Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31976D0791.pdf

31976D0791

76/791/EEG: Kommissionens beslut av den 24 september 1976 om inrättandet av en vetenskaplig foderkommittéEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 279 , 09/10/1976 s. 0035 - 0036

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 7 s. 0192

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 16 s. 0140

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 7 s. 0192

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 11 s. 0055

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 11 s. 0055KOMMISSIONENS BESLUT av den 24 september 1976 om inrättandet av en vetenskaplig foderkommitté (76/791/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av följande:

Utarbetandet av och ändringarna i de gemensamma bestämmelserna om sammansättning, framställning, förpackning och märkning av foder kräver undersökning av vetenskapliga och tekniska problem, särskilt beträffande uppfödning, djurskydd och djurhälsa samt den allmänna och hygieniska kvaliteten hos produkter av animaliskt ursprung.

En lösning på dessa problem kräver medverkan av högt kvalificerade vetenskapsmän på de i artikel 2 nämnda områdena och på områden besläktade med dessa.

Kontakten med sådana grupper bör främjas genom inrättandet av en kommitté av rådgivande natur under kommissionens överinseende.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommittén upprättar en vetenskaplig foderkommitté, hädanefter kallad "kommittén".

Artikel 2

1. Kommittén kan rådfrågas av kommissionen om vetenskapliga och tekniska frågor som rör djurhälsa och foder samt den allmänna och hygieniska kvaliteten hos produkter av animaliskt ursprung.

Kommittén kan särskilt rådfrågas om frågor rörande fodersammansättning, om sådan behandling som kan leda till en förändring av sammansättningen, om tillsatser samt ämnen och produkter som anses inte önskvärda i foder.

2. Kommittén kan rikta kommissionens uppmärksamhet på alla frågor av denna art.

Artikel 3

Kommittén skall bestå av högst 15 medlemmar.

Artikel 4

Medlemmarna i kommittén skall utses av kommissionen bland högt kvalificerade vetenskapsmän med kompetens inom de områden som avses i artikel 2.

Artikel 5

Kommittén skall välja en ordförande och två vice ordförande bland sina ledamöter. Valet skall ske med enkel majoritet av medlemmarna.

Artikel 6

1. Kommitténs medlemmar, ordförande och vice ordförande skall utses på tre år. Deras mandat får förnyas. Kommitténs ordförande och vice ordförande får dock inte väljas om omedelbart efter att ha innehaft posten under två treårsperioder i följd. De skall inte ersättas för sitt arbete.

Efter utgången av de tre åren skall kommittémedlemmarna, dess ordförande och vice ordförande sitta kvar till dess de ersatts eller till dess deras mandat förnyas.

2. Ifall en ledamot, ordföranden eller en av vice ordförandena i kommittén inte är i stånd att utöva sitt uppdrag eller avgår på egen begäran, byts han ut under återstoden av mandatperioden enligt det förfarande som anges i artikel 4 respektive artikel 5, allt efter omständigheterna.

Artikel 7

1. Kommittén får inrätta arbetsgrupper bland sina medlemmar.

2. Arbetsgrupperna skall ha till uppgift att rapportera till kommittén om de uppgifter de åläggs av denna.

Artikel 8

1. Kommittén och dess arbetsgrupper skall sammankallas av en representant för kommissionen.

2. Kommissionens representant och eventuellt berörda övriga befattningshavare hos kommissionen skall delta i kommitténs och dess arbetsgruppers möten.

3. Kommissionens representant får bjuda in personer som är särskilt kompetenta inom det ärende som skall behandlas att delta i mötena.

4. Kommissionen skall tillhandahålla sekretariatstjänster åt kommittén och dess arbetsgrupper.

Artikel 9

1. Kommittén skall behandla ärenden om vilka kommissionen har begärt ett yttrande.

Kommissionens representant får, när han begär ett yttrande, bestämma en tidsfrist för yttrandet.

2. Om kommittén är enhällig om det yttrande som skall avges, skall kommittén utarbeta gemensamma slutsatser. I brist på enhällighet upptas de olika ståndpunkter som framförts under förhandlingarna i en rapport som utarbetas under kommissionsrepresentantens ansvar.

Artikel 10

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 214 i fördraget, har kommitténs medlemmar tystnadsplikt beträffande uppgifter som har kommit till deras kännedom genom arbetet i kommittén eller i arbetsgrupperna, om kommissionens representant underrättar dem om att det begärda yttrandet eller den uppkomna frågan är av förtrolig natur.

I sådana fall får endast kommittémedlemmar och företrädare för kommissionens avdelningar närvara vid mötena.

Artikel 11

Detta beslut kan senare ändras av kommissionen mot bakgrund av vunna erfarenheter.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 1976.

På kommissionens vägnar

P. J. LARDINOIS

Ledamot i kommissionen