Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999L0029.pdf

31999L0029

Rådets direktiv 1999/29/EG av den 22 april 1999 om främmande ämnen och produkter i djurfoderEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 115 , 04/05/1999 s. 0032 - 0046RÅDETS DIREKTIV 1999/29/EG

av den 22 april 1999

om främmande ämnen och produkter i djurfoder

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Rådets direktiv 74/63/EEG av den 17 december 1973 om främmande ämnen och produkter i djurfoder(3) har undergått flera och omfattande ändringar. För att skapa klarhet och av praktiska skäl bör en kodifiering av nämnda direktiv företas.

(2) Husdjursproduktionen är av stor betydelse för jordbruket inom gemenskapen. Att lämpligt foder av god kvalitet används är en viktig förutsättning för att denna verksamhet skall ge tillfredsställande resultat.

(3) För att produktiviteten inom jordbruket skall öka är det viktigt att det finns bestämmelser om foder.

(4) Foder innehåller ofta främmande ämnen eller produkter som kan utgöra en fara för djurs hälsa eller, på grund av att de förekommer i produkter från husdjursproduktionen, äventyra människors hälsa.

(5) Att helt förhindra förekomsten av ämnena och produkterna i fråga låter sig inte göras. Det är dock viktigt att halten av dem i foder begränsas så att icke önskvärda och skadliga effekter förhindras. För närvarande är det inte möjligt att föreskriva maximihalter som är lägre än dem som kan upptäckas med de analysmetoder som skall fastställas för gemenskapen.

(6) Främmande ämnen och produkter får endast finnas i foder på villkor som anges i detta direktiv och får inte användas på något annat sätt vid utfodring av djur. Detta direktiv påverkar inte andra gemenskapsbestämmelser om foder, särskilt inte reglerna om foderblandningar.

(7) Medlemsstaterna bör dock fortfarande ha möjlighet att på vissa villkor tillåta foder med högre halter av främmande ämnen och produkter än dem som fastställs i bilaga I.

(8) Detta direktiv bör gälla för foderråvaror och foder från den dag dessa förs in i gemenskapen; därför bör det fastställas att maximihalten av främmande ämnen eller produkter tillämpas generellt från den dag då foderråvarorna och fodret börjar omsättas, i alla försäljningsled och i synnerhet från den tidpunkt då de importeras.

(9) Principen bör fastslås att foderråvaror som används till djurfoder måste vara sunda, oförfalskade och av säljbar kvalitet. Det är därför nödvändigt att förbjuda användningen eller omsättningen av foderråvaror vilkas halt av främmande ämnen eller produkter överstiger den högsta fastställda nivån för foderblandningar enligt bilaga I.

(10) Det är lämpligt att begränsa förekomsten av vissa främmande ämnen eller produkter i tillskottsfoderblandningar genom att fastställa lämpliga maximihalter.

(11) Medlemsstaterna bör behålla sin möjlighet att, om människors eller djurs hälsa sätts i fara, tillfälligt sänka de fastställda maximihalterna, fastställa maximihalter för andra ämnen eller produkter eller förbjuda förekomsten av sådana ämnen eller produkter i foder. För att ingen medlemsstat skall kunna missbruka denna möjlighet skall eventuella beslut om ändring av bilagorna I och II grundas på stödjande dokumentation och fattas genom ett brådskande gemenskapsförfarande.

(12) Foder som uppfyller dessa krav får, i fråga om halten av främmande ämnen och produkter, endast omfattas av de försäljningsbegränsningar som beslutas om i detta direktiv.

(13) För att se till att de krav som fastställs i fråga om främmande ämnen och produkter är uppfyllda då foder saluförs måste medlemsstaterna vidta lämpliga kontrollåtgärder.

(14) Erfarenheten har visat att det förfarande för utbyte av information mellan de offentliga kontrollmyndigheterna som införs genom detta direktiv bör förbättras så att även rörelseidkarna underrättar medlemsstaterna om de fall då direktivets bestämmelser inte efterlevs. I sådana fall måste medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att förorenade foderråvaror och foder används som djurföda. Medlemsstaterna bör, om så är lämpligt, sörja för att foderråvaru- eller foderpartiet förstörs om ägaren har beslutat detta.

