Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 95/53/EG av den 25 oktober 1995 om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 265 , 08/11/1995 s. 0017 - 0022RÅDETS DIREKTIV 95/53/EG av den 25 oktober 1995 om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Djurfoder har fått stor betydelse inom gemenskapens jordbruk.

Fastställandet av principerna på gemenskapsnivå för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet bidrar till att förebygga riskerna för djurs och människors hälsa och för miljön, till att garantera att handelstransaktioner sker på ett hederligt sätt och till att skydda konsumenternas intressen.

Det är nödvändigt att detaljerat reglera organisationen av den officiella kontrollen av djurfoder på grund av de använda produkternas stora olikheter, den mycket betydande mängd varor som är föremål för handel, sektorns integrerade struktur och i synnerhet nödvändigheten av att garantera både att djurfodret är hälsosamt och att födan håller hög kvalitet.

För att det uppsatta målet skall nås bör de regler som fastställs genom detta direktiv täcka alla de produkter och ämnen som används i djurfoder inom gemenskapen, och det bör därför på samma gång organiseras kontroller av produkter som introduceras eller övergår till fri omsättning inom gemenskapen.

Definitionen av behörig myndighet utesluter inte att medlemsstaterna överlåter hela eller del av myndighetsbehörigheten att utföra de officiella kontrollerna på djurfoderområdet på villkor att dessa fortfarande sker under deras myndighet.

För att vara effektiva bör kontrollerna ske regelbundet och inte underkastas begränsningar vad gäller syftet eller det skede eller tillfälle då det är lämpligt att utföra dem, och de bör ske i den form som är lämpligast för att garantera effektiviteten.

För att säkerställa att kontrollförfarandet inte kan kringgås är det nödvändigt att föreskriva att medlemsstaterna inte får undanta en produkt från en lämplig kontroll, på grund av att den är avsedd för export utanför gemenskapen.

Det är viktigt att produkter med ursprung i tredje land underkastas dokumentkontroll och identitetskontroll genom stickprov, så snart de förs in på gemenskapens territorium.

Det bör fastställas en möjlighet för medlemsstaterna att utse införselpunkter i avsikt att säkerställa att kontrollen av de importerade produkterna sker effektivt, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i andra relevanta gemenskapsregler, särskilt direktiven 90/675/EEG (4) och 92/118/EEG (5) om veterinär- och hälsofrågor.

Det bör fastställas principer för organisationen och fullföljning av de fysiska kontroller som skall utföras av de behöriga myndigheterna.

Vid handel inom gemenskapen bör tyngdpunkten vid kontrollerna förläggas till ursprungsorten, men i vart fall vid förmodade oegentligheter och i undantagsfall, kan kontrollen utföras under transporten av produkterna eller på bestämmelseorten.

Denna lösning förutsätter ökat förtroende för de kontroller som utförs av den avsändande medlemsstaten, och det är viktigt att den medlemsstaten övervakar att dessa kontroller utförs på lämpligt sätt.

Det är viktigt att föreskriva åtgärder för hur man skall fullfölja en kontroll där det konstateras att försändelsen inte uppfyller de uppställda reglerna.

Av effektivitetsskäl bör det åligga den avsändande medlemsstaten att garantera att produkterna överensstämmer med gemenskapsbestämmelserna, och kommissionen bör vid överträdelse kunna handla i samarbete med de berörda medlemsstaterna, bland annat genom att bege sig till platsen och vidta de lämpliga åtgärder situationen kräver.

I enlighet med direktiv 70/373/EEG (6) bör på gemenskapsnivå fastställas alla provtagningssätt och analysmetoder som är nödvändiga för att genomföra de officiella kontrollerna av djurfoder.

Om det å ena sidan inte är lämpligt att tillerkänna dem som kontrolleras rätten att motsätta sig kontrollerna, måste å den andra deras lagliga rättigheter värnas, särskilt rätten till produktionshemligheter och rätten att överklaga.

De myndigheter som har hand om kontrollerna kan skilja sig från en medlemsstat till en annan, och det är därför lämpligt att publicera en lista över de behöriga myndigheterna på området i varje medlemsstat, med angivande av deras behörighetsområden och de laboratorier som är behöriga att utföra analyser inom ramen för nämnda kontroller.

Även om det i första hand åligger medlemsstaterna att fastställa sina kontrollprogram, är det nödvändigt att, inom ramen för den inre marknaden, likaså anordna samordnade program på gemenskapsnivå.

