Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2004/217/EG: Kommissionens beslut av den 1 mars 2004 om antagande av en förteckning över varor som inte får avyttras eller användas som foder (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2004) 583]Europeiska unionens officiella tidning nr L 067 , 05/03/2004 s. 0031 - 0033Kommissionens beslut

av den 1 mars 2004

om antagande av en förteckning över varor som inte får avyttras eller användas som foder

[delgivet med nr K(2004) 583]

(Text av betydelse för EES)

(2004/217/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 96/25/EG av den 29 april 1996 om avyttring och användning av foderråvaror, med ändring av direktiven 70/524/EEG, 74/63/EEG, 82/471/EEG och 93/74/EEG, och med upphävande av direktiv 77/101/EEG(1), särskilt artikel 11 b i detta, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens beslut 91/516/EEG(2) upprättades en förteckning över råvaror vilkas användning är förbjuden i foderblandningar i enlighet med rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om saluföring av foderblandningar(3). Förbudet i det beslutet omfattar inte avyttringen av sådana råvaror som foder eller användningen av dem som foder. Denna förteckning över råvaror har ändrats vid ett flertal tillfällen.

(2) I Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/16/EG(4) fastställs att det utifrån direktiv 96/25/EG bör upprättas en förteckning över råvaror som det är förbjudet att avyttra eller använda som foderråvaror och som ersätter beslut 91/516/EEG, så att förbuden blir generella och tillämpas både på användningen av foderråvarorna som sådana och på användningen i foderblandningar.

(3) För att säkerställa att foderråvaror överensstämmer med säkerhetskraven i artikel 3 i direktiv 96/25/EG har därför en sådan förteckning upprättats med syfte att ersätta den förteckning som upprättades genom beslut 91/516/EEG.

(4) Gemenskapslagstiftningen omfattar redan vissa restriktioner eller förbud, särskilt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati(5) och förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel(6). Dessa restriktioner och förbud bör inte upprepas i förteckningen över varor som inte får avyttras eller användas som foder.

(5) Med hänsyn till tydligheten i gemenskapslagstiftningen bör därför beslut 91/516/EEG upphävas och ersättas med detta beslut.

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta beslut skall gälla utan att det påverkar tillämpningen av förordningarna (EG) nr 999/2001 och (EG) nr 1774/2002.

Artikel 2

Det är förbjudet att avyttra eller använda de varor som förtecknas i bilagan som foder.

Artikel 3

Beslut 91/516/EEG skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet skall anses som hänvisningar till detta beslut.

Artikel 4

Detta beslut skall tillämpas från och med den 25 mars 2004.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 mars 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 125, 23.5.1996, s. 35. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2) EGT 281, 9.10.1991, s. 23. Beslutet senast ändrat genom beslut 2000/285/EG (EGT L 94, 14.4.2000, s. 43).

(3) EGT L 86, 6.4.1979, s. 30. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(4) EGT L 105, 3.5.2000, s. 36.

(5) EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2245/2003 (EUT L 333, 20.12.2003, s. 28).

(6) EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 808/2003 (EUT L 117, 13.5.2003, s. 1).

BILAGA

Förteckning över varor som ej får avyttras eller användas som foder

Det är förbjudet att avyttra eller använda följande varor som foder:

1. Träck, urin samt separerat mag- och tarminnehåll efter tömning eller avlägsnande av matsmältningskanalen, oavsett eventuell behandling eller inblandning.

2. Hudar som behandlats med kemiska beredningsämnen, inklusive avfall därav.

3. Frön och annat uppförökningsmaterial som, efter skörd, genomgått särskild behandling med växtskyddsmedel för den användning de är avsedda för (uppförökning), samt alla biprodukter därav.

4. Trä, inklusive sågspån och annat material som härrör från trä som har behandlats med träskyddsmedel enligt definitionen i bilaga V i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG(1).

5. Alla typer av avfall som härrör från något av de olika stegen i en reningsprocess för avloppsvatten från tätbebyggelse, för hushållsspillvatten eller för industrispillvatten enligt definitionen i artikel 2 i rådets direktiv 91/271/EEG(2), oberoende av om avfallet vidarebehandlats och oberoende av varifrån avloppsvattnet kommit(3).

6. Fasta hushållssopor(4).

7. Förpackningar och delar av förpackningar, vid användning av produkter från livsmedelsindustrin.

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).

(2) Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT L 135, 30.5.1991, s. 40).

(3) "Avloppsvatten" avser inte "processvatten", dvs. vatten från oberoende ledningar som utgör en integrerad del av en anläggning för livsmedels- eller foderframställning. I de fall ledningarna förses med vatten får vattnet endast användas som foder om det är hälsosamt och rent på det sätt som avses i artikel 4 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten. När det gäller fiskeriindustrin får ledningarna i fråga även förses med rent sjövatten enligt definitionen i artikel 2 i rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter (EGT L 268, 24.9.1991, s. 15). Processvatten som används som foder får endast innehålla livsmedels- eller foderråvaror och skall vara tekniskt fritt från rengöringsmedel, desinfektionsmedel och andra ämnen som inte är tillåtna enligt foderlagstiftningen.

(4) "Fasta hushållssopor" avser inte "matavfall" enligt definitionen i förordning (EG) nr 1774/2002.