Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31974L0063.pdf

31974L0063

Rådets direktiv av 74/63/EEG den 17 december 1973 om fastställande av tillåtna maximihalter av främmande ämnen och produkter i djurfoder9 /* Kodifierad version CF 399L0029 */Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 038 , 11/02/1974 s. 0031 - 0036

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 10 s. 0136

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 7 s. 0151

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 7 s. 0151

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 5 s. 0196

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 5 s. 0196RÅDETS DIREKTIV av den 17 december 1973 om fastställande av tillåtna maximihalter av främmande ämnen och produkter i djurfoder (74/63/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Husdjursproduktionen är av stor betydelse för jordbruket inom gemenskapen. Att lämpligt foder av god kvalitet används är en viktig förutsättning för att denna verksamhet skall ge tillfredsställande resultat.

För att produktiviteten inom jordbruket skall öka är det viktigt att det finns bestämmelser om foder.

Foder innehåller ofta främmande ämnen eller produkter som kan utgöra en fara för djurs hälsa eller, på grund av att de förekommer i produkter från husdjursproduktionen, äventyra människors hälsa.

Att helt förhindra förekomsten av ämnena och produkterna i fråga låter sig inte göras. Det är dock viktigt att halten av dem i foder begränsas så att icke önskvärda och skadliga effekter förhindras. För närvarande är det inte möjligt att föreskriva maximihalter som är lägre än de som kan upptäckas med de analysmetoder som skall fastställas för gemenskapen.

Främmande ämnen och produkter får endast finnas i foder på de villkor som anges i detta direktiv och får inte användas på något annat sätt vid utfodring av djur.

Medlemsstaterna bör dock fortfarande ha möjlighet att på vissa villkor tillåta foder med högre halter av främmande ämnen och produkter än de som fastställs i bilagan till detta direktiv.

De bestämmelser som hittills har införts för maximihalter av främmande ämnen och produkter i foder i medlemsstaternas lagar och andra författningar skiljer sig åt i fråga om grundprinciperna. Därigenom påverkar de direkt förutsättningarna för en fungerande gemensam marknad och bör därför harmoniseras.

Medlemsstaterna bör behålla sin möjlighet att, om människors eller djurs hälsa sätts i fara, tillfälligt sänka de fastställda maximihalterna, fastställa maximihalter för andra ämnen eller produkter eller förbjuda förekomsten av sådana ämnen eller produkter i foder.

För att ingen medlemsstat skall kunna missbruka denna möjlighet skall eventuella beslut om ändringar av bilagan till detta direktiv grundas på stödjande dokumentation och fattas genom ett brådskande gemenskapsförfarande.

För att anpassa de tekniska föreskrifter som fastställs i bilagan med hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen är det av vikt att införa ett ändamålsenligt gemenskapsför- farande.

Tredje lands föreskrifter som avser främmande ämnen och produkter kan skilja sig från dem som fastställs i detta direktiv. Därför bör medlemsstaterna tillåtas göra avsteg från föreskrifterna i direktivet vid export av foder till tredje land.

För att se till att de krav som fastställs i fråga om främmande ämnen och produkter är uppfyllda då foder saluförs måste medlemsstaterna vidta lämpliga kontrollåtgärder.

Foder som uppfyller dessa krav får, i fråga om halten av främmande ämnen och produkter, endast omfattas av de försäljningsbegränsningar som beslutas om i detta direktiv.

För att underlätta genomförandet av de föreslagna åtgärderna bör ett förfarande fastställas som åstadkommer ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga foderkommittén som inrättades genom rådets beslut av den 20 juli 1970(3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller fastställande av högsta tillåtna halter av främmande ämnen och produkter i foder enligt förteckningen i bilagan.

2. Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av bestämmelser som gäller:

a) fodertillsatser,

b) försäljning av foder,

c) fastställande av högsta tillåtna halter av rester av bekämpningsmedel på och i produkter som är avsedda som djurfoder.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a) foder: organiska eller oorganiska ämnen, som används var för sig eller i blandning med varandra med eller utan tillsatser för oral utfodring av djur,

b) oblandade foder: vegetabiliska och animaliska produkter av skilda slag i naturligt tillstånd, färska eller konserverade, och deras produkter i industriellt bearbetad form samt organiska och oorganiska ämnen av skilda slag som i sig är avsedda för oral utfodring av djur,

c) dagsbehov (dagsgiva): genomsnittlig, sammanlagd kvantitet foder, beräknat på 12 % vattenhalt, som dagligen krävs för att ett djur av en viss art och ålder inom en bestämd produktionsform skall få sitt totala näringsbehov tillfredsställt,

d) helfoder: foderblandningar som genom sin sammansättning ensamma kan tillgodose ett dagsbehov,

e) tillskottsfoderblandning: foderblandningar med hög halt av vissa ämnen som genom sin sammansättning inte täcker dagsbehovet utan att kompletteras med annat foder.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall utfärda föreskrifter om att de ämnen och produkter som upptas i bilagan endast skall tillåtas på de villkor som anges där.

2. Medlemsstaterna kan tillåta att de maximihalter i foder som fastställs i bilagan får överskridas

- om fodret endast är avsett att levereras till erkända tillverkare och efter blandning kommer att motsvara de krav som anges i bilagan, och

- om det genom tillämpliga indikationer kan visas att varje annan användning är utesluten.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall utfärda föreskrifter om att tillskottsfoderblandningar, i den mån de inte omfattas av särskilda bestämmelser, efter utspädning enligt hanteringsanvisningarna inte får innehålla halter av de ämnen och produkter som upptas i detta direktiv som överstiger dem som fastställts för helfoder.

Artikel 5

1. Om en medlemsstat anser att en maximihalt som fastställs i bilagan eller ett ämne eller en produkt som inte tas upp i den utgör en fara för djurs eller människors hälsa, kan denna medlemsstat tillfälligt begränsa halten, fastställa en maximihalt eller förbjuda förekomsten av ämnet eller produkten i foder. Medlemsstaten skall utan dröjsmål underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om de åtgärder som har vidtagits och samtidigt ange skälen till dem.

2. Enligt det förfarande som fastställs i artikel 10 skall ett omedelbart beslut fattas om eventuell ändring av bilagan. Så länge inget beslut har fattats av rådet eller kommissionen kan medlemsstaten fortsätta att tillämpa de beslutade åtgärderna.

Artikel 6

De ändringar som skall göras av bilagan på grund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 9.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall se till att foder som motsvarar bestämmelserna i detta direktiv inte omfattas av några ytterligare handelsbegränsningar i fråga om förekomsten av främmande ämnen och produkter.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att foder kontrolleras officiellt, åtminstone genom stickprovsundersökning, för att fastställa om de villkor som anges i detta direktiv är uppfyllda.

2. Medlemsstaterna skall meddela namnen på de myndigheter som har utsetts att utföra denna kontroll till de övriga medlemsstaterna och kommissionen.

Artikel 9

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat, utan dröjsmål hänskjuta ärendet till Ständiga foderkommittén, nedan kallad "kommittén".

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster.

4. Kommissionen skall själv anta förslaget och genast verkställa det om det är förenligt med yttrandet från kommit- tén. Om det inte är förenligt med yttrandet från kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas och verkställa dem utan dröjsmål, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 10

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom två dagar. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster.

4. Kommissionen skall själv anta förslaget och genast verkställa det om det är förenligt med yttrandet från kommit- tén. Om det inte är förenligt med yttrandet från kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas och verkställa dem utan dröjsmål, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 11

Medlemsstaterna skall ha rätt att frångå bestämmelserna i detta direktiv i fråga om foder som är avsett för export till tredje land.

Artikel 12

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författ- ningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv den 1 januari 1976 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 13

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 1973.

På rådets vägnar

I. NØRGAARD

Ordförande

(1) EGT nr C 10, 5.2.1972, s. 35.

(2) EGT nr C 4, 20.1.1972, s. 3.

(3) EGT nr L 170, 3.8.1970, s. 1.

BILAGA

>Plats för tabell>