Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32021R1281.pdf

3.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 279/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1281

av den 2 augusti 2021

om bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 vad gäller god praxis för farmakovigilans och om formatet för, innehållet i och sammanfattningen av master file för systemet för farmakovigilans av veterinärmedicinska läkemedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG (1), särskilt artikel 77.6, och

av följande skäl:

(1)

God praxis för farmakovigilans bör täcka all verksamhet för att kontrollera säkerheten under hela livscykeln för veterinärmedicinska läkemedel som godkänts i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 2019/6 eller registrerats i enlighet med artikel 86 i den förordningen. Bristande efterlevnad av skyldigheterna avseende farmakovigilans skulle kunna få allvarliga följder för djur- och folkhälsan och miljön.

(2)

Innehavarna av godkännande för försäljning bör följa god praxis för farmakovigilans genom att tillämpa ett stabilt och effektivt system för farmakovigilans, med stöd av ett kvalitetshanteringssystem som omfattar all farmakovigilans, inklusive ett riskhanteringssystem som täcker alla förfaranden och processer som behövs för att deras veterinärmedicinska läkemedel ska användas så säkert som möjligt. kvalitetshanteringssystemet bör uppdateras regelbundet och kontrolleras genom revision med riskbaserade intervaller, och det bör innehålla bestämmelser om korrigerande och förebyggande åtgärder och om hantering och dokumentering av ändringar av dessa åtgärder.

(3)

För att underlätta efterlevnaden av skyldigheterna avseende farmakovigilans bör innehavaren av godkännande för försäljning ha det fulla ansvaret för alla skyldigheter avseende farmakovigilans som lagts ut på tredje part.

(4)

Som en viktig del av det kvalitetshanteringssystem som innehavaren av godkännande för försäljning har bör all information om farmakovigilansdata, inklusive standardförfaranden, sparas och förvaras i ett dokumenthanteringssystem. Dokumenthanteringssystemet bör innehålla ett registerhanteringssystem för behandling av säkerhetsdata.

(5)

Rapportering av biverkningar är den viktigaste informationskällan för säkerhetsövervakning efter godkännandet och ger de flesta uppgifterna för utvärderingen av nytta/riskförhållandet för en produkt. Innehavarna av godkännande för försäljning bör inom 30 dagar registrera alla rapporter om biverkningar som samlats in för deras veterinärmedicinska läkemedel i unionsdatabasen för farmakovigilans för att underlätta analys av information som erhållits under en produkts hela livscykel.

(6)

Gängse termer inom medicinsk vetenskap bör användas för harmonisering av utbytet av säkerhetsinformation för att rapporteringen av biverkningar ska bli enhetligare.

(7)

En beräkning av incidensen av biverkningar bör göra det möjligt att jämföra olika produkter, produktgrupper eller olika tidsperioder för samma produkt.

(8)

Signalhanteringen bör möjliggöra fortlöpande övervakning av nytta/riskförhållandet för ett veterinärmedicinskt läkemedel. Den bör därför vara en central del av systemet för farmakovigilans så att det kan vidtas lämpliga åtgärder, i enlighet med artikel 77.4 i förordning (EU) 2019/6.

(9)

Delgivning av information om säker och effektiv användning av veterinärmedicinska läkemedel bör underlätta korrekt användning och bör övervägas under hela riskhanteringsprocessen.

(10)

Master file för systemet för farmakovigilans bör innehålla all relevant information och alla relevanta dokument om farmakovigilansen, inklusive information om uppgifter som lagts ut på tredje part. Den informationen bör underlätta för innehavarna av godkännande för försäljning att planera och genomföra revisioner och för den sakkunniga personen med ansvar för farmakovigilans att övervaka farmakovigilansen. Dessutom bör informationen möjliggöra för de behöriga myndigheterna att kontrollera efterlevnaden i fråga om alla aspekter av systemet.

(11)

Innehavarna av godkännande för försäljning bör säkerställa att de och en tredje part som utför farmakovigilans avseende deras veterinärmedicinska läkemedel gör nödvändiga förberedelser för att underlätta de nationella behöriga myndigheternas eller Europeiska läkemedelsmyndighetens kontroller och inspektioner.

(12)

Denna förordning bör tillämpas från och med den 28 januari 2022, i enlighet med artikel 153.1 i förordning (EU) 2019/6.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SYSTEMET FÖR FARMAKOVIGILANS

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

kvalitetshanteringssystem: formaliserat system som tillgodoser heltäckande processer, förfaranden och ansvar i syfte att uppnå kvalitetsprinciper och kvalitetsmål för att fortlöpande samordna och styra en organisations verksamhet och förbättra dess ändamålsenlighet och effektivitet i detta avseende.

b)

prestandaindikator: information som samlas in med jämna mellanrum för övervakning av ett systems prestanda.

c)

signal: information som kommer från en eller flera källor, inklusive observationer och försök, som pekar på ett potentiellt nytt orsakssamband, eller en ny aspekt av ett känt orsakssamband mellan en åtgärd och en biverkning eller en rad sinsemellan relaterade biverkningar, som bedöms sannolikt kunna motivera vidare undersökning av ett möjligt orsakssamband.

Artikel 2

Systemet för farmakovigilans

1.   Det system för farmakovigilans som innehavarna av godkännande för försäljning har inrättat och upprätthåller i enlighet med artikel 77.1 i förordning (EU) 2019/6 ska uppfylla kraven i den här förordningen.

