Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002L0002.pdf

32002L0002

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/2/EG av den 28 januari 2002 om ändring av rådets direktiv 79/373/EEG om avyttring av foderblandningar och om upphävande av kommissionens direktiv 91/357/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 063 , 06/03/2002 s. 0023 - 0025Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/2/EG

av den 28 januari 2002

om ändring av rådets direktiv 79/373/EEG om avyttring av foderblandningar och om upphävande av kommissionens direktiv 91/357/EEG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 152.4 b i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört med Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3) på grundval av det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 20 november 2001, och

av följande skäl:

(1) I rådets direktiv 79/373/EEG(4) fastställs bestämmelser för avyttring av foderblandningar inom gemenskapen.

(2) Då det gäller märkning har direktiv 79/373/EEG till syfte att se till att de som bedriver djurproduktion får en information som är objektiv och så korrekt som möjligt om fodersammansättning och foderanvändning.

(3) Hittills har direktiv 79/373/EEG tillhandahållit ett flexibelt deklarationssystem som är begränsat till angivelse av de foderråvaror som ingår utan uppgift om i vilka mängder de ingår i det foder som är avsett för animalieproduktionens djur och det har varit möjligt att använda gruppbeteckningar för foderråvaror i stället för att ange själva foderråvarorna.

(4) Krisen kring bovin spongiform encefalopati och den nyligen inträffade dioxinkrisen har emellertid påvisat att de nuvarande bestämmelserna är otillräckliga och att det finns ett behov av mera detaljerade kvalitativa och kvantitativa uppgifter om sammansättningen av foderblandningar som är avsedda för animalieproduktionens djur.

(5) Detaljerade kvantitativa uppgifter om sammansättningen kan hjälpa till att spåra de potentiellt förorenade foderråvarorna till speciella partier, vilket gagnar folkhälsan och gör det möjligt att undvika att produkter som inte utgör någon betydande fara för folkhälsan destrueras.

(6) Följaktligen är det nu lämpligt att göra det obligatoriskt att deklarera vilka foderråvaror, med angivande av vilka kvantiteter, som ingår i de foderblandningar som är avsedda för animalieproduktionens djur.

(7) Av praktiska skäl bör deklarationen av de foderråvaror som ingår i de foderblandningar som är avsedda för animalieproduktionens djur kunna göras på en särskild etikett eller på ett åtföljande dokument.

(8) Deklarationen av råvaror i foder utgör i vissa fall en viktig källa till information för dem som bedriver djurproduktion. Det är därför viktigt att den som ansvarar för märkningen på begäran av kunden tillhandahåller en detaljerad förteckning över alla foderråvaror och exakta andelar av dessa angivna i viktprocent.

(9) Det är också viktigt att se till att det går att officiellt kontrollera att deklarationerna är korrekta i alla skeden av avyttringen av foder. De behöriga myndigheterna bör i enlighet med rådets direktiv 95/53/EG av den 25 oktober 1995 om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet(5) kontrollera att uppgifterna på etiketterna om sammansättningen av foderblandningar är tillförlitliga, och för att kontrollen skall bli effektiv bör tillverkarna av foderblandningar vara skyldiga att till de behöriga myndigheterna lämna alla handlingar som rör sammansättningen av foder som är avsett att avyttras.

(10) Med genomförbarhetsstudien som grund och senast den 31 december 2002 bör kommissionen lägga fram en rapport för parlamentet och rådet tillsammans med ett lämpligt förslag till upprättande av en positivlista, med beaktande av slutsatserna i denna rapport.

(11) Det bör också fastställas särskilda bestämmelser för märkning av foder till sällskapsdjur med hänsyn till den speciella karaktären hos detta slags foder.

(12) Då det i framtiden inte kommer att finnas någon möjlighet att ange gruppbeteckningar för foderråvaror i stället för råvarorna själva, när det gäller foderblandningar som är avsedda för animalieproduktionens djur, bör kommissionens direktiv 91/357/EEG av den 13 juni 1991 om fastställande av gruppbeteckningar för foderråvaror som får användas vid märkning av foderblandningar till andra djur än sällskapsdjur upphävas(6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets direktiv 79/373/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 5.1 skall ändras på följande sätt:

a) Led j skall ersättas med följande: "j) Varupartinummer"

b) Följande led skall läggas till: "l) När det gäller foderblandningar som är avsedda för andra djur än sällskapsdjur, texten 'Exakta andelar angivna i viktprocent för de foderråvaror som ingår i detta foder kan erhållas från: ...'(uppgift om namn eller firmanamn, adress eller säte samt telefonnummer och e-postadress för den som ansvarar för de uppgifter som avses i denna punkt). Dessa uppgifter skall lämnas på begäran av kunden"

2. Artikel 5.3 skall ändras på följande sätt:

a) Led c skall utgå.

b) Led g skall utgå.

