Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:332

Publicerad den 3 maj 2018
Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

1)

Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

dels att 5 kap. 10 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 5 kap. 10 § ska utgå,

dels att 5 kap. 1, 5 och 6 §§ och 6 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

2) Detta kapitel gäller vid en verksamhetsutövares behandling av personuppgifter enligt denna lag. Kapitlet gäller om behandlingen helt eller delvis är automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

2)

Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning, får behandlas endast om det är nödvändigt för att

 1. bedöma om kunden är en person i politiskt utsatt ställning eller familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person enligt 1 kap. 8–10 §§,

 2. bedöma den risk som kan förknippas med kundrelationen enligt 2 kap. 3 §,

 3. uppfylla övervakningsskyldigheten enligt 4 kap. 1 §,

 4. bedöma misstänkta transaktioner och aktiviteter enligt 4 kap. 2 §, och

 5. lämna uppgifter enligt 4 kap. 3 och 6 §§.

Personuppgifterna får också behandlas vid bevarande av handlingar och uppgifter enligt 3 och 4 §§, om det är tillåtet att behandla uppgifterna enligt första stycket.

  Personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning får behandlas endast om det är nödvändigt för att

 1. bedöma den risk som kan förknippas med kundrelationen enligt 2 kap. 3 §,

 2. uppfylla övervakningsskyldigheten enligt 4 kap. 1 §,

 3. bedöma misstänkta transaktioner och aktiviteter enligt 4 kap. 2 §, och

 4. lämna uppgifter enligt 4 kap. 3 och 6 §§.

Personuppgifterna får också behandlas vid bevarande av handlingar och uppgifter enligt 3 och 4 §§, om det är tillåtet att behandla uppgifterna enligt första stycket.

3) En verksamhetsutövare ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda och uppdragstagare som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

3)

Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.

För verksamhetsutövare som omfattas av förordning (EU) 2015/847 ska rapporteringssystemen även möjliggöra anmälningar av misstänkta överträdelser av bestämmelserna i den förordningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:332

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)