Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

28.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 478/2007

av den 23 april 2007

om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1), särskilt artikel 183,

efter samråd med Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska gemenskapernas domstol, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (nedan kallad ”budgetförordningen”) har ändrats genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006. Ändringarna bör återspeglas i de genomförandebestämmelser som fastställs i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2).

(2)

I enlighet med budgetprinciperna, i synnerhet enhetsprincipen, bör budgetförordningens regler för hur räntan på förhandsfinansiering skall inkasseras preciseras ytterligare i genomförandebestämmelserna. Det bör bland annat klargöras vad som skall anses vara ett betydande belopp. Under de aktuella beloppsgränserna bör Europeiska gemenskaperna inte uppbära någon ränta på förhandsfinansiering. Det bör också anges i vilka fall ränta på förhandsfinansiering bör inkasseras på årsbasis i syfte att skydda gemenskapernas finansiella intressen.

(3)

Med hänsyn till principen om specificering i budgeten bör man precisera beräkningsmetoderna för de procenttal som utgör gräns för de belopp som kommissionen och andra institutioner får överföra mellan budgetrubriker. Eftersom förfarandena för överföringar inom andra institutioners avsnitt än kommissionens nu har befästs i själva budgetförordningen kan motsvarande regler lyftas ut ur genomförandebestämmelserna.

(4)

Vad gäller genomförandet av budgeten bör en standard definieras för effektiv och ändamålsenlig intern kontroll för var och en av förvaltningsformerna, i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning och – där så är relevant – berörda sektorsförordningar.

(5)

I artikel 49.6 c i budgetförordningen anges regler för finansiering av förberedande åtgärder inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP), särskilt de planerade EU-insatserna i krissituationer. Sådana åtgärder måste av operativa skäl kunna finansieras snabbt. I de flesta krissituationer måste en krishanteringscentral på platsen inrättas innan rådet hinner besluta om en gemensam åtgärd på grundval av artikel 14 i fördraget om Europeiska unionen eller om ett annat rättsligt instrument som grund för åtgärderna. Det bör klargöras att finansieringen av sådana åtgärder omfattar de extra kostnader som direkt följer av utstationeringen av ett uppdrag eller en grupp på platsen där personal från institutionerna ingår, t.ex. försäkringskostnader för ökade risker och kostnader för resor, logi och dagtraktamenten, eftersom liknande utgifter som uppstår i samband med krishanteringsinsatser som täcks av en gemensam åtgärd finansieras genom driftsposten för GUSP.

(6)

I fråga om de olika formerna för genomförande av budgeten, i synnerhet indirekt centraliserad förvaltning, bör det preciseras att de personer som anförtros förvaltningen av särskilda åtgärder inom ramen för avdelning V i EU-fördraget måste inrätta de strukturer och rutiner som krävs för att garantera att de kan ta fullt ansvar för de medel de kommer att förvalta. Eftersom det i budgetförordningen inte längre krävs något medgivande i förväg i den grundläggande rättsakten för att nationella organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning skall få förvalta budgetmedel bör också motsvarande bestämmelser i genomförandebestämmelserna utgå.

(7)

I fråga om delad förvaltning bör man precisera innehållet i den årliga sammanfattning över tillgängliga revisioner och förklaringar som omnämns i artikel 53b i budgetförordningen.

(8)

Vad gäller förvaltning gemensamt med internationella organisationer bör det införas detaljerade bestämmelser för de avtal som sluts mellan kommissionen och organisationerna, och det bör också anges att namnen på mottagarna av medel från gemenskapsbudgeten skall offentliggöras.

(9)

När det gäller det ansvar som vilar på de olika aktörerna i budgetförvaltningen bör det klargöras att tillsättningsmyndigheten har rätt att rådfråga instansen för finansiella oegentligheter i ett ärende, på grundval av uppgifter som kommit in från en anställd i enlighet med den berörda bestämmelsen i budgetförordningen. Därtill kommer att en delegerad utanordnare bör ha befogenhet att hänvisa ett ärende till instansen för finansiella oegentligheter om han eller hon bedömer att en finansiell oegentlighet har begåtts.

(10)

I fråga om återbetalning av skulder till gemenskapen föreskrivs det i budgetförordningen en generell preskriptionstid på fem år för gemenskapens fordringar och skulder. För såväl gemenskapens fordringar på tredje man som gemenskapens skulder till tredje man bör det emellertid anges närmare när denna preskriptionstid skall börja löpa och på vilka villkor den får avbrytas.

(11)

För att stärka skyddet av gemenskapernas finansiella intressen bör kommissionen upprätta en förteckning över gemenskapens fordringar i den mening som avses i artikel 73 i budgetförordningen, med angivelse av belopp och namn på gäldenären i de fall Europeiska gemenskapernas domstol beordrat gäldenärerna att betala i en dom som vunnit laga kraft, och där inget betydande belopp betalats in inom ett år efter det att domen avkunnats. Denna förteckning bör offentliggöras, med nödvändig hänsyn tagen till gällande lagstiftning om uppgiftsskydd.

(12)

Reglerna för gemenskapens utbetalningar bör kompletteras, så att man kan garantera att kontraktsparter och bidragsmottagare får komplett information om de formaliteter som måste uppfyllas och automatiskt uppbär dröjsmålsränta om gemenskapen betalar ut belopp för sent, om den upplupna räntan överstiger 200 euro. Varje institution bör rapportera till budgetmyndigheten hur tidsfristerna följts.

(13)

Inom området för upphandling bör ramavtal inom sektorer med dynamisk prisutveckling och teknisk utveckling bli föremål för en halvtidsutvärdering eller ett system med riktmärkning, utan att därmed åter öppnas för konkurrens. Den upphandlande myndigheten bör vidta de åtgärder som är lämpliga utifrån denna utvärdering, inklusive att säga upp ramavtalet.

(14)

När det gäller kontrakt med ett värde på upp till 5 000 euro – eller upp till 10 000 euro vad gäller kontrakt knutna till bistånd till tredjeland – bör den upphandlande myndigheten i enlighet med proportionalitetsprincipen och mot bakgrund av sin riskanalys ha rätt att avstå från att begära in en försäkran från anbudssökande eller anbudsgivare om att de inte befinner sig i någon av de situationer som kan föranleda uteslutning.

(15)

För enkelhetens skull bör belopp på upp till 500 euro få betalas mot faktura utan att anbud först har krävts in. I fråga om bistånd till tredjeland bör kontrakt om varuleveranser till ett värde som understiger 60 000 euro av samma skäl få tilldelas genom ett förhandlat förfarande under konkurrens.

(16)

När så är lämpligt, tekniskt möjligt och kostnadseffektivt bör upphandlingskontrakt vars värde motsvarar eller överstiger de gränser som anges i artikel 158 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 tilldelas samtidigt i skilda delar.

(17)

Vidare bör den upphandlande myndigheten ange vilka rättsmedel som står till förfogande för de anbudsgivare vars anbud inte antagits.

(18)

Eftersom institutionerna har möjlighet att genomföra upphandlingsförfaranden gemensamt med upphandlande myndigheter från medlemsstaterna, bör det preciseras vilket upphandlingsförfarande som då skall gälla och hur förfarandet skall handläggas.

(19)

De praktiska bestämmelserna för interinstitutionella upphandlingsförfaranden bör preciseras ytterligare. Det bör särskilt införas bestämmelser om utvärdering av anbud och om förfarandet för tilldelningsbeslut.

(20)

För att säkra en vederbörlig skötsel av den centrala databasen över uteslutna ekonomiska aktörer bör man närmare precisera vilka uppgifter som skall sändas in till kommissionen. Förfarandet för överföring och mottagande av uppgifterna i databasen bör regleras med tanke på vikten av att skydda personuppgifter.

(21)

Enligt proportionalitetsprincipen bör ekonomiska aktörer som befinner sig i någon av de situationer som enligt reglerna i budgetförordningen leder till uteslutning från ett upphandlingsförfarande inte vara uteslutna från framtida upphandlingar för obestämd tid. Man bör därför närmare reglera förfarandet för uteslutning samt kriterierna för uteslutningens varaktighet.

(22)

Efter översynen av budgetförordningen behöver bestämmelserna om påföljder anpassas i enlighet med resultatet av denna.

(23)

Med tanke på behovet av säkerhet vad gäller rättsläget bör man fastställa närmare regler för och undantag från kravet på att en tidsfrist skall förflyta före undertecknandet av kontrakt.

(24)

Det bör uttryckligen anges i vilka fall de finansieringsformer som anges i artikel 108.3 i budgetförordningen skall behandlas på samma sätt som bidrag enligt avdelning VI i del I i den förordningen.

(25)

För konsekvensens skull bör det anges i det årliga arbetsprogrammet huruvida bidrag skall tilldelas genom ett beslut eller en skriftlig överenskommelse. Vissa artiklar måste anpassas efter det faktum att besluten införts som en form av rättslig grund i bidragstilldelningsförfarandet.

(26)

För att garantera att gemenskapens lagstiftning är tillämplig på alla avtal och andra rättsliga förbindelser som gemenskapens institutioner ingår bör utanordnaren alltid skriva in en särskild bestämmelse i kontrakt och bidragsöverenskommelser där det anges att gemenskapens lagstiftning är tillämplig, eventuellt kompletterad med nationell lag om parterna kommer överens om detta.

(27)

Inom bidragsområdet bör undantagen från kravet på att offentliggöra ett meddelande om ansökningsomgång utvidgas, för att ta hänsyn till att kommissionen enligt de gällande förordningarna för forsknings- och utvecklingsområdet får tilldela bidrag direkt till mottagare som lagt fram förslag av hög kvalitet som inte faller inom ramarna för de planerade ansökningsomgångarna under budgetåret i fråga. Vidare bör ännu ett undantag införas för fall där specifika åtgärder kräver särskild expertis eller administrativ befogenhet hos den som genomför dem, utan att situationen för den skull behöver definieras som ett monopol.

(28)

Som ett skydd för gemenskapernas finansiella intressen bör det fastställas att företrädarna för sådana mottagare som inte utgör juridiska personer måste bevisa att de har rätt att agera på mottagarens vägnar, och att de kan ställa finansiella säkerheter som motsvarar dem som ställs av juridiska personer.

(29)

Med tanke på principen om sund ekonomisk förvaltning och behovet av att förenkla tilldelningsförfarandet bör det vara tillåtet att rikta ett meddelande om ansökningsomgång till en viss kategori mottagare. Med en sådan regel har kommissionen möjlighet att avvisa ansökningar från organ som inte berörs av programmet i fråga utan att för den skull göra avkall på principerna om likabehandling och icke-diskriminering.

(30)

För att bistå de sökande och för att effektivisera ansökningsomgångarna bör förfarandet förbättras i vissa avseenden. Kommissionen bör lämna information och vägledning till de sökande om reglerna för hur bidrag beviljas, och bör meddela dem så tidigt som möjligt i tilldelningsprocessen huruvida deras ansökningar har några förutsättningar att bli antagna. Förfarandena för inlämning respektive utvärdering av ansökningar bör kunna delas upp i flera steg, så att sådana ansökningar som inte har några förutsättningar att bli antagna i ett senare led kan elimineras tidigt. För att klargöra vilka kostnader som berättigar till bidrag från gemenskapen bör man fastställa kriterier för detta ändamål och upprätta en vägledande förteckning. Man bör också fastställa villkoren för inlämning av ansökningar, särskilt för ansökningar som lämnas in elektroniskt. Det bör vidare vara tillåtet att uppmana sökande att inkomma med ytterligare information under tilldelningsförfarandet, i synnerhet i fall där det finns uppenbara skrivfel i ansökningarna.

(31)

Det årliga arbetsprogrammet bör kunna antas redan året innan det skall gälla, så att ansökningsomgångarna kan utlysas i ett tidigt skede, även före ingången av det år som de avser.

(32)

Som ett led i strävan efter öppenhet bör kommissionen rapportera årligen till budgetmyndigheten om hur bidragsförfarandena har förlöpt och om de undantag som gjorts från kravet att offentliggöra namn på mottagare av medel från gemenskapsbudgeten.

(33)

För att skydda mottagarnas intressen och öka säkerheten vad gäller rättsläget bör ändringar av innehållet i meddelandena om ansökningsomgångar bara ske undantagsvis och de sökande bör ges en förlängd tidsfrist om ändringarna är väsentliga. Ändringarna bör omfattas av samma villkor i fråga om offentliggörande som ansökningsomgången i sig.

(34)

När det gäller enhetsbelopp bör det anges att betalningar som i absoluta tal understiger 25 000 euro och belopp som utbetalas till schablonsats får fastställas av kommissionen enligt objektiva kriterier, t.ex. statistiska uppgifter om sådana finns. Dessa belopp bör omprövas regelbundet och uppdateras av kommissionen enligt samma principer. Däremot bör enhetsbelopp som överstiger gränsen på 25 000 euro fastställas i grundrättsakten. Den behörige utanordnaren bör vidare vara skyldig att utföra de efterhandskontroller som krävs för att garantera att villkoren för bidraget har uppfyllts. Dessa kontroller bör vara oberoende av de kontroller som sker i samband med bidrag som utbetalas som ersättning för faktiska, bidragsberättigande utgifter. Regeln om att bidrag inte får leda till vinst bör preciseras, liksom regeln om samfinansiering.

(35)

Om kontrakt behöver ingås i samband med utnyttjande av gemenskapsbidrag och kontrakten i fråga är av lågt värde bör det preciseras att de regler som mottagaren skall vara bunden av bör begränsas till det som är absolut nödvändigt, dvs. för att slå vakt om principen om sund ekonomisk förvaltning och för att förebygga risken för intressekonflikt. Om kontrakten är av högre värde bör utanordnaren få besluta om ytterligare mer specifika krav, i linje med dem som gäller för institutionerna vid tilldelning av motsvarande kontrakt.

(36)

Om mottagaren av gemenskapsmedel betalar ut bidrag till tredje man bör detta ske på ett sätt som inte inbegriper skönsmässiga bedömningar, och beloppet i fråga bör inte överstiga 100 000 euro, i enlighet med artikel 120 i budgetförordningen.

(37)

På räkenskaps- och redovisningsområdet bör det klargöras att den rapport över budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen som skall åtfölja redovisningen enligt artikel 122 i budgetförordningen är fristående från den rapport om hur budgeten genomförts som avses i artikel 121 i budgetförordningen. Sedan konsolideringen av räkenskaperna har utökats genom ändring i budgetförordningen bör de hänvisningar som tidigare gjorts till organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen bytas ut mot hänvisningar till organ som avses i artikel 121 i budgetförordningen.

(38)

Mot bakgrund av vissa aspekter på rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (3) samt på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (4), där delade åtaganden får användas inom fleråriga program, infördes genom artikel 166.3 a i budgetförordningen en regel om att åtaganden skall dras tillbaka år n + 3. Det är därför nödvändigt att införa särskilda och ingående bestämmelser, bland annat gällande förfarandet för och konsekvenserna av ett automatiskt återdragande.