Det bör överlåtas åt kommissionen att vidta åtgärder för genomförandet av detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1

1. Detta direktiv fastställer principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet.

2. Detta direktiv skall tillämpas utan att påverka mer specifika gemenskapsregler, häribland särskilt gemenskapens tullregler och gemenskapens veterinärregler.

Artikel 2

1. I detta direktiv förstås med

a) officiell kontroll på djurfoderområdet, nedan kallad kontroll: de behöriga myndigheternas kontroll av överensstämmelsen med gemenskapsbestämmelserna i

- rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (7),

- rådets direktiv 74/63/EEG av den 17 december 1973 om fastställande av tillåtna maximihalter av främmande ämnen och produkter i djurfoder (8),

- rådets direktiv 77/101/EEG av den 23 november 1976 om saluföring av foderråvaror (9),

- rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om saluföring av foderblandningar (10),

- rådets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 1982 om vissa produkter som används i djurfoder (11),

- rådets direktiv 93/74/EEG av den 13 september 1993 om foder för särskilda näringsbehov (12), och

- alla andra regler på djurfoderområdet, genom vilka det föreskrivs att de officiella kontrollerna skall utföras enligt bestämmelserna i detta direktiv,

b) dokumentkontroll: granskning av de dokument som medföljer produkten eller varje annan upplysning som har givits om produkten,

c) identitetskontroll: enkel okulärbesiktning av överensstämmelsen mellan dokument, märkning och produkter,

d) fysisk kontroll: kontroll av själva produkten, vid behov med provtagning och laboratorieundersökning,

e) produkt: djurfoder eller varje ämne som används i djurfoder,

f) behörig myndighet: den myndighet i medlemsstaten som är ansvarig för att utföra de officiella kontrollerna på djurfoderområdet,

g) anläggning: varje företag som tillverkar och framställer en produkt eller som innehar den under ett mellanliggande skede, innan den släpps ut på marknaden, inklusive förädlingsskedet och förpackningen eller som släpper ut produkten på marknaden,

h) utsläppande på marknaden: innehav av produkter för försäljning eller varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller ej, till tredje man, samt själva försäljningen och varje annan form av överlåtelse.

2. Definitionerna i gemenskapsreglerna på djurfoderområdet skall tillämpas i mån av behov.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som behövs för att kontrollerna skall utföras i enlighet med detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall inte undanta någon produkt från lämplig kontroll på grund av att den är avsedd för export.

Artikel 4

1. Kontrollerna skall utföras

a) regelbundet,

b) vid misstanke om att bestämmelserna inte följs,

c) i en omfattning som står i proportion till det uppställda målet, särskilt i förhållande till riskerna och gjorda erfarenheter.

2. Kontrollerna skall omfatta alla tillverknings- och framställningsstadier, mellanliggande skeden som föregår utsläppandet på marknaden, inklusive import, och användning av produkterna.

Den behöriga myndigheten skall välja ut det skede eller de skeden som är lämpligast för den planerade undersökningen.

3. Kontrollerna skall i regel utföras utan förvarning.

4. Kontrollerna skall också omfatta användningar som är förbjudna i djurfoder.

KAPITEL II

IMPORT MED URSPRUNG I TREDJE LAND

Artikel 5

Med avvikelse från artikel 4.1 skall medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att, vid tiden för införsel av produkter på gemenskapens tullområde, en dokumentkontroll av varje parti och en identitetskontroll genom stickprov skall utföras av de behöriga myndigheterna för att förvissa sig om produkternas

- art,

- ursprung,

- geografiska bestämmelseort,

för att avgöra vilken tullprocedur som är tillämplig på dem.

Artikel 6

För de kontroller som anges i artikel 5 kan medlemsstaterna utse bestämda införselpunkter på sitt territorium för de olika produktslagen.

I samma syfte kan de kräva att få förhandsinformation om produkternas ankomst till en bestämd införselpunkt.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall genom fysisk stickprovskontroll försäkra sig om att produkterna överensstämmer med bestämmelserna innan de släpps ut på marknaden.

Artikel 8

1. När kontrollen visar att produkterna inte överensstämmer med de föreskrivna kraven, skall medlemsstaten förbjuda införsel eller övergång till fri omsättning och beordra retur av produkterna från gemenskapens territorium; den skall omedelbart informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om att produkterna har blivit avvisade med angivande av de konstaterade överträdelserna.