2.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska säkerställa att systemet för farmakovigilans

a)

fungerar fullt ut,

b)

omfattas av ett heltäckande kvalitetshanteringssystem enligt artiklarna 4–9 i den här förordningen,

c)

innehåller ett riskhanteringssystem som täcker alla de förfaranden och processer som behövs för säkrast möjliga användning av och för övervakning av nytta/riskförhållandet för deras veterinärmedicinska läkemedel,

d)

tydligt anger vilka roller, ansvarsområden och ålagda uppgifter alla parter som deltar i driften av systemet har,

e)

medger fullgod kontroll över systemet och säkerställer att det vid behov kan göras nödvändiga ändringar av systemet för att det ska fungera bättre,

f)

dokumenteras klart och otvetydigt i master file för systemet för farmakovigilans.

3.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska säkerställa att den sakkunniga person med ansvar för farmakovigilans som avses i artikel 77.8 i förordning (EU) 2019/6 har tillräcklig kontroll över systemet för farmakovigilans för att kunna främja, upprätthålla och förbättra efterlevnaden av artikel 78 i den förordningen. De ska säkerställa att det finns ett lämpligt förfarande för att identifiera och hantera eventuella intressekonflikter hos den sakkunniga personen med ansvar för farmakovigilans.

4.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska ha tillräckligt med kompetent personal med lämpliga kvalifikationer och lämplig utbildning som deltar i arbetet med farmakovigilans.

5.   Alla som deltar i förfarandena och processerna i det system för farmakovigilans som inrättats för arbetet med farmakovigilans ska säkerställa att systemet fungerar som det ska när de fullgör sin roll för innehavaren av godkännande för försäljning.

6.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska upprätta och dokumentera rutiner för backup för att säkerställa driftskontinuitet när det gäller fullgörandet av skyldigheterna avseende farmakovigilans.

7.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska vara fullt ansvariga för alla skyldigheter avseende farmakovigilans som lagts ut på tredje part i enlighet med förordning (EU) 2019/6 och den här förordningen.

Artikel 3

Sakkunnig person med ansvar för farmakovigilans

1.   Den sakkunniga person med ansvar för farmakovigilans som avses i artikel 77.8 i förordning (EU) 2019/6 ska ha kvalifikationer och utbildning som innefattar dokumenterad erfarenhet av farmakovigilans.

2.   Den sakkunniga personen med ansvar för farmakovigilans ska ha slutfört veterinärutbildning enligt artikel 38 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG (2). Om denna utbildning inte är slutförd ska innehavarna av godkännande för försäljning vidta åtgärder för att säkerställa att den sakkunniga personen med ansvar för farmakovigilans fortlöpande bistås av en veterinär. Detta bistånd ska dokumenteras.

KAPITEL 2

KVALITETSHANTERINGSSYSTEM

Artikel 4

kvalitetshanteringssystem för farmakovigilans

1.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska inrätta och genomföra ett adekvat och effektivt kvalitetshanteringssystem för sitt arbete med farmakovigilans.

2.   kvalitetshanteringssystemet ska beskrivas i master file för systemet för farmakovigilans.

3.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska säkerställa att kvalitetshanteringssystemet innehåller detaljerade riktlinjer, processer och förfaranden för dokumenthantering, utbildning, revision och hantering av ändringar som omfattar verksamheten i enlighet med artiklarna 5–9. Dessa riktlinjer, processer och förfaranden ska omfatta en översyn av kvalitetshanteringssystemet med regelbundna riskbaserade intervaller, på grundval av fördefinierade kriterier.

4.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska säkerställa att kvalitetshanteringssystemet innehåller detaljerade riktlinjer, processer och förfaranden för registerhanteringssystemet och insamlingen av uppgifter i enlighet med artiklarna 10–15 för följande arbete med farmakovigilans:

a)

Första registrering av misstänkta biverkningar.

b)

Insamling av kompletterande uppgifter.

c)

Sammanställning av rapporter om misstänkta biverkningar och kompletterande uppgifter.

d)

Annan uppgiftshantering än den som nämns i leden a–c.

e)

Utvärdering av uppgifterna.

f)

Övervakning av kvaliteten, integriteten och fullständigheten hos all information som registreras i systemet för farmakovigilans, inklusive information som rapporterats till unionsdatabasen för farmakovigilans och hantering av dubbletter.

g)

Registrering av biverkningar i unionsdatabasen för farmakovigilans.

h)

Arkivering av alla relevanta dokument.

5.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska säkerställa att kvalitetshanteringssystemet omfattar detaljerade riktlinjer, processer och förfaranden för riskhantering, övervakning av nytta/riskförhållandet, signalhantering och kommunikation till alla relevanta berörda parter i enlighet med artiklarna 16–20.

6.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska säkerställa att kvalitetshanteringssystemet omfattar detaljerade riktlinjer, processer och förfaranden för underhållet av och tillgången till master file för systemet för farmakovigilans i enlighet med artiklarna 24 och 25.

7.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska tydligt ange roller och ansvarsområden för de personer som deltar i arbetet med farmakovigilans och dokumentation i enlighet med punkterna 3–6 i denna artikel.

8.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska inrätta ett kvalitetshanteringssystem med hjälp av följande:

a)

Kvalitetsplanering: fastställande av strukturer, integrerad planering och enhetliga processer.

b)

Kvalitetsefterlevnad: fullgörande av uppgifter och ansvar i enlighet med kvalitetskrav.

c)

Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring: kontroll och utvärdering av hur effektivt strukturerna och processerna har fastställts och hur effektivt processerna har genomförts.

d)

Kvalitetsförbättringar: korrigering och förbättring av strukturerna och processerna vid behov.