(39)

När det gäller externa åtgärder behövs ytterligare förenklingar. Man bör särskilt höja tröskeln för ett förhandlat förfarande med en enda anbudsgivare. Möjligheten att av säkerhetsskäl genomföra sekretessbelagda upphandlingsförfaranden, som redan nu är möjliga vid upphandling på institutionernas vägnar, måste dessutom utvidgas till att omfatta upphandling för operativa ändamål inom området för yttre förbindelser. För att budgetförordningens krav på offentliggörande av namnen på mottagare av medel från gemenskapsbudgeten skall kunna genomföras bör det införas lämpliga bestämmelser för ändamålet i finansieringsöverenskommelserna med tredjeland.

(40)

Vad gäller bestämmelserna för de europeiska interinstitutionella byråerna bör de särskilda bestämmelserna för Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (Publikationsbyrån) ändras som en följd av den nya möjlighet till interinstitutionell delegering till direktörerna för de ovannämnda byråerna som införts i budgetförordningen. Det budgetmässiga åtagandet bör dock även fortsättningsvis vara varje institutions ansvar, eftersom det är den enskilda institutionen som beslutar vad den vill offentliggöra. De följande leden i budgetförvaltningen bör emellertid kunna delegeras till direktören för Publikationsbyrån.

(41)

Sedan en uppmaning till intresseanmälan har offentliggjorts bör de tekniska experter som behövs för utvärdering av förslag och andra former av tekniskt bistånd få väljas ut från en förteckning som grundas på de olika experternas tekniska kapacitet.

(42)

Eftersom budgetförordningen i dess genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 ändrade lydelse skall tillämpas senast från och med den 1 maj 2007 bör den här förordningen träda i kraft snarast och börja tillämpas från och med den 1 maj 2007.

(43)

Förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

Artiklarna 2, 3 och 4 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

Rättsakter som innehåller regler om genomförandet av den allmänna budgeten

(Artiklarna 2 och 49 i budgetförordningen)

Kommissionen skall årligen i det preliminära budgetförslaget aktualisera informationen om de rättsakter som avses i artikel 2 i budgetförordningen.

Om ett förslag eller förslag till ändring av ett förslag som framläggs till den lagstiftande myndigheten medför undantag från budgetförordningen eller från den här förordningen skall de bestämmelser som innehåller dessa undantag tydligt anges och de särskilda skäl som gör dem nödvändiga redogöras för i den tillhörande motiveringen.

Artikel 3

Tillämpningsområde för förhandsfinansiering

(Artikel 5a i budgetförordningen)

1.   Vid direkt central förvaltning som omfattar flera partner, vid indirekt central förvaltning och vid decentraliserad förvaltning i den mening som avses i artikel 53 i budgetförordningen skall bestämmelserna i artikel 5a i budgetförordningen endast tillämpas på den enhet eller det organ som direkt mottar förhandsfinansiering som betalats ut av kommissionen.

2.   Ett belopp i förhandsfinansiering skall betraktas som betydande i den mening som avses i artikel 5a.2 a i budgetförordningen om det överstiger 50 000 euro.

Inom området för externa åtgärder skall förhandsfinansieringen dock anses utgöra ett betydande belopp om den överstiger 250 000 euro. För insatser i krissituationer och humanitära insatser skall förhandsfinansiering anses utgöra ett betydande belopp om beloppet per överenskommelse överstiger 750 000 euro vid slutet av budgetåret och avser projekt med en längre varaktighet än tolv månader.

Artikel 4

Inkassering av de räntor som genereras av förhandsfinansiering

(Artikel 5a i budgetförordningen)

1.   Den behörige utanordnaren skall för varje rapporteringsperiod som följer på genomförandet av ett beslut eller en överenskommelse kräva in de räntebelopp som genererats av förhandsfinansiering som överstiger 750 000 euro per överenskommelse i slutet av budgetåret i fråga.

2.   Den behörige utanordnaren får minst en gång om året kräva in räntorna på utbetalningar av förhandsfinansiering som är mindre än de belopp som anges i punkt 1, med hänsyn tagen till de risker som är förenade med förvaltningsmiljön och de finansierade åtgärdernas art.

3.   Den behörige utanordnaren skall kräva in de räntebelopp förhandsfinansieringen ger upphov till och som återstår efter avräkning mot den slutbetalning som avses i artikel 5a.1 i budgetförordningen.”

2.

Följande skall införas som artikel 4a:

”Artikel 4a

Redovisning av ränta som genererats av förhandsfinansiering

(Artikel 5a i budgetförordningen)

1.   I bidragsbeslut och överenskommelser med mottagare och mellanhänder skall utanordnaren se till att förhandsfinansiering skall betalas ut till bankkonton eller underkonton som gör det möjligt att tydligt identifiera de aktuella beloppen och de räntor de genererar. Om detta villkor inte uppfylls skall de redovisningsmetoder som används av mottagaren eller mellanhanden på annat sätt göra det möjligt att identifiera gemenskapsmedlen eller de räntor eller andra förmåner de ger upphov till.

2.   I de fall som avses i artikel 5a.1 andra stycket i budgetförordningen skall den behörige utanordnaren före slutet av varje budgetår ställa samman beräkningar av de räntor eller motsvarande förmåner som dessa medel gett upphov till, och göra en avsättning för detta belopp. Avsättningen skall föras in i räkenskaperna och bokas av när fordringarna inkasserats i praktiken, efter det att beslutet eller överenskommelsen genomförts.

Om förhandsfinansiering betalas ut med stöd av en och samma budgetrubrik, med tillämpning av samma rättsliga grund och till mottagare som valts ut enligt samma förfarande, får utanordnaren upprätta en gemensam beräknad fordran för flera gäldenärer.

3.   Artiklarna 3 och 4 och punkterna 1 och 2 i denna artikel skall inte påverka kravet att belopp som betalas ut i förhandsfinansiering skall föras in på tillgångssidan i balansräkningen, i enlighet med de redovisningsregler som avses i artikel 133 i budgetförordningen.”

3.

I artikel 5 c skall ”artiklarna 157 och 181.5 i budgetförordningen” ersättas med ”artiklarna 157 och 160a i budgetförordningen”.

4.

Följande punkt 1a skall införas i artikel 7:

”1a.   För att undvika att valutaomräkningar får en väsentlig inverkan på storleken på gemenskapens medfinansiering eller inverkar negativt på gemenskapsbudgeten skall de särskilda regler för omräkning som avses i punkt 1, om så är lämpligt, tillåta att omräkningskursen mellan euro och andra valutor skall beräknas med hjälp av genomsnittet av den dagliga växelkursen under en bestämd period.”

5.

Artikel 10 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i)

I första stycket skall led b ersättas med följande:

”b)

I utgiftsredovisningen skall det i budgetanmärkningarna, inklusive anmärkningar av allmän karaktär, anges vilka budgetrubriker som förväntas krediteras med de anslag som motsvarar de inkomster som avsatts för särskilda ändamål.”

ii)

Andra stycket skall ersättas med följande:

”I det fall som avses i första stycket led a skall ett symboliskt anslag (p.m.) införas och de uppskattade inkomsterna skall för kännedom tas upp i anmärkningarna.”

b)

I punkt 2 första meningen skall ”artikel 161.2 i budgetförordningen” ersättas med ”artiklarna 160.1a och 161.2 i budgetförordningen”.

6.

Följande skall införas som artikel 13a:

”Artikel 13a

Kostnader som orsakas av mottagandet av donationer till gemenskaperna

(Artikel 19.2 i budgetförordningen)

När gemenskaperna tar emot en donation skall kommissionen överlämna beräkningar och förklaringar av de finansiella kostnader, inklusive uppföljningskostnader, som donationen medför, till Europaparlamentet och rådet för godkännande i enlighet med artikel 19.2 i budgetförordningen.”

7.

Artikel 14 skall ersättas med följande:

”Artikel 14

Godkännande av nettobelopp

(Artikel 20.1 i budgetförordningen)

I enlighet med artikel 20.1 i budgetförordningen får följande avdrag göras från ansökningar om utbetalningar, fakturor eller samlingsfakturor, för vilka utgifterna sedan godkänns som nettobelopp:

a)

Straffavgifter som förelagts en part i ett upphandlingskontrakt eller en bidragsmottagare.

b)

Kassarabatter, panter och rabatter som dragits av från varje faktura och ansökan om utbetalning.

c)

Räntor som genererats av belopp som betalats ut i förhandsfinansiering och som avses i artikel 5a.1 första stycket i budgetförordningen.”

8.

Artikel 16 skall utgå.

9.

Artikel 17 skall ersättas med följande:

”Artikel 17

Beräkning av procentsatser för anslagsöverföringar vid andra institutioner än kommissionen

(Artikel 22 i budgetförordningen)

1.   De procentsatser som avses i artikel 22 i budgetförordningen skall beräknas när begäran om överföring sker, och i förhållande till tillgängliga anslag i budgeten, inklusive ändringsbudgetar.

2.   Beräkningen skall baseras på summan av de överföringar som begärs från en given budgetrubrik, efter justering för tidigare överföringar.

Det belopp som motsvarar de överföringar som den berörda institutionen kan göra självständigt utan beslut från budgetmyndigheten skall inte beaktas.”

10.

Följande skall införas som artikel 17a:

”Artikel 17a

Beräkning av procentsatser för anslagsöverföringar vid kommissionen

(Artikel 23 i budgetförordningen)

1.   De procentsatser som avses i artikel 23.1 i budgetförordningen skall beräknas när begäran om överföring sker, och i förhållande till tillgängliga anslag i budgeten, inklusive ändringsbudgetar.

2.   Beräkningen skall baseras på summan av de överföringar som begärs från eller till en given budgetrubrik, efter justering för tidigare överföringar.

Det belopp som motsvarar de överföringar som kommissionen kan göra självständigt utan beslut från budgetmyndigheten skall inte beaktas.”

11.

I inledningsfrasen till artikel 20 skall ”artikel 26.2 första stycket i budgetförordningen” ersättas med ”artikel 26 i budgetförordningen”.

12.

I artikel 22.1 skall första stycket utgå.

13.

Följande skall införas som artikel 22a:

”Artikel 22a

Effektiv och ändamålsenlig intern kontroll

(Artikel 28a.1 i budgetförordningen)

1.   En ändamålsenlig intern kontroll skall bygga på bästa internationella praxis, och i synnerhet innefatta

a)

åtskillnad av uppgifter,

b)

lämplig riskhanterings- och kontrollstrategi, vari ingår kontroller på mottagarnivå,

c)

undvikande av intressekonflikter,

d)

adekvata verifieringskedjor och dataintegritet i datasystemen,

e)

förfaranden för övervakning av prestandan samt uppföljning av de upptäckta svagheterna och undantagen i den interna kontrollen,

f)

periodiskt återkommande utvärderingar av huruvida kontrollsystemet fungerar på ett fullgott sätt.

2.   En effektiv intern kontroll skall grundas på följande beståndsdelar:

a)

Genomförandet av en lämplig strategi för hantering och kontroll av risker som samordnas mellan kontrollkedjans för ändamålet bäst lämpade aktörer.

b)

Tillgång till kontrollresultaten för alla vederbörande aktörer som ingår i kontrollkedjan.

c)

Tillämpning av korrigerande åtgärder i ett lämpligt skede, inklusive påföljder med en tillräckligt avskräckande effekt.

d)

Klara och otvetydiga bestämmelser som grund för åtgärderna.

e)

Avskaffande av onödiga dubbelkontroller.

f)

Mer kostnadseffektiva kontroller.”

14.

Artikel 23 skall ersättas med följande:

”Artikel 23

Provisoriskt offentliggörande av budgeten

(Artikel 29 i budgetförordningen)

Snarast och senast fyra veckor efter det att budgeten förklarats slutgiltigt antagen skall på kommissionens initiativ de slutliga detaljerade uppgifterna i budgeten publiceras på samtliga språk på institutionernas webbplats på Internet, i väntan på det formella offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.”

15.

I artikel 25 skall led a ii ersättas med följande:

”ii)

en detaljerad organisationsplan för varje personalkategori över budgeterade tjänster och antalet anställda i början av det år då budgetförslaget lämnas in, med angivande av deras fördelning på lönegrader och administrativa enheter,”

16.

Artikel 31 skall utgå.

17.

Artikel 32 skall ändras på följande sätt:

a)

I rubriken skall ”artikel 49.2 a och b” ersättas med ”artikel 49.6 a och b”.

b)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i)

”artikel 49.2 a” skall ersättas med ”artikel 49.6 a”.

ii)

”32 miljoner euro” skall ersättas med ”40 miljoner euro”.

c)

Punkt 2 skall ändras på följande sätt:

i)

”artikel 49.2 b” skall ersättas med ”artikel 49.6 b”.

ii)

”30 miljoner euro” skall ersättas med ”50 miljoner euro”.

iii)

”75 miljoner euro” skall ersättas med ”100 miljoner euro”.

18.

Följande skall införas som artikel 32a:

”Artikel 32a

Förberedande åtgärder inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

(Artikel 49.6 c i budgetförordningen)

Finansieringen av de åtgärder som rådet enats om för förberedelse av Europeiska unionens krishanteringsåtgärder på grundval av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen skall täcka de extra kostnader som uppstår vid utstationering av ett uppdrag eller en grupp på platsen, där personal från institutionerna ingår, t.ex. försäkringskostnader för ökade risker, kostnader för resor och logi och dagtraktamenten.”

19.

I rubriken till artikel 33 skall ”artikel 49.2 c” ersättas med ”artikel 49.6 d”.

20.

I artikel 34 skall följande läggas till som punkt 3:

”3.   Om en anställd som omfattas av tjänsteföreskrifterna utan godkännande i förhand från sin överordnade deltar i ett förfarande som sökande, anbudssökande eller anbudsgivare skall en intressekonflikt anses föreligga.”

21.

Artikel 35 skall ersättas med följande:

”Artikel 35

Kontroller som utförs av kommissionen

(Artikel 53d, artikel 54.2 c och artikel 56 i budgetförordningen)

1.   Beslut om att överlåta genomförandeuppgifter till de organ eller personer som avses i artikel 56 i budgetförordningen skall innehålla alla bestämmelser som behövs för att garantera insyn och öppenhet när det gäller de transaktioner som utförs.

Kommissionen skall se över dessa bestämmelser när viktiga ändringar görs i de förfaranden eller system som sådana organ eller personer tillämpar för att se till att villkoren i artikel 56 fortfarande är uppfyllda.

2.   De berörda enheterna eller personerna skall inom en fastställd tidsfrist överlämna de uppgifter som kommissionen begär samt genast underrätta kommissionen om alla viktigare ändringar av sina förfaranden och system.

Kommissionen skall efter vad som är lämpligt fastställa dessa skyldigheter i de beslut som avses i punkt 1 eller i de överenskommelser som ingåtts med dessa enheter eller personer.

3.   Med hänsyn tagen till internationellt vedertagna normer får kommissionen godta att de förfaranden för offentlig upphandling som tillämpas av de organ som avses i artikel 54.2 c och av de mottagare som avses i 166.1 a i budgetförordningen motsvarar dess egna förfaranden.