2. Med avvikelse från punkt 1 kan medlemsstaten, på villkor som fastställs av den behöriga myndigheten, ge tillstånd till en av följande åtgärder:

- att produkterna bringas i överensstämmelse med reglerna inom en angiven frist,

- eventuell dekontaminering,

- varje annan lämplig behandling,

- användning för andra ändamål,

- förstöring av produkterna.

Medlemsstaterna skall övervaka att ingen av de i första stycket uppräknade åtgärderna får negativa följder för människors och djurs hälsa eller för miljön.

3. Kostnaderna i samband med åtgärder som vidtas enligt punkterna 1 och 2 skall bäras av den som innehar tillståndet eller av dennes företrädare.

Artikel 9

1. När produkterna inte övergår till fri omsättning på den medlemsstats territorium som företar de kontroller som avses i artikel 5 och vid behov fysisk kontroll, skall denna medlemsstat förse den berörde med ett dokument som anger arten och resultaten av de utförda kontrollerna. Affärshandlingarna skall innehålla en hänvisning till detta dokument.

Denna föreskrift påverkar emellertid inte möjligheten för den mottagande medlemsstaten att utföra kontroll av produkterna genom stickprov.

2. En dokumentmall, och vid behov de närmare reglerna för tillämpning av punkt 1, skall fastställas före den 30 april 1998 enligt det förfarande som anges i artikel 23.

KAPITEL III

HANDELN INOM GEMENSKAPEN

Artikel 10

Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder så att de produkter som skall sändas vidare till en annan medlemsstat kontrolleras lika noggrant som dem som skall släppas ut på det egna landets territorium.

Avsnitt 1

Kontroll i ursprungslandet

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall övervaka att den behöriga myndigheten kontrollerar anläggningarna för att försäkra sig om att dessa uppfyller de krav som gemenskapsreglerna fastställer, och att de produkter som skall släppas ut på marknaden uppfyller gemenskapskraven.

2. När det finns misstanke om att kraven inte uppfyllts, skall den behöriga myndigheten utföra de nödvändiga kontrollerna och, om misstanken bekräftas, vidta lämpliga åtgärder.

Avsnitt 2

Kontroll på bestämmelseorten

Artikel 12

1. Den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten kan, genom icke-diskriminerande stickprovskontroller, på bestämmelseorterna kontrollera att produkterna överensstämmer med bestämmelserna i artikel 2.1 a.

2. När den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är transitstat eller mottagarstat har uppgifter som får den att anta att en överträdelse begåtts, kan emellertid också kontroller utföras under transport av produkterna på dess territorium.

Artikel 13

1. Om en medlemsstat, vid en kontroll av sändningen på bestämmelseorten eller under transport, konstaterar att produkterna inte uppfyller villkoren i artikel 2.1 a, skall den vidta lämpliga åtgärder och uppmana avsändaren, mottagaren eller varje annan företrädare för dessa att, enligt de villkor som fastställts av den behöriga myndigheten, vidta någon av följande åtgärder:

- anpassa produkterna till gällande bestämmelser inom en angiven frist,

- eventuell dekontaminering,

- varje annan lämplig behandling,

- användning för andra ändamål,

- retur till ursprungslandet, sedan den behöriga myndigheten i landet där ursprungsanläggningen ligger har underrättats,

- förstöra produkterna.

2. Kostnaderna i samband med de åtgärder som vidtas i enlighet med punkt 1 skall bäras av avsändaren eller av varje annan företrädare för denne, inklusive, vid behov, av mottagaren.

Avsnitt 3

Samarbete vid konstaterade överträdelser

Artikel 14

Om produkterna förstörs, används för andra ändamål, sänds tillbaka till ursprungslandet eller dekontamineras enligt artikel 13.1, skall den mottagande medlemsstaten snarast ta kontakt med den avsändande medlemsstaten. I de andra fallen kan den mottagande medlemsstaten ta kontakt med den avsändande medlemsstaten. Den avsändande medlemsstaten skall vidta alla nödvändiga åtgärder och meddela den mottagande medlemsstaten vilka kontroller som utförts, resultatet av dessa, vilka beslut som fattats och motiven för dessa.

