Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

24.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 348/130


RÅDETS BESLUT 2008/976/RIF

av den 16 december 2008

om det europeiska rättsliga nätverket

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 31 och 34.2 c,

med beaktande av initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Det europeiska rättliga nätverket inrättades genom rådets gemensamma åtgärd 98/428/RIF (2) och har visat sig användbart i underlättandet av det straffrättsliga samarbetet.

(2)

Enligt artikel 6 i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (3), ges ömsesidig rättslig hjälp i form av direkta kontakter mellan de behöriga rättsliga myndigheterna. Denna decentralisering av ömsesidig rättslig hjälp tillämpas i dag i stor omfattning.

(3)

Principen om ömsesidigt erkännande av beslut i straffrättsliga ärenden genomförs successivt. Detta bekräftar inte bara principen om direkta kontakter mellan behöriga rättsliga myndigheter, utan påskyndar också förfarandena och gör dem fullt ut rättsliga.

(4)

Förändringarna av det rättsliga samarbetet fick genom utvidgningen av Europeiska unionen 2004 och 2007 ökade konsekvenser. Som en följd av denna utveckling har det europeiska rättsliga nätverket blivit ännu nödvändigare än när det skapades och det bör därför förstärkas.

(5)

Eurojust inrättades genom rådets beslut 2002/187/RIF (4) för att förbättra samordning och samarbete mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna. I beslut 2002/187/RIF föreskrivs att Eurojust ska upprätthålla nära förbindelser med det europeiska rättsliga nätverket, grundade på samråd och komplementaritet.

(6)

Eurojust och det europeiska rättsliga nätverket har samexisterat under fem år, vilket visat att båda strukturerna behövs men också att deras inbördes förhållande behöver klargöras.

(7)

Detta beslut bör inte på något sätt tolkas som att det påverkar det oberoende som kontaktpunkterna kan åtnjuta enligt nationell lag.

(8)

Det är nödvändigt att stärka det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna och tillåta kontaktpunkter inom det europeiska rättsliga nätverket och Eurojust att för detta ändamål kommunicera, närhelst det är nödvändigt, direkt och på ett effektivare sätt genom en säker telekommunikationsförbindelse.

(9)

Gemensam åtgärd 98/428/RIF bör därför upphävas och ersättas med detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande

Det nätverk av rättsliga kontaktpunkter som inrättades mellan medlemsstaterna enligt gemensam åtgärd 98/428/RIF (nedan kallat det europeiska rättsliga nätverket), ska fortsätta att verka enligt bestämmelserna i detta beslut.

Artikel 2

Sammansättning

1.   Det europeiska rättsliga nätverket ska, med beaktande av konstitutionella bestämmelser, rättsliga traditioner och varje medlemsstats interna struktur, bestå av centralmyndigheter som ansvarar för internationellt rättsligt samarbete och de rättsliga myndigheter eller andra behöriga myndigheter som har särskilt ansvar inom ramen för det internationella samarbetet.

2.   En eller flera kontaktpunkter ska inrättas i varje medlemsstat i enlighet med interna regler och intern ansvarsfördelning, på ett sätt som säkerställer att hela territoriet täcks effektivt.

3.   Varje medlemsstat ska bland kontaktpunkterna utse en nationell kontaktperson för det europeiska rättsliga nätverket.

4.   Varje medlemsstat ska utse en kontaktperson för det europeiska rättsliga nätverkets verktyg.

5.   Varje medlemsstat ska se till att dess kontaktpunkter har uppgifter som är kopplade till rättsligt samarbete i brottmål och, med tanke på att det är nödvändigt att kunna kommunicera med kontaktpunkterna i övriga medlemsstater, har adekvata kunskaper i ett av Europeiska unionens språk utöver modersmålet.

