Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31964D0300.pdf

31964D0300

64/300/EEG: Rådets beslut av den 8 maj 1964 om samarbete mellan centralbankerna i Europeiska ekonomiska gemenskapens medlemsstaterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr 077 , 21/05/1964 s. 1206 - 1207

Finsk specialutgåva Område 10 Volym 1 s. 0003

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1963-1964 s. 0133

Svensk specialutgåva Område 10 Volym 1 s. 0003

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1963-1964 s. 0141

"Grekisk specialutgåva

" Område 10 Volym 1 s. 0032

Spansk specialutgåva: Område 10 Volym 1 s. 0031

Portugisisk specialutgåva: Område 10 Volym 1 s. 0031RÅDETS BESLUT av den 8 maj 1964 om samarbete mellan medlemsstaterna på området internationella monetära relationer (64/301/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 105.1 och artikel 145 första strecksatsen i detta,

med beaktande av kommissionens rekommendation av den 19 juni 1963,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Det bör finnas en nära samordning i fråga om medlemsstaternas politik på området internationella monetära relationer, och det lämpligaste sättet att säkerställa ett sådant samarbete är att hålla de samråd som krävs i Monetära kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Samråd skall äga rum i Monetära kommittén varje gång medlemsstaterna skall fatta ett viktigt beslut eller ta ställning till en viktig fråga på området internationella monetära relationer och särskilt vad avser

P det internationella monetära systemets funktion i allmänhet,

P en medlemsstats tillgripande av medel som kan tas i anspråk inom ramen för internationella överenskommelser,

P en eller flera medlemsstaters deltagande i betydande stödåtgärder vad avser ett tredje lands valuta.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall fatta de ovannämnda besluten eller ta ställning till viktiga frågor endast efter det att de samråd som avses i artikel 1 har hållits, om inte omständigheterna och särskilt den tidsperiod inom vilken åtgärderna måste vidtas förhindrar detta.

Utfärdat i Bryssel den 8 maj 1964.

På rådets vägnar

H. FAYAT

()()Ordförande

() EGT nr 24, 8.2.1964, s. 409/64.

() EGT nr 38, 5.3.1964, s. 652/64.