Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:691

Publicerad den 8 juni 2022
Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 7 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.

7 §

Med finansiering av terrorism avses i denna lag sådan insamling eller sådant mottagande eller tillhandahållande av pengar eller annan egendom som avses i 6 § terroristbrottslagen (2022:666).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:691

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER
Fredrik Opander
(Finansdepartementet)