Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003R0058.pdf

32003R0058

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogramEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 011 , 16/01/2003 s. 0001 - 0008Rådets förordning (EG) nr 58/2003

av den 19 december 2002

om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Ett ökande antal olika program har inrättats till förmån för olika kategorier av mottagare inom ramen för den verksamhet som avses i artikel 3 i fördraget. Normalt ansvarar kommissionen för att anta genomförandebestämmelser för dessa program, nedan kallade "gemenskapsprogram".

(2) Genomförandet av dessa gemenskapsprogram finansieras åtminstone delvis genom anslag ur Europeiska unionens allmänna budget.

(3) Enligt artikel 274 i fördraget är kommissionen ansvarig för genomförandet av budgeten.

(4) För att kommissionen skall kunna ta sitt fulla ansvar inför medborgarna bör den prioritera sina institutionella åligganden. Följaktligen bör kommissionen ha möjlighet att till tredje part delegera vissa uppgifter som gäller förvaltningen av gemenskapsprogram. Att lägga ut vissa förvaltningsuppgifter kan för övrigt vara ett mer effektivt sätt att uppnå gemenskapsprogrammens mål.

(5) Utläggningen av förvaltningsuppgifter bör emellertid hållas inom de gränser som följer av det institutionella system som inrättas genom fördraget. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga ut sådana uppgifter som genom fördraget åläggs institutionerna och där det finns utrymme för skönsmässig bedömning för att omsätta politiska beslut i handling.

(6) För att uppgifter skall få läggas ut krävs det dessutom en kostnads- och lönsamhetsanalys med beaktande av ett flertal faktorer, bland annat en identifiering av vilka uppgifter som är lämpliga att lägga ut, en kostnads- och lönsamhetsanalys som inbegriper kostnaderna för kontroll, samordning och påverkan på de mänskliga resurserna, vilken effektivitet och flexibilitet som kan uppnås för de uppgifter som har lagts ut, på vilket sätt olika förfaranden förenklas, hur nära slutmottagarna den delegerade verksamheten ligger, i vilken grad gemenskapens roll som initiativtagare till gemenskapsprogrammet ifråga synliggörs samt hur tillräckligt kunnande kan upprätthållas inom kommissionen.

(7) Ett sätt att lägga ut uppgifter är att anlita gemenskapsrättsliga organ som är juridiska personer, nedan kallade "genomförandeorgan".

(8) För att genomförandeorganen skall fungera enhetligt på det institutionella planet bör deras stadgar fastställas, särskilt vad gäller vissa centrala aspekter såsom organisation, uppgifter, arbetssätt, budgetordning, personal, kontroller och ansvar.

(9) I egenskap av institution med ansvar för att genomföra olika gemenskapsprogram är kommissionen bäst lämpad att bedöma om och hur ett genomförandeorgan skall tilldelas förvaltningsuppgifter inom ett eller flera bestämda gemenskapsprogram. Det faktum att ett genomförandeorgan anlitas befriar emellertid inte kommissionen från sitt ansvar enligt fördraget, i synnerhet enligt artikel 274. Den bör alltså noga kunna fastställa ramar för varje genomförandeorgans verksamhet och utöva en effektiv kontroll över hur det fungerar, särskilt vad gäller dess ledningsorgan.

(10) Därför bör kommissionen ha befogenhet att inrätta och, när så är lämpligt, avveckla ett genomförandeorgan i enlighet med denna förordning. De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(4).

(11) Kommissionen måste också få utse både genomförandeorganets styrelsemedlemmar och dess direktör, så att den inte förlorar kontrollen över uppgifter som omfattas av dess behörighet när dessa läggs ut till genomförandeorganet.

(12) Slutligen måste genomförandeorganets verksamhet också helt och fullt överensstämma med kommissionens programplanering för de gemenskapsprogram som genomförandeorganet förvaltar. Det årliga arbetsprogrammet för genomförandeorganet bör därför godkännas av kommissionen och stämma överens med budgetbesluten.