6.   Om de sambandspersoner som avses i rådets gemensamma åtgärd 96/277/RIF av den 22 april 1996 om en ordning för utbyte av sambandspersoner för att förbättra det rättsliga samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater (5) har utsetts i en av medlemsstaterna och har uppgifter som motsvarar dem som enligt artikel 4 i detta beslut åligger kontaktpunkterna, ska de av den medlemsstat som i varje enskilt fall utnämner en sambandsperson i enlighet med förfaranden som ska fastställas av den medlemsstaten, knytas till det europeiska rättsliga nätverket och till den säkra telekommunikationsförbindelsen enligt artikel 9 i detta beslut.

7.   Kommissionen ska utse en kontaktpunkt för de områden som ligger inom dess ansvarsområde.

8.   Det europeiska rättsliga nätverket ska ha ett sekretariat med ansvar för nätverkets administration.

Artikel 3

Nätverkets uppgifter

Det europeiska rättsliga nätverket ska särskilt ha följande tre uppgifter:

a)

Det ska göra det lättare att upprätta lämpliga kontakter mellan kontaktpunkterna i de olika medlemsstaterna, så att uppgifterna enligt artikel 4 kan genomföras.

b)

Det ska organisera regelbundna möten mellan medlemsstaternas företrädare i enlighet med de förfaranden som anges i artiklarna 5 och 6.

c)

Det ska kontinuerligt lämna en viss mängd uppdaterad bakgrundsinformation, särskilt med hjälp av ett därför avpassat telekommunikationsnät, i enlighet med de förfaranden som anges i artiklarna 7, 8 och 9.

Artikel 4

Kontaktpunkternas uppgifter

1.   Kontaktpunkterna ska vara aktiva mellanhänder med uppgift att underlätta medlemsstaternas rättsliga samarbete, särskilt i arbetet med att bekämpa olika slag av grov brottslighet. De ska vara tillgängliga för att göra det möjligt för lokala rättsliga myndigheter och andra behöriga myndigheter i deras egna medlemsstater, kontaktpunkter i de andra medlemsstaterna och lokala rättsliga och andra behöriga myndigheter i de andra medlemsstaterna att upprätta de mest lämpliga direkta kontakterna.

På grundval av en överenskommelse mellan de berörda förvaltningarna får de vid behov besöka andra medlemsstaters kontaktpunkter.

2.   Kontaktpunkterna ska tillhandahålla nödvändig rättslig och praktisk information åt de lokala rättsliga myndigheterna i den egna medlemsstaten, kontaktpunkterna i de andra medlemsstaterna och de lokala rättsliga myndigheterna i de andra medlemsstaterna, så att de kan upprätta en ändamålsenlig framställning om rättsligt samarbete eller för att förbättra det rättsliga samarbetet i allmänhet.

3.   Kontaktpunkterna ska på sina respektive nivåer och, när så är lämpligt, i samarbete med det europiska nätverket för rättslig utbildning engageras i och främja anordnandet av utbildning i rättsligt samarbete för de behöriga myndigheterna i sin medlemsstat.

4.   Den nationella kontaktpersonen ska, förutom sina uppgifter som en kontaktpunkt enligt punkterna 1–3, särskilt

a)

i sin medlemsstat ansvara för frågor rörande nätverkets interna sätt att fungera, inklusive samordningen av framställningar om information och de svar som lämnas av de behöriga nationella myndigheterna,

b)

vara huvudansvarig för kontakterna med det europeiska rättsliga nätverkets sekretariat och delta i de möten som avses i artikel 6,

c)

på anmodan avge ett yttrande vid utnämningen av nya kontaktpunkter.

5.   Kontaktpersonen för det europeiska rättsliga nätverkets verktyg, vilken också får vara en kontaktpunkt enligt punkterna 1–4, ska se till att den information enligt artikel 7 som avser dennes medlemsstat lämnas och uppdateras i enlighet med artikel 8.

