Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31982L0937.pdf

31982L0937

Kommissionens tredje direktiv 82/937/EEG av den 21 december 1982 om ändring av bilagan till rådets direktiv 77/101/EEG om saluföring av foderråvarorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 383 , 31/12/1982 s. 0011 - 0012

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0223

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 26 s. 0235

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0223

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 26 s. 0235KOMMISSIONENS TREDJE DIREKTIV av den 21 december 1982 om ändring av bilagan till rådets direktiv 77/101/EEG om saluföring av foderråvaror (82/937/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 77/101/EEG av den 23 november 1976 om saluföring av foderråvaror(), senast ändrat genom kommissionens direktiv 80/510/EEG(), särskilt artikel 10 i detta, och

med beaktande av följande:

Med hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen måste bilagan till direktiv 77/101/EEG ändras.

De särskilda bestämmelser som fastställs för vissa oblandade foder måste justeras på ett antal punkter, särskilt då det gäller namn, beskrivningar och krav beträffande sammansättningen. Förteckningen över mineralämnen behöver också utökas.

Dessutom förefaller det nödvändigt att, för vissa avfettade foder av animaliskt ursprung, ange att produkten skall vara tekniskt fri från organiska lösningsmedel. Det bör övervägas om detta krav skall utsträckas till andra foder av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung och om det är lämpligt att ange gränsvärden för resthalter av organiska lösningsmedel.

De åtgärder som anges i detta direktiv är förenliga med Ständiga foderkommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del B "Särskilda bestämmelser" i bilagan till direktiv 77/101/EEG ändras på följande sätt:

1. I punkterna 1.2, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1.13, 1.15, 1.16, 1.18, 1.20, 1.23, 1.25, 1.27, 1.30, 1.32, 1.33 och 1.39 skall uppgiften om vatten "max 12 %" i kolumn 6 (Krav beträffande innehållet) ersättas med "max 12,5 %".

2. Punkt 2.8.1:

a) Beskrivningen i kolumn 3 skall ersättas med följande:

"Produkt som erhålls genom artificiell torkning och eventuellt förtorkning av unga foderväxter, vilket medför att de oxiderande enzymerna nästan helt förlorar sin verkan."

b) Uppgiften om råprotein "min 16 %" i kolumn 6 (Krav beträffande innehållet) skall ersättas med "min 15,5 %".

3. Punkt 2.8.2:

a) Beskrivningen i kolumn 3 skall ersättas med följande:

"Produkt som erhålls genom artificiell torkning och eventuellt förtorkning av lusern Medicago sativa L. och Medicago varia Martyn, vilket medför att de oxiderande enzymerna nästan helt förlorar sin verkan.

Produkten får innehålla ca 20 % gräs eller klöver som torkats artificiellt och eventuellt förtorkats samtidigt som lusernen."

b) Uppgiften om råprotein "min 18 %" i kolumn 6 (Krav beträffande innehållet) skall ersättas med "min 17 %".

4. Punkt 2.8.3:

a) Beskrivningen i kolumn 3 skall ersättas med följande:

"Produkt som erhålls genom artificiell torkning och eventuellt förtorkning av ung klöver Trifolium spp, vilket medför att de oxiderande enzymerna nästan helt förlorar sin verkan genom torkningen. Produkten får innehålla ca 20 % gräs eller lusern som torkats artificiellt och eventuellt förtorkats samtidigt som klövern."

b) Uppgiften om råprotein "min 18 %" i kolumn 6 (Krav beträffande innehållet) skall ersättas med "min 17 %".

5. I punkterna 3.2.2 och 3.2.3 skall följande läggas till i beskrivningen i kolumn 3:

"Den skall vara tekniskt fri från organiska lösningsmedel."

6. I punkt 3.2.4 skall beskrivningen i kolumn 3 ändras på följande sätt:

a) Den första meningen skall ersättas med följande:

"Produkt som erhålls genom torkning och malning av slaktkroppar och delar av slaktkroppar från varmblodiga landdjur, vid behov med fettet borttaget genom ett lämpligt förfarande."

b) Följande mening skall läggas till efter ordet "tarminnehåll":

"Den skall vara tekniskt fri från organiska lösningsmedel."

7. I punkterna 3.2.5 och 3.2.8 skall följande läggas till i beskrivningen i kolumn 3:

"Den skall vara tekniskt fri från organiska lösningsmedel."

8. Punkt 4.6:

a) Namnet "Dikalciumfosfat" i kolumn 2 skall ersättas med följande:

"Kalciummonovätefosfat (dikalciumfosfat)."

b) Beskrivningen i kolumn 3 skall ersättas med följande:

"Tekniskt ren kalciummonovätefosfat (dikalciumfosfat)."

9. Punkt 4.9:

a) Namnet "Monokalciumfosfat" i kolumn 2 skall ersättas med följande:

"Kalciumdivätefosfat (monokalciumfosfat)."

b) Beskrivningen i kolumn 3 skall ersättas med följande:

"Produkt som huvudsakligen består av tekniskt ren kalciumdivätefosfat (monokalciumfosfat)."

10. Följande punkt 4.10 skall läggas till:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa

- artikel 1, punkterna 5, 6 b och 7 den 1 juli 1983,

- övriga bestämmelser i detta direktiv den 1 januari 1985.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1982.

På kommissionens vägnar

Poul DALSAGER

Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 32, 3.2.1977, s. 1.

() EGT nr L 126, 21.5.1980, s. 12.