(13) För att utläggningen av arbetsuppgifter skall kunna bli effektiv och för att genomförandeorganets expertkunskap fullständigt skall kunna utnyttjas, bör kommissionen helt eller delvis till detta organ kunna delegera genomförandet av ett eller flera gemenskapsprogram, med undantag av uppgifter där det finns utrymme för skönsmässig bedömning för att omsätta politiska beslut i handling. Till de uppgifter som får delegeras hör att förvalta alla eller vissa etapper av ett visst projekt, att anta nödvändiga åtgärder för att genomföra budgeten, att samla in och bearbeta uppgifter som skall sändas till kommissionen samt att utarbeta rekommendationer till kommissionen.

(14) Eftersom genomförandeorganets budget endast skall täcka organets driftskostnader, bör organets inkomster huvudsakligen bestå av ett av budgetmyndigheten fastställt bidrag ur Europeiska unionens allmänna budget som tas från anslaget till de gemenskapsprogram i vars förvaltning genomförandeorganet deltar.

(15) För att kunna säkerställa tillämpningen av artikel 274 i fördraget bör driftsanslagen för de gemenskapsprogram i vars förvaltning genomförandeorganet deltar även i fortsättningen tas upp i Europeiska unionens allmänna budget och vid utnyttjandet direkt belasta denna. Finansiella transaktioner som avser dessa anslag bör alltså genomföras enligt rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5).

(16) Genomförandeorganen kan ha genomförandeansvar när det gäller förvaltningen av program som finansieras över andra källor än Europeiska unionens allmänna budget. Detta bör dock aldrig, inte heller indirekt, medföra extra administrationskostnader som borde täckas av ytterligare anslag som skall täckas av den allmänna budgeten ifråga. I sådana fall bör bestämmelserna i den här förordningen tillämpas, samtidigt som grundrättsakterna för respektive gemenskapsprogram beaktas.

(17) För att genomförandeorganets förvaltning skall vara öppen och tillförlitlig förutsätts att interna och externa kontroller av dess verksamhet organiseras. Det är därför viktigt att genomförandeorganet görs ansvarigt för sina handlingar och att det står under kommissionens administrativa överinseende utan att domstolens möjlighet till kontroll åsidosätts.

(18) Allmänheten bör få tillgång till de handlingar som genomförandeorganet förfogar över på samma villkor och med samma begränsningar som anges i artikel 255 i fördraget.

(19) Genomförandeorganet bör ha ett nära och kontinuerligt samarbete med de av kommissionens avdelningar som ansvarar för de gemenskapsprogram som genomförandeorganet förvaltar. Av praktiska skäl bör därför genomförandeorganet vara placerat där kommissionen och dess enheter är belägna, i enlighet med protokollet om lokalisering av säten för Europeiska gemenskapens institutioner och vissa av deras organ och enheter samt för Europol som fogas till Fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen.

(20) För antagandet av denna förordning anges i fördraget inga andra befogenheter än de som återfinns i artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med denna förordning är att fastställa stadgar för de genomförandeorgan som kommissionen under sin kontroll och på sitt ansvar får ålägga att utföra vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a) genomförandeorgan: en juridisk person som inrättats i enlighet med denna förordning,

b) gemenskapsprogram: all verksamhet, samlad verksamhet eller andra initiativ som enligt grundrättsakten eller berört budgetanslag skall genomföras av kommissionen till förmån för en eller flera fastställda mottagarkategorier och som härvid medför utgifter.

Artikel 3

Inrättande och avveckling

1. Kommissionen får utifrån en kostnads- och lönsamhetsanalys besluta om att inrätta ett genomförandeorgan vars syfte är att utföra vissa uppgifter som avser förvaltningen av ett eller flera gemenskapsprogram. Kommissionen skall fastställa hur länge genomförandeorganet skall finnas.

