Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02021R0577-20220128.pdf

02021R0577 — SV — 28.01.2022 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/577

av den 29 januari 2021

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 vad gäller innehållet i och formatet för den information som krävs för att tillämpa artiklarna 112.4 och 115.5 och som ska ingå i den identitetshandling som gäller under hästdjurets hela livstid som avses i artikel 8.4 i den förordningen

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 123 9.4.2021, s. 3)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

▸M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/524 av den 27 januari 2022

  L 105

1

4.4.2022


▾B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/577

av den 29 januari 2021

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 vad gäller innehållet i och formatet för den information som krävs för att tillämpa artiklarna 112.4 och 115.5 och som ska ingå i den identitetshandling som gäller under hästdjurets hela livstid som avses i artikel 8.4 i den förordningen

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Innehållet i och formatet för den information som krävs för att tillämpa artiklarna 112.4 och 115.5 i förordning (EU) 2019/6

Innehållet i och formatet för den information som krävs för att tillämpa artiklarna 112.4 och 115.5 i förordning (EU) 2019/6 och som ska ingå i identitetshandlingen som gäller under hästdjurets hela livstid ska uppfylla kraven i bilagorna I och II till den här förordningen.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Genom undantag från artikel 1 ska följande anses uppfylla kraven på innehållet i och formatet för den information som avses i artikel 1:

a) 

Innehållet i och formatet för informationen i ”Avsnitt IX Medicinsk behandling” i den identitetshandling som fastställts i bilagan till beslut 93/623/EEG och som utfärdats i enlighet med artikel 43.1 a i genomförandeförordning (EU) 2015/262.

b) 

Innehållet i och formatet för informationen i ”Avsnitt IX – Administration av veterinärmedicinska läkemedel” i den identitetshandling som fastställts i bilaga I till genomförandeförordning (EG) nr 504/2008 och som utfärdats i enlighet med artikel 43.1 b och c i genomförandeförordning (EU) 2015/262.

c) 

Innehållet i och formatet för informationen i ”Avsnitt II – Administrering av veterinärmedicinska läkemedel” i den identitetshandling som fastställts i del 1 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2015/262 och som utfärdats i enlighet med artikel 9 eller 14 i den förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 28 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


BILAGA I

1. Innehållet i den information som krävs för att tillämpa artikel 112.4 i förordning (EU) 2019/6 ska vara följande:

▾M1

a) 

Kontaktuppgifter för den undertecknande ansvariga veterinären som behandlade det berörda hästdjuret med ett veterinärmedicinskt läkemedel som godkänts genom det undantag som fastställts i artikel 8.4 i förordning (EU) 2019/6 eller ett läkemedel som administrerats i enlighet med artikel 112.4 i den förordningen.

▾B

b) 

En försäkran av den ansvariga veterinären, med samtycke av hästdjursägaren eller den aktör som håller hästdjuret, att det berörda hästdjuret inte är avsett för slakt för användning som livsmedel.

2. Innehållet i den information som krävs för att tillämpa artikel 115.5 i förordning (EU) 2019/6 ska vara följande:

▾M1

a) 

Kontaktuppgifter till den undertecknande ansvariga veterinären som har administrerat ett läkemedel som innehåller en substans som ingår i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 115.5 i förordning (EU) 2019/6.

b) 

Datum och plats för den sista administreringen av det läkemedel som avses i punkt a till det berörda hästdjuret.

▾B

c) 

Uppgifter om den substans som avses i punkt a.


BILAGA II

1. Den information som krävs för att tillämpa artiklarna 112.4 och 115.5 i förordning (EU) 2019/6 ska inkluderas i ett särskilt avsnitt som

a) 

ska vara en odelbar enhet av identitetshandlingen,

b) 

ska innehålla rubricerade fält som ska fyllas i enligt detaljerade instruktioner; dessa rubricerade fält och instruktionerna för hur de ska fyllas i ska finnas på engelska, franska och de officiella språk i den medlemsstat i vilken identitetshandlingen utfärdas,

c) 

ska bestå av minst två delar med fält för att fylla i den information som krävs

i) 

för att försäkra att hästdjuret inte är avsett för slakt för användning som livsmedel vid tillämpningen av artikel 112.4,

▾M1

ii) 

för att dokumentera datumet för den sista administreringen av ett läkemedel som innehåller en substans som ingår i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 115.5 i förordning (EU) 2019/6 och uppgifter om den substansen.

▾B

2. Formatet för den information som krävs för att tillämpa artikel 112.4 i förordning (EU) 2019/6 ska uppfylla följande tilläggskrav:

a) 

Formatet för det särskilda avsnitt som avses i punkt 1 ska säkerställa att åtminstone förklaringen om att djuret inte är avsett för slakt för användning som livsmedel kan skyddas för ändringar i bedrägerisyfte.

b) 

Formatet för den förklaring som avses i punkt a ska vara kompatibelt med motsvarande post i den databas som avses i artikel 109.1 d i förordning (EU) 2016/429.