(15) För att anpassa de tekniska föreskrifter som fastställs i bilagorna I och II med hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen är det av vikt att införa ändamålsenligt gemenskapsförfarande.

(16) För att underlätta genomförandet av de föreslagna åtgärderna bör ett förfarande fastställas som åstadkommer ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga foderkommittén som inrättas genom beslut 70/372/EEG(4).

(17) Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas förpliktelser vad gäller de tidsfrister för genomförande av direktiven som anges i bilaga III del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller främmande ämnen och produkter i djurfoder.

2. Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av bestämmelser som gäller

a) fodertillsatser,

b) försäljning av foder,

c) fastställande av tillåtna maximihalter för rester av bekämpningsmedel på och i produkter som är avsedda som djurfoder, såvida dessa rester inte finns upptagna i bilaga I avdelning B,

d) mikroorganismer i foder,

e) vissa produkter som används i djurfoder,

f) foder för särskilda näringsbehov.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a) foder: varor av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, i naturligt tillstånd, färska eller konserverade, och varor som härrör från industriell bearbetning av dessa samt organiska eller oorganiska ämnen som används enskilt eller i blandningar, med eller utan tillsatser, för utfodring av djur,

b) foderråvaror: olika produkter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, i naturligt tillstånd, färska eller konserverade liksom produkter som härletts därur genom industriell bearbetning och organiska eller oorganiska ämnen, med eller utan tillsatser, som är avsedda för utfodring av djur, antingen direkt obearbetade eller efter bearbetning för att framställa foderblandningar eller som bärare i förblandningar,

c) helfoder: foderblandningar som genom sin sammansättning kan tillgodose ett dagsbehov,

d) tillskottsfoder: foderblandningar med hög halt av vissa ämnen som genom sin sammansättning inte täcker dagsbehovet utan att kompletteras med annat foder,

e) foderblandningar: blandningar av foderråvaror med eller utan tillsatser, avsedda för utfodring av djur, i form av helfoder eller kompletteringsfoder,

f) dagsbehov (dagsgiva): genomsnittlig, sammanlagd kvantitet foder, beräknat på 12 % vattenhalt, som dagligen krävs för att ett djur av en viss art och ålder inom en bestämd produktionsform skall få sitt totala näringsbehov tillfredsställt,

g) djur: djur som tillhör arter som normalt utfodras och hålls eller används för livsmedelsproduktion, samt djur som lever i vilt tillstånd och utfodras med foder,

h) sällskapsdjur: djur som tillhör arter som normalt utfodras och hålls men inte konsumeras av människor med undantag av djur som uppföds som pälsdjur.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att foderråvaror bara får omsättas i gemenskapen om de är sunda, genuina och av säljbar kvalitet.

2. Foderråvaror kan särskilt inte betraktas som sunda, genuina och av säljbar kvalitet ifall de, om inte annat följer av bilaga II del A, har en så hög halt av främmande ämnen eller produkter att den överskrider de maximihalter för foderblandningar som fastställs i bilaga I.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att de ämnen och produkter som finns upptagna i bilaga I endast får tillåtas i foder på där angivna villkor.

2. Medlemsstaterna får tillåta att de högsta tillåtna halter som anges i bilaga I för foder får överskridas då det gäller foder som framställs och används i oförändrat tillstånd på samma anläggning, om detta är nödvändigt av särskilda skäl. Berörda medlemsstater skall se till att varken djurs eller människors hälsa kan lida skada därav.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att de foderråvaror som finns upptagna i bilaga II del A endast får börja omsättas om deras innehåll av det främmande ämne eller den främmande produkt som anges i bilagans kolumn 1 inte överskrider den högsta halt som fastställs i bilagans kolumn 3.