Vid kostnads- och lönsamhetsanalysen skall flera faktorer beaktas, bland annat en definition av vilka uppgifter som är lämpliga att lägga ut, en kostnads- och intäktsanalys där man även beräknar de kostnader i form av kontroll och samordning som uppkommer och påverkan på de mänskliga resurserna, eventuella besparingar i Europeiska unionens allmänna budget, vilken effektivitet och flexibilitet som kan uppnås vid genomförandet av de uppgifter som lagts ut, på vilket sätt olika förfaranden bör förenklas, hur nära slutmottagarna de delegerade åtgärderna ligger, i vilken grad gemenskapens roll som initiativtagare till gemenskapsprogrammet ifråga synliggörs samt hur tillräckligt kunnande kan upprätthållas inom kommissionen.

2. När den tidsfrist löper ut som fastställdes då genomförandeorganet inrättades, får kommissionen förlänga dess existens för en period som inte får vara längre än den som ursprungligen fastställts. Förlängningen skall kunna förnyas. Om kommissionen bedömer att ett genomförandeorgan inte längre behövs för de aktuella förvaltningsuppgifterna eller konstaterar att dess existens inte längre överensstämmer med principerna för en sund ekonomisk förvaltning, får den besluta om att avveckla det. Den skall då utse två förvaltare som ansvarar för avvecklingen. Kommissionen skall bestämma villkoren för avvecklingen av genomförandeorganet. Det finansiella nettoresultatet av avvecklingen skall föras in i Europeiska unionens allmänna budget. Beslut om förlängning och utsträckt eller indragen förlängning skall fattas på grundval av den kostnads- och lönsamhetsanalys som avses i punkt 1.

3. Kommissionens beslut enligt punkt 1 och 2 i denna artikel skall följa förfarandet i artikel 24.2. Besluten skall ändras enligt samma förfarande. Kommissionen skall till den kommitté som avses i artikel 24.1 lämna alla nödvändiga uppgifter i detta sammanhang, bland annat de kostnads- och lönsamhetsanalyser som anges i punkt 1 i denna artikel och de utvärderingsrapporter som anges i artikel 25.

4. När ett gemenskapsprogram antas, skall kommissionen meddela budgetmyndigheten att den avser att anlita ett genomförandeorgan för att genomföra programmet.

5. Alla genomförandeorgan som inrättas enligt punkt 1 i denna artikel skall överensstämma med bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 4

Rättslig status

1. Genomförandeorganet skall vara ett gemenskapsorgan med offentligt förvaltningsuppdrag.

2. Genomförandeorganet skall vara en juridisk person. Det skall i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Det skall bland annat kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Det skall därvid företrädas av sin direktör.

Artikel 5

Placering

1. Genomförandeorganet skall vara placerat där kommissionen och dess enheter är belägna, i enlighet med protokollet om lokalisering av säten för Europeiska gemenskapernas institutioner och vissa av deras organ och enheter samt för Europol.

2. Genomförandeorganet skall organiseras i enlighet med de behov som följer av de gemenskapsprogram det har till uppgift att förvalta och med hänsyn till kriterierna för sund ekonomisk förvaltning.

Artikel 6

Uppgifter

1. För att uppfylla det syfte som anges i artikel 3.1 får kommissionen ålägga genomförandeorganet alla typer av uppgifter som avser genomförandet av gemenskapsprogram, med undantag av uppgifter där det finns utrymme för skönsmässig bedömning för att omsätta politiska beslut i handling.

2. Genomförandeorganet skall särskilt ansvara för att

a) inom ramen för gemenskapsprogrammets genomförande förvalta alla eller vissa etapper av särskilda enskilda projekt samt att genomföra nödvändiga kontroller, samt för dessa syften fatta relevanta beslut på grundval av kommissionens delegering,

b) anta de budgetdokument som krävs för att genomföra gemenskapsprogrammet såväl när det gäller inkomster som utgifter på grundval av kommissionens delegering, särskilt i samband med kontraktstilldelning och bidrag,

c) samla in, analysera och till kommissionen överlämna alla uppgifter som är nödvändiga för att styra genomförandet av programmet.