Artikel 5

Dokumenthanteringssystem

1.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska inrätta och upprätthålla ett dokumenthanteringssystem för att bevara alla dokument som rör farmakovigilans. Dessa dokument ska vara arkiverade och indexerade så att de är lätta att få tillgång till under hela den tid de bevaras

2.   Dokumenten ska vara versionskontrollerade, i förekommande fall.

3.   Dokument och farmakovigilansdata om enskilda godkända veterinärmedicinska läkemedel ska bevaras så länge som produkten är godkänd och i fem år efter att godkännandet för försäljning har upphört att gälla.

Artikel 6

Utbildning

1.   All personal som deltar i arbetet med farmakovigilans ska få grundläggande och fortsatt utbildning för sin roll och sina ansvarsområden när det gäller den verksamhet som nämns i artikel 4.3–4.6, även verksamhet som rör kliniska prövningar, klagomål på tekniska produkter, standarder, försäljning och marknadsföring.

2.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska ha ett system för utbildningshantering för att upprätthålla och utveckla personalens kompetens. Information om utbildningsplaner och dokumentation rörande farmakovigilans och en angivelse av var de finns ska finnas i led iv i bilaga IV i master file för systemet för farmakovigilans.

Artikel 7

Prestandaindikatorer

Innehavarna av godkännande för försäljning ska använda relevanta prestandaindikatorer för fortlöpande övervakning av arbetet med farmakovigilans och resultatet av åtgärderna för riskminimering. De ska ha en förteckning över dessa prestandaindikatorer, inklusive skälet till att de har valts och en beskrivning av hur de ska användas i led iii i bilaga IV i master file för systemet för farmakovigilans.

Artikel 8

Revision

1.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska genomföra revisioner av systemet för farmakovigilans med regelbundna riskbaserade intervaller för att säkerställa att det uppfyller kraven i denna förordning och för att kontrollera hur effektivt det är. Revisionerna ska planeras för att omfatta all farmakovigilans under en fastställd tid och kontrollera att den är förenlig med kvalitetshanteringssystemets principer, processer och förfaranden. De ska genomföras av enskilda som inte är direkt involverade i eller har något direkt ansvar för de frågor eller processer som revisionen avser.

2.   En tredje part som fått i uppdrag att helt eller delvis utföra farmakovigilans, för eller tillsammans med innehavarna av godkännande för försäljning, ska gå med på att granskas av innehavarna av godkännande för försäljning eller för deras räkning.

3.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska utarbeta en riskbaserad tidsplan för revisioner. Processen för riskbaserad planering ska beskrivas och motiveringen till den riskbaserade tidsplanen ska dokumenteras. En förteckning över planerade och slutförda revisioner, inklusive kvarstående kritiska och viktiga iakttagelser, ska dokumenteras i led ii i bilaga IV i master file för systemet för farmakovigilans.

Artikel 9

Korrigerande och förebyggande åtgärder samt hantering av ändringar

1.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska ha rutiner för hantering av korrigerande och förebyggande åtgärder, för att mildra eventuella avvikelser som påvisats i samband med revisioner, den dagliga driften och resultaten av inspektioner. Anknytande korrigerande och förebyggande åtgärder ska vara dokumenterade för de fem senaste åren.

2.   De planer för korrigerande och förebyggande åtgärder som begärts av den behöriga myndigheten ska skriftligt dokumentera en effektiv process, som systematiskt hanterar och minimerar konstaterade risker eller brister. De ska omfatta en orsaksanalys, hantering av klara, möjliga korrigerande och förebyggande åtgärder, hantering av tidsramar för åtgärder samt kommunikation till relevanta berörda parter.

3.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska övervaka och bedöma de korrigerande och förebyggande åtgärdernas effektivitet. Eventuella ändringar i samband med dessa åtgärder ska utvärderas.

4.   Hanteringen av ändringar ska omfatta en kontrollerad ändringsprocess, inklusive övervakning och dokumentering av de korrigerande eller förebyggande åtgärdernas effektivitet samt kommunikation till relevanta berörda parter.

KAPITEL 3

REGISTERHANTERINGSSYSTEM, INSAMLING AV UPPGIFTER SAMT ÖVERVAKNING

Artikel 10

Registerhanteringssystem

1.   Det dokumenthanteringssystem som avses i artikel 5 ska innehålla ett registerhanteringssystem för att ta emot, registrera, sammanställa och bedöma information om biverkningar och för att registrera säkerhetsinformation.

2.   Beskrivningen av registerhanteringssystemet för att registrera biverkningar och säkerhetsinformation i avsnitt D i master file för systemet för farmakovigilans ska innehålla följande information:

a)

Vilken typ av registerhanteringssystem som används för att rapportera biverkningar, inklusive namn på den databas som används i förekommande fall.

b)

Var registerhanteringssystemet finns.

c)

En beskrivning av hur registerhanteringssystemet fungerar.

d)

Vilket driftsansvar den personal som ansvarar för registerhanteringssystemet har.

e)

En sammanfattad bedömning av systemets ändamålsenlighet.

3.   Innehavarna av godkännande för försäljning får använda unionsdatabasen för farmakovigilans som sitt elektroniska registerhanteringssystem för att registrera biverkningar. I det fallet ska det anges i avsnitt D i master file för systemet för farmakovigilans att det registerhanteringssystem som används är unionsdatabasen för farmakovigilans.

Artikel 11

Misstänkta biverkningar

Innehavarna av godkännande för försäljning ska samla in och bevara utförlig dokumentation om alla misstänkta biverkningar från samtliga källor inom eller utanför unionen i enlighet med artikel 77.1 i förordning (EU) 2019/6. Denna dokumentation ska innehålla studier efter utsläppandet på marknaden och litteratur om deras veterinärmedicinska läkemedel samt misstänkta biverkningar i samband med sådan användning av de veterinärmedicinska läkemedlen som inte omfattas av villkoren för godkännandet för försäljning.