2. Om innehållet av det främmande ämne eller den främmande produkt som anges i kolumn 1 i bilaga II del A överskrider den halt som fastställs i kolumn 3 i bilaga I för foderråvaror, får utan hinder av punkt 1 foderråvaran som finns upptagen i kolumn 2 i bilaga II del A endast börja omsättas om

a) den är avsedd för anläggningar som uppfyller villkoren i rådets direktiv 95/69/EG av den 22 december 1995 om villkor och föreskrifter för godkännande och registrering av vissa anläggningar och mellanhänder inom fodersektorn ändrat genom direktiven 70/524/EEG, 74/63/EEG, 79/373/EEG och 82/471/EEG(5) och,

b) den åtföljs av en handling som anger

- att foderråvaran är avsedd för sådana tillverkare av foderblandningar som uppfyller villkoren i a,

- att foderråvaran inte får ges i oförändrat tillstånd till djur,

- mängden av det främmande ämne eller den främmande produkt som finns i foderråvaran.

3. Medlemsstaterna skall föreskriva att punkterna 2 a och b också skall gälla foderråvaran och främmande ämnen eller produkter som finns upptagna i bilaga II del B och vars högsta halt inte begränsas i bilaga II del A, om halten av det främmande ämne eller den främmande produkt som finns i foderråvaran överskrider den som anges i kolumn 3 i bilaga I för motsvarande foderråvara.

Artikel 6

Medlemsstaterna får begränsa tillämpningen av artikel 5.2 a till sådana tillverkare av foderblandningar som använder varorna i fråga vid framställning och försäljning av foderblandningar.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall föreskriva att ett parti foderråvaror, som enligt bilaga II del A har en högre halt av ett främmande ämne eller en främmande produkt än vad som fastställs i kolumn 3 i nämnda bilaga, inte får blandas med andra foderråvaru- eller foderpartier.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall utfärda föreskrifter om att tillskottsfoder, i den mån de inte omfattas av särskilda bestämmelser, efter utspädning enligt hanteringsanvisningarna inte får innehålla halter av de ämnen och produkter som upptas i bilaga I som överstiger dem som fastställts för helfoder.

Artikel 9

1. Om en medlemsstat erhåller ny information eller omvärderar redan befintlig information efter det att bestämmelserna i fråga har antagits, och därmed har välgrundade skäl för att göra gällande att en högsta halt som fastställs i bilaga I eller II eller att ett ämne eller en produkt som inte finns upptagen där utgör en fara för djurs eller människors hälsa eller för miljön, får medlemsstaten under en övergångsperiod minska halten, fastställa en högsta halt eller förbjuda ämnet eller produkten i foder eller foderråvaror. Medlemsstaten skall omedelbart underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om detta och ange skälen till beslutet.

2. Enligt det förfarande som fastställs i artikel 14 skall ett omedelbart beslut fattas om eventuell ändring av bilagorna. Så länge inget beslut har fattats av rådet eller kommissionen kan medlemsstaten fortsätta att tillämpa de beslutade åtgärderna.

Artikel 10

I överensstämmelse med det förfarande som fastställs i artikel 13 och med hänsyn till utvecklingen inom vetenskap och teknik

a) skall behövliga ändringar i bilagorna antas,

b) skall en aktualiserad version av bilagorna utarbetas regelbundet och införliva de ändringar som kontinuerligt företas enligt a,

c) får kriterier för godkännande av foderråvaror som genomgått vissa reningsprocedurer definieras.

Artikel 11

Medlemsstaterna skall se till att foder och foderråvaror som motsvarar bestämmelserna i detta direktiv inte omfattas av några ytterligare omsättningsrestriktioner i fråga om förekomsten av främmande ämnen och produkter.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att foder och foderråvaror genomgår en officiell kontroll, åtminstone genom stickprov, för att pröva om de villkor som fastställs i detta direktiv är uppfyllda.

2. Medlemsstaterna skall meddela namnen på de myndigheter som har utsetts att utföra denna kontroll till de övriga medlemsstaterna och kommissionen.

