Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:772

Publicerad den 26 november 2019
Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 §

2) Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

2)

Senaste lydelse 2019:608.

 1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 2. livförsäkringsrörelse, dock inte tjänstepensionsverksamhet enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

 3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

 5. försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av sådana försäkringsförmedlare som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § den lagen eller bedriver verksamhet enligt 3 kap. 1 § andra stycket 2 eller 3 § den lagen,

 6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

 7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

 9. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betaltjänster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten uteslutande avser kontoinformationstjänster,

 10. verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,

 12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,

 13. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666),

 14. spelverksamhet som bedrivs med licens eller registrering enligt spellagen (2018:1138),

 15. yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksamheten eller en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär att utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer,

 16. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),

 17. verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag,

 18. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster som inte omfattas av 17,

 19. yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatterådgivare),

 20. verksamhet som advokat eller advokatbolag, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket,

 21. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i 20, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket, eller

 22. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person som avses i 17–21.

Vissa speltjänster får undantas från tillämpning av lagen eller bestämmelser i den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. 1 § 1.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:772

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)