4.   Om kommissionen genomför en del av budgeten gemensamt med internationella organisationer skall de överenskommelser om kontroller som slutits med dessa organisationer tillämpas.

5.   För att det krav på oberoende extern revision som anges i artikel 56.1 d i budgetförordningen skall vara uppfyllt skall revisionen åtminstone utföras av en revisionsenhet som är funktionellt oberoende av den enhet som kommissionen överlåter genomförandeuppgifter till; revisionsenheten skall utföra sina uppgifter i enlighet med internationellt vedertagna redovisningsnormer.”

22.

Följande skall införas som artikel 35a:

”Artikel 35a

Åtgärder för att främja god praxis

(Artikel 53b i budgetförordningen)

Kommissionen skall föra ett register över de organ som ansvarar för förvaltning, certifiering och revision av de sektorsspecifika programmen. För att befrämja god praxis vid förvaltning av strukturfonderna och Europeiska fiskerifonden skall kommissionen i informationssyfte förse dem som ansvarar för förvaltning och kontroll med en metodhandledning som beskiver kommissionens egen strategi och metod för kontroller, inklusive checklistor och exempel på väl fungerande rutiner.”

23.

I artikel 36 skall ”artikel 53” ersättas med ”artikel 53a”.

24.

I artikel 37 skall punkt 2 utgå.

25.

Artikel 38 skall ersättas med följande:

”Artikel 38

Villkor för delegering till nationella eller internationella offentligrättsliga organ eller privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning

(Artikel 54.2 c i budgetförordningen)

1.   Kommissionen får delegera uppgifter som innefattar myndighetsutövning till

a)

offentligrättsliga organ på internationell nivå,

b)

nationella offentligrättsliga organ eller privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning, förutsatt att dessa regleras av lagstiftningen i en medlemsstat, en EES-stat eller i ett kandidatland för anslutning till Europeiska unionen eller, när så är lämpligt, av lagstiftningen i någon annan stat.

2.   Kommissionen skall se till att de organ och enheter som avses i punkt 1 kan uppvisa tillräckliga finansiella garantier vilka helst skall komma från en offentlig myndighet, särskilt för att säkra en fullständig återbetalning av de belopp som de är skyldiga kommissionen.

3.   Om kommissionen avser att delegera uppgifter som omfattar myndighetsutövning, i synnerhet olika led i budgetgenomförandet, till något av de organ som avses i artikel 54.2 c i budgetförordningen skall den granska huruvida kraven på sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet uppfylls.”

26.

Artikel 39 skall ändras på följande sätt:

a)

Rubriken skall ersättas med följande text:

”Artikel 39

Utnämning av offentligrättsliga organ på nationell eller internationell nivå eller privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning

(Artikel 54.2 c i budgetförordningen)”

b)

I punkt 2 skall första meningen ersättas med följande:

”Valet av de organ och enheter som avses i punkt 1 eller av offentligrättsliga organ på internationell nivå skall ske objektivt och öppet i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning, samt motsvara de genomförandebehov som fastställts av kommissionen.”

c)

I punkt 3 skall andra stycket ersättas med följande:

”I övriga fall skall kommissionen utse dessa organ eller enheter i samråd med berörda medlemsstater eller andra länder.”

d)

Följande skall införas som punkt 4:

”4.   När kommissionen överlåter genomförandeuppgifter till organ enligt artikel 54.2 c i budgetförordningen skall den årligen informera den lagstiftande myndigheten om dessa fall, samt om vilka organ det gäller, och vederbörligen motivera beslutet att anlita dessa organ.”

27.

Följande skall införas som artikel 39a:

”Artikel 39a

Personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

(Artikel 54.2 d i budgetförordningen)

Personer som anförtros ansvaret för att förvalta särskilda åtgärder enligt artikel 54.2 d i budgetförordningen skall inrätta lämpliga strukturer och förfaranden för att kunna ta fullt ansvar för de medel de skall förvalta. Dessa personer skall ha status som kommissionens särskilda rådgivare inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken enligt artiklarna 1 och 5 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.”

28.

Artikel 41 skall ändras på följande sätt:

a)

Rubriken skall ersättas med följande text:

”Artikel 41

Genomförandemetoder för indirekt central förvaltning

(Artikel 54.2 b, c och d i budgetförordningen)”

b)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Om kommissionen överlåter delar av genomförandet till organ, enheter eller personer enligt artikel 54.2 b, c och d i budgetförordningen, skall den ingå en överenskommelse med dem där formerna fastställs för förvaltningen och kontrollen av medel, och skyddet av gemenskapernas finansiella intressen.”

c)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   De organ, enheter eller personer som avses i punkt 1 skall inte anses som delegerade utanordnare.”

29.

Artikel 42 skall ändras på följande sätt:

a)

I rubriken skall ”artikel 53.5” ersättas med ”artiklarna 53b och 53c”.

b)

I punkt 1 skall ”artikel 53.5” ersättas med ”artiklarna 53b och 53c”.

30.

Följande skall införas som artikel 42a:

”Artikel 42a

Sammanfattning av revisioner och förklaringar

(Artikel 53b.3 i budgetförordningen)

1.   Sammanfattningen skall lämnas av den myndighet eller det organ som utsetts av medlemsstaten för det aktuella utgiftsområdet i enlighet med de sektorsspecifika bestämmelserna.

2.   Den del som avser revisionerna skall

a)

vad gäller jordbruket redovisa de intyg som utfärdats av certifieringsorgan och, vad gäller strukturåtgärder och liknande åtgärder, redovisa de revisionsyttranden som lämnats av revisionsmyndigheter,

b)

lämnas senast den 15 februari året efter det år som revisionsinsatsen utförts vad avser jordbruksutgifter, strukturåtgärder och liknande åtgärder.

3.   Den del som avser förklaringarna skall

a)

vad gäller jordbruket redovisa de förklaringar som lämnats av utbetalande organ och, vad gäller strukturåtgärder och liknande åtgärder, redovisa attesteringar av attesterande myndigheter,

b)

lämnas senast den 15 februari påföljande budgetår för jordbruksutgifter och för strukturåtgärder och liknande åtgärder.”

31.

Artikel 43 skall ersättas med följande:

”Artikel 43

Gemensam förvaltning

(Artiklarna 53d, 108a och 165 i budgetförordningen)

1.   Kommissionen skall försäkra sig om att det finns adekvata bestämmelser om kontroll och revision av åtgärden som helhet.

2.   De internationella organisationer som avses i artikel 53d i budgetförordningen skall vara följande:

a)

Organisationer som omfattas av internationella offentligrättsliga bestämmelser och som inrättats genom mellanstatliga överenskommelser, samt specialiserade organ som inrättats av dessa.

b)

Internationella rödakorskommittén.

c)

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen.

Vid tillämpningen av artikel 53d i budgetförordningen skall Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden likställas med internationella organisationer.

3.   Om en del av budgeten genomförs gemensamt med internationella organisationer i enlighet med artiklarna 53d och 165 i budgetförordningen, skall de åtgärder som skall finansieras väljas objektivt och öppet.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 35 i denna förordning skall avtal som ingås med internationella organisationer som avses i artikel 53d i budgetförordningen särskilt innehålla följande bestämmelser:

a)

En definition av den åtgärd, det projekt eller det program som skall genomföras gemensamt.

b)

Villkor och de närmare formerna för hur de skall genomföras, särskilt principerna för tilldelningen av upphandlingskontrakt och bidrag.

c)

Regler för hur genomförandet skall rapporteras till kommissionen.

d)

Bestämmelser som förpliktigar den organisation som anförtros genomförandeuppgifter att från ett deltagande i upphandlings- eller bidragstilldelningsförfarandet utesluta anbudsgivare eller anbudssökande som befinner sig i någon av de situationer som anges i artikel 93.1 a, b och e samt artikel 94 a och b i budgetförordningen.

e)

Villkor för utbetalning av gemenskapsbidraget samt de styrkande handlingar som krävs för att visa att utbetalningen är berättigad.

f)

Villkor för hur genomförandet avslutas.

g)

De närmare formerna för kommissionens kontroll.

h)

Bestämmelser som ger revisionsrätten tillgång till all information som den behöver för att fullgöra sina uppgifter, där så krävs på platsen, i enlighet med de överenskommelser om kontroller som slutits med berörda internationella organisationer.

i)

Bestämmelser om hur eventuell ränta som har upplupit skall användas.

j)

Bestämmelser som garanterar att gemenskapens insats, projekt eller program synliggörs i förhållande till organisationens övriga verksamhet.

k)

Bestämmelser enligt vilka de internationella organisationerna måste offentliggöra uppgifter om mottagare av budgetmedel, i enlighet med artikel 169 i denna förordning.

5.   Ett projekt eller program skall anses ha utarbetats gemensamt av kommissionen och det internationella offentligrättsliga organet om de båda aktörerna gemensamt har bedömt projektets eller programmets genomförbarhet och utformat genomförandevillkoren.

6.   Vid genomförande av projekt i samarbete med internationella organisationer skall organisationerna i fråga åtminstone motsvara följande krav:

a)

Upphandlings- och bidragstilldelningsförfaranden skall utformas enligt principerna om insyn, proportionalitet, sund ekonomisk förvaltning, likabehandling och icke-diskriminering, frånvaro av intressekonflikter samt efterlevande av internationellt vedertagna normer.

b)

Bidrag skall inte få kumuleras eller beviljas retroaktivt.

c)

För att bidrag skall kunna beviljas krävs en samfinansiering, om inget annat anges i artikel 253.

d)

Bidrag får inte syfta eller leda till att det uppkommer en vinst för bidragsmottagaren.

Dessa krav skall uttryckligen anges i avtal som sluts med de internationella organisationerna.”

32.

Följande skall införas som artikel 43a:

”Artikel 43a

Information om överföring av personuppgifter för revisionsändamål

(Artikel 48 i budgetförordningen)

I varje meddelande om tilldelning av bidrag eller offentliga upphandlingskontrakt som handläggs genom direkt central förvaltning skall de potentiella bidragsmottagarna respektive de anbudssökande eller anbudsgivarna, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (5), informeras om att personuppgifter om dem kan komma att vidarebefordras till interna revisionsenheter, Europeiska revisionsrätten, instansen för finansiella oegentligheter eller Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (nedan kallad ’Olaf’), i syfte att skydda gemenskapernas finansiella intressen.

33.

Artikel 48 e skall ersättas med följande:

”e)

Att identifiera, förebygga och effektivt hantera förvaltningsrisker.”

34.

I artikel 49 skall följande stycke läggas till:

”Personuppgifter som ingår i styrkande handlingar men som inte är relevanta för beviljande av ansvarsfrihet, kontroll- eller revisionsändamål skall om möjligt tas bort. Artikel 37.2 i förordning (EG) nr 45/2001 avseende lagring av trafikdata skall i alla händelser följas.”

35.

I artikel 67 skall punkt 4 ersättas med följande:

”4.   Utbetalningar från förskottskonton får göras med hjälp av banköverföring, vilket inkluderar autogirering enligt artikel 80 i budgetförordningen, check eller andra betalningsmedel, i enlighet med de anvisningar som fastställts av räkenskapsföraren.”

36.

I artikel 72 skall ”tjänsteföreskrifterna och i anställningsvillkoren för övriga anställda i gemenskaperna (nedan ’tjänsteföreskrifterna’)” ersättas med ”tjänsteföreskrifterna”.

37.

Artiklarna 74 och 75 skall ersättas med följande:

”Artikel 74

Finansiella oegentligheter

(Artiklarna 60.6 och 66.4 i budgetförordningen)

Utan att det påverkar de befogenheter som tilldelats Olaf skall den instans som avses i artikel 43a (nedan kallad ’instansen’) vara behörig att ta upp varje överträdelse av en bestämmelse i budgetförordningen eller av bestämmelser rörande den ekonomiska förvaltningen eller kontrollen av transaktionerna som är följden av en handling eller en försummelse av en anställd.

Artikel 75

Den särskilda instansen för finansiella oegentligheter

(Artiklarna 60.6 och 66.4 i budgetförordningen)

1.   De fall av finansiella oegentligheter som avses i artikel 74 i denna förordning skall av tillsättningsmyndigheten hänskjutas till instansen för yttrande i enlighet med artikel 66.4 andra stycket i budgetförordningen.

En delegerad utanordnare får hänskjuta ett ärende till instansen om han eller hon bedömer att en finansiell oegentlighet har begåtts. Instansen skall avge ett yttrande där den bedömer huruvida oegentligheter som avses i artikel 74 har förekommit, hur allvarliga de är och vilka konsekvenser de kan få. Om den särskilda instansens undersökning visar att det ärende som hänvisats till den är ett fall för Olaf, skall den översända ärendet till tillsättningsmyndigheten utan dröjsmål och omedelbart underrätta Olaf om detta.

Om instansen underrättas direkt om en fråga av en anställd i enlighet med artikel 60.6 i budgetförordningen, skall den överlämna ärendet till tillsättningsmyndigheten och underrätta den anställde om detta. Tillsättningsmyndigheten kan begära den särskilda instansens yttrande i ärendet.

2.   Institutionen, eller – om det rör sig om en gemensam instans – de deltagande institutionerna skall med utgångspunkt i den egna interna organisationen ange hur instansen skall fungera samt sättas samman, vilket skall inkludera en utomstående deltagare som besitter de kvalifikationer och den sakkunskap som krävs.”

38.

I artikel 77.2 skall första meningen ersättas med följande:

”Om inget annat följer av artiklarna 160.1a och 161.2 i budgetförordningen skall beräkningen av fordringarna inte ge upphov till några åtagandebemyndiganden.”

39.

I artikel 81 skall följande punkter läggas till som punkterna 3 och 4:

”3.   Varje institutions räkenskapsförare skall föra en förteckning över de belopp som skall inkasseras. I den skall gemenskapens fordringar ordnas efter den dag betalningskravet upprättats. Förteckningen skall sändas till kommissionens räkenskapsförare.

Kommissionens räkenskapsförare skall ställa samman en konsoliderad förteckning över fordringarna, redovisade per institution och datum för betalningskravet. Förteckningen skall fogas till kommissionens rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen.

4.   Kommissionen skall upprätta en förteckning över gemenskapens fordringar, med angivelse av belopp och namn på gäldenären i de fall gäldenärerna beordrats av domstolen att betala i en dom som vunnit laga kraft, och där inget betydande belopp betalats in inom ett år efter det att domen avkunnats. Förteckningen skall offentliggöras på ett sätt som är förenligt med den berörda lagstiftningen om uppgiftsskydd.”

40.

Följande skall införas som artikel 85b:

”Artikel 85b

Regler för preskriptionstider

(Artikel 73a i budgetförordningen)

1.   Preskriptionstiden för gemenskapens fordringar på tredje man skall börja löpa i och med utgången av den tidsfrist som meddelats gäldenären i debetnotan i enlighet med artikel 78.3 b.