Artikel 12

Registrering av biverkningar

1.   Information om misstänkta biverkningar ska registreras och kodas med användning av internationellt vedertagna standarder. Den senaste versionen av standarderna ska användas i enlighet med de angivna genomförandedatumen.

2.   Dokumentationen om biverkningar ska innehålla minst följande:

a)

En identifierbar rapportör eller källa (inklusive landskod).

b)

Detaljerade uppgifter om identifierbara djur, människor eller miljöer.

c)

Det veterinärmedicinska läkemedlets eller humanläkemedlets namn.

d)

Detaljerade uppgifter om biverkningarna.

3.   Om produktnamnet inte finns i den första rapporten från primärkällan ska innehavarna av godkännande för försäljning göra rimliga ansträngningar för att erhålla det berörda läkemedlets namn eller åtminstone en del av dess handelsnamn. Om varken namnet eller handelsnamnet är känt eller kan erhållas ska den aktiva substansens namn anges i registerhanteringssystemet.

4.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska göra rimliga ansträngningar för att vid behov begära kompletterande information för att underlätta undersökningen av misstänkta biverkningar, inklusive resultaten av lämpliga diagnostiska tester, så att det säkerställs att de rapporterade uppgifterna om biverkningar är fullständiga.

Artikel 13

Registrering av biverkningar i unionsdatabasen för farmakovigilans

1.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska registrera biverkningar i unionsdatabasen för farmakovigilans.

2.   Ett språk som är gängse inom medicinsk vetenskap ska användas för att registrera okodad information i unionsdatabasen för farmakovigilans, inklusive sådan information som rör biverkningar med ursprung utanför unionen.

3.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska regelbundet bevaka den medicinska litteraturen för att kunna identifiera biverkningar som rör deras veterinärmedicinska läkemedel. Metoden för litteraturbevakning och bevakningens frekvens ska baseras på ett riskbaserat tillvägagångssätt. Den ska omfatta minst följande: aktiv substans, produkttyp, stabilitet i antalet och incidensen av rapporterade biverkningar som observeras på marknaden över tid samt farmakovigilansprofilens stabilitet.

Artikel 14

Tillhandahållande av kompletterande uppgifter

1.   För att möjliggöra en heltäckande analys av rapporter om biverkningar från tredjeländer ska innehavarna av godkännande för försäljning i unionens produktdatabas registrera motsvarande produktnamn och godkännandenummer för samma produkt eller, om samma produkt inte är godkänd i unionen, för en liknande produkt som är godkänd i unionen, i enlighet med VICH:s (International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products) riktlinje 24 (3). Innehavarna av godkännande för försäljning ska vid behov uppdatera informationen.

2.   Det totala antalet djur som uppvisar en biverkning under en bestämd tidsperiod, multiplicerat med 100 och dividerat med en uppskattning av antal behandlade djur under den perioden, ska ge incidensen av rapporterade biverkningar. För att beräkna det uppskattade antalet behandlade djur utifrån den information om försäljningsvolym som krävs enligt artikel 58.12 i förordning (EU) 2019/6 ska innehavarna av godkännande för försäljning identifiera och tillhandahålla en faktor till unionens produktdatabas för vart och ett av sina veterinärmedicinska läkemedel per land, djurslag som läkemedlet är avsett för och förpackningsstorlek. I enlighet med doseringsanvisningarna för produkten kommer faktorn att avgöra hur många djur som kan behandlas med en enda förpackning av en viss förpackningsstorlek, oberoende av formulering. För att beräkna incidensen för rapporter om biverkningar från tredjeländer genom det uppskattade antalet behandlade djur ska innehavarna av godkännande för försäljning lämna information om försäljningsvolym för varje veterinärmedicinskt läkemedel, sammantaget för alla tredjeländer efter djurslag som läkemedlet är avsett för och för samma eller en jämförbar förpackningsstorlek.

3.   Läkemedelsmyndigheten ska offentliggöra en vägledning om den matematiska formeln för att beräkna faktorn. Innehavarna av godkännande för försäljning ska registrera sina antaganden om fördelningen av försäljningen per djurslag som läkemedlet är avsett för och behandlingsregim per djurslag som läkemedlet är avsett för, som de använder för beräkning av faktorn i master file för systemet för farmakovigilans. Innehavarna av godkännande för försäljning ska vid behov uppdatera faktorn.

Artikel 15

Övervakningsstudier efter utsläppandet på marknaden

1.   Övervakningsstudier efter utsläppandet på marknaden får utföras av innehavarna av godkännande för försäljning på deras eget initiativ eller ska utföras av innehavarna av godkännande för försäljning på begäran av en behörig myndighet eller läkemedelsmyndigheten, i enlighet med artikel 76.3 och 76.4 i förordning (EU) 2019/6.

2.   Frivilliga övervakningsstudier efter utsläppandet på marknaden ska omedelbart efter att de påbörjats anmälas till den ansvariga behöriga myndigheten eller läkemedelsmyndigheten. Innehavaren av godkännande för försäljning ska senast ett år efter att insamlingen av uppgifter slutförts lämna in protokollet och den slutliga rapporten till den behöriga myndigheten eller till läkemedelsmyndigheten, beroende på vad som är tillämpligt.

3.   När det gäller en begärd övervakningsstudie efter utsläppandet på marknaden ska innehavaren av godkännande för försäljning lämna in utkastet till studieprotokoll för godkännande till den behöriga myndigheten eller till läkemedelsmyndigheten, beroende på vad som är tillämpligt, senast två månader innan studien genomförs.

