Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31993R1974.pdf

31993R1974

Kommissionens förordning (EEG) nr 1974/93 av den 22 juli 1993 om justering av vissa stödbelopp som fastställs i rådets förordningar (EEG) nr 1600/92 och (EEG) nr 1601/92 om särskilda åtgärder beträffande vissa jordbruksprodukter till förmån för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna vid tillämpning av den ordning för automatisk avveckling av negativa valutakursavvikelser som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 3813/92Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 180 , 23/07/1993 s. 0026 - 0026

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 51 s. 0043

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 51 s. 0043KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1974/93 av den 22 juli 1993 om justering av vissa stödbelopp som fastställs i rådets förordningar (EEG) nr 1600/92 och (EEG) nr 1601/92 om särskilda åtgärder beträffande vissa jordbruksprodukter till förmån för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna vid tillämpning av den ordning för automatisk avveckling av negativa valutakursavvikelser som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 3813/92

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de omräkningskurser som skall tillämpas avseende den gemensamma jordbrukspolitiken(1), särskilt artikel 9.1 i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EEG) nr 3824/92 av den 28 december 1992 om priser och belopp som fastställts i ecu och som kommer att ändras till följd av centralkursjusteringar(2), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1663/93(3), finns en lista över de priser och belopp på vilka från och med regleringsåret 1993/94 som ett led i systemet med automatisk avveckling av negativa centralkursavvikelser koefficienten 1,013088 skall tillämpas i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 537/93(4), ändrad genom förordning(EEG) nr 1331/93(5). Enligt artikel 2 i samma förordning skall den sänkning av priser och belopp som följer av detta preciseras för varje enskild sektor.

I rådets förordning (EEG) nr 1600/92(6), ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 3714/92(7) och rådets förordning (EEG) nr 1601/92(8), ändrad genom förordning (EEG) nr 3714/92, om särskilda åtgärder beträffande vissa jordbruksprodukter till förmån för Azorerna och Madeira samt för Kanarieöarna fastställs stödåtgärder som kan påverka vinproduktionen. Dessa stödåtgärder omfattar bl.a. mognadslagring av likörvin och hektarstöd till fortsatt odling av druvsorter för framställning av kvalitetsvin fso. Ovannämnda koefficient bör tillämpas på dessa stödbelopp.

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

Från och med produktionsåret 1993/94

1. skall stödet till mognadslagring av Madeiralikörviner enligt artikel 21 i förordning (EEG) nr 1600/92 vara 0,0197 ecu per hl och dag,

2. skall det fasta hektarstödet till fortsatt odling av druvsorter för framställning av kvalitetsvin fso i enlighet med

- artikel 22 i förordning (EEG) nr 1600/92, för Madeira,

- artikel 29 i förordning (EEG) nr 1600/92, för Azorerna,

- artikel 19 i förordning (EEG) nr 1601/92, för Kanarieöarna,

vara 394,83 ecu per hektar.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1993

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 1993.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1.

(2) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 29.

(3) EGT nr L 158, 30.6.1993, s. 18.

(4) EGT nr L 57, 10.3.1993, s. 18.

(5) EGT nr L 132, 29.5.1993, s. 114.

(6) EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 1.

(7) EGT nr L 378, 23.12.1992, s. 23.

(8) EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13.