Preskriptionstiden för tredje mans fordringar på gemenskaperna skall börja löpa den dag då dessa fordringar förfaller till betalning med stöd av det motsvarande rättsliga åtagandet.

2.   Preskriptionstiden för gemenskapernas fordringar på tredje man skall avbrytas om en institution eller en medlemsstat på en institutions begäran vidtar en åtgärd som delges den tredje mannen för att kräva in beloppet.

Preskriptionstiden för tredje mans fordringar på gemenskaperna skall avbrytas om gemenskaperna underrättas av borgenären eller på dennes vägnar om en åtgärd för att kräva in beloppet.

3.   En ny preskriptionstid på fem år skall börja löpa dagen efter avbrott som avses i punkt 2.

4.   Rättsliga åtgärder med anledning av en fordran som avses i punkt 1 skall leda till ett avbrott i preskriptionstiden, vilket även skall gälla talan som väcks vid en domstol som senare förklarar att den inte är behörig i ärendet. Den nya preskriptionstiden på fem år skall inte börja löpa förrän en lagakraftvunnen dom har meddelats eller om samma parter har nått samförstånd om samma ärende genom utomrättslig tvistlösning.

5.   Om räkenskapsföraren beviljar gäldenären en förlängning av betalningsfristen i enlighet med artikel 85 skall detta betraktas som ett avbrytande av preskriptionstiden. Den nya preskriptionstiden på fem år skall börja löpa dagen efter det att den förlängda betalningsfristen har löpt ut.

6.   Sedan preskriptionstiden enligt punkt 1–5 har löpt ut skall en fordran inte längre uppbäras.”

41.

I artikel 87.3 skall andra meningen ersättas med följande:

”Den behörige utanordnaren skall fatta detta beslut i enlighet med artikel 81.”

42.

Artikel 93 skall utgå.

43.

I artikel 94.1 skall följande läggas till som led f:

”f)

När en institution har delegerat utanordnarens befogenheter till direktören för en interinstitutionell europeisk byrå i enlighet med artikel 174a.1 i budgetförordningen.”

44.

I artikel 104 skall punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Belopp som avser förhandsfinansiering skall, även i de fall då utbetalningen är uppdelad i flera delar, betalas ut antingen med kontraktet, beslutet, överenskommelsen eller grundrättsakten som stöd, eller med stöd av styrkande handlingar genom vilka det kan bekräftas att den finansierade åtgärden är förenlig med villkoren i kontraktet, beslutet eller överenskommelsen i fråga. Om ett datum då en viss del av förhandsfinansieringen skall betalas ut är fastställt i någon av de ovan nämnda handlingarna skall det inte krävas någon ytterligare ansökan för att beloppet skall betalas ut.

Mellanliggande betalningar och slutbetalningar skall ske på grundval av styrkande handlingar som visar att de finansierade åtgärderna genomförts i enlighet med grundrättsakten eller beslutet ställt till mottagaren, eller i enlighet med villkoren i kontraktet eller överenskommelsen med mottagaren.”

45.

Artikel 106 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande stycke skall läggas till i punkt 1:

”Om begäran om utbetalning inte är godtagbar skall utanordnaren upplysa kontraktsparten eller bidragsmottagaren om detta inom 30 kalenderdagar från det att begäran om utbetalning togs emot. Denna information skall innehålla beskrivningar av samtliga brister.”

b)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   För de kontrakt, bidragsbeslut eller bidragsöverenskommelser där betalning kan ske endast om en rapport eller ett intyg har godkänts skall den tidsfrist som avses i punkterna 1 och 2 börja löpa först när rapporten eller intyget i fråga har godkänts. Bidragsmottagaren skall underrättas snarast möjligt.

Tidsfristen för godkännande får inte överstiga

a)

20 kalenderdagar för enkla kontrakt om tillhandahållande av varor och tjänster,

b)

45 kalenderdagar för övriga kontrakt, bidragsöverenskommelser och bidragsbeslut, och

c)

60 kalenderdagar för kontrakt, bidragsöverenskommelser och bidragsbeslut i vilka de tekniska tjänster eller åtgärder som tillhandahålls är särskilt svårt att utvärdera.

Kontraktsparten eller bidragsmottagaren skall i alla händelser meddelas i förväg att betalningar kan komma att försenas därför att en rapport först måste godkännas.

Den behörige utanordnaren skall genom ett formellt dokument meddela bidragsmottagaren om tidsfristen för godkännande av rapporten eller intyget har avbrutits.

Den behörige utanordnaren får besluta att en enda tidsfrist skall tillämpas för godkännande av rapporten eller intyget och betalningen. Denna tidsfrist får inte överskrida den kombinerade maximala perioden för godkännande av rapporten eller intyget och betalningarna.”

c)

I punkt 4 skall tredje meningen i första stycket ersättas med följande:

”Utanordnaren skall meddela den berörda kontraktsparten eller bidragsmottagaren så snart som möjligt, och redogöra för orsakerna till avbrottet.”

d)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.   När den relevanta tidsfristen enligt punkt 1, 2 eller 3 har löpt ut skall borgenären ha rätt till ränta enligt följande bestämmelser:

a)

Räntesatserna skall vara de som avses i artikel 86.2 första stycket.

b)

Ränta skall betalas från den kalenderdag som följer på den dag då betalningsfristen löper ut till och med betalningsdagen.

Såsom ett undantag skall dröjsmålsränta som beräknats enligt första stycket och som uppgår till 200 euro eller mindre endast betalas ut på begäran, varvid denna begäran skall läggas fram högst två månader efter det att den försenade betalningen tagits emot.

Bestämmelserna i första och andra stycket är inte tillämpliga på medlemsstaterna.”

e)

Följande punkt skall läggas till som punkt 6:

”6.   Varje institution skall överlämna en rapport till budgetmyndigheten där det redovisas hur de tidsfrister och bestämmelser om upphävande av dessa tidsfrister som anges i punkt 1–5 har efterlevts. Kommissionens rapport skall bifogas det sammandrag av årliga verksamhetsrapporter som avses i artikel 60.7 i budgetförordningen.”

46.

I artikel 112 skall följande läggas till som punkt 3:

”3.   Internrevisorn skall vid utarbetandet av sin rapport särskilt granska hur väl man generellt sett har följt principen om sund ekonomisk förvaltning, och försäkra sig om att lämpliga åtgärder har vidtagits för att kontinuerligt förbättra efterlevnaden av denna princip.”

47.

I artikel 115 andra stycket skall ”tjänsteföreskrifterna” ersättas med ”tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna”.

48.

I artikel 116.6 skall fjärde meningen i första stycket ersättas med följande:

”Den som har svarat på en inbjudan att delta i ett selektivt förfarande, en konkurrenspräglad dialog eller ett förhandlat förfarande skall betecknas ’anbudssökande’.”

49.

I artikel 117 skall punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Om ett ramkontrakt sluts med flera ekonomiska aktörer skall det slutas med minst tre aktörer, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal ekonomiska aktörer som uppfyller urvalskriterierna eller ett tillräckligt antal godtagbara anbud som uppfyller tilldelningskriterierna.

Ett sådant ramkontrakt med flera ekonomiska aktörer kan slutas i form av separata kontrakt med identiska villkor.

Ramkontrakten får inte löpa längre än fyra år, utom i sådana undantagsfall som vederbörligen kan motiveras med hänsyn till ramkontraktets syfte.

I sektorer med dynamisk prisutveckling och teknisk utveckling skall ramkontrakten innehålla en bestämmelse om halvtidsutvärdering eller ett system med riktmärkning, vilket inte skall innebära att ramkontrakten åter öppnas för konkurrens. Om det efter halvtidsutvärderingen konstateras att de villkor som ursprungligen fastställdes inte längre är anpassade efter prisutvecklingen eller den tekniska utvecklingen får den upphandlande myndigheten inte använda det aktuella ramkontraktet och skall vidta lämpliga åtgärder för att ändra eller säga upp kontraktet.”

50.

Artikel 118 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande stycke skall läggas till i punkt 3:

”I förekommande fall skall den upphandlande myndigheten ange i meddelandet om upphandling om det rör sig om ett interinstitutionellt upphandlingsförfarande. Det skall då anges i meddelandet om upphandling vilka institutioner, genomförandeorgan eller organ, som avses i artikel 185 i budgetförordningen, som medverkat i upphandlingsförfarandet, vilken institution som ansvarar för själva upphandlingsförfarandet samt den sammanlagda omfattningen av de aktuella kontrakten för samtliga institutioner, genomförandeorgan eller organ.”

b)

Punkt 4 skall ändras på följande sätt:

i)

Andra stycket skall ersättas med följande:

”Meddelandet skall sändas till Publikationsbyrån senast 48 kalenderdagar från undertecknandet av kontraktet eller ramkontraktet. Meddelanden om tilldelning av kontrakt på grundval av ett dynamiskt inköpssystem kan dock samlas och offentliggöras kvartalsvis. I så fall skall de sändas till Publikationsbyrån senast 48 dagar efter kvartalets slut.”

ii)

Följande stycken skall läggas till:

”Om värdet på kontraktet eller ramkontraktet är lika med eller överstiger de beloppsgränser som anges i artikel 158 och om kontraktet eller ramkontraktet tilldelats genom förhandlat förfarande utan att ett meddelande om upphandling offentliggjorts i förhand skall meddelandet om tilldelning sändas in till Publikationsbyrån i tillräckligt god tid för att det skall hinna offentliggöras innan kontraktet eller ramkontraktet undertecknas, i enlighet med villkoren i artikel 158a.1.

Uppgifter om kontraktspart och värdet på de specifika kontrakt som ingås inom ett ramkontrakt och under ett givet budgetår skall offentliggöras på den upphandlande myndighetens webbplats senast den 31 mars det närmast följande året efter det budgetårets slut om de beloppsgränser som anges i artikel 158 överskrids på grund av att ett sådant specifikt kontrakt ingås eller på grund av det sammanlagda värdet på dessa specifika kontrakt.”

51.

Artikel 119 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i)

I led a skall ”är lika med eller” utgå.

ii)

I led b skall ”eller lika med” utgå.

iii)

Andra stycket skall utgå.

b)

I punkt 3 första stycket första meningen skall ”motsvarar eller” utgå.

52.

I artikel 123.2 skall första stycket ersättas med följande:

”Vid ett förhandlat förfarande och efter en konkurrenspräglad dialog skall minst tre sökande inbjudas till förhandlingar eller till att lämna anbud, förutsatt att det finns tillräckligt många anbudssökande som uppfyller urvalskriterierna.”

53.

Följande skall införas som artikel 125c:

”Artikel 125c

Gemensamt upphandlingsförfarande med en medlemsstat

(Artikel 91 i budgetförordningen)

Vid ett gemensamt upphandlingsförfarande mellan en institution och den upphandlande myndigheten i en eller flera medlemsstater skall de procedurbestämmelser som är tillämpliga på institutionen tillämpas.

Om den andel som hänför sig till eller förvaltas av den upphandlande myndigheten i medlemsstaten uppgår till 50 % av kontraktsvärdet eller mera, samt i andra vederbörligen motiverade fall, får institutionen besluta att de regler som den upphandlande myndigheten i medlemsstaten lyder under skall tillämpas på den aktuella upphandlingen, förutsatt att dessa kan anses motsvara institutionens bestämmelser.

Institutionen och den upphandlande myndighet i medlemsstaten som deltar i det gemensamma upphandlingsförfarandet skall särskilt enas om det praktiska tillvägagångssättet för utvärdering av anbud eller ansökningar om att få lämna anbud och för tilldelningen av kontrakt, samt om vilken lagstiftning som skall vara tillämplig på kontraktet och vilken domstol som skall vara behörig att avgöra tvister.”

54.

I artikel 129 skall punkterna 3 och 4 ersättas med följande:

”3.   Kontrakt vars värde är lägre än 5 000 euro får tilldelas även om det bara föreligger ett anbud.

4.   Betalningar för utgifter som understiger eller är lika med 500 euro får ske genom en enkel betalning mot faktura utan föregående godkännande av ett anbud.”

55.

Artikel 130 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 skall led a ersättas med följande:

”a)

De uteslutnings- och urvalskriterier som är tillämpliga på upphandlingen, utom vid en konkurrenspräglad dialog, ett selektivt förfarande eller ett förhandlat förfarande efter offentliggörande av det meddelande som avses i artikel 127; i sådana fall skall dessa kriterier återges endast i meddelandet om upphandling eller uppmaningen till intresseanmälan.”

b)

Punkt 4 skall ändras på följande sätt:

i)

Led c skall ersättas med följande:

”c)

Att kontraktet – då institutionerna är upphandlande myndigheter – regleras av gemenskapsrätten, där så är nödvändigt kompletterad med nationell rätt, till vilken det i så fall skall hänvisas i kontraktet.”

ii)

Följande skall läggas till som led d:

”d)

Vilken domstol som är behörig att avgöra tvister.”

c)

I punkt 5 skall följande mening läggas till:

”Utöver de uppgifter som avses i artikel 134 får den upphandlande myndigheten också begära att den anbudssökande eller anbudsgivaren skall lägga fram uppgifter om den aktuella underleverantörens ekonomiska och finansiella samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet i enlighet med artiklarna 135, 136 och 137, i synnerhet om underentreprenaden utgör en betydande del av kontraktet.”

56.

Artikel 133 skall ersättas med följande:

”Artikel 133

Olagliga handlingar som leder till uteslutning

(Artiklarna 93 och 114 i budgetförordningen)

De fall som avses i artikel 93.1 e i budgetförordningen skall omfatta följande:

a)

Fall av bedrägerier som avses i artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, vilken upprättats genom rådets akt av den 26 juli 1995 (6).

b)

Fall av korruption som avses i artikel 3 i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, och som inrättats genom rådets akt av den 26 maj 1997 (7).

c)

Deltagande i en kriminell organisation, enligt definitionen i artikel 2.1 i den av rådet beslutade gemensamma åtgärden 98/733/RIF (8).

d)

Deltagande i tvättning av pengar enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG (9).

57.

Följande skall införas som artikel 133a:

”Artikel 133a

Tillämpningen av kriterierna för uteslutning och uteslutningens varaktighet

(Artiklarna 93, 94, 95 och 96 i budgetförordningen)

1.   För att avgöra en uteslutnings varaktighet och för att beakta proportionalitetsprincipen skall den ansvariga institutionen särskilt ta hänsyn till hur allvarliga konstaterade fakta är, inklusive deras inverkan på gemenskapernas finansiella intressen och anseende samt hur lång tid som förflutit sedan de inträffade, överträdelsens varaktighet och eventuella upprepningar, den berörda enhetens uppsåt eller den grad av försummelse den gjort sig skyldig till samt vilka steg som vidtagits av den för att rätta till situationen.

Inför beslutet om uteslutningens varaktighet skall institutionerna ge den anbudssökande eller anbudsgivaren rätt att yttra sig.