4.   Innehavaren av godkännande för försäljning ska underrätta den behöriga myndigheten på det territorium där övervakningsstudien efter utsläppandet på marknaden utförs, om den behöriga myndigheten inte har begärt studien.

5.   Innehavaren av godkännande för försäljning ska lämna in studieprotokollet, en sammanfattning av den slutliga studierapporten samt den slutliga studierapporten till den behöriga myndighet, eller läkemedelsmyndigheten, som begärt en övervakningsstudie efter utsläppandet på marknaden, beroende på vad som är tillämpligt, och till den behöriga myndigheten på det territorium där studien utförts.

6.   Innehavaren av godkännande för försäljning ska lämna in alla relevanta dokument på ett språk som är gängse inom medicinsk vetenskap, utom studier som ska utföras för veterinärmedicinska produkter som bara är godkända i en enda medlemsstat. I fråga om dessa studier ska innehavaren av godkännande för försäljning tillhandahålla en översättning av titeln, en sammanfattning av studieprotokollet och en sammanfattning av den slutliga studierapporten på ett språk som är gängse inom medicinsk vetenskap.

7.   Innehavaren av godkännande för försäljning ska säkerställa att all information om studien hanteras och förvaras på ett sådant sätt att den kan rapporteras, tolkas och kontrolleras på ett korrekt sätt. Innehavaren av godkännande för försäljning ska se till att analysdata och statistikprogram som används för att generera de uppgifter som ingår i den slutliga studierapporten lagras i elektronisk form och kan tillhandahållas för revison och inspektion på begäran av den behöriga myndigheten eller läkemedelsmyndigheten, beroende på vad som är tillämpligt.

Artikel 16

Riskhanteringssystem

1.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska säkerställa att systemet för farmakovigilans innehåller ett riskhanteringssystem för att vidta lämpliga åtgärder för att vid behov minimera identifierade risker.

2.   Riskhanteringssystemet ska innefatta en process för att övervaka nytta/riskförhållandet för produkterna och utföra signalhantering. Det ska också innefatta ett kommunikationssystem i enlighet med artikel 20.

3.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska säkerställa fortlöpande bedömning och dokumentera riskhanteringsåtgärderna och resultatet av åtgärderna för riskminimering i master file för systemet för farmakovigilans.

Artikel 17

Signalhantering

1.   Signalhanteringen ska minst bestå av farmakovigilansprocesserna för detektion, prioritering, validering och bedömning av signaler samt dokumentering av resultatet.

2.   Även om innehavarna av godkännande för försäljning ansvarar för samma eller ett liknande läkemedel i enlighet med VICH:s (International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products) riktlinje 24 (4), som har godkänts i olika medlemsstater genom olika godkännandeförfaranden, får signalhanteringen utföras på aktiv substans-nivå för alla produkter sammantagna.

3.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska utföra signalhantering med hjälp av ett riskbaserat tillvägagångssätt och övervaka uppgifterna med en frekvens som står i proportion till den identifierade risken. Det riskbaserade tillvägagångssättet ska ta hänsyn till följande: typ av produkt, hur lång tid den funnits på marknaden och farmakovigilansprofilens stabilitet, identifierade och potentiella risker samt behovet av kompletterande information. Det riskbaserade tillvägagångssättet ska tillämpas för att fastställa metod, omfattning och frekvens för signalhanteringen, och motiveringen ska dokumenteras.

4.   Bedömningen av signaler ska bestå av en analys och en utvärdering av en signals potentiella inverkan på nytta/riskförhållandet för en produkt, och ska möjliggöra jämförelse mellan olika produkter eller produktgrupper, inklusive analys på aktiv substans-nivå och stratifierade analyser.

5.   Läkemedelsmyndigheten ska offentliggöra en vägledning om bästa praxis för signalhantering.

6.   Resultaten av signalhanteringen ska registreras och motiveringen ska vara tillgänglig för inspektion.

7.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska göra minst en analys av signaldetektionen per år för var och en av sina aktiva substanser eller produkter i unionsdatabasen för farmakovigilans.

8.   Innehavare av godkännande för försäljning som använder unionsdatabasen för farmakovigilans som sitt registerhanteringssystem för rapporter om biverkningar ska utföra signalhantering i unionsdatabasen för farmakovigilans.

9.   När innehavarna av godkännande för försäljning inte använder unionsdatabasen för farmakovigilans för signalhantering ska de säkerställa att deras registerhanteringssystem för rapporter om biverkningar innehåller alla de rapporter om biverkningar som de ansvarar för. De ska särskilt säkerställa att rapporter om biverkningar som rör deras veterinärmedicinska läkemedel och som har rapporterats till unionsdatabasen för farmakovigilans från andra källor också registreras i deras egen databas.

Artikel 18

Övervakning av nytta/riskförhållandet

1.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska fortlöpande övervaka nytta/riskförhållandet för sina produkter med beaktande av all tillgänglig information från veterinärer, annan hälso- och sjukvårdspersonal, allmänheten, rapporter om biverkningar från andra innehavare av godkännande för försäljning eller behöriga myndigheter som registrerats i unionsdatabasen för farmakovigilans samt vetenskaplig litteratur.

2.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska fortlöpande övervaka nytta/riskförhållandet och vidta nödvändiga åtgärder för riskminimering så att deras veterinärmedicinska läkemedel används så säkert som möjligt.

3.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska beakta varje biverknings potentiella inverkan på nytta/riskförhållandet för deras produkter, utom om det inte finns något orsakssamband mellan produkterna och biverkningen.

Artikel 19

Slutsats om nytta/riskförhållandet

1.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska årligen registrera en slutsats om nytta/riskförhållandet för var och en av sina produkter i unionsdatabasen för farmakovigilans och bekräfta att signalhanteringen har utförts.

