Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 80/511/EEG av den 2 maj 1980 om tillstånd i vissa fall för saluföring av foderblandningar i oförseglade förpackningar eller behållareEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 126 , 21/05/1980 s. 0014 - 0014

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 12 s. 0035

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 28 s. 0171

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 12 s. 0035

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 18 s. 0019

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 18 s. 0019KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 2 maj 1980 om tillstånd i vissa fall för saluföring av foderblandningar i oförseglade förpackningar eller behållare (80/511/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/373/EEG av den 21 april 1979 om saluföring av foderblandningar(), särskilt artikel 4 i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt bestämmelserna i ovannämnda direktiv skall foderblandningar i allmänhet släppas ut på marknaden i förseglade förpackningar eller behållare. Avvikelser från denna regel kan emellertid medges på gemenskapsnivå.

Nu gällande lagar i medlemsstaterna anger vissa undantag från skyldigheten att släppa ut foderblandningar på marknaden i förseglade förpackningar eller behållare. För att underlätta genomförandet av bestämmelserna i direktiv 73/373/EEG bör avvikelser som förefaller berättigade av praktiska eller ekonomiska skäl kunna medges på gemenskapsnivå.

För att säkerställa att foderblandningarnas identitet och kvalitet uppfyller gällande märkningsbestämmelser är det nödvändigt att särskilja sådana fall där foderblandningar får släppas ut på marknaden i bulk eller i oförseglade behållare på grund av avvikelse från nuvarande bestämmelser, från sådana fall där de får saluföras antingen i bulk eller i oförseglade förpackningar eller behållare.

Åtgärderna i detta direktiv är förenliga med Ständiga foderkommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att foderblandningar får säljas i bulk eller i oförseglade förpackningar eller behållare, om det gäller

a) leveranser mellan tillverkare av foderblandningar,

b) leveranser från tillverkare av foderblandningar till förpackningsföretag,

c) foderblandningar som erhålls genom blandning av spannmål eller hela frukter,

d) mineralblock eller slicksten,

e) små mängder foderblandingar, med en vikt på högst 50 kg, som är avsedda för slutanvändaren och som tas direkt från en förpackning eller en behållare som före öppnandet uppfyllde bestämmelserna i artikel 4.1 i direktiv 79/373/EEG.

2. Medlemsstaterna skall föreskriva att foderblandningar får släppas ut på marknaden i bulk eller i oförseglade behållare, men inte i oförseglade förpackningar, om det gäller

a) foderblandningar som levereras direkt från tillverkaren till slutanvändaren,

b) melasserat foder som består av högst tre foderråvaror,

c) pelleterat foder.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv från och med den 1 januari 1981 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 maj 1980.

På kommissionens vägnar

Finn GUNDELACH

Vice ordförande

()

()) EGT nr L 86, 6.4.1979, s. 30.