Om beslutet om uteslutningens varaktighet enligt tillämplig lag skall fattas av de myndigheter eller organ som avses i artikel 95.2 i budgetförordningen skall kommissionen tillämpa deras beslut, förutsatt att den längsta tillåtna period för en uteslutning som anges i artikel 93.3 i budgetförordningen inte överskrids.

2.   Den period som avses i artikel 93.3 i budgetförordningen skall vara högst fem år, räknat från följande tidpunkt:

a)

I fall som avses i artikel 93.1 b och e i budgetförordningen: från den dag domen vunnit laga kraft.

b)

I fall som avses i artikel 93.1 c i budgetförordningen: från den dag överträdelsen har begåtts eller, om det gäller långvariga eller upprepade överträdelser, den dag då den upphört.

Denna uteslutningsperiod kan förlängas till tio år om överträdelsen upprepas inom fem år efter det datum som avses i led a och b, med vederbörlig hänsyn till punkt 1.

3.   Anbudssökande och anbudsgivare skall uteslutas från ett upphandlings- och bidragsförfarande så länge som de befinner sig i en av de situationer som avses i artikel 93.1 a och d i budgetförordningen.”

58.

Artikel 134 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande stycke skall läggas till i punkt 1:

”Med stöd i sin riskbedömning får den upphandlande myndigheten avstå från att kräva den försäkran som avses i första stycket för kontrakt vars värde inte överstiger 5 000 euro. För kontrakt som avses i artiklarna 241.1, 243.1 och 245.1 får emellertid den upphandlande myndigheten avstå från att kräva denna försäkran för kontrakt vars värde inte överstiger 10 000 euro.”

b)

Följande punkt skall läggas till som punkt 7:

”7.   Om den upphandlande myndigheten så begär skall anbudssökanden eller anbudsgivaren lämna en försäkran på heder och samvete från den planerade underleverantören om att denne inte befinner sig i en av de situationer som avses i artiklarna 93 och 94 i budgetförordningen.

Om tvivel föreligger i fråga om denna försäkran på heder och samvete får den upphandlande myndigheten begära de bevis som avses i punkterna 3 och 4. Punkt 5 skall där så är relevant också tillämpas.”

59.

Följande artikel 134a skall införas:

”Artikel 134a

Central databas

(Artikel 95 i budgetförordningen)

1.   Institutioner, genomförandeorgan och organ som avses i artikel 95.1 i budgetförordningen skall till kommissionen översända uppgifter om de ekonomiska aktörer som befinner sig i någon av de situationer som avses i artiklarna 93 och 94 samt artikel 96.1 b och 96.2 a i budgetförordningen, samt uppgifter om de skäl som motiverar uteslutningen och om hur länge uteslutningen skall gälla; informationen skall presenteras enligt en mall som fastställs av kommissionen.

De skall också översända information om fysiska personer som befunnit sig i någon av de situationer som avses i artiklarna 93 och 94 och i artikel 96.1 b och 96.2 a i budgetförordningen, om dessa fysiska personer har rätt att representera, fatta beslut eller utöva kontroll över en given ekonomisk aktör som är juridisk person.

De myndigheter och organ som avses i artikel 95.2 i budgetförordningen skall, på grundval av en strukturerad mall som tillhandahålls av kommissionen, översända information till kommissionen om följande:

a)

Uppgift om följande personer vilka befinner sig i någon av de situationer som avses i artikel 93.1 e i budgetförordningen, förutsatt att deras handlande skadat gemenskapernas finansiella intressen:

i)

Ekonomiska aktörer.

ii)

Personer som har rätt att representera, fatta beslut eller utöva kontroll över en given ekonomisk aktör som är juridisk person.

b)

Typ av handling aktören eller personen fällts för.

c)

I förekommande fall hur länge aktören eller personen uteslutits från upphandlingsförfaranden.

2.   Institutionerna och de organ och myndigheter som avses i punkt 1 skall utse de personer som har rätt att ta emot uppgifter ur databasen från kommissionen och översända sådana uppgifter till kommissionen.

Vid institutioner, genomförandeorgan och myndigheter och vid de organ som avses i artikel 95.1 i budgetförordningen skall de personer som utsetts så snart som möjligt sända de aktuella uppgifterna till kommissionens räkenskapsförare, och beroende på omständigheterna i det enskilda fallet begära att uppgifter införs i databasen, ändras eller avförs från den.

Vid de myndigheter och organ som avses i artikel 95.2 i budgetförordningen skall de personer som utsetts inom tre månader efter det att en relevant dom meddelats översända de uppgifter som krävs till den utanordnare vid kommissionen som ansvarar för programmet eller åtgärden i fråga.

Kommissionens räkenskapsförare skall ansvara för att föra in och ändra uppgifter i databasen, samt för att avföra uppgifter från densamma. Räkenskapsföraren skall varje månad via ett säkerhetsprotokoll ge de personer som utsetts tillgång till kontrollerade uppgifter från databasen.

3.   Institutionerna och de genomförandeorgan, myndigheter och övriga organ som avses i punkt 1 skall intyga för kommissionen att de uppgifter de lagt fram har fastställts och översänts i enlighet med principerna i förordning (EG) nr 45/2001 och i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (10) om skydd av personuppgifter.

De skall särskilt i förväg informera alla ekonomiska aktörer och personer som avses i punkt 1 om att uppgifter om dem kan komma att införas i databasen och överföras från kommissionen till de personer som utsetts för ändamålet enligt punkt 2. Om de korrigerar eller ändrar uppgifter i databasen eller avför uppgifter från den skall de om så är lämpligt uppdatera ovan nämnda information.

Varje part om vilken uppgifter finns i databasen skall ha rätt att bli informerad om dessa uppgifter, efter att ha lagt fram en begäran om detta till kommissionens räkenskapsförare.

4.   Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att hjälpa kommissionen att förvalta databasen, i enlighet med direktiv 95/46/EG.

Lämpliga rutiner för att garantera efterlevnaden av dessa bestämmelser samt reglerna för skydd av personuppgifter skall fastställas genom överenskommelse med myndigheterna i tredjeland samt med de organ som avses i artikel 95.2 i budgetförordningen.

60.

Följande artikel 134b skall införas:

”Artikel 134b

Administrativa och ekonomiska påföljder

(Artiklarna 96 och 114 i budgetförordningen)

1.   Utan att detta påverkar tillämpningen av påföljder som fastställs i kontraktet får anbudsgivare, anbudssökande och kontraktsparter som lämnat felaktiga uppgifter, begått väsentliga fel, oegentligheter eller bedrägerier, eller har befunnits bryta mot sina kontraktsskyldigheter på ett allvarligt sätt, uteslutas från deltagande i alla upphandlings- eller bidragsförfaranden som finansieras genom gemenskapens budget i upp till fem år räknat från den dag överträdelsen har fastställts, vilket bekräftats efter ett förfarande där kontraktsparten getts tillfälle att yttra sig.

Denna period får utökas till tio år om en överträdelse upprepas inom fem år räknat från det datum som anges i första stycket.

2.   Anbudsgivare eller anbudssökande som lämnat felaktiga uppgifter eller gjort sig skyldiga till bedrägeri, oegentligheter eller väsentliga fel kan också bli föremål för ekonomiska påföljder motsvarande mellan 2 % och 10 % av det sammanlagda kontraktsvärdet.

De kontraktsparter som på allvarligt sätt underlåtit att uppfylla sina kontraktsförpliktelser kan bli föremål för ekonomiska påföljder motsvarande mellan 2 % och 10 % av kontraktets sammanlagda värde.

Den ekonomiska påföljden får uppgå till mellan 4 % och 20 % om en förseelse upprepas inom fem år räknat från det datum som anges i punkt 1 första stycket.

3.   Institutionen skall besluta om administrativa eller ekonomiska påföljder med hänsyn särskilt till de faktorer som avses i artikel 133a.1.”

61.

I artikel 140.3 skall första stycket ersättas med följande:

”Vid selektiva förfaranden, konkurrenspräglade dialoger som avses i artikel 125b och i förhandlade förfaranden med offentliggörande av ett meddelande om upphandling och med kontraktsbelopp som överstiger beloppsgränserna i artikel 158 skall tidsfristen för ansökan om deltagande med anbud vara minst 37 dagar räknat från dagen då meddelandet om upphandling sändes.”

62.

I artikel 145.2 skall följande stycke läggas till:

”Om ett upphandlingsförfarande inleds på interinstitutionell basis skall den kommitté som öppnar anbuden utses av den behörige utanordnaren vid den institution som ansvarar för upphandlingsförfarandet. Kommitténs sammansättning skall så långt som möjligt återspegla förfarandets interinstitutionella karaktär.”

63.

Artikel 146 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande stycke skall läggas till i punkt 1:

”Den behörige utanordnaren får emellertid besluta att utvärderingskommittén skall utvärdera och rangordna anbuden endast enligt tilldelningskriterierna, medan uteslutnings- och urvalskriterierna bedöms enligt andra lämpliga rutiner som garanterar att inga intressekonflikter föreligger.”

b)

Följande stycke skall läggas till i punkt 2:

”Om ett upphandlingsförfarande inleds på interinstitutionell basis skall utvärderingskommittén utses av den behörige utanordnaren vid den institution som ansvarar för upphandlingsförfarandet. Kommitténs sammansättning skall så långt som möjligt återspegla förfarandets interinstitutionella karaktär.”

64.

Artikel 147 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Ett utvärderings- och rangordningsprotokoll över alla ansökningar om att få delta med anbud och samtliga anbud som förklarats uppfylla villkoren skall upprättas och dateras.

Protokollet skall undertecknas av alla medlemmar i utvärderingskommittén.

Om kommittén inte har ansvarat för bedömningen av anbuden enligt uteslutnings- och urvalskriterierna skall det också undertecknas av de personer som den behörige utanordnaren gett ansvaret för dessa uppgifter. Protokollet skall behållas som referensmaterial.”

b)

Följande stycke skall läggas till i punkt 3:

”Vid interinstitutionella upphandlingsförfaranden skall det beslut som avses i första stycket fattas av den upphandlande myndighet som ansvarar för förfarandet.”

65.

Artikel 149 skall ändras på följande sätt:

a)

Rubriken skall ersättas med följande text:

”Artikel 149

Information till anbudssökande och anbudsgivare

(Artikel 100.2 och artiklarna 101 och 105 i budgetförordningen)”

b)

Punkt 3 skall ändras på följande sätt:

i)

Första stycket skall ersättas med följande:

”Vid kontrakt som tilldelas av gemenskapsinstitutioner för egen räkning och vars värde är lika med eller överstiger de gränser som anges i artikel 158 och som inte faller utanför tillämpningsområdet för direktiv 2004/18/EG, skall den upphandlande myndigheten informera alla ej utvalda anbudsgivare eller anbudssökande, samtidigt men enskilt, per post, fax eller e-post, att deras ansökan eller anbud inte har godtagits; detta skall ske inom följande tidsgränser:

a)

Vid upphandlingsförfaranden som är indelade i två steg: kort efter det att beslut på grundval av uteslutnings- och urvalskriterier fattats och före beslutet om tilldelning.

b)

När det gäller beslut om tilldelningen eller beslut om att inte anta ett anbud: så snart som möjligt efter beslutet om tilldelning och i varje fall inom den påföljande veckan.

I vart och ett av fallen skall den upphandlande myndigheten ange skälen till att anbudet eller ansökan inte har godtagits samt tillgängliga rättsmedel.”

ii)

Fjärde stycket skall utgå.

66)

Följande skall införas som artikel 149a:

”Artikel 149a

Undertecknande av kontraktet

(Artiklarna 100 och 105 i budgetförordningen)

Genomförandet av ett kontrakt får inte inledas förrän kontraktet har undertecknats.”

67.

Artikel 155 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande stycke skall läggas till i punkt 1:

”När så är lämpligt, tekniskt möjligt och kostnadseffektivt skall kontrakt vars värde motsvarar eller överstiger de gränser som anges i artikel 158 tilldelas samtidigt i skilda delar.”

b)

Följande skall läggas till som punkt 4:

”4.   Om ett kontrakt skall tilldelas i skilda delar, skall anbuden bedömas separat för varje del. Om samma anbudsgivare anlitas för flera av delarna får ett gemensamt kontrakt slutas för dessa.”

68.

Följande skall införas som artikel 158a:

”Artikel 158a

Tidsfrist före undertecknande av kontrakt

(Artikel 105 i budgetförordningen)

1.   Den upphandlande myndigheten får inte underteckna ett kontrakt eller ramkontrakt som omfattas av direktiv 2004/18/EG med den anbudsgivare som valts ut förrän efter en period av 14 kalenderdagar.

Denna period skall räknas från något av följande datum:

a)

Från den dag då beslutet om tilldelning och besluten om att inte anta övriga anbud samtidigt skickats ut.

b)

I de fall kontraktet eller ramavtalet tilldelats genom ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling: från den dag meddelandet om tilldelning enligt artikel 118 offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Om så är nödvändigt får den upphandlande myndigheten skjuta upp undertecknandet av kontraktet för ytterligare undersökningar om detta är motiverat på grundval av yrkanden eller anmärkningar från anbudsgivare eller anbudssökande vars anbud eller ansökningar inte antagits och som eventuellt anser sig vara förfördelade, eller på grundval av andra relevanta uppgifter som den upphandlande myndigheten fått del av. Dessa yrkanden, anmärkningar eller andra uppgifter måste inkomma inom den period som anges i första stycket. Om undertecknandet skjuts upp skall samtliga anbudssökande eller anbudsgivare underrättas inom tre dagar räknat från beslutet om att skjuta upp undertecknandet.

Utom i de fall som anges i punkt 2 skall alla kontrakt som undertecknas före utgången av den period som anges i första stycket vara ogiltiga.

Om kontraktet eller ramkontraktet inte kan tilldelas den anbudsgivare som valts ut får den upphandlande myndigheten besluta att den anbudsgivare som lagt det nästa bästa anbudet skall tilldelas kontraktet.

2.   Den period som anges i första stycket i punkt 1 skall inte tillämpas i följande fall:

a)

Vid öppna förfaranden där endast ett anbud lämnats in.

b)

Vid selektiva eller förhandlade förfaranden med föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling där den anbudsgivare som skall tilldelas kontraktet är den ende som inte befinner sig i en situation som leder till uteslutning och som samtidigt uppfyller urvalskriterierna, förutsatt att alla andra anbudsgivare eller anbudssökande har informerats om orsakerna till att de uteslutits eller till att deras ansökan eller anbud inte har antagits snarast efter det att respektive beslut fattats, i enlighet med artikel 149.3 första stycket led a.

c)

Vid specifika kontrakt som utgör del av ett ramavtal, med tillämpning av de villkor som anges i det aktuella ramavtalet och utan att det åter öppnas för konkurrens.

d)

Vid synnerlig brådska enligt artikel 126.1 c.”

69.

Artikel 160 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall andra stycket utgå.

b)

Punkterna 2 och punkt 3 skall utgå.

70.