Artikel 5

Syfte med och platser för kontaktpunkternas plenarmöten

1.   Syftet med plenarmötena i det europeiska rättsliga nätverket, till vilka minst tre kontaktpunkter per medlemsstat ska inbjudas, ska vara att

a)

göra det möjligt för kontaktpunkterna att lära känna varandra och utbyta erfarenheter, särskilt i fråga om nätverkets sätt att fungera,

b)

tillhandahålla ett forum för diskussioner om de praktiska och rättsliga problem som medlemsstaterna ställs inför inom ramen för det rättsliga samarbetet, särskilt vid genomförandet av de åtgärder som Europeiska unionen beslutar om.

2.   Relevanta erfarenheter som görs inom det europeiska rättsliga nätverket ska vidarebefordras till rådet och kommissionen, så att de kan utgöra en grund för diskussioner om eventuella lagändringar och praktiska förbättringar inom internationellt rättsligt samarbete.

3.   Möten enligt punkt 1 ska anordnas regelbundet och minst tre gånger per år. En gång per år får mötet hållas i rådets lokaler i Bryssel eller i Eurojusts lokaler i Haag. Två kontaktpunkter per medlemsstat ska inbjudas till möten i rådets och Eurojusts lokaler.

Andra möten får hållas i medlemsstaterna, så att alla medlemsstaters kontaktpunkter kan möta andra myndigheter i värdlandet än dess kontaktpunkter och besöka sådana särskilda organ i den staten som ansvarar för internationellt rättsligt samarbete eller kampen mot vissa former av grov brottslighet. Kontaktpunkterna deltar i dessa möten på egen bekostnad.

Artikel 6

Möten mellan kontaktpersonerna

1.   De nationella kontaktpersonerna för det europeiska rättsliga nätverket ska sammanträda på ad hoc-basis, minst en gång per år och när medlemmarna anser att det är lämpligt, på inbjudan av den nationella kontaktpersonen för den medlemsstat som utövar ordförandeskapet i rådet, vilken även ska beakta medlemsstaternas önskemål om att de nationella kontaktpersonerna ska sammanträda. Vid dessa möten ska särskilt administrativa frågor i anslutning till nätverket diskuteras.

2.   Kontaktpersonerna för det europeiska rättsliga nätverkets verktyg ska sammanträda på ad hoc-basis, minst en gång per år och när medlemmarna anser att det är nödvändigt, på inbjudan av kontaktpersonen för det europeiska rättsliga nätverkets verktyg i den medlemsstat som utövar ordförandeskapet i rådet. Mötet ska behandla de frågor som anges i artikel 4.5.

Artikel 7

Innehåll i den information som sprids i det europeiska rättsliga nätverket

Det europeiska rättsliga nätverkets sekretariat ska göra följande information tillgänglig för kontaktpunkter och behöriga rättsliga myndigheter:

a)

Fullständiga uppgifter om kontaktpunkterna i varje medlemsstat och vid behov en förklaring av deras ansvar på nationell nivå.

b)

Ett informationstekniskt hjälpmedel som gör det möjligt för den begärande eller utfärdande myndigheten i en medlemsstat att identifiera den behöriga myndighet i en annan medlemsstat som ska ta emot och verkställa dess framställning om samt beslut om rättsligt samarbete, inbegripet instrument som ger verkan åt principen om ömsesidigt erkännande.

c)

Kortfattad rättslig och praktisk information om de rättsliga och processuella systemen i medlemsstaterna.

d)

Relevanta rättsliga instrument och, för gällande konventioner, förklaringar och reservationer.

Artikel 8

Uppdatering av information

1.   Den information som sprids inom det europeiska rättsliga nätverket ska uppdateras löpande.

2.   Det åligger varje enskild medlemsstat att kontrollera att uppgifterna i systemet är riktiga och att informera det europeiska rättliga nätverkets sekretariat så snart som uppgifter som rör någon av de fyra punkter som avses i artikel 7 behöver ändras.

Artikel 9

Telekommunikationsverktyg

1.   Det europeiska rättsliga nätverkets sekretariat ska säkerställa att den information som lämnas enligt artikel 7 görs tillgänglig på en webbplats som uppdateras löpande.