3. Kommissionen skall i delegeringsbeslutet ange de villkor, kriterier, parametrar och föreskrifter som genomförandeorganet måste följa vid fullgörandet av sina uppgifter enligt punkt 2 och även ange i vilka former de avdelningar inom kommissionen som ansvarar för de gemenskapsprogram som det aktuella kontoret bidrar till att förvalta skall beredas möjlighet att utföra kontroller.

Artikel 7

Organisation

1. Genomförandeorganet skall förvaltas av en styrelse och en direktör.

2. Direktören skall vara chef för genomförandeorganets personal.

Artikel 8

Styrelsen

1. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter som kommissionen utser.

2. Styrelseledamöterna skall förordnas för i princip två år, varvid hänsyn skall tas till den period som fastställts för att genomföra det gemenskapsprogram vars förvaltning anförtrotts genomförandeorganet. Deras förordnande skall kunna förnyas. Då ledamöternas förordnande går ut eller om de avgår, skall de kvarstå tills deras förordnande har förnyats eller de har ersatts.

3. Styrelsen skall välja en ordförande och en vice ordförande bland sina ledamöter.

4. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år och sammankallas av ordföranden. Den får också sammankallas på begäran av minst hälften av dess ledamöter eller på begäran av direktören.

5. En styrelseledamot som är förhindrad att närvara vid ett möte får låta sig företrädas av annan ledamot som särskilt bemyndigats för mötet i fråga. En ledamot får inte företräda fler än en annan ledamot. Om ordföranden är förhindrad att delta, skall styrelsen ledas av vice ordföranden.

6. Styrelsens beslut skall fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skall ordföranden ha utslagsröst.

Artikel 9

Styrelsens uppgifter

1. Styrelsen skall själv anta sin arbetsordning.

2. På förslag av direktören och efter kommissionens godkännande skall styrelsen senast i början av varje år anta genomförandeorganets årliga arbetsprogram, i vilket mål och indikatorer för att mäta målens uppfyllelse skall anges tydligt. Detta program skall följa kommissionens programplanering i enlighet med rättsakterna om inrättandet av de gemenskapsprogram som organet bidrar till att förvalta. Under ett budgetår får det årliga arbetsprogrammet anpassas enligt samma förfarande, för att bland annat ta hänsyn till kommissionens beslut om ifrågavarande gemenskapsprogram. Åtgärderna i det årliga arbetsprogrammet skall åtföljas av en beräkning av de nödvändiga utgifterna.

3. Styrelsen skall anta genomförandeorganets driftbudget enligt förfarandet i artikel 13.

4. Styrelsen skall efter godkännande av kommissionen besluta om mottagandet av donationer, legat och bidrag från andra källor än gemenskapen.

5. Styrelsen skall besluta hur genomförandeorganets avdelningar skall organiseras.

6. Styrelsen skall i enlighet med artikel 23.1 anta särskilda bestämmelser för att praktiskt säkra rätten till tillgång till genomförandeorganets handlingar.

7. Senast den 31 mars varje år skall styrelsen anta och förelägga kommissionen en verksamhetsrapport med bifogade uppgifter om de finansiella förhållandena och om förvaltningen. Rapporten skall sammanställas i enlighet med bestämmelserna i artikel 60.7 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. I rapporten skall en redogörelse lämnas för både användningen av driftsanslagen för de gemenskapsprogram vars förvaltning anförtrotts genomförandeorganet och genomförandet av driftbudgeten för dessa.