Följande artiklar 160a–160f skall införas:

”Artikel 160a

Medlemsavgifter

(Artikel 108 i budgetförordningen)

De medlemsavgifter som avses i artikel 108.2 d i budgetförordningen skall vara belopp som betalas till organisationer där gemenskapen är medlem, i enlighet med de budgetbeslut och betalningsvillkor som fastställs av organisationen i fråga.

Artikel 160b

Kapitalandelar

(Artikel 108 i budgetförordningen)

Vid tillämpningen av artikel 108.2 och 108.3 i budgetförordningen skall följande definitioner gälla:

a)   kapitalandelar: ägarandel i en organisation eller ett företag som förvärvats genom en investering vars avkastning är beroende av organisationens eller företagets lönsamhet.

b)   aktieinnehav: en kapitalandel i form av aktier i en organisation eller ett företag.

c)   kapitalinvestering: kapital erbjuds ett företag i utbyte mot delägarskap i företaget, varvid investeraren även kan få inflytande över driften av företaget samt andel av framtida vinster.

d)   quasi equity-finansiering: en typ av finansiering som vanligen är en blandning av kapitalinvestering och lån, där innehavet av kapitalandelar ger investeraren möjlighet till en hög avkastning om företaget är framgångsrikt, medan lånedelen ger en bonus som ökar på investerarens avkastning.

e)   riskbärande instrument: ett finansiellt instrument som garanterar täckning av en definierad risk, helt eller delvis, eventuellt i utbyte mot en överenskommen ersättning.

Artikel 160c

Särskilda bestämmelser

(Artikel 108.3 i budgetförordningen)

1.   Om sådana bidrag som avses i artikel 108.3 i budgetförordningen beviljas av kommissionen genom direkt centraliserad förvaltning skall de omfattas av bestämmelserna i denna avdelning, med undantag för följande bestämmelser:

a)

Regeln om icke-vinst enligt artikel 165 i den här förordningen.

b)

Kravet på samfinansiering enligt artikel 172 i den här förordningen.

c)

I fråga om åtgärder vars syfte är att stärka mottagarens ekonomiska kapacitet eller att generera en inkomst: kravet på bedömning av mottagarens ekonomiska kapacitet enligt artikel 173.4 i den här förordningen.

d)

Kravet på en i förväg ställd säkerhet enligt artikel 182 i den här förordningen.

Första stycket skall inte påverka redovisningsbehandlingen av de berörda bidragen, som skall avgöras av räkenskapsföraren i enlighet med internationella redovisningsstandarder.

2.   När ett finansiellt bidrag ges skall den behörige utanordnaren alltid försäkra sig om att det finns en överenskommelse med mottagaren om lämpliga rutiner för betalning och kontroll.

Artikel 160d

Priser

(Artikel 109.3 b i budgetförordningen)

Vid tillämpningen av artikel 109.3 b i budgetförordningen skall med priser avses belöningar knutna till deltagande i tävlingar.

För att en dylik belöning skall vara att betrakta som ett pris i tävling skall det finnas en domarpanel som är fri att avgöra huruvida ett pris skall tilldelas eller inte, på grundval av bidragens eller insatsernas kvalitet i förhållande till tävlingens regler.

Prissumman får inte vara kopplad till kostnader som mottagaren haft.

Villkoren och kriterierna för att vinna pris skall liksom prissumman anges i tävlingsreglerna.

Artikel 160e

Överenskommelser och beslut rörande bidrag

(Artikel 108 i budgetförordningen)

1.   För varje gemenskapsprogram eller gemenskapsåtgärd skall det anges i det årliga arbetsprogrammet huruvida bidraget skall omfattas av ett beslut eller av en skriftlig överenskommelse.

2.   Vid beslutet om vilket instrument som skall användas skall hänsyn tas till följande faktorer:

a)

Likabehandling och icke-diskriminering av mottagare, i synnerhet i fråga om nationalitet eller geografisk belägenhet.

b)

Samstämmighet i fråga om valet av instrument inom samma gemenskapsprogram eller gemenskapsåtgärd.

c)

Graden av komplexitet respektive standardisering av innehållet i de åtgärder eller arbetsprogram som finansieras.

3.   Vid program som handhas av flera utanordnare skall dessa utanordnare i samråd avgöra vilket instrument som skall användas.

Artikel 160f

Institutionernas utgifter för ledamöter

(Artikel 108.2 a i budgetförordningen)

Institutionernas utgifter för ledamöter enligt artikel 108.2 a i budgetförordningen skall omfatta bidrag till sammanslutningar av nuvarande och före detta ledamöter i Europaparlamentet. Dessa bidrag skall handläggas i enlighet med Europaparlamentets interna administrativa bestämmelser.”

71.

Artikel 163 skall ersättas med följande:

”Artikel 163

Partnerskap

(Artikel 108 i budgetförordningen)

1.   Särskilda bidrag kan omfattas av ett rampartnerskap.

2.   Ett rampartnerskap kan inrättas som grund för ett långsiktigt samarbete mellan kommissionen och bidragsmottagare. Det kan ta formen av en överenskommelse eller ett beslut.

I överenskommelsen eller beslutet om partnerskap anges gemensamma mål, arten av planerade åtgärder antingen i form av punktinsatser eller inom ramen för ett godkänt årsarbetsprogram, hur särskilda bidrag skall beviljas i enlighet med principer och regler för förfaranden i denna avdelning samt allmänna rättigheter och skyldigheter för varje part enligt de särskilda överenskommelserna eller besluten.

Partnerskapet får inte vara längre än fyra år, utom i undantagsfall som är vederbörligen motiverade genom partnerskapets syfte.

Utanordnarna får inte missbruka överenskommelser eller beslut om rampartnerskap eller använda dem på ett sätt som avser att bryta mot principerna om insyn och lika behandling av de sökande eller som medför att dessa principer inte följs.

3.   Överenskommelser eller beslut om rampartnerskap likställs med bidrag vad gäller tilldelningsförfarandet. De skall omfattas av förfarandena gällande offentliggörande i förhand enligt artikel 167.

4.   De särskilda bidrag som bygger på ramöverenskommelser eller rambeslut om partnerskap skall beviljas enligt förfarandena i nämnda överenskommelser eller beslut och med iakttagande av principerna i denna avdelning.

De skall publiceras i efterhand enligt artikel 169.”

72.

Artikel 164 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i)

Den inledande meningen skall ersättas med följande:

”I bidragsöverenskommelsen skall åtminstone anges följande:”

ii)

Led d skall ersättas med följande:

”d)

Den totala beräknade kostnaden för åtgärden och den gemenskapsfinansiering som får beviljas, i form av beloppstak, där så är lämpligt kompletterade med uppgifter om följande:

i)

Den högsta tillåtna finansieringssatsen i förhållande till kostnaden för åtgärden eller det godkända arbetsprogrammet i fall avses i artikel 108a.1 a i budgetförordningen.

ii)

Det enhetsbelopp eller den betalning till schablonsats som avses i artikel 108a.1 b respektive c i budgetförordningen.

iii)

Uppgifterna i punkterna i och ii i denna punkt i de fall som avses i artikel 108a.1 d i budgetförordningen.”

iii)

Led f och g skall ersättas med följande:

”f)

De allmänna villkor som gäller för alla överenskommelser av samma typ, särskilt uppgift om att mottagaren godtar kommissionens, Olafs och revisionsrättens kontroller samt reglerna om efterhandspublicering enligt artikel 169, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001; i dessa allmänna villkor skall bland annat anges följande:

i)

Att bidragsöverenskommelsen regleras av gemenskapsrätten, där så är nödvändigt kompletterad med nationell rätt, vilken det i så fall skall hänvisas till i överenskommelsen.

ii)

Vilken domstol som är behörig att avgöra tvister.

g)

Den beräknade totala budgeten.”

iv)

Led i skall ersättas med följande:

”i)

Bidragsmottagarens skyldigheter, åtminstone i fråga om sund ekonomisk förvaltning samt verksamhetsrapporter och ekonomiska rapporter; där så är lämpligt får delmål fastställas, varvid tidsfristerna för rapporterna anpassas efter detta.”

v)

Följande skall läggas till som led k och l:

”k)

I förekommande fall, uppgifter om de bidragsberättigande kostnaderna för åtgärden eller det godkända arbetsprogrammet, eller om det enhetsbelopp eller den finansiering till schablonsats som avses i artikel 108a.1 i budgetförordningen.

l)

Bestämmelser om att det skall anges på offentlig plats att bidrag mottagits från gemenskapsbudgeten, såvida inte detta bedöms vara omöjligt eller olämpligt enligt ett beslut från utanordnaren.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   I de fall som avses i artikel 163 skall överenskommelsen eller beslutet om rampartnerskap innehålla de upplysningar som avses i punkt 1 a, b, c i, d i, f, och h–k i denna artikel.

Den särskilda överenskommelsen eller beslutet skall innehålla de uppgifter som avses i punkt 1 a–e, g och k och, vid behov, punkt 1 i.”

c)

Följande punkt skall läggas till som punkt 4:

”4.   Punkt 1–3 skall i tillämpliga delar gälla även för bidragsbeslut.

Vissa av de uppgifter som avses i punkt 1 får anges i meddelandet om ansökningsomgång eller i därtill hörande handlingar i stället för i bidragsbeslutet.”

73.

I artikel 165 skall punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   Vid tillämpningen av denna avdelning skall ’vinst’ definieras enligt följande:

a)

Vid bidrag till en åtgärd avser vinst ett överskott vid det tillfälle då slutbetalning begärs i förhållande till de kostnader mottagaren ådragit sig.

b)

Vid bidrag till de administrativa utgifter avser vinst ett överskott i en mottagares administrativa budget.

2.   Enhetsbelopp och finansiering till schablonsats skall bestämmas enligt artikel 181 på grundval av den kostnad eller kategori av kostnader som de avser vilka fastställs genom statistiska data eller liknande objektiva kriterier på så sätt att det kan förebyggas att en vinst uppstår. Dessa belopp skall omprövas utifrån samma kriterier och där så krävs justeras av kommissionen vartannat år.

I detta fall, och för varje bidrag, skall det kontrolleras att ingen vinst föreligger vid den tidpunkt då beloppen avgörs.

Om man vid en kontroll i efterhand konstaterar att den händelse som skulle berättiga till utbetalningen inte har ägt rum, och att enhetsbeloppet eller betalningen till schablonsats således skett på felaktiga grunder, skall kommissionen ha rätt att återkräva det belopp som betalats ut och därtill, om en felaktig förklaring getts rörande enhetsbeloppet eller betalningen till schablonsats, besluta om en ekonomisk påföljd på upp till 50 % av hela detta belopp.

Dessa kontroller skall inte påverka de gängse rutiner för kontroll och bestyrkande av faktiska kostnader som krävs för utbetalning av bidrag eller för bidrag där en viss andel av de bidragsberättigande kostnaderna ersätts.”

74.

Följande skall införas som artikel 165a:

”Artikel 165a

Samfinansieringsprincipen

(Artikel 109 i budgetförordningen)

1.   Samfinansiering skall innebära att en del av kostnaden för en åtgärd eller de löpande kostnaderna för en enhet täcks av bidragsmottagaren eller genom andra bidrag än de från gemenskapen.

2.   Vid bidrag i en av de former som anges i artikel 108a.1 b eller c i budgetförordningen, eller en kombination därav, skall samfinansieringen endast bedömas vid utvärderingen av bidragsansökan.”

75.

I artikel 166.1 skall första stycket ersättas med följande:

”Ett årligt arbetsprogram på bidragsområdet skall utarbetas av varje ansvarig utanordnare. Detta arbetsprogram skall antas av institutionen och snarast offentliggöras på den berörda institutionens bidragswebbplats, om så är nödvändigt under det år som föregår budgetgenomförandet, men under inga omständigheter senare än den 31 mars genomförandeåret.”

76.

Artikel 167 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall led b ersättas med följande:

”b)

Kriterier för bidragsberättigande, uteslutning, urval och tilldelning enligt vad som anges i artiklarna 114 och 115 i budgetförordningen samt därtill knutna styrkande handlingar.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Meddelandena om ansökningsomgångar skall offentliggöras på gemenskapsinstitutionernas webbplats på Internet och eventuellt på andra lämpliga sätt, däribland i Europeiska unionens officiella tidning, så att informationen får så bred spridning som möjligt bland potentiella bidragsmottagare. De får offentliggöras under det år som föregår utnyttjandet av de aktuella budgetanslagen. Eventuella ändringar av innehållet i meddelandena om ansökningsomgångar skall också offentliggöras enligt samma villkor.”

77.

Artikel 168.1 skall ändras enligt följande:

a)

Led d skall ersättas med följande:

”d)

Till organ som utsetts till bidragsmottagare enligt en grundläggande rättsakt i den mening som avses i artikel 49 i budgetförordningen.”

b)

Följande led skall läggas till som led e och f:

”e)

Inom området för forskning och teknisk utveckling, förutsatt att denna möjlighet anges i grundrättsakten och åtgärden i fråga inte faller inom definitionen för en befintlig ansökningsomgång: till organ som anges i det årliga arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen.

f)

I fråga om åtgärder som på grund av sin särskilda beskaffenhet måste genomföras av en viss typ av organ därför att de kräver särskild teknisk kompetens, hög grad av specialisering eller administrativa befogenheter, och förutsatt att åtgärderna i fråga inte faller inom ramen för ett meddelande om ansökningsomgång.”

c)

Följande stycke skall läggas till:

”Sådana omständigheter som avses i första stycket led f skall klart redovisas i beslutet om tilldelning.”

78.

Artikel 169 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Alla bidrag som beviljas under ett budgetår skall offentliggöras enligt ett standardformat på en särskilt avsedd och lätt tillgänglig plats på den berörda gemenskapsinstitutionens webbplats på Internet inom sex månader efter utgången av det budgetår under vilket de tilldelats, med undantag för stipendier som utbetalats till fysiska personer.

I de fall då förvaltningen delegerats till organ som avses i artikel 54 i budgetförordningen, skall hänvisning ske åtminstone till den webbplats där upplysningarna finns, om de inte offentliggörs direkt på en särskilt avsedd plats under gemenskapsinstitutionernas webbplats på Internet.

Informationen kan också offentliggöras i standardformat via något annat lämpligt medium, inklusive Europeiska unionens officiella tidning.”

b)

Punkt 2 c skall ersättas med följande:

”c)

Det beviljade beloppet och, utom vid enhetsbelopp eller finansiering till schablonsats enligt i artikel 108a.1 b och c i budgetförordningen, bidragets andel av de totala kostnaderna för åtgärden eller det godkända arbetsprogrammet.”

c)

Följande punkt skall läggas till som punkt 3:

”3.   Efter offentliggörandet enligt punkt 2 skall kommissionen på budgetmyndighetens begäran förse den myndigheten med en rapport om

a)

antalet sökande under det gångna året,

b)

antal och procentandel godtagna ansökningar per meddelande om ansökningsomgång,

c)

förfarandets genomsnittliga längd från den sista ansökningsdagen till tilldelningen av ett bidrag,

d)

de ärenden där man gjort undantag från kravet på offentliggörande i efterhand för att skydda bidragsmottagarnas säkerhet eller affärsintressen, med angivande av antal bidrag och belopp.”