2.   Den säkra telekommunikationsförbindelsen ska installeras för det operativa arbete som utförs av kontaktpunkterna i det europeiska rättsliga nätverket. Installationen av den säkra telekommunikationsförbindelsen ska belasta Europeiska unionens allmänna budget.

Installationen av den säkra telekommunikationsförbindelsen ska möjliggöra överföring av uppgifter och framställningar om rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna.

3.   Den säkra telekommunikationsförbindelse som avses i punkt 2 får också utnyttjas för den operativa verksamhet som bedrivs av Eurojusts nationella kontaktpersoner, Eurojusts nationella kontaktpersoner för frågor som rör terrorism, Eurojusts nationella medlemmar samt sambandspersoner utsedda av Eurojust. Den får anslutas till det ärendehanteringssystem i Eurojust som avses i artikel 16 i beslut 2002/187/RIF.

4.   Ingenting i denna artikel ska tolkas så att det påverkar direkta kontakter mellanbehöriga rättsliga myndigheter enligt vad som föreskrivs i instrumenten om rättsligt samarbete, exempelvis artikel 6 i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater.

Artikel 10

Förbindelser mellan det europeiska rättsliga nätverket och Eurojust

Det europeiska rättsliga nätverket och Eurojust ska upprätthålla nära förbindelser med varandra, grundade på samråd och komplementaritet, särskilt mellan kontaktpunkterna i en medlemsstat och Eurojusts nationella medlem i samma medlemsstat samt de nationella kontaktpersonerna för det europeiska rättsliga nätverket och Eurojust. För att kunna säkerställa ett effektivt samarbete ska följande åtgärder vidtas:

a)

Det europeiska rättsliga nätverket ska göra den centraliserade information som avses i artikel 7 i detta beslut och den säkra telekommunikationsförbindelse som installeras enligt artikel 9 tillgänglig för Eurojust.

b)

Kontaktpunkterna i det europeiska rättsliga nätverket ska från fall till fall informera sin egen nationella medlem om samtliga fall som de anser att Eurojust har bättre förutsättningar att hantera.

c)

Eurojusts nationella medlemmar får på inbjudan av det europeiska rättsliga nätverket delta i dess möten.

Artikel 11

Budget

För att det europeiska rättsliga nätverket ska kunna utföra sina uppgifter ska Eurojusts budget innehålla ett avsnitt som rör verksamheten vid det europeiska rättsliga nätverkets sekretariat.

Artikel 12

Territoriell tillämpning

Förenade kungariket ska skriftligen meddela rådets ordförande när det önskar tillämpa rådets beslut på Kanalöarna och Isle of Man. Ett beslut om en sådan begäran ska fattas av rådet.

Artikel 13

Utvärdering av det europeiska rättsliga nätverkets verksamhet

1.   Det europeiska rättsliga nätverket ska vartannat år från den 24 december 2008, lämna en rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om sin verksamhet och förvaltning.

2.   Det europeiska rättsliga nätverket får i rapporten enligt punkt 1 också påpeka alla eventuella problem inom Europeiska unionens straffrättsliga politik som har framkommit genom nätverkets verksamhet och får också lägga fram förslag till förbättringar av det straffrättsliga samarbetet.

3.   Det europeiska rättsliga nätverket får också lämna eventuella rapporter eller annan information om sinverksamhet som rådet begär.

4.   Rådet ska vart fjärde år från den 24 december 2008 göra en bedömning av verksamheten i det europeiska rättsliga nätverket på grundval av en rapport som utarbetas av kommissionen i samarbete med det europeiska rättsliga nätverket.

Artikel 14

Upphävande av gemensam åtgärd 98/428/RIF

Gemensam åtgärd 98/428/RIF ska upphöra att gälla.

Artikel 15

Verkan

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2008.

På rådets vägnar

R. BACHELOT-NARQUIN

Ordförande


(1)  Yttrande avgivet den 2 september 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 191, 7.7.1998, s. 4.

(3)  EGT C 197, 12.7.2000, s. 3.

(4)  EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

(5)  EGT L 105, 27.4.1996, s. 1.