Kommissionen skall senast den 15 juni varje år till budgetmyndigheten överlämna en sammanfattning av de årliga rapporterna om genomförandeorganens verksamhet under föregående år tillsammans med den rapport som avses i artikel 60.7 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

8. Styrelsen skall anta och tillämpa åtgärder för bekämpning av bedrägerier och oegentligheter.

9. Styrelsen skall utföra övriga uppgifter som åläggs den genom denna förordning.

Artikel 10

Direktör

1. Genomförandeorganets direktör skall utses av kommissionen och skall vara en tjänsteman i den mening som avses i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper, fastställda i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68(6), nedan kallade "tjänsteföreskrifterna".

2. Direktören skall utses för i princip fyra år, varvid det skall tas hänsyn till hur lång tid det beräknas ta att genomföra det gemenskapsprogram vars förvaltning anförtrotts genomförandeorganet. Förordnandet får förnyas. Efter det att styrelsen avgett sitt yttrande får kommissionen skilja en direktör från dennes uppdrag innan förordnandet gått ut.

Artikel 11

Direktörens uppgifter

1. Direktören skall vara genomförandeorganets företrädare. Han skall också ansvara för dess förvaltning.

2. Direktören skall förbereda styrelsens arbete, bland annat förslaget till genomförandeorganets årliga arbetsprogram. Han skall delta i styrelsens arbete utan att ha rösträtt.

3. Direktören skall se till att genomförandeorganets årliga arbetsprogram verkställs. Han skall särskilt ansvara för de uppgifter som avses i artikel 6 och fatta de beslut som krävs för ändamålet. Som genomförandeorganets delegerade utanordnare skall han ansvara för utnyttjandet av driftsanslagen för de gemenskapsprogram i vars förvaltning genomförandeorganet deltar och för vilka kommissionen fattat beslut om att delegera genomförandet av budgeten.

4. Direktören skall utarbeta ett beräkningsunderlag för inkomster och utgifter och som utanordnare genomföra genomförandeorganets driftbudget i enlighet med den budgetförordning som avses i artikel 15.

5. Direktören skall ansvara för att förbereda och offentliggöra de rapporter som genomförandeorganet skall lägga fram för kommissionen. Detta gäller särskilt den årsrapport om genomförandeorganets verksamhet som avses i artikel 9.7, men även andra rapporter av allmän eller specifik karaktär som kommissionen begär från organet.

6. Direktören skall vara behörig att sluta anställningsavtal för genomförandeorganets personal, enligt de befogenheter som följer av anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Han skall ansvara för alla frågor som rör genomförandeorganets personalförvaltning.

7. I enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget skall direktören inrätta interna förvaltnings- och kontrollsystem som är anpassade till de uppgifter som anförtrotts genomförandeorganet för att garantera att den verksamhet som detta bedriver är laglig, korrekt och effektiv.

Artikel 12

Driftbudget

1. Alla genomförandeorganets inkomster och utgifter skall beräknas i förväg och föras in i dess driftbudget inför varje budgetår, vilket skall sammanfalla med ett kalenderår. Beräkningarna skall innefatta en tjänsteförteckning för genomförandeorganet och skall överlämnas till budgetmyndigheten för kännedom tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget. Tjänsteförteckningen skall endast innefatta tjänster av tidsbegränsad karaktär och skall innehålla uppgifter om antalet tjänster och de anställdas respektive anställningskategori och lönegrad och skall godkännas av budgetmyndigheten och offentliggöras i bilagan till avsnitt III - kommissionen - i Europeiska unionens allmänna budget.

2. Inkomster och utgifter i genomförandeorganets driftbudget skall balansera varandra.

3. Genomförandeorganets inkomster skall, utöver eventuella inkomster från andra källor, bestå av ett bidrag ur Europeiska unionens allmänna budget, vilket skall beräknas av budgetmyndigheten och tas från anslagen till de gemenskapsprogram i vars förvaltning organet deltar.

Artikel 13

Upprättandet av driftbudgeten

1. Direktören skall varje år utarbeta ett förslag till driftbudget för genomförandeorganet som omfattar de driftskostnaderna för det kommande budgetåret. Direktören skall förelägga styrelsen förslaget.

