Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31982L0957.pdf

31982L0957

Kommissionens tredje direktiv 82/957/EEG av den 22 december 1982 om ändring av bilagan till rådets direktiv 79/373/EEG om saluföring av foderblandningarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 386 , 31/12/1982 s. 0042 - 0042

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0225

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 26 s. 0238

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0225

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 26 s. 0238KOMMISSIONENS TREDJE DIREKTIV av den 22 december 1982 om ändring av bilagan till rådets direktiv 79/373/EEG om saluföring av foderblandningar (82/957/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om saluföring av foderblandningar(), senast ändrat genom kommissionens direktiv 80/695/EEG(), särskilt artikel 10 a i detta, och

med beaktande av följande:

I direktiv 79/373/EEG anges särskilt att innehållet i direktivets bilaga skall justeras mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Erfarenheterna från tillämpningen av direktiv 79/373/EEG har tydligt visat att vissa bestämmelser om marknadsföringen och försäljningen av foderblandningar behöver justeras.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med Ständiga foderkommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 79/373/EEG ändras på följande sätt:

1. I punkt 5.2 skall "- aska" utgå.

2. I punkt 6.1:

a) skall "- smältbart protein" utgå.

b) skall "- total mängd socker plus stärkelse" läggas till.

3. I punkterna 6.2, 6.3 och 8.2 skall "- smältbart protein" utgå.

4. I punkt 7 skall följande läggas till:"7.3 Analyserat innehåll i mineralfoder:

- aska."

5. I punkt 8.1 skall "- total mängd socker plus stärkelse" läggas till.

6. I punkt 9.1.3 skall "och total mängd socker plus stärkelse" läggas till efter "stärkelse".

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv den 1 januari 1985 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1982.

På kommissionens vägnar

Poul DALSAGER

Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 86, 6.4.1979, s. 30.

() EGT nr L 188, 22.7.1980, s. 23.