2.   Resultatet av signalhanteringen ska ingå i den slutsats som avses i punkt 1, om en eller flera nya validerade signaler i samband med medicinskt viktiga uttryck i det veterinärmedicinska lexikonet VeDDRA har identifierats, även om det inte anses nödvändigt att vidta vidare åtgärder. I slutsatsen ska det anges om nytta/riskförhållandet fortfarande anses vara gynnsamt och om det anses nödvändigt att vidta vidare åtgärder för att förbättra nytta/riskförhållandet.

3.   När innehavarna av godkännande för försäljning identifierar en ny risk eller en ändring av nytta/riskförhållandet för en av sina produkter ska en sammanfattning av analysen och en slutsats om nytta/riskförhållandet registreras i unionsdatabasen för farmakovigilans. Detta ska göras i enlighet med tidsfristerna i artikel 81.2 i förordning (EU) 2019/6 genom anmälan till den behöriga myndigheten eller läkemedelsmyndigheten, beroende på vad som är tillämpligt.

Artikel 20

Kommunikation

1.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska ha en övergripande kommunikationsplan som identifierar relevanta berörda parter i unionen, inklusive veterinärer, annan hälso- och sjukvårdspersonal, kunder och allmänheten. I händelse av brådskande säkerhetsproblem ska planen ange hur man i rimlig tid ska kunna informera om problem till följd av farmakovigilansdata eller i anslutning till annan relevant säkerhetsinformation.

2.   Kommunikationsplanen ska innehålla information om hur innehavarna av godkännande för försäljning

a)

identifierar målgruppen,

b)

identifierar effektiva sätt att kommunicera med den avsedda målgruppen,

c)

identifierar de specifika målen med kommunikationen,

d)

fastställer en tidtabell för kommunikationen,

e)

säkerställer att informationen är relevant och tydlig för den avsedda målgruppen,

f)

identifierar och samordnar alla berörda parter som är involverade i kommunikationen,

g)

i förväg eller samtidigt underrättar den behöriga myndigheten eller läkemedelsmyndigheten, beroende på vad som är tillämpligt, om varje offentligt tillkännagivande av information om farmakovigilansen, i enlighet med artikel 77.11 i förordning (EU) 2019/6.

h)

mäter kommunikationens effektivitet.

3.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska använda nätverket för databearbetning i unionsdatabasen för farmakovigilans för kommunikation av varningar avseende farmakovigilansdata.

KAPITEL 4

MASTER FILE FÖR SYSTEMET FÖR FARMAKOVIGILANS

Artikel 21

Allmänna krav för master file för systemet för farmakovigilans

1.   Informationen i den master file för systemet för farmakovigilans som krävs enligt artikel 77.2 i förordning (EU) 2019/6 ska vara korrekt och återspegla systemet för farmakovigilans.

2.   Avtalsvillkoren mellan innehavare av godkännande för försäljning och tredje part avseende farmakovigilans ska vara tydligt dokumenterade, detaljerade och uppdaterade.

3.   Innehavarna av godkännande för försäljning får i förekommande fall använda separata system för farmakovigilans för olika kategorier av veterinärmedicinska läkemedel. Varje sådant system ska beskrivas i en separat master file för systemet för farmakovigilans.

Artikel 22

Innehåll och struktur för master file för systemet för farmakovigilans

1.   Master file för systemet för farmakovigilans ska bestå av en central del som beskriver systemet för farmakovigilans, tillsammans med bilagor innehållande detaljerad information.

2.   Den centrala delen av master file för systemet för farmakovigilans ska innehålla följande avsnitt:

a)

Avsnitt A med allmän information om master file för systemet för farmakovigilans:

i)

Referensnummer för master file för systemet för farmakovigilans.

ii)

Plats där master file för systemet för farmakovigilans förvaras med avseende på inspektioner av farmakovigilansen i enlighet med artikel 126.4 i förordning (EU) 2019/6.

b)

Avsnitt B med information om den sakkunniga personen med ansvar för farmakovigilans, veterinären och därtill hörande rutiner för backup:

i)

Information om den sakkunniga personen med ansvar för farmakovigilans, inklusive namn, kontaktuppgifter och en undertecknad försäkran från innehavaren av godkännande för försäljning och den sakkunniga personen om att den berörda sakkunniga personen har de erforderliga medlen att fullgöra sina uppgifter och sitt ansvar enligt förordning (EU) 2019/6.

ii)

Dokumentation om de arrangemang innehavaren av godkännande för försäljning har för den veterinär som avses i artikel 3.2, i tillämpliga fall, inklusive kontaktuppgifter.

iii)

En beskrivning av de tillämpliga rutinerna för backup enligt artikel 2.6 när den sakkunniga personen med ansvar för farmakovigilans eller den veterinär som bistår den sakkunniga personen inte är tillgänglig.

c)

Avsnitt C med information om innehavaren av godkännande för försäljning:

i)

En detaljerad beskrivning av organisationsstrukturen hos innehavaren av godkännande för försäljning, inklusive ett moderbolag eller associerade företag i en koncern.

ii)

Vilken ställning den sakkunniga personen med ansvar för farmakovigilans har i organisationen.

d)

Avsnitt D med en beskrivning av det dokumenthanteringssystem som avses i artikel 5, inklusive det registerhanteringssystem för registrering av biverkningar som avses i artikel 10.

e)

Avsnitt E med en beskrivning av kvalitetshanteringssystemet för farmakovigilans, inklusive alla följande inslag:

i)

En beskrivning av de processer som används för farmakovigilans och som avses i artikel 4.3, 4.4, 4.5 och 4.6.

