Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31970L0373.pdf

31970L0373

Rådets direktiv 70/373/EEG av den 20 juli 1970 om införande av gemenskapsmetoder för provtagning och analys vid den officiella foderkontrollenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 170 , 03/08/1970 s. 0002 - 0003

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 3 s. 0061

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1970(II) s. 0471

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 3 s. 0061

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1970(II) s. 0535

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 5 s. 0156

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 4 s. 0016

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 4 s. 0016RÅDETS DIREKTIV av den 20 juli 1970 om införande av gemenskapsmetoder för provtagning och analys vid den officiella foderkontrollen (70/373/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Produktion, marknadsföring och användning av foder är av största betydelse inom Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Inom jordbruket är husdjursproduktionen till stor del beroende av att lämpligt foder av god kvalitet används.

En förutsättning för att kunna öka produktiviteten inom jordbruket är att det finns föreskrifter om foder.

Införandet av gemenskapsåtgärder som rör kvaliteten på och sammansättningen av de foder som används inom Europeiska ekonomiska gemenskapen gör det nödvändigt med enhetliga metoder för provtagning och analys som skall användas av myndigheterna i medlemsstaterna då de utför officiella kontroller.

Dessutom måste samma metoder för provtagning och analys användas inom hela gemenskapen vid kontroll av att fodret motsvarar ännu gällande nationella normer.

Vissa medlemsstater tillämpar redan officiella metoder för provtagning och analys som i viss utsträckning skiljer sig åt i fråga om grundprinciperna. Dessa metoder påverkar direkt upprättandet av en fungerande gemensam marknad och bör därför harmoniseras.

Upprättandet av enhetliga metoder är uteslutande en verkställighetsåtgärd av teknisk och vetenskaplig natur. Ett snabbt förfarande krävs för att utveckla, förbättra och utvidga dessa metoder. För att underlätta införandet av dessa åtgärder bör beslut fattas om ett förfarande som upprättar ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom en ständig foderkommitté.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den officiella foderkontroll som syftar till att pröva överensstämmelsen med de krav som fastlagts i lagar och andra författningar om kvalitet och sammansättning av foder utförs enligt de gemenskapsmetoder för provtagning och analys som skall upprättas genom de direktiv som avses i artikel 2.

Artikel 2

De metoder som avses i artikel 1 skall upprättas genom direktiv enligt det förfarande som fastställs i artikel 3 med hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg och beprövade metoder.

I direktiven skall lämpliga tidsgränser anges för när dessa metoder skall ha införts i nationella bestämmelser.

Artikel 3

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till Ständiga foderkommittén (nedan kallad "kommittén"), som inrättats genom rådets beslut av den 20 juli 1970(1), antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av tolv röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 4

Bestämmelserna i artikel 3 skall tillämpas under arton månader räknat från och med den dag då en fråga först hänsköts till kommittén antingen enligt artikel 3.1 eller enligt någon annan motsvarande bestämmelse.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom ett år efter dagen för anmälan. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 juli 1970.

På rådets vägnar

W. SCHEEL

Ordförande

(1) EGT nr L 170, 3.8.1970, s. 1.