2. Styrelsen skall senast den 1 mars varje år anta förslaget till följande års driftbudget, inbegripet tjänsteförteckningen, för följande budgetår och lägga fram detta för kommissionen.

3. På grundval av förslaget till budget skall kommissionen föreslå ett årligt bidrag till genomförandeorganets driftbudget, varvid den skall ta hänsyn till kommissionens programplanering för de gemenskapsprogram i vilkas förvaltning organet deltar.

4. På grundval av det årliga bidrag som fastställs av budgetmyndigheten skall styrelsen i början av varje budgetår samtidigt med arbetsprogrammet fastställa genomförandeorganets driftbudget, som skall vara anpassad till de olika bidrag som beviljas organet och medel från andra källor.

5. Genomförandeorganets driftbudget får inte fastställas definitivt innan Europeiska unionens allmänna budget är slutligt antagen.

6. Om kommissionen planerar att inrätta ett genomförandeorgan skall budgetmyndigheten i samband med budgetförfarandet och med iakttagande av öppenhetsprincipen underrättas om

a) vilka resurser som krävs för genomförandeorganets drift, både vad gäller anslag och tjänster,

b) tjänstemän vid kommissionen som planeras att stationeras ut vid genomförandeorganet,

c) vilka administrativa resurser som kommer att frigöras genom att arbetsuppgifter överförs från kommissionens enheter till genomförandeorganet och om omfördelningen av dessa frigjorda administrativa resurser.

7. Alla antagna ändringar av driftbudgeten, inklusive tjänsteförteckningen skall i enlighet med de bestämmelser i budgetförordningen som avses i artikel 15 ingå i en ändringsbudget som skall fastställas enligt förfarandet i denna artikel.

Artikel 14

Driftbudgetens genomförande samt ansvarsfrihet för detta

1. Direktören skall genomföra genomförandeorganets driftbudget.

2. Genomförandeorganets redovisning skall sammanställas med kommissionens i enlighet med förfarandet i artiklarna 127 och 128 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och följande bestämmelser:

a) Varje år skall direktören för styrelsen lägga fram en preliminär detaljerad redovisning av alla inkomster och utgifter för föregående budgetår som senast den 31 mars skall översändas till kommissionens och revisionsrättens räkenskapsförare.

b) Den slutliga redovisningen skall översändas till kommissionens och revisionsrättens räkenskapsförare senast den 1 juli året efter budgetårets avslutande.

3. Europaparlamentet skall på rådets rekommendation senast den 29 april år n + 2 efter granskningen av revisionsrättens rapport bevilja genomförandeorganet ansvarsfrihet för genomförandet av driftbudgeten.

Ansvarsfrihet för genomförandeorganen skall beviljas samtidigt som ansvarsfrihet beviljas för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget.

Artikel 15

Tillämplig budgetförordning för driftbudgeten

Vid genomförandet av sin driftbudget skall alla genomförandeorgan tillämpa bestämmelserna i en standardbudgetförordning som kommissionen skall fastställa. Denna standardbudgetförordning får avvika från budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget endast när detta är nödvändigt med hänsyn till de särskilda krav som ställs på genomförandeorganens drift.

Artikel 16

Tillämplig budgetförordning för driftsanslagen

1. När kommissionen delegerar uppgifter som rör budgetgenomförandet av driftsanslag för gemenskapsprogram till ett genomförandeorgan i enlighet med artikel 6.2 b, skall dessa anslag fortfarande tas upp i den allmänna budgeten och vid utnyttjandet direkt belasta denna under kommissionens ansvar.

2. När det gäller driftsanslagens utnyttjande skall direktören vara genomförandeorganets delegerade utanordnare och därvid följa kraven i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

3. Ansvarsfrihet för genomförandet av driftsanslagen skall beviljas i samband med den ansvarsfrihet som beviljas för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget i enlighet med artikel 276 i fördraget, vilken den skall vara en integrerad del av.

