Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002L0032_supplement_1.pdf32002L0032.pdf

32002L0032

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder - Uttalande från rådetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 140 , 30/05/2002 s. 0010 - 0022Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG

av den 7 maj 2002

om främmande ämnen och produkter i djurfoder

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 152.4 b i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och på grundval av det gemensamma utkast som godkändes av förlikningskommittén den 26 mars 2002, och

av följande skäl:

(1) Det bör göras åtskilliga ändringar i rådets direktiv 1999/29/EG av den 22 april 1999 om främmande ämnen i djurfoder(4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör det nämnda direktivet omarbetas.

(2) Animalieproduktionen är av stor betydelse för jordbruket inom gemenskapen. Att lämpligt foder av god kvalitet används är en viktig förutsättning för att denna verksamhet skall ge tillfredsställande resultat när det gäller folkhälsa, djurs hälsa och välbefinnande, miljön samt animalieproducenternas ekonomi.

(3) För att säkerställa produktiviteten inom jordbruket och en hållbar utveckling och för att göra det möjligt att säkerställa folkhälsan samt djurs hälsa, djurs välbefinnande och miljön är det viktigt att det finns bestämmelser om foder. Dessutom behövs det omfattande bestämmelser om hygien för att säkerställa god kvalitet på fodret på enskilda jordbruk även när det inte producerats kommersiellt.

(4) Samma regler om kvalitet och säkerhet avseende produkter avsedda för djurfoder måste tillämpas på kvaliteten och säkerheten avseende det vatten som används för djuren. Trots att definitionen av foder inte utesluter att vatten anses som foder, inbegrips det inte i den icke uttömmande förteckningen över de viktigaste foderråvarorna som återfinns i rådets direktiv 96/25/EG av den 29 april 1996 om avyttring och användning av foderråvaror(5). Frågan huruvida vatten kan anses som foder måste granskas inom ramen för det direktivet.

(5) Det har konstaterats att tillsatser kan innehålla främmande ämnen. Direktivets tillämpningsområde bör därför utvidgas till att omfatta även tillsatser.

(6) Produkter avsedda för djurfoder kan innehålla främmande ämnen som kan utgöra en fara för djurs hälsa eller, på grund av att de förekommer i animalieprodukter, för människors hälsa eller miljön.

(7) Det är omöjligt att helt förhindra förekomsten av främmande ämnen, men det är viktigt att halten av dem i produkter avsedda för djurfoder hålls på en så låg nivå, med vederbörlig hänsyn till ämnenas akuta giftighet, dess bioackumulerbarhet och dess nedbrytbarhet, att oönskade och skadliga effekter kan förhindras. Det är för närvarande olämpligt att fastställa gränsvärden som ligger under detektionsgränsen för de analysmetoder som skall fastställas för gemenskapen.

(8) Metoderna för att analysera rester av främmande ämnen blir alltmer förfinade så att även restmängder som är försumbara för djurs och människors hälsa kan upptäckas.

(9) Främmande ämnen får endast finnas i produkter avsedda för djurfoder på de villkor som anges i detta direktiv och får inte användas på något annat sätt vid utfodring av djur. Detta direktiv påverkar därför inte andra gemenskapsbestämmelser om foder, särskilt inte reglerna om foderblandningar.

(10) Detta direktiv bör gälla för produkter avsedda för djurfoder från den dag då dessa förs in i gemenskapen. Det måste därför fastställas att gränsvärdena för främmande ämnen skall tillämpas generellt, i alla led, från den tidpunkt då varje slag av produkter avsedda för djurfoder börjar omsättas eller användas, och gränsvärdena skall i synnerhet tillämpas från tidpunkten för import.

(11) Produkter avsedda för djurfoder måste vara sunda, oförfalskade och av god handelskvalitet, så att de vid korrekt användning inte utgör någon fara för människors eller djurs hälsa eller miljön och inte inverkar negativt på animalieproduktion. Det måste därför vara förbjudet att använda eller omsätta produkter avsedda för djurfoder vilkas halt av främmande ämnen överskrider de gränsvärden som fastställs i bilaga I.

(12) Förekomsten av vissa främmande ämnen i tillskottsfoder måste begränsas genom att lämpliga gränsvärden fastställs.