Om den mottagande medlemsstaten befarar att dessa åtgärder inte är tillräckliga, skall den, vid behov genom ett gemensamt besök på plats försöka att, tillsammans med den medlemsstat som ställts till svars, söka vägar och möjligheter att avhjälpa situationen.

Om det vid kontroll enligt artikel 12 konstateras upprepade försummelser, skall den mottagande medlemsstaten underrätta kommissionen och övriga medlemsstater.

Artikel 15

1. Kommissionen kan på begäran av den mottagande medlemsstaten eller på eget initiativ och med hänsyn tagen till de konstaterade överträdelsernas art

- sända representanter till platsen i samarbete med den berörda medlemsstaten,

- uppmana den avsändande medlemsstaten att skärpa kontrollen av produktionen i den berörda anläggningen.

2. Kommissionen skall underrätta de berörda medlemsstaterna om sina slutsatser.

I avvaktan på kommissionens slutsatser och på begäran av den mottagande medlemsstaten skall den avsändande medlemsstaten skärpa kontrollerna av produkter som kommer från anläggningen i fråga.

Den mottagande medlemsstaten kan för sitt vidkommande skärpa kontrollerna av produkter som kommer från samma anläggning.

3. Kommissionen kan företa en undersökning av situationen i den i artikel 23 avsedda kommittén. Kommissionen kan fatta nödvändiga beslut enligt det förfarande som anges i samma artikel, även beslut som rör produkternas rörlighet inom gemenskapen.

Avsnitt 4

Kontroll på jordbruksorter

Artikel 16

Medlemsstaterna skall övervaka att den behöriga myndigheten har tillgång till platser avsedda för jordbruksproduktion där produkter framställs eller används, för att utföra de föreskrivna kontrollerna.

KAPITEL IV

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 17

1. Medlemsstaterna skall övervaka att kontrollerna utförs så att förseningar i produkternas befordran begränsas och inte leder till onödiga hinder för marknadsföringen av dessa.

2. Medlemsstaterna skall föreskriva tystnadsplikt för de befattningshavare som utför kontrollerna.

Artikel 18

1. Om varuprov av produkter tas för analys, skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att

- säkerställa att de som underkastas kontroll kan få en eventuell bedömning av andra experter,

- säkerställa att referensvaruprover som officiellt förseglas bevaras.

2. Medlemsstaterna skall utarbeta en lista över laboratorier som får utföra analyserna; de skall övervaka att dessa laboratorier utses på grundval av sina kvalifikationer.

3. Medlemsstaterna skall övervaka att provtagning och analyser sker i enlighet med gemenskapsbestämmelserna.

Där det saknas former och metoder inom gemenskapen, skall dock medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att kontrollerna

- utförs enligt regler som är godkända av internationella organ,

- om sådana regler inte finns, utförs enligt nationella vetenskapligt godkända regler som överensstämmer med de allmänna principerna i fördraget.

4. Tillämpningsreglerna för denna artikel skall, i den mån det behövs, fastställas enligt det förfarande som anges i artikel 23.

Artikel 19

Varje medlemsstat skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att samtliga bestämmelser i detta direktiv tillämpas till fullo. Sanktioner skall föreskrivas vid överträdelser av de åtgärder som vidtagits för tillämpningen av detta. Dessa sanktioner skall vara effektiva, stå i proportion till överträdelsen och verka avskräckande.

Artikel 20

Detta direktiv berör inte de möjligheter som ges av gällande lag i medlemsstaterna att överklaga behöriga myndigheters beslut.

De beslut som den behöriga myndigheten fattar efter en rapport om överträdelse, skall med angivande av motivering meddelas den näringsidkare som berörs av besluten eller dennes företrädare.

Om den berörde näringsidkaren eller dennes företrädare begär det, skall de motiverade besluten meddelas honom skriftligen med angivande av de möjligheter till överklagande som ges av gällande lag i den kontrollerande medlemsstaten samt sättet för överklagandet och den tidsfrist inom vilken det måste ske.

Artikel 21

Ett år efter detta direktivs ikraftträdande skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om

- den eller de behöriga myndigheterna och deras geografiska verksamhetsområde och befogenhet,

- den eller de laboratorier som avses i artikel 18.2,

- den eventuella lista över införselpunkter som avses i artikel 6.

Dessa upplysningar samt senare ändringar skall offentliggöras i C-utgåvan av Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 22

1. Medlemsstaterna skall senast den 1 oktober 1998 utarbeta program med de nationella åtgärder som skall vidtas för att nå det i detta direktiv uppsatta målet.

