Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31985L0429.pdf

31985L0429

Kommissionens direktiv 85/429/EEG av den 8 juli 1985 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatserEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 245 , 12/09/1985 s. 0001 - 0032

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 37 s. 0197

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 37 s. 0197

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 19 s. 0119

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 19 s. 0119KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 8 juli 1985 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser (85/429/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser(1), senast ändrat genom kommissionens femtionde direktiv 85/342/EEG(2), särskilt artikel 7 i detta, och

med beaktande av följande:

I direktiv 70/524/EEG föreskrivs att en kodifierad version av bilagorna skall antas med jämna mellanrum så att de ändringar som görs på grund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen kan införlivas i texten.

Efter det att direktivet antagits har bilagorna ändrats ett antal gånger. Eftersom texterna är många, komplicerade och spridda i olika nummer av Europeiska gemenskapernas officiella tidning är de svåra att använda och saknar den klarhet som bör utmärka all lagstiftning. De bör därför kodifieras. Samtidigt bör vissa tillsatsers namn eller kemiska beskrivning korrigeras eller preciseras och vissa sakfel rättas till.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga foderkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna 1 och 2 till direktiv 70/524/EEG ersätts med i bilagorna till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 3 december 1986 vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 1985.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 270, 14.12.1970, s. 1.

(2) EGT nr L 179, 11.7.1985, s. 35.

BILAGA 1

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA 2

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>