79.

Följande skall införas som artikel 169a:

”Artikel 169a

Information till de sökande

(Artikel 110 i budgetförordningen)

Kommissionen skall lämna information och ge råd till de sökande genom att

a)

fastställa normer för ansökningsblanketter för bidrag av liknande typ samt se till att ansökningsblanketterna inte blir svårbegripliga eller onödigt omfattande,

b)

ge information till potentiella sökande, bland annat genom att anordna seminarier och distribuera handböcker,

c)

permanent bevara uppgifter om mottagarna i det register över juridiska personer som avses i artikel 64.”

80.

I artikel 172 skall följande läggas till som punkt 4:

”4.   Principen om samfinansiering skall anses vara uppfylld om gemenskapens bidrag är avsett att täcka vissa administrativa kostnader inom ett finansiellt institut; detta kan där så är lämpligt innefatta ett rörligt bidrag som varierar med resultatet av förvaltningen, i de fall programmet eller projektet inte i sig kan delas upp.”

81.

Följande skall införas som artiklarna 172a, 172b och 172c:

”Artikel 172a

Bidragsberättigande kostnader

(Artikel 113 i budgetförordningen)

1.   Som bidragsberättigande skall räknas sådana kostnader som faktiskt belastar mottagaren av bidraget och som uppfyller samtliga nedanstående kriterier:

a)

De skall, med undantag för kostnader i samband med slutrapporter eller intyg från revisor, vara sådana kostnader som uppstår under det att åtgärden eller arbetsprogrammet genomförs.

b)

De skall vara angivna i den beräknade totala budgeten för åtgärden eller arbetsprogrammet.

c)

De skall vara nödvändiga för genomförandet av den åtgärd eller det arbetsprogram som bidraget är avsett för.

d)

De skall kunna identifieras och kontrolleras och i synnerhet vara upptagna i mottagarens räkenskaper i enlighet med de redovisningsstandarder som tillämpas i det land där mottagaren är etablerad och enligt mottagarens normala rutiner för kostnadsredovisning.

e)

De skall vara förenliga med tillämplig skattelagstiftning och sociallagstiftning.

f)

De skall vara rimliga, väl motiverade och förenliga med kraven på sund ekonomisk förvaltning, i synnerhet kraven på sparsamhet och effektivitet.

2.   Utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 1 eller den berörda grundrättsakten får den behörige utanordnaren betrakta följande kategorier av kostnader som bidragsberättigande:

a)

Kostnader för säkerheter ställda av bank eller motsvarande som krävs av mottagaren i enlighet med artikel 118 i budgetförordningen.

b)

Kostnader för extern revision, om denna begärs av den behörige utanordnaren, antingen i samband med ansökan om finansiering eller vid begäran om utbetalning.

c)

Mervärdesskatt som betalats av mottagaren och som inte kan återbetalas till denne enligt nationell lagstiftning.

d)

Kostnader för värdeminskning, förutsatt att dessa i praktiken belastar mottagaren av bidraget.

e)

Administrativa utgifter, utgifter för personal och utrustning, inklusive lönekostnader till anställda inom nationell offentlig förvaltning förutsatt att dessa lönekostnader avser verksamhet som den berörda myndigheten inte skulle ha bedrivit om projektet i fråga inte hade genomförts.

Artikel 172b

Principen om successiv nedtrappning av administrativa bidrag

(Artikel 113.2 i budgetförordningen)

När administrativa bidrag minskas skall detta ske på ett proportionellt och balanserat sätt.

Artikel 172c

Ansökan om finansiering

(Artikel 114 i budgetförordningen)

1.   Formerna för att sända in bidragsansökningar skall fastställas av den behörige utanordnaren, som således får besluta om den metod som skall användas. Ansökningar om bidrag får sändas in antingen via post eller i elektroniskt format.

De kommunikationsmetoder som väljs skall vara icke-diskriminerande och får inte leda till att de sökandes tillträde till tilldelningsförfarandet inskränks.

De kommunikationsmetoder som väljs skall garantera att följande villkor iakttas:

a)

Varje ansökan skall innehålla alla de uppgifter som är nödvändiga för att den skall kunna bedömas.

b)

Uppgifternas integritet skall bevaras.

c)

Den sekretess som gäller för ansökningarna skall bevaras.

För tillämpningen av led c får den behörige utanordnaren inte ta del av innehållet i ansökningarna förrän den tidsfrist som är fastställd för insändandet av dem har löpt ut.

Den behörige utanordnaren får kräva att elektroniska ansökningar är försedda med en sådan avancerad elektronisk signatur som avses i direktiv 1999/93/EG.

2.   Om den behörige utanordnaren tillåter elektroniskt inlämnande av ansökningar, skall de verktyg som används, liksom de tekniska krav som är kopplade till dessa, vara av icke-diskriminerande natur, allmänt tillgängliga och kompatibla med informations- och kommunikationsprodukter som är i allmänt bruk. Information om de specifikationer som är nödvändiga för överföringen av ansökningarna, inbegripet kryptering, skall finnas tillgänglig för de sökande.

Systemet för mottagning av elektroniska ansökningar skall dessutom vara utformat så att säkerhets- och sekretesskraven alltid uppfylls.

3.   En ansökan i skriftlig form kan lämnas på något av följande sätt:

a)

Via post eller budföretag, varvid det i meddelandet om ansökningsomgång skall anges att det datum som räknas skall vara avsändningsdag enligt poststämpel eller inlämningskvitto.

b)

På platsen vid den ansvariga institutionen, antingen av den sökande själv eller genom ett ombud, varvid det i meddelandet om ansökningsomgång skall anges till vilken avdelning ansökan skall lämnas in mot ett undertecknat och daterat mottagningsbevis.”

82.

Artikel 173 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Ansökningarna skall göras på den ansökningsblankett som fastställts enligt gemensamma normer i enlighet med i artikel 169a a, och som tillhandahålls av den behörige utanordnaren i enlighet med kriterierna i grundrättsakten och i meddelandet om ansökningsomgång.”

b)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   Budgeten för åtgärden eller den administrationsbudget som bifogas ansökan skall vara upprättad så att inkomster och utgifter är i jämvikt, med förbehåll för eventuella bestämmelser för att kompensera för växelkursavvikelser, och det skall framgå vilka utgifter som berättigar till bidrag från gemenskapsbudgeten.”

83.

Artikel 174 skall ersättas med följande:

”Artikel 174

Bevis på att skäl för uteslutning inte föreligger

(Artikel 114 i budgetförordningen)

De sökande skall försäkra på heder och samvete att de inte befinner sig i någon av de situationer som beskrivs i artikel 93.1 och artikel 94 i budgetförordningen. Den behörige utanordnaren får på grundval av sin riskbedömning också kräva bevis i enlighet med artikel 134. De sökande skall då framlägga sådana bevis, utom om den behörige utanordnaren på objektiva grunder medger att detta är omöjligt.”

84.

Följande skall införas som artikel 174a:

”Artikel 174a

Sökande som inte har någon rättskapacitet

(Artikel 114 i budgetförordningen)

Om den som ansöker om bidrag inte har någon rättskapacitet enligt bestämmelsen i artikel 114.2 a i budgetförordningen skall de som företräder den sökande bevisa att de har befogenhet att ingå rättsliga förpliktelser på den sökandes vägnar, och ställa finansiella säkerheter som är likvärdiga med dem som ställs av juridiska personer.”

85.

Artikel 175 skall ersättas med följande:

”Artikel 175

Ekonomiska och administrativa påföljder

(Artikel 114 i budgetförordningen)

Sökande som lämnat felaktiga uppgifter, begått väsentliga fel, oegentligheter eller bedrägerier får åläggas ekonomiska och administrativa påföljder enligt villkoren i artikel 134b och i proportion till de berörda bidragsbeloppen.

Sådana ekonomiska och administrativa påföljder får också åläggas mottagare som brutit mot sina kontraktsenliga skyldigheter.”

86.

Följande skall införas som artiklarna 175a och 175b:

”Artikel 175a

Kriterier för bidragsberättigande

(Artikel 114 i budgetförordningen)

1.   Kriterierna för bidragsberättigande skall offentliggöras i meddelandet om ansökningsomgång.

2.   Rätten att delta i en ansökningsomgång skall bygga på kriterierna för bidragsberättigande. Kriterierna skall utformas med vederbörlig hänsyn till åtgärdens syfte och principerna om insyn, öppenhet och icke-diskriminering.

Artikel 175b

Bidrag till mycket låga belopp

(Artikel 114.3 i budgetförordningen)

Såsom bidrag till mycket låga belopp skall räknas bidrag som inte överstiger 5 000 euro.”

87.

I artikel 176.3 skall följande stycke läggas till:

”Om inga styrkande handlingar har krävts i meddelandet om ansökningsomgång och om den behörige utanordnaren har tvivel om den sökandes ekonomiska eller tekniska kapacitet skall han eller hon kräva att de lägger fram lämpliga handlingar för att styrka sådan kapacitet.”

88.

Artikel 178 skall ändras på följande sätt:

a)

Första stycket i punkt 1 skall ersättas med följande:

”Den behörige utanordnaren skall utse en kommitté som bedömer förslagen, såvida inte kommissionen beslutar något annat inom ramen för sektorsspecifika program. Utanordnaren får utse en sådan kommitté även innan den tidsfrist för inlämnande av förslag som avses i artikel 167 d har löpt ut.”

b)

Följande skall införas som punkt 1a:

”1a.   Den behörige utanordnaren skall där så är lämpligt dela upp processen i flera steg. Reglerna för förfarandet skall anges i meddelandet om ansökningsomgång.

Om det anges i meddelandet om en ansökningsomgång att inlämnandet av ansökningar skall ske i två steg, skall endast de vars ansökningar uppfyller urvalskriterierna i det första steget uppmanas att lämna in fullständiga ansökningar i det andra steget.

Om det i ansökningsomgången anges att bedömningen skall ske genom ett förfarande i två steg skall enbart de förslag som godkänns i det första steget, på grundval av en bedömning mot ett begränsat antal kriterier, genomgå fortsatt bedömning.

Sökande vars förslag inte antagits i något av stegen skall informeras om detta i enlighet med artikel 116.3 i budgetförordningen.

Varje steg i utvärderingsprocessen måste vara väl avgränsat från de föregående.

Samma dokument och information får inte krävas från de sökande flera gånger under samma process.”

c)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Utvärderingskommittén eller, där så är lämpligt, den behörige utanordnaren får uppmana en sökande att lägga fram ytterligare upplysningar eller att klargöra uppgifter i de styrkande handlingar som lagts fram i samband med ansökan, i synnerhet när det föreligger uppenbara fel i dessa.

Utanordnaren skall på lämpligt sätt registrera alla kontakter med de sökande under förfarandets gång.”

89.

Artikel 180.2 skall ändras på följande sätt:

a)

I andra stycket skall punkten a ersättas med följande:

”a)

Vid bidrag till åtgärder till ett belopp av 750 000 euro eller mera, om de sammanlagda ansökningarna om utbetalning uppgår till minst 325 000 euro.”

b)

I tredje stycket skall följande läggas till som led d:

”d)

mottagare av flera olika bidrag som har framlagt intyg eller motsvarande från oberoende tredje part som ger en motsvarande visshet om de kontrollsystem och metoder som används vid förberedelserna av deras ansökningar.”

90.

Följande skall införas som artikel 180a:

”Artikel 180a

Bidragsformer

(Artikel 108a i budgetförordningen)

1.   Gemenskapsbidrag som ges i den form som anges i artikel 108a.1 a i budgetförordningen skall beräknas på grundval av bidragsberättigande kostnader, vilka definieras såsom kostnader som faktiskt burits av mottagaren; en beräkning av kostnaderna skall också ingå i den preliminära budget som läggs fram tillsammans med förslaget och som ingår som en del av bidragsöverenskommelsen eller bidragsbeslutet.

2.   De enhetsbelopp som avses i artikel 108a.1 b i budgetförordningen skall genom ett övergripande bidrag täcka vissa av de kostnader som är nödvändiga för att genomföra en åtgärd eller för mottagarens administration under året, i enlighet med villkoren i avtalet och på grundval av en beräkning av dessa kostnader.

3.   Finansiering till schablonsats enligt artikel 108a.1 c i budgetförordningen skall täcka särskilda kategorier av utgifter som klart skall anges i förväg, antingen genom en förutfastställd procentsats eller enligt en standardtabell för kostnader per enhet.”

91.

Artikel 181 skall ersättas med följande:

”Artikel 181

Enhetsbelopp och finansiering till schablonsats

(Artikel 108a i budgetförordningen)

1.   Efter beslut av kommissionen får följande bidragsformer användas:

a)

Ett eller flera standardiserade enhetsbelopp, som vardera får uppgå till högst 25 000 euro; bidraget kan vara avsett att täcka en eller flera utgiftskategorier.

b)

I fråga om ersättningar för logi och dagtraktamenten vid tjänsteresor: finansiering till schablonsats, antingen på grundval av tabellen i bilagan till tjänsteföreskrifterna eller till en sats som fastställs på årsbasis av kommissionen.

Detta beslut skall i sådana fall gälla maximibeloppet av samtliga sådana utbetalningar för varje bidrag eller slag av bidrag.

2.   Där så är lämpligt får enhetsbelopp som överstiger 25 000 euro tillåtas genom grundrättsakten, där i så fall de faktiska maximibeloppen och villkoren för beviljandet av bidragen skall fastställas.

Kommissionen skall justera beloppen vartannat år, vilket skall ske på grundval av statistiska data eller liknande objektiva kriterier, i enlighet med artikel 165.2.

3.   Finansiering till schablonsats får också användas för att täcka indirekta kostnader hos mottagaren på upp till 7 % av de direkta kostnaderna, förutsatt att detta anges i bidragsöverenskommelsen eller beslutet om bidraget; denna möjlighet får dock inte utnyttjas om mottagaren också uppbär ett bidrag från gemenskapsbudgeten för administrationskostnader. Taket på 7 % får överskridas genom motiverat beslut från kommissionen.

4.   Bidragsöverenskommelsen eller bidragsbeslutet skall innehålla alla bestämmelser som krävs för att garantera att villkoren för beviljande av bidrag genom enhetsbelopp eller till schablonsats är uppfyllda.”

92.

Artikel 184 skall ersättas med följande:

”Artikel 184

Upphandling i samband med genomförandet

(Artikel 120 i budgetförordningen)

1.   Utan att detta påverkar tillämpningen av direktiv 2004/18/EG skall bidragsmottagarna – i de fall genomförandet av subventionerade åtgärder kräver en upphandling – anta det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt, dvs. det bästa anbudet med hänsyn till förhållandet mellan pris och kvalitet, och samtidigt se till att intressekonflikter undviks.

2.   Om genomförandet av de subventionerade åtgärderna kräver en upphandling där kontraktsvärdet överstiger 60 000 euro får utanordnaren kräva att mottagaren följer särskilda regler utöver dem som anges i punkt 1.