Dessa program skall ta hänsyn till särskilda förhållanden i medlemsstaterna och, i synnerhet beträffande de kontroller som skall utföras regelbundet, närmare ange kontrollens art och hur ofta den skall ske.

2. Före den 1 april varje år och första gången före den 1 april 2000 skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna alla nödvändiga upplysningar om genomförandet under föregående år av de program som avses i punkt 1, med närmare angivande av

- kriterier som följts vid utarbetandet av dessa program,

- antal och art av utförda kontroller,

- resultaten av kontrollerna, särskilt de konstaterade överträdelsernas antal och art,

- åtgärder som vidtagits vid konstaterade överträdelser.

3. Kommissionen skall varje år före den 1 oktober och första gången före den 1 oktober 2000 lägga fram en samlad och sammanfattande rapport om resultaten av de kontroller som utförts på gemenskapsnivå, åtföljd av ett förslag till rekommendation om ett samordnat kontrollprogram för det följande året, vilket program skall fastställas enligt det förfarande som anges i artikel 23. Denna rekommendation kan bli föremål för senare justeringar som blivit nödvändiga under genomförandet av det samordnade programmet.

I det samordnade programmet skall särskilt anges de kriterier som bör prioriteras vid genomförandet.

De upplysningar som anges i punkt 2 skall innehålla ett särskilt kapitel om genomförandet av det samordnade programmet.

Artikel 23

1. Kommissionen skall bistås av Ständiga foderkommittén, nedan kalla "kommittén", som tillsattes genom beslut 70/372/EEG (13).

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett utkast till åtgärder. Kommittén skall avge ett yttrande om utkastet inom en frist som ordföranden kan fastställa med hänsyn tagen till hur brådskande ärendet är. Yttrandet skall avges med den majoritet som anges i artikel 148.2 i fördraget för de beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Vid omröstningen i kommittén skall de röster som avges av företrädarna för medlemsstaterna vägas enligt nämnda artikel. Ordföranden skall inte delta i omröstningen.

3. a) Kommissionen skall vidta de planerade åtgärderna, när de överensstämmer med kommitténs yttrande.

b) Om de planerade åtgärderna inte överensstämmer med kommitténs yttrande eller om det inte föreligger något yttrande, skall kommissionen snarast överlämna ett förslag till åtgärder till rådet. Rådet skall besluta med kvalificerad majoritet.

Om rådet vid utgången av en frist om tre månader, räknat från när förslaget lades fram för rådet, inte har fattat beslut, skall de föreslagna åtgärderna vidtas av kommissionen, utom om rådet med enkel majoritet yttrat sig mot åtgärderna i fråga.

Artikel 24

1. Medlemsstaterna skall anta nödvändiga lagar och andra författningar för att rätta sig efter detta direktiv före den 30 april 1998. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser, skall dessa hänvisa till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 25

Detta direktiv träder i kraft dagen efter den då det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 26

Detta direktiv riktar sig till medlemsländerna.

Utfärdat i Luxemburg den 25 oktober 1995.

På rådets vägnar

L. ATIENZA

Ordförande

(1) EGT nr C 313, 19.11.1993, s. 10.

(2) EGT nr C 128, 9.5.1994, s. 97.

(3) EGT nr C 127, 7.5.1994, s. 10.

(4) EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EEG) nr 1601/92 (EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13).

(5) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 94/723/EG (EGT nr L 288, 9.11.1994, s. 48).

(6) EGT nr L 170, 3.8.1970, s. 2. Direktivet senast ändrat genom förordning (EEG) nr 3768/85 (EGT nr L 362, 31.12.1985, s. 8).

(7) EGT nr L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 94/77/EG (EGT nr L 350, 31.12.1994, s. 113).

(8) EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 94/16/EG (EGT nr L 104, 23.4.1994, s. 32).

(9) EGT nr L 32, 3.2.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 90/654/EEG (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 48).

(10) EGT nr L 86, 6.4.1979, s. 30. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/74/EEG (EGT nr L 237, 22.9.1993, s. 23).

(11) EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 8. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/74/EEG (EGT nr L 237, 22.9.1993, s. 23).

(12) EGT nr L 237, 22.9.1993, s. 23.

(13) EGT nr L 170, 3.8.1970, s. 1.