Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995R2537.pdf

31995R2537

Kommissionens förordning (EG) nr 2537/95 av den 30 oktober 1995 om ändring av förordningar inom vinsektorn som före den 1 februari 1995 har fastställt vissa priser och belopp vars värde i ecu har anpassats med hänsyn till avskaffandet av korrigeringsfaktorn för jordbruksomräkningskursernaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 260 , 31/10/1995 s. 0010 - 0014KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2537/95 av den 30 oktober 1995 om ändring av förordningar inom vinsektorn som före den 1 februari 1995 har fastställt vissa priser och belopp vars värde i ecu har anpassats med hänsyn till avskaffandet av korrigeringsfaktorn för jordbruksomräkningskurserna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de omräkningskurser som skall tillämpas inom den gemensamma jordbrukspolitiken (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 150/95 (2), särskilt artikel 13.1 i denna, och

med beaktande av följande:

Med verkan från och med den 1 februari 1995 ändras genom artikel 13.2 i förordning (EEG) nr 3813/92 värdena i ecu på vissa priser och belopp för att neutralisera verkningarna av avskaffandet av korrigeringsfaktorn 1,207509, som fram till och med den 31 januari 1995 använts för omräkningskurserna för jordbruket. De nya värdena i ecu på dessa priser och belopp fastställs från och med den 1 februari 1995 enligt de regler som avses i artikel 13.2 i förordning (EEG) nr 3813/92 och i artikel 18.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 1068/93 av den 30 april 1993 om närmare föreskrifter för fastställande och tillämpning av jordbruksomräkningskurserna (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1053/95 (4).

För att undvika förvirring och underlätta tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken är det, i enlighet med artikel 18.2 i förordning (EEG) nr 1068/93, lämpligt att ersätta värdena i ecu på de priser och belopp som inte har periodisk giltighet, och som är giltiga åtminstone från och med

- den 1 januari 1996 för de belopp som inte har samband med regleringsåret,

- början av regleringsåret 1995/96 i andra fall,

som anges i de förordningar som trätt i kraft före den 1 februari 1995. Följande förordningar skall sålunda ändras:

1. Kommissionens förordning (EEG) nr 3388/81 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1685/95 (6).

2. Kommissionens förordning (EEG) nr 1059/83 (7), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2192/93 (8).

3. Rådets förordning (EEG) nr 1442/88 (9), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1548/95 (10).

4. Rådets förordning (EEG) nr 1600/92 (11), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2417/95 (12).

5. Rådets förordning (EEG) nr 1601/92 (13), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2417/95.

6. Kommissionens förordning (EEG) nr 3233/92 (14), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2192/93.

7. Kommissionens förordning (EG) nr 3112/93 (15).

Det åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till följd av den justering som genomförs från och med den 1 februari 1995 enligt artikel 13.2 i förordning (EEG) nr 3813/92 och enligt artikel 18.1 i förordning (EEG) nr 1068/93 av vissa priser och belopp i ecu inom vinsektorn skall de förordningar som avses i artiklarna 2 P8 ändras enligt vad som anges i dessa.

Artikel 2

Artikel 4 i förordning (EEG) nr 3388/81 skall ersättas med följande text:

"1. Säkerhetsbeloppet för importlicens är fastställt beroende på produkt enligt följande tabell:

>Plats för tabell>

2. Säkerhetsbeloppet för exportlicens är 1,208 ecu per hektoliter."

Artikel 3

Förordning (EEG) nr 1059/83 ändras på följande sätt:

1. Artikel 12 a skall ändras enligt följande:

- Beloppet 0,0142 ecu skall ersättas med beloppet 0,01715 ecu.

- Beloppet 0,0209 ecu skall ersättas med beloppet 0,02524 ecu.

2. Artikel 12 c skall ändras enligt följande:

- Beloppet 0,0169 ecu skall ersättas med beloppet 0,02041 ecu.

- Beloppet 0,0250 ecu skall ersättas med beloppet 0,03019 ecu.

3. Artikel 12 d skall ändras enligt följande:

- Beloppet 0,0566 ecu skall ersättas med beloppet 0,06835 ecu.

- Beloppet 0,0625 ecu skall ersättas med beloppet 0,07547 ecu.

4. Artikel 12 e skall ändras enligt följande:

- Beloppet 0,0566 ecu skall ersättas med beloppet 0,06835 ecu.

