Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31991L0357.pdf

31991L0357

Kommissionens direktiv 91/357/EEG av den 13 juni 1991 om fastställande av gruppbeteckningar för råvaror som får användas vid märkning av foderblandningar till andra djur än sällskapsdjurEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 193 , 17/07/1991 s. 0034 - 0036

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 38 s. 0061

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 38 s. 0061KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 13 juni 1991 om fastställande av gruppbeteckningar för råvaror som får användas vid märkning av foderblandningar till andra djur än sällskapsdjur (91/357/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om saluföring av foderblandningar(1), senast ändrat genom direktiv 90/44/EEG(2), särskilt artikel 10 a i detta, och

med beaktande av följande:

I fråga om märkning har direktiv 79/373/EEG till syfte att säkerställa att de som bedriver djurproduktion får så objektiv och korrekt information som möjligt om foderinnehåll och foderanvändning.

Den kvantitativa bestämningen av foderråvaror för animalieproduktionens djur är ofta svår att kontrollera, främst på grund av de använda produkternas art, blandningarnas komplexitet eller tillverkningsmetoderna.

Det är därför lämpligt att i detta skede, åtminstone i fråga om foder till animalieproduktionens djur, ge företräde åt ett flexibelt deklarationssystem som endast anger foderråvaror utan uppgift om mängd. Det har dessutom visat sig nödvändigt att föreskriva att gruppbeteckningar inrättas så att flera foderråvaror kan grupperas under ett och samma namn.

I direktiv 79/373/EEG föreskrivs att, med hänsyn till den vetenskapliga utvecklingen, gruppbeteckningar skall inrättas för grupper av foderråvaror senast den 22 januari 1991.

Eftersom gruppbeteckningar för foderråvaror redan inrättats genom direktiv 82/475/EEG(3) för foderblandningar avsedda för sällskapsdjur, skall motsvarande bestämmelser antas för foder som är avsett för andra djur än sällskapsdjur, i den mening som avses i direktiv 79/373/EEG.

Det är emellertid inte möjligt att inrätta gruppbeteckningar som täcker alla foderråvaror som ingår i foderblandningar. Tillverkaren skall därför dessutom ange sådana foderråvaror som inte tillhör någon av de gruppbeteckningar som finns upptagna i bilagan.

Foderråvarorna i grupp 12 "Produkter från landdjur" skall dessutom överensstämma med bestämmelserna i rådets direktiv 90/667/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av veterinära bestämmelser om bortskaffande och bearbetning av animaliskt avfall och dess utsläppande på marknaden samt om förhindrande av sjukdomsalstrande organismer i foder som härrör från djur eller fisk samt om ändring av direktiv 90/425/EEG(4).

De åtgärder som anges i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga foderkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När det specifika namnet för en foderråvara kan ersättas med beteckningen för den grupp som foderråvaran tillhör, enligt artikel 5c.3 i direktiv 79/373/EEG, får endast sådana gruppbeteckningar som finns upptagna i bilagan till detta direktiv användas på förpackningen, behållaren eller etiketten för foderblandningar till andra djur än sällskapsdjur.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 22 januari 1992 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar sådana bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 juni 1991.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 86, 6.4.1979, s. 30.

(2) EGT nr L 27;31.1.1990, s. 35.

(3) EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 27.

(4) EGT nr L 363, 27.12.1990, s. 51.

BILAGA

>Plats för tabell>