ii)

En beskrivning av det system för utbildningshantering som avses i artikel 6.2.

iii)

En beskrivning av systemet för att dokumentera eller arkivera information enligt artikel 5.2.

iv)

En beskrivning av systemet för att övervaka prestandan hos systemet för farmakovigilans enligt artikel 7.

v)

En beskrivning av ansvaret för kvalitetssäkringsrevision av systemet för farmakovigilans enligt artikel 8, inklusive revision av underleverantörer i förekommande fall.

vi)

En förteckning över revisioner som rör kvarstående kritiska eller viktiga iakttagelser.

vii)

En beskrivning av hanteringen av planen för korrigerande och förebyggande åtgärder och hanteringen av ändringar enligt artikel 9.

f)

Avsnitt F med en beskrivning av avtalsvillkoren mellan innehavare av godkännande för försäljning och tredje part avseende farmakovigilans, i tillämpliga fall.

3.   Master file för systemet för farmakovigilans ska innehålla följande bilagor:

a)

Bilaga I: En loggbok med dokumentation om alla ändringar av den centrala delen i master file för systemet för farmakovigilans.

b)

Bilaga II: Kompletterande information om den sakkunniga personen med ansvar för farmakovigilans, veterinären och de därtill hörande rutinerna för backup.

i)

En meritförteckning med information om de kvalifikationer och den utbildning som innehas av den sakkunniga personen med ansvar för farmakovigilans och som avses i artikel 3.1, och i tillämpliga fall av den veterinär som avses i artikel 3.2.

ii)

En beskrivning av de uppgifter och det ansvar som den sakkunniga personen med ansvar för farmakovigilans har.

iii)

Bevis på registrering i databasen för farmakovigilans.

iv)

En förteckning över det farmakovigilansarbete som den sakkunniga personen med ansvar för farmakovigilans har delegerat till tredje part.

c)

Bilaga III: Kompletterande information om innehavaren av godkännande för försäljning:

i)

En förteckning över samtliga veterinärmedicinska läkemedel som ingår i master file för systemet för farmakovigilans, inklusive de aktiva substansernas INN-namn (internationell generisk benämning) i tillämpliga fall, de medlemsstater där produkten är godkänd eller registrerad, typ av godkännandeförfarande och godkännandenumret i varje medlemsstat där produkten är godkänd.

ii)

En förteckning över referensnummer för andra master files för system för farmakovigilans som förvaras av samma innehavare av godkännande för försäljning, i tillämpliga fall.

iii)

En förteckning över lokala eller regionala ombud som tar emot rapporter om misstänkta biverkningar, inklusive deras kontaktuppgifter, ansvarsområden och geografiska områden, i tillämpliga fall.

iv)

En förteckning över de platser där det farmakovigilansarbete som avses i artikel 4.3, 4.4, 4.5 och 4.6 utförs.

d)

Bilaga IV: Närmare uppgifter om kvalitetshanteringssystemet.

i)

En förteckning över de dokument, riktlinjer, förfaranden och processer som används för det farmakovigilansarbete som avses i artikel 4.3, 4.4, 4.5 och 4.6.

ii)

En förteckning över planerade och slutförda revisioner, inklusive kvarstående kritiska och viktiga iakttagelser.

iii)

En förteckning över prestandaindikatorer och hur de ska användas, i tillämpliga fall, i enlighet med artikel 7.

iv)

Information om de utbildningsplaner och den dokumentation som avses i artikel 6.2.

v)

Metoder för att beräkna den faktor som avses i artikel 14.2.

vi)

En förteckning över riskhanteringsåtgärder och resultatet av åtgärderna för riskminimering.

e)

Bilaga V: Kompletterande information om avtalsvillkoren mellan innehavare av godkännande för försäljning och tredje part avseende farmakovigilans.

i)

En förteckning över verksamhet eller tjänster som innehavaren av godkännande för försäljning har lagt ut på tredje part för fullgörande av skyldigheterna avseende farmakovigilans, och information om vem verksamheten eller tjänsterna har lagts ut på, inklusive namn och adress till underleverantörer i tillämpliga fall.

ii)

En förteckning över de uppgifter som avses i artikel 78 i förordning (EU) 2019/6 och som den sakkunniga person med ansvar för farmakovigilans helt eller delvis har lagt ut på tredje part, och information om vem verksamheten eller tjänsterna har lagts ut på, inklusive namn och adress till underleverantör(er) i tillämpliga fall.

iii)

En förteckning över befintliga kontrakt och avtal med tredje part, i tillämpliga fall, inklusive berörda produkter och geografiska områden.

4.   I förekommande fall kan information lämnas i form av tabeller eller flödesdiagram.

Artikel 23

Sammanfattning

Sammanfattningen av master file för systemet för farmakovigilans ska innehålla följande information:

a)

Referensnummer för master file för systemet för farmakovigilans.

b)

Plats där master file för systemet för farmakovigilans förvaras.

c)

Namn, kontaktuppgifter och verksamhetsställe avseende den sakkunniga personen med ansvar för farmakovigilans.

d)

Den undertecknade försäkran som avses i artikel 22.2 b i.

e)

Vilken typ av registerhanteringssystem som används för att rapportera biverkningar, inklusive databasens namn i förekommande fall.

Artikel 24

Underhåll

1.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska se till att master file för systemet för farmakovigilans är uppdaterad och vid behov revidera den med beaktande av de erfarenheter som gjorts och den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

2.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska se till att den sakkunniga personen med ansvar för farmakovigilans har ständig åtkomst till master file för systemet för farmakovigilans för att kunna utföra de uppgifter som avses i artikel 78 i förordning (EU) 2019/6.

