Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 77/101/EEG av den 23 november 1976 om saluföring av foderråvarorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 032 , 03/02/1977 s. 0001 - 0031

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 8 s. 0076

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 17 s. 0081

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 8 s. 0076

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 11 s. 0194

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 11 s. 0194RÅDETS DIREKTIV av den 23 november 1976 om saluföring av foderråvaror (77/101/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Husdjursproduktion intar en mycket viktig plats inom jordbruket i Europeiska ekonomiska gemenskapen och tillfredsställande resultat är till stor del beroende av att lämpligt foder av god kvalitet används.

De regler som gäller för foder har stor betydelse för en ökning av jordbrukets produktivitet, med hänsyn till den viktiga roll som oblandade foder spelar i detta avseende.

Det är nödvändigt att fastställa regler för de viktigare oblan- dade fodren. Adekvata benämningar måste användas för de oblandade foder som släpps ut på marknaden och de oblandade fodren måste motsvara de beskrivningar under vilka de erbjuds.

När regler fastställs för marknadsföringen av oblandade foder bör det säkerställas att sådant foder har en gynnsam verkan på husdjursproduktionen. Foder måste därför alltid vara oskad- ligt, oförfalskat och av säljbar kvalitet. Det får varken medföra fara för djurs eller människors hälsa eller marknadsföras på ett sätt som kan vara vilseledande.

Bestämmelserna i detta direktiv är endast tillämpliga på oblandade foder som är avsedda att användas som sådana av husdjursproducenter. Medlemsstaterna måste emellertid ha möjlighet att utvidga tillämpningsområdet för principerna i detta direktiv till varor och ämnen som används för tillverkning av foderblandningar.

Det är nödvändigt att förse användaren med korrekt och meningsfull information om sammansättningen av de oblandade foder som finns att tillgå. Därför bör åtminstone det analyserade innehåll som har en direkt inverkan på fodrets kvalitet deklareras.

Med hänsyn till vedertagen praxis i vissa medlemsstater måste åtgärder vidtas för att göra det möjligt att kräva en mer fullständig deklaration av de oblandade fodrens innehåll. Sådan ytterligare information får emellertid endast krävas i den omfattning som anges i bilagan.

Medlemsstaterna får föreskriva hur andra oblandade foder än de som finns upptagna i bilagan skall benämnas, beskrivas och märkas.

Medlemsstaterna bör vidare få möjlighet att föreskriva att en obligatorisk förpackning skall användas för vissa oblandade foder som förtecknas i bilagan.

Det förefaller lämpligt att göra det möjligt för medlemsstaterna att främja produktionen av oblandade foder av hög kvalitet genom att utfärda rekommendationer om kvalitetskriterier för innehållet.

Det verkar vara nödvändigt att, för att säkerställa fri rörlighet för oblandade foder inom gemenskapen, fastställa vissa minimikrav beträffande innehållet. Medlemsstaterna måste å andra sidan även fortsättningsvis ha friheten att göra dessa minimikrav obligatoriska vid marknadsföring av foder inom deras egna territorier.

Medlemsstaterna måste emellertid se till att oblandade foder som uppfyller bestämmelserna i detta direktiv inte inom gemenskapen kommer att omfattas av begränsningar i marknadsföringen i fråga om benämningar, beskrivningar eller märkning.

Medlemsstaterna måste inrätta passande kontrollsystem för att säkerställa att bestämmelserna för oblandade foder uppfylls vid marknadsföringen.

För att underlätta genomförandet av de tilltänkta åtgärderna och särskilt då det gäller nödvändiga ändringar och tillägg, bör ett förfarande inrättas som lägger grunden till ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga foderkommittén, inrättad genom beslut 70/372/EEG(3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på oblandade foder som saluförs inom gemenskapen.

2. Detta direktiv skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om

a) fodertillsatser,

b) fastställande av högsta tillåtna halter av främmande ämnen i foder,

c) fastställande av högsta tillåtna halter av rester av bekämpningsmedel på eller i varor som är avsedda att konsumeras av människor eller djur.

Artikel 2

I detta direktiv avses med oblandade foder både olika vegetabiliska eller animaliska produkter i naturligt tillstånd, färska eller konserverade, samt produkter som har härletts därur genom industriell bearbetning och olika organiska och oorganiska ämnen som är avsedda för utfodring av djur.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall föreskriva att oblandade foder endast får saluföras om de är oskadliga, oförfalskade och av säljbar kvalitet. De skall föreskriva att oblandade foder inte får innebära risker för människors eller djurs hälsa och inte heller presenteras eller saluföras på ett sätt som kan vara vilseledande.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall föreskriva att de allmänna bestämmelser som fastställs i bilagans del A skall tillämpas på saluföringen av oblandade foder.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att de oblandade foder som förtecknas i bilagans del B, kolumn 2, endast får saluföras under de namn som anges där och på villkor att de motsvarar de beskrivningar som lämnas i bilagans del B, kolumn 3.

