetplanen (EU-25) justerad i förhållande till utvidgningen, uttryckt i 2004 års priser

>Plats för tabell>

Tabell 2b: Budgetplanen (EU-25) justerad i förhållande till utvidgningen, uttryckt i 2004 års priser

(inklusive budgetkonsekvenserna till följd av en politisk lösning i Cypernfrågan)

>Plats för tabell>