Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

27.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/9


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1525/2007

av den 17 december 2007

om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 279,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av revisionsrättens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (1) fastställs bland annat regler för finansiering av politiska partier på europeisk nivå ur Europeiska unionens allmänna budget.

(2)

I artikel 12 i förordning (EG) 2004/2003 föreskrivs att Europaparlamentet ska offentliggöra en rapport om tillämpningen av denna förordning, inbegripet – när så är lämpligt – eventuella ändringar av finansieringssystemet.

(3)

Europaparlamentet ansåg i sin resolution av den 23 mars 2006 om europeiska politiska partier (2) att förordning (EG) nr 2004/2003, mot bakgrund av erfarenheter som vunnits sedan den trädde i kraft 2004, bör förbättras på ett antal punkter.

(4)

De regler som styr finansieringen av politiska partier på europeisk nivå bör anpassas så att de tar bättre hänsyn till de särskilda villkor enligt vilka de politiska partierna arbetar. Till dessa villkor hör förändrade politiska utmaningar och dagordningar som innebär budgetkonsekvenser som de politiska partierna inte kan förutse vid upprättandet av sina årliga arbetsprogram och budgetar. I detta syfte bör begränsade möjligheter införas till överföring av finansiering från ett år till det första kvartalet följande år.

(5)

För att stärka partiernas möjligheter till långsiktig finansiell planering och ta hänsyn till finansieringsbehoven som varierar från ett år till ett annat samt för att stärka incitamenten för partierna att inte vara beroende av offentliga medel enbart, bör politiska partier på europeisk nivå tillåtas att etablera begränsade finansiella reserver som baseras på egna medel från andra källor än Europeiska unionens allmänna budget. Ovannämnda avvikelser från regeln att bidrag inte får leda till vinst bör vara ett undantag och bör inte utgöra något prejudikat.

(6)

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (3) bör ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska läggas till artikel 109 i förordning (EG) nr 1605/2002:

”4.   Om ett politiskt parti på europeisk nivå har intäkter som överstiger utgifterna vid slutet av det budgetår för vilket det mottagit ett bidrag till administrationskostnader, kan en del av överskottet upp till 25 % av de totala intäkterna för det året, med avvikelse från regeln i punkt 2 om att bidrag inte får leda till vinst, föras över till följande år förutsatt att det används före slutet av det första kvartalet följande år.

I syfte att kontrollera att regeln om att bidrag inte får leda till vinst följs, ska egna medel – särskilt donationer och medlemsavgifter som har lagts samman i de årliga transaktionerna inom ett politiskt parti på europeisk nivå – som överstiger de 15 % av de stödberättigande kostnaderna som mottagaren står för, inte tas med i beräkningen.

Andra stycket ska inte tillämpas om ett politiskt parti på europeisk nivå har finansiella reserver som överstiger 100 % av partiets genomsnittliga årsintäkt.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2007.

På rådets vägnar

J. SILVA

Ordförande


(1)  EUT L 297, 15.11.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1524/2007 (se sidan 5 i detta nummer av EUT).

(2)  EUT C 292 E, 1.12.2006, s. 127.

(3)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).