Dessa särskilda regler skall baseras på regler i budgetförordningen och anpassas till värdet på kontraktet i fråga, gemenskapsbidragets andel av den totala kostnaden för åtgärden samt de eventuella risker som föreligger. Reglerna i fråga skall ingå i bidragsöverenskommelsen eller bidragsbeslutet.”

93.

Följande skall införas som artikel 184a:

”Artikel 184a

Ekonomiskt stöd till tredje man

(Artikel 120.2 i budgetförordningen)

1.   Förutsatt att de mål och resultat som skall uppnås anges tillräckligt tydligt i de villkor som avses i artikel 120.2 b i budgetförordningen, skall marginalen för skönsmässiga bedömningar anses vara eliminerad om man i bidragsbeslutet eller bidragsöverenskommelsen också anger

a)

det lägsta och det högsta belopp i ekonomiskt bidrag som får betalas i bidrag till tredje man, samt kriterierna för hur det exakta beloppet skall fastställas,

b)

vilka typer av verksamhet som får omfattas av ett sådant bidrag, genom en fastställd förteckning.

2.   Vid tillämpningen av artikel 120.2 c i budgetförordningen skall det högsta belopp som en mottagare av gemenskapsbidrag får betala ut i bidrag till tredje man vara 100 000 euro, varvid varje enskild tredje man får tilldelas högst 10 000 euro.”

94.

I artikel 185 skall följande stycke läggas till:

”Rapporten över budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen skall vara fristående från de rapporter om budgetens genomförande som avses i artikel 121 i budgetförordningen”.

95.

I artikel 187 skall ”artikel 185” ersättas med ”artikel 121”.

96.

I artikel 207.1 skall ”artikel 185” ersättas med ”artikel 121”.

97.

I artikel 209.1 skall ”artikel 185” ersättas med ”artikel 121”.

98.

I artikel 210 skall ”artikel 185” ersättas med ”artikel 121”.

99.

I artikel 219.1 skall ”garantisektionen vid EUGFJ” ersättas med ”EGFJ”.

100.

I artikel 225 skall ”artikel 185” ersättas med ”artikel 121”.

101.

Rubriken på del II avdelning I skall ersättas med följande:

”AVDELNING I

(DEL II AVDELNING II I BUDGETFÖRORDNINGEN)

STRUKTURFONDERNA, SAMMANHÅLLNINGSFONDEN, EUROPEISKA FISKERIFONDEN OCH EUROPEISKA JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING”

102.

I artikel 228 skall ”strukturfonderna och Sammanhållningsfonden” ersättas med ”strukturfonderna, Sammanhållningsfonden, Europeiska fiskerifonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling”.

103.

I artikel 229 skall följande läggas till som punkt 7:

”7.   De beräknade beloppen för de inkomster som avses i artikel 160.1a i budgetförordningen skall översändas till räkenskapsföraren för registrering.”

104.

Artikel 232 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Innan en finansieringsöverenskommelse som avser decentraliserad förvaltning av en åtgärd får slutas skall den behörige utanordnaren – genom kontroller av dokument och på platsen – försäkra sig om att det förvaltnings- och kontrollsystem som mottagande tredjeland upprättat för att förvalta gemenskapsmedlen uppfyller villkoren i artikel 56 i budgetförordningen.”

b)

Punkt 2 skall ändras på följande sätt:

i)

Led a och b skall ersättas med följande:

”a)

garanterar att de kriterier som avses i artikel 56.1 och 56.2 i budgetförordningen iakttas,

b)

anger att i det fall minimikriterierna i artikel 56.1 och 56.2 i budgetförordningen inte längre är uppfyllda kommer kommissionen att avbryta eller helt avsluta genomförandet av överenskommelsen,”

ii)

I led c skall ”artikel 53.5” ersättas med ”artikel 53c”.

iii)

Led d skall ersättas med följande:

”d)

anger hur de mekanismer för finansiella korrigeringar som avses i artikel 53c i budgetförordningen och preciseras i artikel 42 i den här förordningen skall vara utformade, i synnerhet vad gäller systemet för inkassering av belopp genom avräkning i de fall genomförandet är helt decentraliserat.”

iv)

Följande led e skall läggas till:

”e)

reglerar formerna för offentliggörande av namn på mottagare av medel från gemenskapsbudgeten.”

c)

Följande punkt skall läggas till som punkt 3:

”3.   De bestämmelser som avses i punkt 2 e skall göra det obligatoriskt för det berörda tredjelandet att, på en särskilt avsedd och lätt tillgänglig plats på dess webbplats på Internet, offentliggöra de uppgifter som anges i artikel 169.2. Om ett sådant offentliggörande via Internet inte är möjligt skall uppgifterna offentliggöras på annat lämpligt sätt, till exempel i den nationella officiella tidningen.

Uppgifterna skall offentliggöras under det första halvåret efter det budgetår för vilket medlen tilldelades tredjelandet i fråga.

Tredjelandet skall meddela kommissionen på vilken Internetadress uppgifterna offentliggjorts, och en hänvisning till denna adress skall införas på den särskilt avsedda plats på EU-institutionernas webbplats på Internet som avses i artikel 169.1. Om uppgifterna offentliggjorts på något annat sätt skall tredjelandet förse kommissionen med alla nödvändiga detaljer om det medium som använts.”

105.

Följande skall införas som artikel 233a:

”Artikel 233a

Automatiskt återdragande av delade åtaganden som används i fleråriga program

(Artikel 166.3 i budgetförordningen)

1.   Vid beräkningen av automatiskt återdragande av åtaganden enligt artikel 166.3 a i budgetförordningen skall följande faktorer inte räknas med:

a)

Den del av de budgetmässiga åtagandena för vilken en utgiftsredovisning har gjorts men där ersättningen, per den 31 december år n + 3, antingen tillfälligt eller tills vidare avbrutits av kommissionen.

b)

Den del av de budgetmässiga åtagandena där ingen utgiftsredovisning eller utbetalning har kunnat ske på grund av force majeure som på ett avgörande sätt har påverkat genomförandet av programmet.

De nationella myndigheter som åberopar force majeure enligt punkt b i första stycket skall påvisa de direkta följderna för genomförandet av hela eller delar av programmet.

2.   Kommissionen skall i god tid informera mottagarländerna och de berörda myndigheterna om det finns risk för att automatiskt återdragande kan komma att tillämpas. Kommissionen skall också informera dem om vilket belopp som kan komma att dras tillbaka på grundval av de uppgifter som kommissionen har tillgång till. Mottagarlandet skall ha en tidsfrist på två månader från och med att denna information har mottagits för att godkänna beloppet i fråga eller för att framföra sina synpunkter. Kommissionen skall verkställa det automatiska återdragandet senast nio månader efter de tidpunkter som anges i artikel 166.3 a respektive b i budgetförordningen.

3.   Vid automatiskt återdragande skall kommissionens bidrag till det berörda programmet för det aktuella året minskas med det återdragna beloppet. Mottagarlandet skall då lägga fram en reviderad finansieringsplan, där minskningen om så är lämpligt kan fördelas mellan olika prioriteringar och åtgärder. Annars skall kommissionen proportionellt minska de belopp som tilldelats varje prioritering och åtgärd om så är lämpligt.”

106.

Artikel 237 skall ändras på följande sätt:

a)

Första stycket i punkt 1 skall ersättas med följande:

”När upphandling bedrivs av de upphandlande myndigheter som avses i artikel 167.1 a och b i budgetförordningen eller för dessa myndigheters räkning skall följande artiklar inte tillämpas: artiklarna 118–121 utom när det gäller definitionerna, artikel 122.3 och 122.4, artikel 123, artiklarna 126–129, artikel 131.3–6, artikel 139.2, artiklarna 140–146, artikel 148, artiklarna 151, 152 och 158a i denna förordning.”

b)

Punkt 3 skall utgå.

107.

I artikel 240 skall punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Meddelandet om tilldelning av kontrakt skall sändas när kontraktet undertecknas, utom om kontraktet, när det fortfarande är nödvändigt, belagts med sekretess, om fullgörandet av det måste åtföljas av särskilda säkerhetsåtgärder, om skyddet av Europeiska unionens vitala intressen så fordrar, om mottagarlandet kräver det eller om publiceringen av meddelandet inte bedöms vara lämplig.”

108.

I artikel 241.1 skall andra stycket ersättas med följande:

”Kontrakt vars värde är lägre än eller lika med 10 000 euro får tilldelas även om det bara föreligger ett anbud.”

109.

I artikel 242.1 skall följande led h läggas till:

”h)

Om kontraktet belagts med sekretess, om fullgörandet av det måste åtföljas av särskilda säkerhetsåtgärder, om skyddet av Europeiska unionens vitala intressen så fordrar eller om mottagarlandet kräver det.”

110.

Artikel 243.1 skall ändras på följande sätt:

a)

I led b skall beloppet ”30 000 euro” ersättas med ”60 000 euro”.

b)

Led c skall ersättas med följande:

”c)

Upphandlingar vars värde är lägre än 60 000 euro: förhandlat förfarande under konkurrens i den mening som avses i punkt 2.”

c)

Andra stycket skall ersättas med följande:

”Kontrakt vars värde är lägre än eller lika med 10 000 euro får tilldelas även om bara ett anbud lämnats.”

111.

I artikel 244.1 skall följande led f, g och h läggas till:

”f)

Om kontraktet belagts med sekretess, om fullgörandet av det måste åtföljas av särskilda säkerhetsåtgärder, om skyddet av Europeiska unionens vitala intressen så fordrar eller om mottagarlandet kräver det.

g)

Om det rör sig om kontrakt om leverans av varor som offererats och förvärvats på en varumarknadsplats.

h)

Vid kontrakt om inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationell lagstiftning.”

112.

I artikel 245.1 skall andra stycket ersättas med följande:

”Kontrakt vars värde är lägre än eller lika med 10 000 euro får tilldelas även om det bara föreligger ett anbud.”

113.

I artikel 246.1 första stycket skall följande läggas till som led e:

”e)

Om kontraktet belagts med sekretess, om fullgörandet av det måste åtföljas av särskilda säkerhetsåtgärder, om skyddet av Europeiska unionens vitala intressen så fordrar eller om mottagarlandet kräver det.”

114.

Artikel 253 skall ändras på följande sätt:

a)

I artikel 1 skall följande led e läggas till:

”e)

Fall där det ligger i gemenskapens intresse att vara den enda givarorganisationen, i synnerhet för att synliggöra gemenskapens insats.”

b)

Följande stycke skall läggas till i punkt 2:

”Det fall som avses i punkt 1 e skall motiveras uttryckligen i kommissionens finansieringsbeslut.”

115.

Artikel 258 skall ersättas med följande:

”Artikel 258

Delegering av befogenheter till interinstitutionella byråer

(Artiklarna 171 och 174a i budgetförordningen)

Varje institution är själv ansvarig när det gäller att ingå budgetmässiga åtaganden. Institutionerna får dock inom gränser och på villkor som de själva definierar delegera ansvaret för de följande leden i budgetförvaltningen till direktörerna för de europeiska interinstitutionella byråerna, bland annat det rättsliga åtagandet, kontrollen av utgifter, godkännande av utbetalningar och handläggning av inkomsttransaktioner.”

116.

Följande skall införas som artikel 258a:

”Artikel 258a

Särskilda regler för Publikationsbyrån

(Artiklarna 171 och 174a i budgetförordningen)

De institutioner som ger uppdrag åt Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (Publikationsbyrån) skall själva bestämma om sin policy för offentliggörande av handlingar.

Nettoinkomsterna från försäljning av publikationer skall föras in i inkomstredovisningen för den institution som författat dem och betraktas som en inkomst avsatt för särskilt ändamål i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.”

117.

Artikel 261 skall utgå.

118.

I del II skall följande avdelning VI införas:

”AVDELNING VI

(DEL II AVDELNING VII I BUDGETFÖRORDNINGEN)

EXPERTER”

119.

Följande skall införas som artikel 265a:

”Artikel 265a

Externa experter

(Artikel 179a i budgetförordningen)

1.   Vid belopp under de beloppsgränser som anges i artikel 158.1 a får externa experter anlitas enligt förfarandet i punkt 2 i denna artikel, i synnerhet för uppgifter som gäller bedömning av förslag och tekniskt bistånd.

2.   En uppmaning till intresseanmälan skall offentliggöras, i första hand i Europeiska unionens officiella tidning eller på den berörda institutionens webbplats på Internet, i syfte att garantera god spridning av informationen till potentiella kandidater och för att i ett följande skede kunna upprätta en förteckning över experter.

Den förteckning som upprättas efter uppmaningen till intresseanmälan skall bara vara giltig så länge som det fleråriga programmet pågår.

Alla intresserade kan lämna in sin ansökan när som helst under förteckningens giltighetsperiod, förutom under periodens sista tre månader.

3.   Externa experter får inte tas upp på den förteckning som avses i punkt 2 om de befinner sig i någon av de situationer som leder till uteslutning enligt artikel 93 i budgetförordningen.

4.   Endast de externa experter som tagits upp på förteckningen enligt punkt 2 får anlitas, och de skall väljas ut på grundval av sin kapacitet att utföra de uppgifter som avses i punkt 1, varvid principerna om icke-diskriminering, likabehandling och undvikande av intressekonflikter skall följas.”

120.

Artikel 269 skall ersättas med följande:

”Artikel 269

Decentraliserad förvaltning av stöd inför anslutningen

(Artikel 53c i budgetförordningen)

När det gäller det stöd inför anslutningen som avses i rådets förordning (EEG) nr 3906/89 (11) och rådets förordning (EG) nr 555/2000 (12) skall bestämmelserna om kontroller i artikel 35 inte påverka den decentraliserade förvaltning som redan genomförts tillsammans med de berörda kandidatländerna.

121.

I artikel 271 skall punkt 1 ersättas med följande:

”1.   De beloppsgränser och belopp som föreskrivs i artiklarna 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 175b, 180, 181, 182, 226, 241, 243, 245 och 250 skall aktualiseras vart tredje år på grundval av förändringar i gemenskapens konsumentprisindex.”

Artikel 2

För de upphandlingsförfaranden och förfaranden för beviljande av bidrag som inletts före den 1 maj 2007 skall de regler tillämpas som gällde då förfarandena inleddes.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2007.

Dock skall punkt 45 d i artikel 1 tillämpas från och med den 1 januari 2008 och punkt 59 i artikel 1 från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2007.

På kommissionens vägnar

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).

(2)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1248/2006 (EUT L 227, 19.8.2006, s. 3).

(3)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.

(4)  EUT L 310, 9.11.2006, s. 1.

(5)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.”

(6)  EGT C 316, 27.11.1995, s. 48.

(7)  EGT C 195, 25.6.1997, s. 1.

(8)  EGT L 351, 29.12.1998, s. 1.

(9)  EGT L 166, 28.6.1991, s. 77.”

(10)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 3.”

(11)  EGT L 375, 23.12.1989, s. 11.

(12)  EGT L 68, 16.3.2000, s. 3.”