2. Medlemsstaterna får föreskriva namn och beskrivningar för andra oblandade foder än de som finns upptagna i bilagans del B.

Artikel 6

Medlemsstaterna får föreskriva att de oblandade foder som avses i bilagans del B, kolumn 7, endast får marknadsföras i förseglade förpackningar eller containrar. Medlemsstaterna får föreskriva att förpackningarna eller containrarna skall förseglas på ett sådant sätt att förseglingen bryts när förpackningen öppnas och sedan inte kan användas igen.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att de oblandade foder som förtecknas i bilagans del B, kolumn 2, får saluföras endast om de uppgifter som anges nedan finns på förpackningen, containern eller en fastsatt etikett samt att den inom gemenskapen etablerade tillverkaren, förpackaren, importören, säljaren eller distributören skall ansvara för detta:

a) Ordet "oblandat foder"

b) Namn enligt bilagans del B, kolumn 2.

c) I tillämpliga fall de uppgifter som fastställs i bilagans del A.

d) Halterna av de kvaliteter som förtecknas i bilagans del B, kolumn 4.

e) Nettovikt.

f) Namn eller handelsbeteckning och adress eller säte för den som är ansvarig för de uppgifter som avses i denna punkt.

2. Medlemsstaterna skall föreskriva att uppgifterna i punkt 1 skall anges i en åtföljande handling när oblandade foder saluförs i bulk.

3. Medlemsstaterna får föreskriva att uppgifterna i punkt 1 får anges enbart i en åtföljande handling, förutsatt att samma märke som möjliggör identifiering av sändningen finns både på förpackningen, containern eller etiketten och på den åtföljande handlingen.

4. Trots bestämmelserna i punkt 1 får medlemsstaterna föreskriva att halterna av de kvaliteter som förtecknas i bilagans del B, kolumn 5, skall anges helt eller delvis.

5. Medlemsstaterna skall föreskriva att endast följande ytterligare uppgifter får anges på förpackningen, containern, etiketten eller den åtföljande handlingen för oblandade foder, tillsammans med de uppgifter som anges i punkt 1:

a) Identifieringsmärke eller varumärke för den som är ansvarig för de uppgifter som avses i denna punkt.

b) Varupartinummer.

c) Bruksanvisning samt sista hållbarhetsdatum.

d) Tillverkningsland.

e) Varans pris.

f) I tillämpliga delar, de uppgifter som anges i artikel 14 b.

g) Halterna av de kvaliteter som förtecknas i bilagans del B, kolumn 5, helt eller delvis.

6. Medlemsstaterna får fastställa bestämmelser liknande dem i punkt 1 5 för andra oblandade foder än de som förtecknas i bilagans del B.

7. All annan information som finns på förpackningar, containrar, etiketter och åtföljande handlingar skall vara åtskild från de uppgifter som avses i punkt 1 6.

Artikel 8

Medlemsstaterna får föreskriva att, vid saluföringen av oblandade foder på deras territorier, de krav som anges i bilagans del B, kolumn 6 skall uppfyllas samt får fastställa motsvarande krav för andra oblandade foder.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall säkerställa att oblandade foder inte, av skäl som grundas på bestämmelser i detta direktiv, omfattas av andra begränsningar i försäljningen än de som fastställs i detta direktiv.

Artikel 10

Sådana ändringar som måste göras i bilagan mot bakgrund av de vetenskapliga och tekniska framstegen skall antas i överensstämmelse med förfarandet i artikel 13.

Artikel 11

Vid handel mellan medlemsstaterna skall de uppgifter som avses i artikel 7.1 7.6 skrivas ut på minst ett av de nationella eller officiella språken i mottagarlandet.

Artikel 12

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga arrangemang för officiell kontroll under försäljningen, åtminstone genom stickprov, för att säkerställa att direktivets krav uppfylls.

Artikel 13

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till Ständiga foderkommittén (nedan kallad "kommittén"), antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Medlemsstaternas röster inom kommittén skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster.

4. Kommissionen skall själv anta förslaget och genast genomföra de beslutade åtgärderna, om förslaget är förenligt med kommitténs yttrande. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas och genomföra dem genast, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 14

Detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt att

a) också tillämpa direktivets principer på varor och ämnen som är avsedda för utfodring av djur, men som inte anses som oblandade foder i den mening som avses i artikel 2,

b) rekommendera kvalitetskriterier för vissa oblandade foder,

c) avstå från att tillämpa bestämmelserna i detta direktiv på oblandade foder som är märkta för att visa att de är avsedda för export till icke-medlemsländer.

