Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31986D0105.pdf

31986D0105

86/105/EEG: Kommissionens beslut av den 25 februari 1986 om ändring av besluten 76/791/EEG, 78/436/EEG och 81/651/EEG vad avser antalet medlemmar i de vetenskapliga kommittéernaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 093 , 08/04/1986 s. 0014 - 0014

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 20 s. 0174

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 20 s. 0174KOMMISSIONENS BESLUT av den 25 februari 1986 om ändring av besluten 76/791/EEG, 78/436/EEG och 81/651/EEG vad avser antalet medlemmar i de vetenskapliga kommittéerna (86/105/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

I kommissionens beslut 76/791/EEG av den 24 september 1976 om inrättande av en vetenskaplig foderkommitté() och kommissionens beslut 78/436/EEG av den 21 april 1978 om inrättande av en vetenskaplig kommitté för bekämpningsmedel() föreskrivs att de nämnda kommittéerna skall bestå av högst 15 medlemmar. I kommissionens beslut 81/651/EEG av den 30 juli 1981 om inrättande av en vetenskaplig veterinärmedicinsk kommitté() föreskrivs att var och en av de tre sektionerna av den nämnda kommittén också skall bestå av högst 15 medlemmar. Men hänsyn till utvidgningen av gemenskapen sedan dessa kommittéer inrättades och med hänsyn till ökningen av deras arbetsbörda bör det fastställda högsta antalet medlemmar ökas.

De berörda besluten bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

I artikel 3 i beslut 76/791/EEG, 78/436/EEG och 81/651/EEG skall uttrycket "15 medlemmar" ersättas med "18 medlemmar".

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 1986.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

() EGT nr L 279, 9.10.1976, s. 35.

() EGT nr L 124, 12.5.1978, s. 16.

() EGT nr L 233, 19.8.1981, s. 32.