Artikel 17

Program som skall finansieras genom andra källor än den allmänna budgeten

Artiklarna 13 och 16 skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i grundrättsakterna för gemenskapsprogram som inte finansieras genom Europeiska unionens allmänna budget.

Artikel 18

Personal

1. Genomförandeorganets personal skall bestå dels av tjänstemän vid Europeiska gemenskapernas institutioner som utstationeras som tillfälligt anställda för ansvarsbefattningar vid detta genomförandeorgan och tillfälligt anställda som skall rekryteras direkt av genomförandeorganet, dels av andra anställda som rekryteras direkt av genomförandeorganet enligt anställningsavtal som skall kunna förlängas. Om ett sådant avtal skall vara offentlig- eller privaträttsligt, hur länge det ska gälla och hur långt de anställdas skyldigheter gentemot genomförandeorganet skall sträcka sig, liksom vilka kvalifikationer som krävs, skall avgöras beroende på vad arbetsuppgifterna består i, med iakttagande av tjänsteföreskrifterna och gällande nationell lagstiftning.

2. Med förbehåll för den löpande verksamheten och oavsett villkoren för tjänstemannens utstationering

a) får den institution tjänstemannen kommer från under den tid som utstationeringen varar inte tillsätta de tjänster som är vakanta på grund av utstationeringen,

b) skall den institution tjänstemannen kommer från vid schablonavdraget beakta kostnaden för tjänstemän som överförts till genomförandeorganen.

Antalet tjänster som berörs av punkt 2 första stycket får dock aldrig överstiga det antal tjänster som krävs för att se till att genomförandeorganet utför de uppgifter som det fått av kommissionen.

3. Styrelsen skall i samråd med kommissionen vid behov fastställa tillämpningsföreskrifter för genomförandeorganets personalförvaltning.

Artikel 19

Privilegier och immunitet

Protokollet av den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier är tillämpligt både på genomförandeorganet och på dess personal, i den mån personalen omfattas av tjänsteföreskrifterna.

Artikel 20

Kontroll

1. Kommissionen skall utöva kontroll över genomförandet av de gemenskapsprogram som anförtrotts åt genomförandeorganen. Kontrollen skall genomföras på villkor som kommissionen själv skall fastställa i enlighet med artikel 6.3.

2. Kommissionens internrevisor skall ha hand om internrevisionen vid genomförandeorganen.

3. Kommissionen och genomförandeorganen skall inom ramen för sina respektive befogenheter se till att internrevisorns rekommendationer följs.

4. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) inrättad genom kommissionens beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom(7) skall gentemot genomförandeorganen och de anställda ha samma befogenheter som gentemot kommissionens avdelningar. Varje genomförandeorgan skall så snart det har inrättats ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)(8). Styrelsen skall fastställa de närmare formerna för denna anslutning och anta nödvändiga bestämmelser för att underlätta OLAF:s interna utredningar.

5. Revisionsrätten skall granska genomförandeorganets redovisning i enlighet med artikel 248 i fördraget.

6. Vid alla åtgärder som genomförandeorganet vidtar, särskilt beslut och ingångna avtal, skall det uttryckligen anges att kommissionens internrevisor, OLAF och revisionsrätten har rätt att på plats granska bokföringsmaterial avseende alla entreprenörer och underentreprenörer som erhållit gemenskapsmedel, även hos slutmottagare.

Artikel 21

Ansvar

1. Byråns avtalsrättsliga ansvar skall regleras av den lagstiftning som är tillämplig på avtalet i fråga.

2. Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar skall genomförandeorganet ersätta skada som det eller de anställda har orsakat vid tjänsteutövning, enligt de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar. Domstolen skall vara behörig att avgöra tvister om sådant skadestånd.

3. De anställdas personliga ansvar gentemot byrån skall regleras av de föreskrifter som gäller för dem.

Artikel 22

Kontroll av lagenligheten

1. Om genomförandeorganet vidtar en åtgärd som går tredje mans intressen emot får varje individuellt berörd person och varje medlemsstat begära att kommissionen prövar om åtgärden är lagenlig.