Artikel 15

Medlemsstaterna skall den 1 januari 1979 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 16

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 november 1976.

På rådets vägnar

A. P. L. M. M. van der STEE

Ordförande

(1) EGT nr C 10, 5.2.1972, s. 35.

(2) EGT nr C 4, 20.1.1972, s. 3.

(3) EGT nr L 170, 3.8.1970, s. 1.

BILAGA

DEL A

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 Beteckning

1.1 Om det oblandade fodret har genomgått en process som inte framgår av namnet skall varans namn alltid kompletteras med uppgifter om använd processmetod och i tillämpliga fall struktur t.ex. pressad, valsad, krossad, mald, finmald, pressad kaka, kakbräck, kakkross, kakmjöl, expeller, expellermjöl eller oljekaksmjöl.

1.2 I fråga om de oblandade foder som finns upptagna i 2.1.1 2.1.3 i del B får det fastställas att namnet skall kompletteras med uppgifter om vilken typ eller vilka typer av vete som använts: vanligt vete, durumvete eller vanligt vete och durumvete.

1.3 I fråga om de oblandade foder som finns upptagna i 2.9.2 och 3.2.8 i del B får det fastställas att namnet skall åtföljas av uppgifter om det djur- eller växtslag som varan härrör ifrån.

2 Obligatoriska märkningsuppgifter och krav

2.1 De halter som anges eller som omfattas av märkningsplikt enligt förteckningen i del B hänför sig till

- det oblandade fodrets nettovikt, i kolumnerna 4 och 5,

- vikten för den torrsubstans som finns i det oblandade fodret, i kolumn 6, med undantag för 2.6.5, 2.6.6, 2.9.2, 3.2.8 och 3.3.2.

2.2 När de varor som avses i bilagans del B, spalt 2, används för denaturering eller som bindemedel i oblandade foder skall följande uppgifter lämnas:

- Denatureringstillsats: typ och kvantitet för de varor som använts.

- Bindemedel: typ av vara som använts.

I fråga om bindemedel får den använda mängden inte överstiga 3 % av den totala vikten.

2.3 I den mån som andra värden inte har fastställts för vissa oblandade foder skall den botaniska renheten uppgå till minst 95 % i de produkter och biprodukter som finns upptagna i del B, spalt 1 och 2.

2.4 När en officiell analys enligt artikel 12 i direktivet visar att det oblandade fodrets innehåll avviker från deklarerat innehåll på ett sådant sätt att det oblandade fodrets värde minskar skall följande minimitoleranser tillåtas:

a) Råprotein, kväve, total mängd socker, reducerat socker och sukros, laktos och glukos (dextros):

2 enheter för ett deklarerat innehåll på minst 20 %.

10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 20 %.

0,5 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 5 %.

b) Stärkelse och inulin:

3 enheter för ett deklarerat innehåll på minst 30 %.

10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 30 %.

1 enhet för ett deklarerat innehåll som understiger 10 %.

c) Råfett och växttråd:

1,5 enheter för ett deklarerat innehåll på minst 15 %.

10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 15 %.

0,5 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 5 %.

d) Vatten, aska, total mängd fosfor, kalciumkarbonat, kalcium, magnesium, syratal, oxiderade fettsyror, ämnen som är olösliga i eter och oförtvålbara ämnen:

1 enhet för ett deklarerat innehåll (värde) på minst 10 % (10) eller mer, beroende på vad som är lämpligt.

10 % av det deklarerade innehållet (värdet) för ett deklarerat innehåll som understiger 10 % (10), beroende på vad som är lämpligt.

0,2 enheter för ett deklarerat innehåll (värde) som understiger 2 % (2), beroende på vad som är lämpligt.

e) Aska som är olöslig i saltsyra och klorider uttryckta som NaCl:

10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll på minst 2 %.

0,2 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 2 %.

f) Karotin, vitamin A och xantofyll:

30 % av det deklarerade innehållet.

g) Metionin:

20 % av det deklarerade innehållet.

2.5 Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 3 får de oblandade foder som finns upptagna i del B inte innehålla mer än 2 % aska som är olöslig i saltsyra (HCl) såvida inte annat innehåll särskilt anges i spalt 6.

2.6 Med botaniska orenheter avses följande:

a) Naturliga men oskadliga orenheter (t.ex. halm och halmavfall, frön från andra odlade arter eller från ogräs).

b) Ofarliga rester från andra oljefrön eller oljehaltiga frukter som härrör från en tidigare tillverkningsprocess, om halten inte överstiger 0,5 %.

DEL B

>Plats för tabell>