Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31993L0074.pdf

31993L0074

Rådets direktiv 93/74/EEG av den 13 september 1993 om foder för särskilda näringsbehovEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 237 , 22/09/1993 s. 0023 - 0027

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 52 s. 0145

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 52 s. 0145RÅDETS DIREKTIV 93/74/EEG av den 13 september 1993 om foder för särskilda näringsbehov

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Foder för särskilda näringsbehov spelar en allt större roll för utfodring av sällskapsdjur. Dessa produkter används också för boskapsuppfödning.

I vissa medlemsstater saluförs redan foder som omfattas av detta direktiv på ett sådant sätt att användarnas uppmärksamhet dras till fodrets särskilda sammansättning.

En gemensam definition bör fastställas för dessa produkter. I definitionen måste det framgå att de produkter som framställs som avsedda att täcka särskilda näringsbehov måste ha en särskild sammansättning eller tillverkas genom en särskild metod. Det är viktigt att fastslå principen att dessa foder, genom sina egenskaper och syfte, klart måste kunna urskiljas från vanliga foder och foder som innehåller läkemedel.

Foder för särskilda näringsbehov måste vara foder som är sammansatta och tillverkade speciellt med tanke på att täcka specifika näringsbehov hos de sällskapsdjur eller djur för livsmedelsproduktion vars matsmältning, upptagningsförmåga eller ämnesomsättning under en kort period skulle kunna resultera i störningar eller är tillfälligt eller kroniskt störd.

När bestämmelser fastställs för saluföring av foder för särskilda näringsbehov bör det säkerställas att sådant foder har en gynnsam effekt på de djur som äter dem. Fodret måste därför alltid vara av god handelskvalitet. Det får varken medföra fara för djurs eller människors hälsa eller för miljön, eller saluföras på ett sätt som kan vara vilseledande.

Detta direktiv påverkar inte andra gemenskapsbestämmelser om foder, särskilt inte reglerna om foderblandningar.

Det är nödvändigt att förse dem som använder djurfoder för särskilda näringsbehov med korrekt och meningsfull information om fodret.

För att de foder som uppfyller kraven i detta direktiv skall kunna skiljas från andra foder, måste de i samband med fodrets beteckning märkas med uttrycket "diet".

Liksom för vanliga foder bör åtminstone halter av analyserat innehåll som har en direkt inverkan på fodrets kvalitet deklareras. Bestämmelser bör antas att även vissa tillägg av ingående beståndsdelar, som ger fodret de egenskaper som gör det till ett dietfoder, skall deklareras.

Tillverkare av foder för särskilda näringsbehov skall ha möjlighet att på fodrets etikett eller förpackning förse användaren med vissa uppgifter som kan vara av värde.

Det finns ingen anledning att kräva att foder för särskilda näringsbehov skall vara receptbelagda eftersom dessa foder inte innehåller läkemedel enligt definitionen i rådets direktiv 65/65/EEG av den 26 januari 1965 om tillnärmning av bestämmelser som fastställts genom lagar eller andra författningar och som gäller farmaceutiska specialiteter(4). För att säkerställa att foder med speciella egenskaper används på ett riktigt sätt bör användaren informeras om att det är önskvärt att inhämta ett specialistomdöme innan fodret används.

Vad gäller foder som är framtaget för att täcka näringsbehoven hos djur vars matsmältning, upptagnings-förmåga eller ämnesomsättning är kroniskt störd eller vars patologiska tillstånd kräver veterinärvård, bör det vara möjligt att fastställa ytterligare märkningsregler som istället för den allmänna rekommendationen till användaren att konsultera en specialist innan fodret används, rekommenderar användaren att konsultera en veterinär.

Vidare bör det på gemenskapsnivå upprättas en särskild förteckning över de avsedda användningsområdena för djurfoder för särskilda näringsbehov, i vilken det anges hur fodret bör användas, dess viktigaste näringsegenskaper, obligatoriska eller frivilliga upplysningar och särskilda märkningskrav. Eftersom en sådan förteckning är av stor vikt för genomförandet av det här direktivet bör bestämmelser om en sådan förteckning fastställas snarast möjligt.

Saluföringen av foder för särskilda näringsbehov, som uppfyller kraven i detta direktiv, är inte underkastad några begränsningar med hänsyn till sammansättning, tillverkningsmetod, presentationsform eller märkning.

Om en produkt medför fara för djurs eller människors hälsa eller för miljön, bör en medlemsstat kunna kräva att kommissionen vidtar lämpliga åtgärder, om rimliga skäl föreligger.

För samtliga tillfällen då rådet ger kommissionen befogenhet att tillämpa de bestämmelser som fastställts för foder för särskilda näringsbehov bör ett förfarande inrättas för ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga foderkommittén, inrättad genom rådets beslut 70/372/EEG(5).