3. I artikel 5.5 skall led d ersättas med följande: "d) garantitid, nettokvantitet, varupartiets nummer samt godkännande- eller registreringsnummer får markeras utanför det utrymme som reserverats för de märkningsuppgifter som avses i punkt 1; i så fall skall dessa märkningsuppgifter kompletteras med en anvisning om var dessa uppgifter kan återfinnas."

4. Artikel 5c skall ersättas med följande: "Artikel 5c

1. Alla råvaror som ingår i blandningen skall räknas upp under sina specifika namn.

2. Foderråvarorna skall räknas upp enligt följande regler:

a) Foderblandningar för andra djur än sällskapsdjur:

i) Foderråvarorna skall räknas upp med angivelse av deras andel av foderblandningen, i viktprocent och i fallande ordning.

ii) När det gäller andelarna i viktprocent ovan skall en tolerans på ± 15 % tillåtas beräknat på den uppgivna vikten.

b) Foderblandningar för sällskapsdjur: förteckning över foderråvarorna med uppgift om mängdinnehåll eller uppräkning av råvarorna i fallande ordning efter vikt.

3. När det gäller foderblandningar för sällskapsdjur får uppgiften om foderråvarans specifika namn ersättas med den gruppbeteckning till vilken foderråvaran hör, varvid gruppbeteckningar som omfattar flera foderråvaror skall ha upprättats i enlighet med artikel 10 a.

Användning av den ena av dessa två deklarationsformer skall utesluta användning av den andra, utom då någon av foderråvarorna inte tillhör någon av de gruppbeteckningar som definierats; i sistnämnda fall skall foderråvaran anges med sitt specifika namn i fallande ordning efter vikt i förhållande till gruppbeteckningarna.

4. Vid märkningen av foderblandningar för sällskapsdjur får också särskilt förekomsten eller det låga innehållet av en eller flera foderråvaror, som är väsentliga för att karakterisera foderblandningarna, framhållas i en särskild deklaration. I sådana fall skall lägsta eller högsta innehåll, uttryckt som ett procenttal av den eller de ingående foderråvarornas vikt, tydligt anges antingen intill deklarationen med särskilt framhållande av den eller de aktuella foderråvarorna eller i förteckningen över foderråvarorna, med omnämnande av foderråvaran/råvarorna och dess/deras viktprocent intill motsvarande gruppbeteckning av foderråvaror."

5. I artikel 12 skall följande stycke läggas till: "De skall föreskriva att tillverkarna av foderblandningar är skyldiga att på begäran ge de myndigheter som har ansvaret för de officiella kontrollerna tillgång till alla handlingar som rör sammansättningen av sådant foder som är avsett att avyttras för att göra det möjligt att kontrollera att uppgifterna i märkningen är korrekta."

6. Följande artikel skall införas: "Artikel 15a

Senast den 6 november 2006 skall kommissionen, på grundval av de uppgifter som medlemsstaterna lämnat, lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av den ordning som inrättats genom artikel 5.1 j, 5.1 l, och 5.5 d, artikel 5c och artikel 12 andra stycket, särskilt när det gäller angivelsen, i viktprocent, av mängderna av olika råvaror på märkningen av foderblandningar, inklusive den tillåtna toleransen, åtföljd av eventuella förslag till förbättring av dessa bestämmelser."

Artikel 2

Kommissionens direktiv 91/357/EEG skall upphöra att gälla den 6 november 2003.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall senast den 6 mars 2003 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 6 november 2003.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 januari 2002.

På Europarlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

J. Piqué i Camps

Ordförande

(1) EGT C 120 E, 24.4.2001, s. 178.

(2) EGT C 140, 18.5.2000, s. 12.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 4 oktober 2000 (EGT C 178, 22.6.2001, s. 177), rådets gemensamma ståndpunkt av den 19 december 2000 (EGT C 36, 2.2.2001, s. 35) och Europaparlamentets beslut av den 5 april 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT). Europaparlamentets beslut av den 11 december 2001 och rådets beslut av den 19 december 2001.

(4) EGT L 86, 6.4.1979, s. 30. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/16/EG (EGT L 105, 3.5.2000, s. 36).

(5) EGT L 265, 8.11.1995, s. 17. Direktivet ändrat genom rådets direktiv 1999/20/EG (EGT L 80, 25.3.1999, s. 20).

(6) EGT L 193, 17.7.1991, s. 34. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/67/EG (EGT L 261, 24.9.1998, s. 10).