(13) I vissa fall fastställs ett gränsvärde med hänsyn till nuvarande bakgrundsvärden, men fortsatta ansträngningar bör göras för att i möjligaste mån begränsa förekomsten av vissa främmande ämnen i produkter avsedda för djurfoder så att även deras förekomst i näringskedjan begränsas. I detta direktiv bör det följaktligen föreskrivas om en möjlighet att införa en åtgärdsgräns, som är betydligt lägre än det fastställda gränsvärdet. Om denna åtgärdsgräns överskrids bör det undersökas varifrån de främmande ämnena kommer, och åtgärder bör vidtas för att begränsa eller helt eliminera föroreningskällorna.

(14) Medlemsstaterna måste få behålla sin möjlighet att, om djurs eller människors hälsa eller miljön hotas, tillfälligt sänka de fastställda gränsvärdena, fastställa gränsvärden för andra ämnen eller förbjuda förekomsten av dessa ämnen i produkter avsedda för djurfoder. För att säkerställa en enhetlig tillämpning, bör eventuella ändringar av bilaga I till detta direktiv beslutas genom ett brådskande gemenskapsförfarande, på grundval av styrkande dokument samt med tillämpning av försiktighetsprincipen.

(15) Produkter avsedda för djurfoder som uppfyller kraven i detta direktiv får, i fråga om halten av främmande ämnen, endast omfattas av de omsättningsrestriktioner som föreskrivs i detta direktiv samt i rådets direktiv 95/53/EG av den 25 oktober 1995 om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet(6).

(16) Medlemsstaterna måste utfärda bestämmelser om lämpliga kontroller av att kraven beträffande främmande ämnen är uppfyllda vid användning eller omsättning av produkter avsedda för djurfoder i enlighet med direktiv 95/53/EG.

(17) Det är viktigt att införa ett ändamålsenligt gemenskapsförfarande för att anpassa de tekniska föreskrifterna i bilagorna till detta direktiv efter den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

(18) För att underlätta genomförandet av de föreslagna åtgärderna bör ett förfarande fastställas som möjliggör ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga foderkommittén, som inrättades genom beslut 70/372/EEG(7).

(19) De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(8).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller främmande ämnen i produkter avsedda för djurfoder.

2. Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i

a) rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser(9),

b) rådets direktiv 96/25/EG och rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om saluföring av foderblandningar(10),

c) rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker(11), rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål(12), rådets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av animaliskt ursprung(13) och rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker(14), när dessa rester inte anges i bilaga I till det här direktivet,

d) gemenskapslagstiftning rörande veterinärfrågor som rör folkhälsa och djurs hälsa,

e) rådets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 1982 om vissa produkter som används i djurfoder(15),

f) rådets direktiv 93/74/EEG av den 13 september 1993 om foder för särskilda näringsbehov(16).

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a) foder: produkter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, i naturligt tillstånd, färska eller konserverade, och produkter som härrör från industriell bearbetning av dessa samt organiska eller oorganiska ämnen som används enskilt eller i blandningar, med eller utan tillsatser, för utfodring av djur,

b) foderråvaror: olika produkter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, i naturligt tillstånd, färska eller konserverade, och produkter som härrör från industriell bearbetning av dessa samt organiska eller oorganiska ämnen som, med eller utan tillsatser, används för utfodring av djur, antingen direkt obearbetade eller efter bearbetning, för att framställa foderblandningar eller som bärare i förblandningar,

c) tillsatser: tillsatser enligt definitionen i artikel 2 a i rådets direktiv 70/524/EEG,

d) förblandningar: blandningar av tillsatser eller blandningar av en eller flera tillsatser med bärsubstanser avsedda för tillverkning av foder,

e) foderblandningar: blandningar av foderråvaror med eller utan tillsatser, avsedda för utfodring av djur, i form av helfoder eller tillskottsfoder,

f) tillskottsfoder: foderblandningar med hög halt av vissa ämnen som genom sin sammansättning inte täcker dagsbehovet utan att kompletteras med annat foder,

g) helfoder: foderblandningar som genom sin sammansättning kan tillgodose ett dagsbehov,

h) produkter avsedda för djurfoder: foderråvaror, förblandningar, tillsatser, foder och alla andra material avsedda för användning som djurfoder eller som används i djurfoder,

i) dagsbehov (dagsgiva): genomsnittlig sammanlagd mängd foder, beräknad på en vattenhalt på 12 %, som dagligen krävs för att ett djur av en viss art och åldersgrupp och med en viss avkastning skall få hela sitt näringsbehov tillfredsställt,