Ett administrativt överklagande skall inges till kommissionen inom en månad efter det att den berörda personen eller medlemsstaten har fått kännedom om åtgärden i fråga.

Kommissionen skall fatta beslut med anledning av det administrativa överklagandet inom två månader efter dess ingivande efter att ha tagit del av den överklagandes anförda skäl, eller medlemsstatens, och genomförandeorganets. Utan att det påverkar kommissionens skyldighet att svara skriftligen och att motivera sitt beslut, innebär ett uteblivet besked från kommissionens möte inom tidsfristen avslag.

2. Kommissionen får på eget initiativ pröva varje åtgärd som vidtagits av ett genomförandeorgan. Den skall fatta beslut inom två månader efter det att initiativet tagits efter att ha hört genomförandeorganets skäl.

3. Vid sin prövning enligt punkterna 1 och 2 får kommissionen skjuta upp den berörda åtgärdens genomförande eller föreskriva interimistiska åtgärder. Kommissionen kan i sitt slutliga beslut godkänna genomförandeorganets åtgärd eller besluta att den helt eller delvis skall ändras.

4. Genomförandeorganet skall inom rimlig tid vidta nödvändiga åtgärder för kunna att rätta sig efter kommissionens beslut.

5. Om kommissionen uttryckligen eller underförstått beslutar att avslå det administrativa överklagandet får beslutet hänskjutas till domstolen för upphävande enligt artikel 230 i fördraget.

Artikel 23

Tillgång till dokument samt sekretess

1. Om ett genomförandeorgan får in en begäran om tillgång till en handling som det förfogar över skall det följa bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(9).

Styrelsen skall senast sex månader efter det att genomförandeorganet inrättats anta de särskilda bestämmelser som är nödvändiga för att tillämpa dessa bestämmelser.

2. Styrelseledamöterna, direktören, de anställda och alla som deltar i genomförandeorganets verksamhet är, även sedan deras arbete upphört, förpliktigade att inte sprida uppgifter som omfattas av tystnadsplikt.

Artikel 24

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté, nedan kallad "kommitté för genomförandeorgan".

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 25

Utvärdering

1. Kommissionen skall se till att en extern utvärderingsrapport sammanställs för de tre första åren av varje genomförandeorgans verksamhet; rapporten skall läggas fram för genomförandeorganets styrelse samt för Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten. Den skall innehålla en sådan kostnads- och lönsamhetsanalys som avses i artikel 3.1.

2. Denna utvärdering skall senast göras på nytt vart tredje år på samma villkor.

3. Mot bakgrund av utvärderingsrapporterna skall genomförandeorganet och kommissionen vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med de problem som eventuellt konstaterats.

4. Om kommissionen efter en sådan utvärdering konstaterar att genomförandeorganets existens inte längre är motiverad med hänsyn till god ekonomisk förvaltning skall kommissionen besluta att avskaffa organet.

Artikel 26

Övergångsbestämmelser

Om genomförandeorgan inrättats

a) skall den årliga verksamhetsrapporten enligt artikel 9.7 för första gången upprättas för budgetåret 2003,

b) skall tidsfristen enligt 14.2 b för översändandet av den slutliga redovisningen gälla för första gången för budgetåret 2005,

c) skall tidsfristen för översändandet av den slutliga redovisningen för budgetåren före 2005 löpa ut den 15 september.

Artikel 27

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2002.

På rådets vägnar

L. Espersen

Ordförande

(1) EGT C 120 E, 24.4.2001, s. 89 och C 103 E, 30.4.2002, s. 253.

(2) Yttrandet avgivet den 5 juli 2001 (ännu inte offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 345, 6.12.2001, s. 1.

(4) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6) EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 490/2002 (EGT L 77, 20.3.2002, s. 1).

(7) EGT L 136, 31.5.1999, s. 20.

(8) EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.

(9) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.