3. Medlemsstaterna skall föreskriva att om en rörelseidkare (importör, tillverkare etc.) eller en person som i sin yrkesutövning äger eller har ägt eller har varit i direkt kontakt med ett foderråvaru- eller foderparti och har kunskap om

- att foderråvarupartiet är olämpligt som djurfoder eftersom det förorenats med ett främmande ämne eller en produkt som anges i bilagorna I och II och därför inte uppfyller bestämmelserna i artikel 3.1, och till följd därav utgör en allvarlig hälsorisk för djur och människor,

- att foderpartiet inte uppfyller bestämmelserna i bilaga I och därför utgör en allvarlig hälsorisk för djur och människor,

skall denna rörelseidkare eller annan person omedelbart underrätta de offentliga myndigheterna även om partiet kommer att förstöras.

Om det rör sig om ett förorenat parti skall medlemsstaterna, efter att ha kontrollerat den information de fått, säkerställa att partiet inte används som djurföda.

Medlemsstaterna skall säkerställa att det förorenade partiets slutliga bestämmelseort, inbegripet dess eventuella förstörande, inte kan ha en skadlig effekt på människors och djurs hälsa eller på miljön.

4. Om ett parti foderråvaror eller foder kan komma att sändas till en medlemsstat efter det att partiet i en annan medlemsstat, på grund av ett för stort innehåll av främmande ämnen eller produkter, inte har ansetts uppfylla bestämmelserna i detta direktiv, skall den senare medlemsstaten omedelbart ge de andra medlemsstaterna och kommissionen all nödvändig information om det partiet.

Artikel 13

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat, utan dröjsmål hänskjuta ärendet till Ständiga foderkommittén, nedan kallad kommittén.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget och genast verkställa det om det är förenligt med yttrandet från kommittén. Om det inte är förenligt med yttrandet från kommittén eller om inget yttrande avges skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas och verkställa dem utan dröjsmål, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 14

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom två dagar. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget och genast verkställa det om det är förenligt med yttrandet från kommittén. Om det inte är förenligt med yttrandet från kommittén eller om inget yttrande avges skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas och verkställa dem utan dröjsmål, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 15

1. Vid export av foder till tredje land skall medlemsstaterna som minimikrav tillämpa bestämmelserna i detta direktiv.

2. Punkt 1 påverkar inte medlemsstaternas rätt att tillåta återexport till det exporterande tredje landet av foderpartier som inte uppfyller kraven i detta direktiv.

Artikel 16

1. Direktiven i bilaga III del A skall upphöra att gälla utan att det påverkar medlemsstaternas förpliktelser vad gäller de tidsfrister som anges i bilaga III del B.

2. Hänvisningar till de upphävda direktiven skall tolkas som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 17

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 18

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 22 april 1999.

På rådets vägnar

W. MÜLLER

Ordförande

(1) Yttrandet avgett den 9 februari 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT C 153, 28.5.1996, s. 49.

(3) EGT L 38, 11.2.1974, s. 31. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/60/EG (EGT L 209, 25.7.1998, s. 50).

(4) EGT L 170, 3.8.1970, s. 1.

(5) EGT L 332, 30.12.1995, s. 15. Direktivet ändrat genom direktiv 98/92/EG (EGT L 346, 22.12.1998, s. 49).

BILAGA I

(till artiklarna 3.2, 4, 5.2, 5.3, 8 och 12.3)

>Plats för tabell>

BILAGA II

DEL A

(till artiklarna 3.2, 5, 7)

>Plats för tabell>

DEL B

(till artikel 5.3)

>Plats för tabell>

BILAGA III

DEL A

Upphävda direktiv

(hänvisningar i artikel 16)

>Plats för tabell>

DEL B

Tidsgränser för införlivande i nationell lagstiftning

(hänvisningar i artikel 16)

>Plats för tabell>

BILAGA IV

JÄMFÖRELSETABELL

>Plats för tabell>