j) djur: djur som tillhör arter som normalt utfodras och hålls eller används av människor för livsmedelsproduktion samt djur som lever i vilt tillstånd och utfodras med foder,

k) utsläppande på marknaden eller omsättning: innehav av produkter avsedda för djurfoder för försäljning, däri inbegripet försäljningserbjudanden, eller varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte, till tredje man, samt själva försäljningen eller andra former av överlåtelse,

l) främmande ämnen: varje typ av ämne eller produkt, med undantag av sjukdomsframkallande ämnen, som förekommer i och/eller på en produkt avsedd att användas för djurfoder och som kan medföra fara för djurs eller människors hälsa eller för miljön eller kan ha en negativ inverkan på animalieproduktionen.

Artikel 3

1. Produkter avsedda för djurfoder får införas för användning i gemenskapen från tredje land, omsättas och/eller användas i gemenskapen endast om de är sunda, oförfalskade och av god handelskvalitet och därför vid korrekt användning inte utgör någon fara för människors eller djurs hälsa eller miljön och inte kan ha negativ inverkan på animalieproduktion.

2. Särskilt kan produkter avsedda för djurfoder inte anses uppfylla kraven i punkt 1 om deras halt av främmande ämnen inte följer de gränsvärden som fastställs i bilaga I.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att de främmande ämnen som finns upptagna i bilaga I kan tillåtas i produkter avsedda för djurfoder endast på där angivna villkor.

2. För att begränsa eller undanröja källorna till främmande ämnen i produkter avsedda för djurfoder skall medlemsstaterna, i samarbete med de ekonomiska aktörerna, genomföra undersökningar för att identifiera källorna till främmande ämnen i de fall gränsvärdena överskrids och i de fall förhöjda halter av sådana ämnen upptäcks, med hänsyn till bakgrundsvärden. För ett enhetligt tillvägagångssätt i fall av förhöjda halter kan det bli nödvändigt att fastställa åtgärdsgränser för att inleda sådana undersökningar. Dessa får fastställas i bilaga II till detta direktiv.

Medlemsstaterna skall till kommissionen och övriga medlemsstater översända all relevant information och relevanta upptäckter av källan och de åtgärder som vidtagits för att begränsa halten av eller undanröja de främmande ämnena. Denna information skall översändas inom ramen för den årliga rapport som skall översändas till kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 22 i direktiv 95/53/EG, utom i de fall då informationen är av omedelbar relevans för övriga medlemsstater. I det senare fallet skall informationen översändas omedelbart.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall föreskriva att produkter avsedda för djurfoder med ett innehåll av ett främmande ämne som överskrider det gränsvärde som anges i bilaga I inte får blandas i utspädningssyfte med samma produkt eller produkter avsedda för djurfoder.

Artikel 6

Om inga särskilda bestämmelser finns för tillskottsfoder skall medlemsstaterna föreskriva att tillskottsfoder, med beaktande av den proportion som föreskrivs för dess användning i en dagsgiva, inte får innehålla högre halter av de främmande ämnen som finns upptagna i bilaga I till detta direktiv än de som anges för helfoder.

Artikel 7

1. Om en medlemsstat erhåller ny information eller omvärderar redan befintlig information efter det att bestämmelserna i fråga har antagits och därmed har skäl att göra gällande att ett gränsvärde enligt bilaga I eller ett främmande ämne som inte anges där utgör en fara för djurs eller människors hälsa eller för miljön, får medlemsstaten under en övergångsperiod sänka gränsvärdet, fastställa ett gränsvärde eller förbjuda ämnet i produkter avsedda för djurfoder. Medlemsstaten skall omedelbart underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om detta och ange skälen till beslutet.

2. Ett beslut skall omedelbart fattas enligt förfarandet i artikel 12 om huruvida bilagorna I och II skall ändras.

Medlemsstaten får fortsätta att tillämpa de beslutade åtgärderna så länge inget beslut har fattats av rådet eller kommissionen.

Medlemsstaten måste säkerställa att det beslut som fattats offentliggörs.

Artikel 8

1. I enlighet med förfarandet i artikel 11 skall kommissionen, med hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, anpassa bilagorna I och II.

2. I enlighet med förfarandet i artikel 11 skall vidare kommissionen

- kontinuerligt anta konsoliderade versioner av bilagorna I och II så att ändringarna enligt punkt 1 införlivas, och den får

- definiera godtagbarhetskriterier för avgiftningsprocesser som ett komplement till de kriterier som finns för djurfoder som genomgått sådana processer.

