Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31983L0381.pdf

31983L0381

Kommissionens tredje direktiv 83/381/EEG av den 28 juli 1983 om ändring av bilagan till rådets direktiv 74/63/EEG om fastställande av tillåtna maximihalter av främmande ämnen och produkter i djurfoderEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 222 , 13/08/1983 s. 0031 - 0032

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 28 s. 0187

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 28 s. 0187

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 16 s. 0191

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 16 s. 0191KOMMISSIONENS TREDJE DIREKTIV av den 28 juli 1983 om ändring av bilagan till rådets direktiv 74/63/EEG om fastställande av tillåtna maximihalter av främmande ämnen och produkter i djurfoder (83/381/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 74/63/EEG av den 17 december 1973 om fastställande av tillåtna maximihalter av främmande ämnen och produkter i djurfoder (), senast ändrat genom rådets direktiv 80/502/EEG (), särskilt artikel 6 i detta, och

med beaktande av följande:

Direktiv 74/63/EEG innehåller bestämmelser om återkommande översyn av innehållet i bilagan till följd av ökad vetenskaplig och teknisk kunskap.

Det förefaller nödvändigt att minska halten av aflatoxin B1 i tillskottsfoderblandningar till mjölkkor för att så långt möjligt förhindra att rester av denna produkt förekommer i mjölk.

En maximihalt för kvicksilver bör fastställas för helfoder till vissa sällskapsdjur.

De åtgärder som beslutas om i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga foderkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 74/63/EEG skall ändras på följande sätt:

1. I del A, "Ämnen (joner eller grundämnen)", skall texten i punkt 4, "Kvicksilver", ersättas med följande:

>Plats för tabell>

2. I del B, "Produkter", under punkt 1, "Aflatoxin B1", skall talet "0,02" som förekommer i spalten med rubriken "Maximihalt i mg/kg (ppm) i ursprungligt material" vid "tillskottsfoderblandningar till mjölkkor" ersättas av talet "0,01".

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 1 senast den 31 december 1983. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 juli 1983.

På kommissionens vägnar

Poul DALSAGER

Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31.

() EGT nr L 124, 20.5.1980, s. 17.