Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02001L0082-20220128.pdf

02001L0082 — SV — 28.01.2022 — 005.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/82/EG

av den 6 november 2001

om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel

(EGT L 311, 28.11.2001, p.1)

Upphävt genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018

L 4

43

7.1.2019

 
Den sista konsoliderade versionen av rättsakten innan den upphävdes:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02001L0082-20090807