Artikel 4

Förordning (EEG) nr 1442/88 ändras på följande sätt:

1. Artikel 2.1 skall ändras enligt följande:

- Beloppet 3 600 ecu skall ersättas med beloppet 4 347 ecu.

- Beloppet 1 200 ecu skall ersättas med beloppet 1 449 ecu.

- Beloppet 2 800 ecu skall ersättas med beloppet 3 381 ecu.

- Beloppet 3 500 ecu skall ersättas med beloppet 4 226 ecu.

- Beloppet 3 800 ecu skall ersättas med beloppet 4 589 ecu.

- Beloppet 5 250 ecu skall ersättas med beloppet 6 339 ecu.

- Beloppet 7 150 ecu skall ersättas med beloppet 8 634 ecu.

- Beloppet 9 200 ecu skall ersättas med beloppet 11 109 ecu.

- Beloppet 10 200 ecu skall ersättas med beloppet 12 317 ecu.

- Beloppet 10 800 ecu skall ersättas med beloppet 13 041 ecu.

- Beloppet 8 400 ecu skall ersättas med beloppet 10 143 ecu.

- Beloppen 7 200 ecu skall ersättas med beloppen 8 694 ecu.

- Beloppen 6 000 ecu skall ersättas med beloppen 7 245 ecu.

2. Artikel 2.2 skall ändras enligt följande:

- Beloppet 600 ecu skall ersättas med beloppet 724,5 ecu.

3. Artikel 2.5 skall ändras enligt följande:

- Beloppet 2 500 ecu skall ersättas med beloppet 3 019 ecu.

- Beloppet 1 000 ecu skall ersättas med beloppet 1 208 ecu.

- Beloppet 1 600 ecu skall ersättas med beloppet 1 932 ecu.

- Beloppet 2 200 ecu skall ersättas med beloppet 2 657 ecu.

- Beloppet 2 800 ecu skall ersättas med beloppet 3 381 ecu.

- Beloppet 5 000 ecu skall ersättas med beloppet 6 038 ecu.

- Beloppet 6 200 ecu skall ersättas med beloppet 7 487 ecu.

- Beloppet 6 500 ecu skall ersättas med beloppet 7 849 ecu.

- Beloppet 5 500 ecu skall ersättas med beloppet 6 641 ecu.

- Beloppet 300 ecu skall ersättas med beloppet 362,3 ecu.

- Beloppet 3 500 ecu skall ersättas med beloppet 4 226 ecu.

Artikel 5

Förordning (EEG) nr 1600/92 ändras enligt följande:

1. I artikel 21 skall beloppet 0,0197 ecu ersättas med beloppet 0,02379 ecu.

2. I artikel 22 skall beloppet 394,83 ecu ersättas med beloppet 476,76 ecu.

3. I artikel 29 skall beloppet 394,83 ecu ersättas med beloppet 476,76 ecu.

Artikel 6

I artikel 19 i förordning (EEG) nr 1601/92 skall beloppet beloppet 394,83 ecu ersättas med beloppet 476,76 ecu.

Artikel 7

I artikel 1 i förordning (EEG) nr 3233/92 skall beloppet 10 ecu ersättas med beloppet 12,08 ecu.

Artikel 8

Förordning (EG) nr 3112/93 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall beloppet 394,83 ecu ersättas med beloppet 476,76 ecu.

2. I artikel 5 skall beloppet 0,0197 ecu ersättas med beloppet 0,02379 ecu.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall för varje berört belopp gälla från och med dagen för den första tillämpningen av en jordbruksomräkningskurs som fastställts från och med den 1 februari 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1.

(2) EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1.

(3) EGT nr L 108, 1.5.1993, s. 106.

(4) EGT nr L 107, 12.5.1995, s. 4.

(5) EGT nr L 341, 28.11.1981, s. 19.

(6) EGT nr L 161, 12.7.1995, s. 2.

(7) EGT nr L 116, 30.4.1983, s. 77.

(8) EGT nr L 196, 5.8.1993, s. 19.

(9) EGT nr L 132, 28.5.1988, s. 3.

(10) EGT nr L 148, 30.6.1995, s. 36.

(11) EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 1.

(12) EGT nr L 248, 14.10.1995, s. 39.

(13) EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13.

(14) EGT nr L 321, 6.11.1992, s. 11.

(15) EGT nr L 278, 11.11.1993, s. 52.