3.   Master file för systemet för farmakovigilans ska vara versionskontrollerad, med angivelse av när den senast uppdaterades.

4.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska i en loggbok registrera alla ändringar av innehållet i den centrala delen av master file för systemet för farmakovigilans som gjorts under de senaste fem åren. I loggboken ska innehavarna av godkännande för försäljning ange det ändrade avsnittet, typen av ändring, datum, ansvarig person och i förekommande fall orsaken till ändringen.

5.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska på begäran inom sju dagar lämna en kopia av sin loggbok, eller någon annan del av master file för systemet för farmakovigilans, till den behöriga myndigheten eller läkemedelsmyndigheten, beroende på vad som är tillämpligt.

6.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska underrätta den behöriga myndigheten eller läkemedelsmyndigheten om alla ändringar av informationen i sammanfattningen av master file för systemet för farmakovigilans, genom att lämna in en ändring i enlighet med artikel 61 i förordning (EU) 2019/6.

7.   Efter att det system som beskrivs i master file för systemet för farmakovigilans formellt har avslutats ska innehavarna av godkännande för försäljning spara en elektronisk version av det i fem år.

Artikel 25

Förvaringsplats och tillgänglighet

1.   Master file för systemet för farmakovigilans ska förvaras antingen på den plats i unionen där innehavaren av godkännande för försäljning huvudsakligen utför farmakovigilansen eller på den plats i unionen där den sakkunniga personen med ansvar för farmakovigilans är verksam.

2.   Master file för systemet för farmakovigilans får lagras och tillhandahållas i elektronisk form. De medier som används för lagring eller tillhandahållande ska vara sökbara och läsbara över tid.

3.   På begäran ska ett tryckt exemplar av master file för systemet för farmakovigilans i enlighet med artikel 22.2 och 22.3, eller delar därav, tillhandahållas för revision och inspektion. Det tryckta exemplaret eller den begärda delen ska vara fullständig och läsbar.

4.   Master file för systemet för farmakovigilans ska ständigt vara omedelbart tillgänglig för inspektion på den plats där den förvaras. Om master file för systemet för farmakovigilans lagras i elektronisk form räcker det att de uppgifter som lagras i elektronisk form är direkt tillgängliga.

KAPITEL 5

DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNAS KONTROLLER OCH INSPEKTIONER

Artikel 26

Kontroller

1.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska vara redo för kontroller i enlighet med artikel 123 i förordning (EU) 2019/6 och ska också säkerställa att följande aktörer är redo för kontrollerna:

a)

Deras sakkunniga person med ansvar för farmakovigilans som avses artikel 77.8 i förordning (EU) 2019/6.

b)

Deras företrädare eller ombud med ansvar för rapporteringen av biverkningar som avses i artikel 14.1 a och l respektive artikel 77.3 i förordning (EU) 2019/6.

c)

Alla andra fysiska eller juridiska personer som helt eller delvis utför farmakovigilans, för eller tillsammans med innehavarna av godkännande för försäljning.

2.   Inspektioner av farmakovigilans i enlighet med artikel 123.6 i förordning (EU) 2019/6 får göras på plats eller på distans.

Artikel 27

Inspektioner av farmakovigilans

1.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska vara redo för inspektion av sitt system för farmakovigilans och motsvarande master file för systemet för farmakovigilans i enlighet med artiklarna 123.6 och 126 i förordning (EU) 2019/6 och ska säkerställa detsamma för varje aktör som nämns i artikel 26.1.

2.   Innehavarna av godkännande för försäljning får underställas inspektion på den plats där master file för systemet för farmakovigilans finns eller på vilken som helst av de platser där de aktörer finns som är föremål för inspektion i enlighet med punkt 1. När det gäller en tredje part som utför farmakovigilans får den plats som ska inspekteras ligga inom eller utanför unionen.

3.   Innehavarna av godkännande för försäljning ska tillhandahålla all nödvändig information som de behöriga myndigheterna eller läkemedelsmyndigheten begärt i enlighet med artikel 79.6 i förordning (EU) 2019/6 med avseende på inspektioner på plats eller på distans.

4.   Inspektionerna av farmakovigilans får vara antingen rutininspektioner eller riktade inspektioner; de får vara produktspecifika eller inspektioner av det generella systemet för farmakovigilans. I samband med en inspektion ska innehavarna av godkännande för försäljning

a)

bevisa att de har den personal, de system och de anläggningar som de behöver för att fullgöra sina skyldigheter avseende farmakovigilans och att de alltid är redo för inspektion,

b)

lämna bevis för sina avtalsarrangemang, inklusive en tydlig beskrivning av roller och ansvarsområden för den tredje part som farmakovigilansen lagts ut på samt bestämmelser för inspektion och revision av dem,

c)

visa att systemet för farmakovigilans är förenligt med lagstiftningen eller med relevanta riktlinjer för farmakovigilans,

d)

lämna information om hanteringen av planen för korrigerande och förebyggande åtgärder och demonstrera funktionsdugligheten och genomförandet av all hantering av ändringar.

5.   Den behöriga myndigheten eller läkemedelsmyndigheten får anmoda innehavarna av godkännande för försäljning att överlämna planen för korrigerande och förebyggande åtgärder i enlighet med artikel 9.2.

Artikel 28

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 28 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 augusti 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 4, 7.1.2019, s. 43.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).

(3)  https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/vich-gl24-guideline-pharmacovigilance-veterinary-medicinal-products-management-adverse-event-reports_en.pdf

(4)  https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/vich-gl24-guideline-pharmacovigilance-veterinary-medicinal-products-management-adverse-event-reports_en.pdf