Det är nödvändigt att säkra effektiv kontroll av foder för särskilda näringsbehov. Under vissa omständigheter kan de vanliga medel som kontrollorganen förfogar över visa sig vara otillräckliga för att kunna fastställa att ett foder verkligen innehåller de särskilda näringsegenskaper som tillskrivs det. Till följd av detta är det nödvändigt att den person som är ansvarig för att produkten släpps ut på marknaden bistår kontrollorganet i dess arbete.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på foder för särskilda näringsbehov.

2. Medlemsstaterna skall föreskriva att foder för särskilda näringsbehov endast får släppas ut på marknaden om

- de uppfyller villkoren i artikel 3,

- de märks i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 och,

- deras användningsområde omfattas av den förteckning som har upprättats i enlighet med artikel 6, och de uppfyller de övriga bestämmelserna i den förteckningen.

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) foder: varor av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung i naturligt tillstånd, färska eller konserverade och varor som härrör från den industriella bearbetningen av dessa samt organiska eller oorganiska ämnen som används enskilt eller i blandningar, med eller utan tillsatser, för utfodring av djur.

b) foderblandningar: blandningar av varor av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung i naturligt tillstånd, färska eller konserverade eller av varor som härrör från industriell bearbetning av dessa eller av organiska eller oorganiska ämnen, med eller utan tillsatser, för utfodring av djur i form av helfoder eller kompletteringsfoder.

c) foder för särskilda näringsbehov: foderblandningar, som genom sin särskilda sammansättning eller tillverkningsmetod, klart skiljer sig från såväl vanliga foder som de produkter som anges i rådets direktiv 90/167/EEG av den 26 mars 1990 om fastställande av villkor för framställning, utsläppande på marknaden och användning av foderläkemedel inom gemenskapen(6), och som framställs för att täcka särskilda näringsbehov.

d) särskilt näringsbehov: syftet att täcka de särskilda näringsbehoven hos vissa sällskapsdjur eller djur för livsmedelsproduktion vars matsmältning, upptagnings-förmåga eller ämnesomsättning är tillfälligt störd eller skulle kunna bli kroniskt störd och vilka därmed far väl av att äta foder som lämpar sig för deras tillstånd.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall föreskriva att sammansättningen av det foder som avses i artikel 1.1 skall vara av en sådan art att det är lämpligt för det särskilda näringsbehov för vilket det är ämnat.

Artikel 4

Med förbehåll för de särskilda bestämmelserna i detta direktiv skall direktivet inte påverka gemenskapsbestämmelserna om

a) foderblandningar,

b) tillsatser i foder,

c) främmande ämnen och produkter i djurfoder,

d) vissa produkter som används i foder.

Artikel 5

Utöver märkningsreglerna i artikel 5 i rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om saluföring av foderblandningar(7), skall medlemsstaterna föreskriva följande:

1. Nedanstående tilläggsuppgifter skall anges i ett för detta ändamål avsett utrymme på det i artikel 1.1 nämnda fodrets förpackning, behållare eller etikett:

a) Uttrycket "diet" i samband med fodrets beteckning.

b) Anvisningar för hur fodret bör användas, dvs. det särskilda näringsbehovet.

c) Fodrets viktigaste näringsegenskaper.

d) De uppgifter som föreskrivs i kolumn 4 i bilagan om det särskilda näringsbehovet.

e) Rekommenderad tid för användning av fodret.

De uppgifter som anges i a - e skall vara i överensstämmelse med innehållet i förteckningen i bilagan över användningsområden, och med de allmänna bestämmelser som skall fastställas i enlighet med artikel 6 b.

2. Andra uppgifter än de i punkt 1 får anges i det utrymme som har avsatts för detta, om de omfattas av artikel 6 a.

3. Utan att det påverkar artikel 5e i direktiv 79/373/EEG får märkningen av det foder som avses i artikel 1.1 hänvisa till ett särskilt patologiskt tillstånd så länge detta tillstånd motsvarar det näringsbehov som fastställts i förteckningen över användningsområden som upprättats i enlighet med artikel 6 a.

4. Märkningen eller bruksanvisningen för det foder som avses i artikel 1.1 skall innehålla följande rekommendation: "Före användning bör en specialist konsulteras".

I förteckningen i bilagan över användningsområden får det emellertid fastställas att för särskilda dietfoder skall denna upplysning ersättas med en rekommendation att konsultera en veterinär innan fodret används.

5. Bestämmelserna i artikel 5c.5 i direktiv 79/373/EEG skall även tillämpas på det foder som avses i artikel 1.1 som är avsett för andra djur än sällskapsdjur.