3. Medlemsstaterna skall se till att åtgärder vidtas för att säkerställa en korrekt tillämpning av godtagbara processer enligt punkt 2 och att avgiftade produkter avsedda för djurfoder överensstämmer med bestämmelserna i bilaga I.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall säkerställa att produkter avsedda för djurfoder som följer bestämmelserna i detta direktiv inte omfattas av några andra omsättningsrestriktioner som gäller förekomsten av främmande ämnen än vad som följer av detta direktiv samt direktiv 95/53/EG.

Artikel 10

Bestämmelser som kan inverka på folk- eller djurhälsan eller miljön skall antas efter samråd med relevant(a) vetenskaplig(a) kommitté(er).

Artikel 11

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga foderkommittén, som inrättats genom artikel 1 i rådets beslut 70/372/EEG.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga foderkommittén, som inrättats genom artikel 1 i beslut 70/372/EEG.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av artikel 8 i det beslutet.

3. Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar.

Artikel 13

1. Vid export till tredje land av produkter avsedda för djurfoder som framställts i gemenskapen skall medlemsstaterna som minimikrav tillämpa bestämmelserna i detta direktiv.

2. Punkt 1 skall inte påverka medlemsstaternas rätt att tillåta återexport enligt de villkor som har fastställs i artikel 12 i förordning (EG) nr 178/2002(17). Bestämmelserna i artikel 20 i den förordningen skall gälla i tillämpliga delar.

Artikel 14

1. Direktiv 1999/29/EG upphör att gälla den 1 augusti 2003 utan att det påverkar medlemsstaternas förpliktelse att följa de tidsgränser som anges i del B av bilaga III för införlivande i nationell lagstiftning av de direktiv som anges i del A av den bilagan.

2. Hänvisningar till direktiv 1999/29/EG skall tolkas som hänvisningar till det här direktivet och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 15

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 maj 2003. De skall genast informera kommissionen om detta.

Bestämmelserna skall tillämpas från och med den 1 augusti 2003.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen om alla de lagar och andra bestämmelser som antas vid genomförandet av detta direktiv.

Artikel 16

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 17

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 maj 2002.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

R. De Rato Y Figaredo

Ordförande

(1) EGT C 89 E, 28.3.2000, s. 70 och EGT C 96 E, 27.3.2001, s. 346.

(2) EGT C 140, 18.5.2000, s. 9.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 4 oktober 2000 (EGT C 178, 22.6.2001, s. 160), rådets gemensamma ståndpunkt av den 17 september 2001 (EGT C 4, 7.1.2002, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 12 december 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT). Europaparlamentets beslut av den 10 april 2002 och rådets beslut av den 22 april 2002.

(4) EGT L 115, 4.5.1999, s. 32.

(5) EGT L 125, 23.5.1996, s. 35. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/16/EG (EGT L 105, 3.5.2000, s. 36).

(6) EGT L 265, 8.11.1995, s. 17. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/46/EG (EGT L 234, 1.9.2001, s. 55).

(7) EGT L 170, 3.8.1970, s. 1.

(8) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9) EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändat genom kommissionens förordning (EG) nr 2205/2001 (EGT L 297, 15.11.2001, s. 3).

(10) EGT L 86, 6.4.1979, s. 30. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/2/EG (EGT L 63, 6.3.2002, s. 23).

(11) EGT L 340, 9.12.1976, s. 26. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/57/EG (EGT L 244, 29.9.2000, s. 76).

(12) EGT L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/23/EG (EGT L 64, 7.3.2002, s. 13).

(13) EGT L 221, 7.8.1986, s. 43. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2002/23/EG.

(14) EGT L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2002/23/EG.

(15) EGT L 213, 21.7.1982, s. 8. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1999/20/EG (EGT L 80, 25.3.1999, s. 20).

(16) EGT L 237, 22.9.1993, s. 23. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1999/29/EG (EGT L 115, 4.5.1999. s. 32).

(17) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

>PIC FILE= "L_2002140SV.001902.TIF">

BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

>Plats för tabell>

Uttalande från rådet

Medlemsstaterna bekräftar att de skall göra sitt yttersta för att se till att de lämpliga åtgärder som behövs för att genomföra direktivet antas snabbt inom den tidsfrist som fastställs i artiklarna 14 och 15.