Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 1999/20/EG av den 22 mars 1999 om ändring av direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser, direktiv 82/471/EEG om vissa produkter som används i djurfoder, direktiv 95/53/EG om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet och direktiv 95/69/EG om villkor och föreskrifter för godkännande och registrering av vissa anläggningar och mellanhänder inom fodersektornEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 080 , 25/03/1999 s. 0020 - 0021RÅDETS DIREKTIV 1999/20/EG av den 22 mars 1999 om ändring av direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser, direktiv 82/471/EEG om vissa produkter som används i djurfoder, direktiv 95/53/EG om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet och direktiv 95/69/EG om villkor och föreskrifter för godkännande och registrering av vissa anläggningar och mellanhänder inom fodersektorn

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

I artiklarna 13-16 i rådets direktiv 70/524/EEG (4), såsom det ändrats enligt direktiv 96/51/EG (5), fastställs vissa regler för distribution och foderinblandning av tillsatser och förblandningar samt för märkningen av tillsatser, förblandningar och foderblandningar.

I direktiv 82/471/EEG (6) fastställs i artikel 3 och i bilagan vissa bestämmelser för distribution och märkning av dessa produkter.

Fristen den 1 april 1998 som fastställts för medlemsstaternas tillämpning av de ändringar av direktiven 70/524/EEG och 82/471/EEG, och som infördes genom direktiv 96/51/EG respektive direktiv 95/69/EG (7) är oförenlig med de frister för avslutandet av förfarandena för godkännande (1 april 2001) och för registrering (1 september 1998) av vissa anläggningar och mellanhänder inom fodersektorn som fastställs i direktiv 95/69/EG. Bestämmelserna i fråga skall tillämpas att det påverkar tillämpningen av de frister som fastställs i direktiv 95/69/EG. Det är emellertid nödvändigt att korrigera direktiv 70/524/EEG och 82/471/EEG så att bestämmelserna blir enhetliga.

Rådets direktiv 95/53/EG av den 25 oktober 1995 om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet (8) bör omfatta samtliga produkter och ämnen som används i djurfoder inom gemenskapen.

För att det uppsatta målet skall nås bör rådets direktiv 96/25/EG medtas i förteckningen över de bestämmelser som direktiv 95/53/EG skall tillämpas på. Med hänsyn till att direktiv 77/101/EEG under tiden upphävts genom direktiv 96/25/EG bör vidare hänvisningen till rådets direktiv 77/101/EEG av den 23 november 1976 om saluföring av foderråvaror (9) utgå.

I direktiv 95/69/EG föreskrivs att medlemsstaterna varje år skall överlämna en förteckning över godkända anläggningar till de övriga medlemsstaterna. Förfarandena för godkännandet av anläggningarna bör vara avslutade den 1 april 2001. Med hänsyn till de officiella kontrollerna inom djurfodersektorn, särskilt i handelsutbytet inom gemenskapen, är det fram till dess alltså nödvändigt att denna förteckning även omfattar uppgifter om de anläggningar som, även om de ännu inte godkänts, får fortsätta att utöva sin verksamhet i enlighet med villkoren i det direktivet.

Direktiven 70/524/EEG, 82/471/EEG, 95/53/EG och 95/69/EG bör följaktligen ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 70/524/EEG ändras på följande sätt:

1) I artikel 13 skall följande punkt läggas till:

"6. Bestämmelserna i punkterna 1-3 skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.2 och artikel 9.2 i direktiv 95/69/EG."

2) Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 16a

Artiklarna 14-16 som hänvisar till de godkännande- och registreringsnummer som föreskrivs i direktiv 95/69/EG är inte tillämpliga förrän den 1 april 2001."

Artikel 2

Direktiv 82/471/EEG ändras på följande sätt:

1) I artikel 3 skall följande punkt läggas till:

"4. Punkt 3 skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.2 i direktiv 95/69/EG."

2) I bilagan, för de produkter som avses i kapitel I.1 a i bilagan till direktiv 95/69/EG, under kolumn 7 "särskilda bestämmelser", skall sista strecksatsen under uppgifter som skall anges på produktens förpackning, på behållaren eller på en etikett som fastsätts där, ersättas med följande text:

"- från och med den 1 april 2001: godkännandenummer"

Artikel 3

I direktiv 95/53/EG skall artikel 2.1 a tredje strecksatsen ersättas med följande:

"- rådets direktiv 96/25/EG av den 29 april 1996 om avyttring av foderråvaror, med ändring av direktiven 70/524/EEG, 74/63/EEG, 82/471/EEG och 93/74/EEG, och med upphävande av direktiv 77/101/EEG".

Artikel 4

I direktiv 95/69/EG skall artikel 6.2 andra och tredje meningen ersättas med följande:

"Före den 31 december varje år skall medlemsstaterna till övriga medlemsstater överlämna en förteckning över de anläggningar som avses i artikel 2.2 a och 2.2 b och över de mellanhänder som godkänts i enlighet med artikel 3.1 samt en förteckning över motsvarande anläggningar och mellanhänder som avses i artikel 4.2, vilka lämnat in ansökningar om godkännande som medlemsstaterna ännu inte beslutat om.

Medlemsstaterna skall på begäran till de övriga medlemsstaterna överlämna hela eller delar av den förteckning över anläggningar som avses i artikel 2.2 c -2.2 f samt hela eller delar av den förteckning över motsvarande anläggningar som avses i artikel 4.2, vilka lämnat in ansökningar om godkännande som medlemsstaterna ännu inte beslutat om."

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall senast den 30 september 1999 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta. Medlemsstaterna skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 oktober 1999.

2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggjörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 mars 1999.

På rådets vägnar

G. VERHEUGEN

Ordförande

(1) EGT C 266, 25.8.1998, s. 14.

(2) EGT C 328, 26.10.1998, s. 80.

(3) EGT C 40, 15.2.1999, s. 10.

(4) EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/92/EG (EGT L 346, 22.12.1998, s. 49).

(5) EGT L 235, 17.9.1996, s. 39.

(6) EGT L 213, 21.7.1982, s. 8. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/25/EG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 35).

(7) EGT L 332, 30.12.1995, s. 15. Direktivet ändrat genom direktiv 98/92/EG.

(8) EGT L 265, 8.11.1995, s. 17.

(9) EGT L 32, 3.2.1977, s. 1. Direktivet upphävt genom direktiv 96/25/EG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 35).