6. Märkningen av det foder som avses i artikel 1.1 får också särskilt uppmärksamma förekomsten eller den låga halten av en eller flera beståndsdelar av det analyserade innehållet som är väsentliga för att karakterisera fodret. I sådana fall skall lägsta eller högsta halt av analyserat innehåll, uttryckt som ett procenttal av fodrets vikt, tydligt anges i förteckningen över det analyserade innehållet som har deklarerats.

7. Uttrycket "diet" skall endast användas i samband med det slags foder som anges i artikel 1.1.

Det är inte tillåtet att använda andra uttryck än "diet" vid märkning och presentation av sådant foder.

8. Trots bestämmelserna i artikel 5c.3 i direktiv 79/373/EEG får deklarationen av råvaror anges som gruppbeteckningar som innehåller flera råvaror, även då vissa råvaror måste deklareras under sina specifika namn för att bestyrka fodrets näringsegenskaper.

Artikel 6

I enlighet med förfarandet i artikel 9

a) skall en förteckning över användningsområden upprättas i överensstämmelse med bilagan senast den 30 juni 1994. Denna förteckning skall innehålla

- de uppgifter som avses i artikel 5.1 b - e, och

- i tillämpliga fall, de uppgifter som avses i artikel 5.2 och 5.4 andra stycket,

b) får allmänna bestämmelser antas om tillämpningen av uppgifterna i a, inklusive användningstolerans,

c) får de bestämmelser som antas i enlighet med a och b ändras med hänsyn till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall säkerställa att det foder som avses i artikel 1.1 inte, på grund av bestämmelserna i detta direktiv, underkastas några andra begränsningar i saluföringen än de som fastställs i detta direktiv.

Artikel 8

1. Om en medlemsstat slår fast att användningen av ett foder som avses i artikel 1.1, eller dess användning enligt de fastställda villkoren, medför fara för djurs eller människors hälsa eller för miljön, skall den omedelbart underrätta kommissionen om detta med angivande av grunden för beslutet.

2. Kommissionen skall snarast möjligast inleda det förfarande som fastställs i artikel 9 i syfte att vidta lämpliga åtgärder.

Artikel 9

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas skall ordföranden hänskjuta ärendet till Ständiga foderkommittén, nedan kallad "kommittén", antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall lämnas med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 10

För att möjliggöra en effektiv, officiell kontroll av det foder som avses i artikel 1.1 skall följande särskilda bestämmelser gälla:

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för officiell kontroll då produkten tillverkas eller saluförs, åtminstone genom stickprov, för att säkerställa att kraven i detta direktiv uppfylls.

2. I tillämpliga fall kan den behöriga myndigheten kräva att den person som är ansvarig för att produkten släpps ut på marknaden framlägger data och upplysningar som visar att fodret uppfyller kraven i detta direktiv.

Om sådana uppgifter har offentliggjorts i en lättillgänglig publikation är en hänvisning till denna publikation tillräcklig.

Artikel 11

Följande direktiv ändras på det sätt som anges:

1. I artikel 1.2 i rådets direktiv 74/63/EEG av den 17 december 1973 om främmande ämnen och produkter i djurfoder(8) skall följande punkt läggas till:

"f) foder för särskilda näringsbehov."

2. I direktiv 79/373/EEG

a) skall följande läggas till i artikel 1.2:

"h) foder för särskilda näringsbehov."

b) skall artikel 5e andra stycket första strecksatsen ersättas av följande:

" - får inte utformas för att ange förekomst eller halt av annat analyserat innehåll än det som skall deklareras enligt artikel 5 i detta direktiv eller artikel 5.2 i rådets direktiv 93/74/EEG av den 13 september 1993 om foder för särskilda näringsbehov(*).

(*) EGT nr L 237, 22.9.1993, s. 23."

3. I artikel 1.2 i rådets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 1982 om vissa produkter som används i djurfoder(9) skall följande läggas till:

"f) foder för särskilda näringsbehov."

Artikel 12

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 1995. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 13

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 september 1993.

På rådets vägnar

Ph. MAYSTADT

Ordförande

(1) EGT nr C 231, 9.9.1992, s. 6.

(2) EGT nr C 21, 25.1.1993, s. 73.

(3) EGT nr C 73, 15.3.1993, s. 25.

(4) EGT nr 22, 9.2.1965, s. 369/65.

(5) EGT nr L 170, 3.8.1970, s. 1.

(6) EGT nr L 92, 7.4.1990, s. 42.

(7) EGT nr L 86, 6.4.1979, s. 30.

(8) EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31.

(9) EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 8.

BILAGA

>Start Grafik>

Särskilt näringsbehov Viktiga närings-egenskaper Djurart- eller kategori Märknings-upplysningar Rekommenderad utfodringslängd Andra bestämmelser

1 2 3 4 5 6>Slut Grafik>